[svnbook] r5337 committed - www/index.vi.html

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Tue Jun 27 21:46:13 CDT 2017


Revision: 5337
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5337
Author:  chinhdo
Date:   2017-06-28 02:46:13 +0000 (Wed, 28 Jun 2017)
Log Message:
-----------
Translation refinement

Modified Paths:
--------------
  www/index.vi.html

Modified: www/index.vi.html
===================================================================
--- www/index.vi.html	2017-06-27 15:00:38 UTC (rev 5336)
+++ www/index.vi.html	2017-06-28 02:46:13 UTC (rev 5337)
@@ -79,7 +79,7 @@
  Subversion®</a> version control system and written by some of
  the developers of Subversion itself.</p>
 -->
-<p>Đây là địa chỉ của <span class="underline">Kiểm Soát Phiên Bản với Subversion</span>, một cuốn sách <a href="http://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn.copyright.html">miễn phí</a> về hệ thống kiểm soát phiên bản nổi tiếng <a href="http://subversion.apache.org/" >Apache™Subversion®</a> và được viết bởi những nhà phát triển của chính Subversion.</p>
+<p>Đây là địa chỉ của <span class="underline">Kiểm Soát Phiên Bản với Subversion</span>, một cuốn sách <a href="http://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn.copyright.html">miễn phí</a> về hệ thống kiểm soát phiên bản nổi tiếng <a href="http://subversion.apache.org/" >Apache™Subversion®</a> được viết bởi những nhà phát triển của chính Subversion.</p>
 
 <!--
 <p>As you may have guessed from the layout of this page, we are quite
@@ -103,7 +103,7 @@
  covers Subversion 1.7, for example. Here are the latest versions
  of the book which are available online:</p>
 -->
-<p>Những phiên bản của cuốn sách này sử dụng hệ thống đánh số mà được thiết kế để phù hợp với cách sử dụng với chính phần mềm Subversion—Ví dụ, phiên bản 1.7 của <span class="underline">Kiểm Soát Phiên Bản với Subversion</span> bao hàm Subversion 1.7. Đây là những phiên bản mới nhất của cuốn sách có sẵn trực tuyến:</p>  
+<p>Những phiên bản của cuốn sách này sử dụng hệ thống đánh số phiên bản được thiết kế khớp với chính phần mềm Subversion—Ví dụ, phiên bản 1.7 của <span class="underline">Kiểm Soát Phiên Bản với Subversion</span> bao hàm Subversion 1.7. Đây là những phiên bản mới nhất của cuốn sách có sẵn trực tuyến:</p>  
 
 <div id="versionlist" class="versionlist">
 
@@ -170,7 +170,7 @@
  no longer of much interest to most folks) <a href="old-versions.html" 
  >here</a>.</p>
 -->
-<p>Bạn cũng có thể tìm thấy những phiên bản cũ hơn của cuốn sách (mà chúng tôi nghi ngờ không còn nhận được sự quan tâm nhiều của hầu hết mọi người) <a href="old-versions.html">ở đây</a>.</p>
+<p>Bạn cũng có thể tìm thấy những phiên bản cũ hơn của cuốn sách (mà chúng tôi đoán rằng không còn nhận được sự quan tâm nhiều của hầu hết mọi người) <a href="old-versions.html">ở đây</a>.</p>
 
 <!-- <h2>Feedback/Contributing</h2> -->
 <h2>Phản hồi/Đóng góp</h2>
@@ -226,7 +226,7 @@
  comprehensibility of a passage, it's best just raise that topic on
  the mailing list.</p>
 -->
-<p>Thông báo lỗi trên cuốn sách luôn luôn được chào đón. Những thông báo lỗi mà đi kèm với một hướng giải quyết cho vấn đề còn tốt hơn nữa. Cho những sửa đổi kỹ thuật (chính tả, ngữ pháp, đánh dấu, vv.), chỉ cần gửi kèm với email thông báo lỗi của bạn bản vá lỗi cho mã nguồn XML (và thêm từ <tt>[PATCH]</tt> vào trong dòng tiêu đề của email). Cho những mối quan tâm chủ quan hơn về lối diễn đạt và tính dễ hiểu của một đoạn văn, tốt nhất là chỉ nên đưa chủ đề đó lên diễn đàn.</p>
+<p>Thông báo lỗi trên cuốn sách luôn luôn được chào đón. Những thông báo lỗi mà đi kèm với một hướng giải quyết cho vấn đề còn tốt hơn nữa. Với những sửa đổi kỹ thuật (chính tả, ngữ pháp, đánh dấu, vv.), chỉ cần gửi kèm với email thông báo lỗi của bạn bản vá lỗi cho mã nguồn XML (và thêm từ <tt>[PATCH]</tt> vào trong dòng tiêu đề của email). Với những mối quan tâm chủ quan hơn về lối diễn đạt và tính dễ hiểu của một đoạn văn, tốt nhất là chỉ nên đưa chủ đề đó lên diễn đàn.</p>
 
 <!-- <h2>Translations</h2> -->
 <h2>Dịch thuật</h2>
@@ -269,7 +269,7 @@
  that at least something "icky" wasn't chosen to represent
  Subversion.</p>
 -->
-<p>Tại sao, vâng, đó là rùa, phải đó, những con rùa. Đó là con vật được chọn bởi nhà phát hành cho trang bìa cuốn sách của chúng tôi. Và trước khi bạn hỏi chúng tôi, "vì sao?"— chúng tôi thật sự không biết. Nó thú vị, và vợ của chúng tôi rất hài lòng vì ít nhất thì không có một cái gì đó "lạc hậu" được chọn để đại diện cho Subversion (sự lật đổ).</p>
+<p>Tại sao, vâng, đó là rùa, phải đó, những con rùa. Đó là con vật được chọn bởi nhà phát hành cho trang bìa cuốn sách của chúng tôi. Nếu bạn hỏi chúng tôi, "vì sao?"— thì chúng tôi thật sự không biết. Nó thú vị và các bà vợ của chúng tôi rất hài lòng vì ít nhất thì không có một cái gì đó "lạc hậu" được chọn để đại diện cho Subversion (sự lật đổ).</p>
 
 <!-- CONTENT ENDS -->
 
More information about the svnbook-dev mailing list