[svnbook] r5338 committed - branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Tue Jun 27 21:48:36 CDT 2017


Revision: 5338
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5338
Author:  chinhdo
Date:   2017-06-28 02:48:35 +0000 (Wed, 28 Jun 2017)
Log Message:
-----------
about 45% of Basic Usage translation

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2017-06-28 02:46:13 UTC (rev 5337)
+++ branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2017-06-28 02:48:35 UTC (rev 5338)
@@ -583,7 +583,7 @@
     administrative area! Subversion uses that directory and its
     contents to manage your working copy.</para>
 -->
-   <para>Thư mục trên cùng của một bản sao làm việc chứa một thư mục hành chính con đặc biệt tên là <filename>.svn</filename>—ở những phiên bản trước 1.7, mỗi thư mục con chứa một thư mục .svn riêng—. Thông thường lệnh liệt kê nội dung thư mục trên hệ điều hành của bạn không hiển thị thư mục con này, tuy nhiên nó là một thư mục quan trọng. Bất cứ lý do nào, không xóa hoặc thực hiện bất kỳ việc thay đổi nào trong thư mục này! Subversion sử dụng thư mục này và nội dung của nó để quản trị bản sao làm việc của bạn.</para>
+   <para>Thư mục trên cùng của một bản sao làm việc chứa một thư mục quản trị con đặc biệt tên là <filename>.svn</filename>—ở những phiên bản trước 1.7, mỗi thư mục con chứa một thư mục .svn riêng—. Thông thường lệnh liệt kê nội dung thư mục trên hệ điều hành của bạn không hiển thị thư mục con này, tuy nhiên nó là một thư mục quan trọng. Bất cứ lý do nào, không xóa hoặc thực hiện bất kỳ việc thay đổi nào trong thư mục này! Subversion sử dụng thư mục này và nội dung của nó để quản trị bản sao làm việc của bạn.</para>
   </sidebar>
 
 <!--
@@ -780,6 +780,7 @@
 <!--    <title>Make Your Changes </title> -->
    <title>Thực hiện thay đổi của bạn</title>
 
+<!--
    <para>
     <indexterm>
      <primary>file changes</primary>
@@ -804,10 +805,20 @@
     addition, copying, or moving. These changes may take place
     immediately in your working copy, but no additions or removals
     will happen in the repository until you commit them.</para>
+-->
+   <para>
+    <indexterm>
+     <primary>những thay đổi tập tin</primary>
+    </indexterm>
+    <indexterm>
+     <primary>những thay đổi trên cấu trúc cây</primary>
+    </indexterm>Lúc này bạn có thể	bắt đầu làm việc và thực hiện những thay đổi trên bản sao làm việc của bạn. Bạn có thể thực hiện hai loại thay đổi trên bản sao làm việc của bạn: <firstterm>thay đổi tập tin</firstterm> và <firstterm>thay đổi trên cấu trúc cây</firstterm>. Bạn không cần thiết phải thông báo cho Subversion biết rằng bạn có ý định thay đổi một tập tin; chỉ việc thực hiện thay đổi của bạn với một trình soạn thảo văn bản, trình xử lý văn bản, chương trình đồ hoạ hoặc là bất kỳ công cụ nào mà bạn hay sử dụng. Subversion phát hiện một cách tự động những tập tin được thay đổi, ngoài ra nó xử lý những tập tin nhị phân cũng dễ dàng như khi xử lý tập tin văn bản—và cũng hiệu quả tương tự. Những thay đổi trên cấu trúc cây là khác biệt và bao gồm những thay đổi trên cấu trúc thư mục. Những thay đổi này bao gồm thêm vào và loại bỏ tập tin, thay đổi tên của tập tin hay thư mục, và sao chép tập tin và thư mục đến vị trí mới. Với những thay đổi trên cấu trúc cây, bạn sử dụng những thao tác Subversion để <quote>lên lịch</quote> việc xoá, thêm, sao chép, di chuyển những tập tin và thư mục. Những thay đổi này có hiệu lực tức thời trên bản sao làm việc của bạn, nhưng không có thay đổi thêm bớt nào xảy ra trên khô lưu trữ cho tới khi bạn thực hiện chuyển giao những thay đổi này.</para>
 
    <sidebar>
-    <title>Versioning Symbolic Links</title>
+<!--     <title>Versioning Symbolic Links</title> -->
+    <title>Định phiên bản liên kết ký hiệu</title>
 
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>symlink</primary>
@@ -822,7 +833,17 @@
      other object in the filesystem, allowing programs to read
      and write to those objects indirectly by performing
      operations on the symlink itself.</para>
+-->
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>symlink</primary>
+     </indexterm>
+     <indexterm>
+      <primary>liên kết ký hiệu</primary>
+      <see>symlink</see>
+     </indexterm>Trên những nền tảng khác Windows, Subversion có thể định phiên bản những tập tin thuộc loại đặc biệt <firstterm>liên kêt ký hiệu</firstterm> (hay <quote>symlink</quote>). Một symlink là một tập tin mà đóng vai trò như một tham chiếu ẩn hình đến một đối tượng khác trong hệ thống tập tin, cho phép những chương trình đọc và ghi vào những đối tượng này một cách gián tiếp bằng cách thực hiên những thao tác trên bản thân symlink.</para>
 
+<!--
     <para>When a symlink is committed into a Subversion
      repository, Subversion remembers that the file was in fact a
      symlink, as well as the object to which the symlink
@@ -836,10 +857,17 @@
      which the original symlink pointed. While that file
      can't be used as a symlink on a Windows system, it also
      won't prevent Windows users from performing their other
-     Subversion-related activities.</para> </sidebar>
+     Subversion-related activities.</para> 
+-->
+    <para>Khi một symlink được chuyển giao vào trong một kho lưu trữ Subversion, Subversion ghi nhớ rằng tập tin đó trên thực tế là một symlink, cũng như đối tượng mà symlink <quote>trỏ đến.</quote> Khi symlink đó được kiểm xuất đến một bản sao làm việc trên một hệ thống khác Windows, Subversion tạo lại một liên kết ký hiệu thực ở mức tập tin hệ thống
+từ symlink đã được định phiên bản. Nhưng điều đó không giới hạn tính khả dụng của bản sao làm việc trên những hệ thống không hỗ trợ symlink như Windows. Trên những hệ thống như vậy, Subversion đơn giản tạo một tập tin văn bản thông thường với nội dung là đường dẫn mà symlink ban đầu trỏ tới. Mặc dù tập tin này không thể sử dụng được trên Windows như là một symlink, nó không gây trở ngại cho người sử dụng Windows trong việc thực hiện những thao tác liên quan đến Subversion khác.</para> 
+   </sidebar>
 
+<!--
    <para>Here is an overview of the five Subversion subcommands
     that you'll use most often to make tree changes:</para>
+-->
+   <para>Dưới đây là tổng quan về năm lệnh con Subversion mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất để thực hiện việc thay đổi cây:</para>
 
    <variablelist>
 
@@ -846,11 +874,19 @@
     <varlistentry>
      <term><userinput>svn add FOO</userinput></term>
      <listitem>
+<!--
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
        <secondary>subcommands</secondary>
        <tertiary>add</tertiary>
       </indexterm>
+-->
+      <indexterm>
+       <primary>svn</primary>
+       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <tertiary>add</tertiary>
+      </indexterm>
+<!--
       <para>Use this to schedule the file, directory, or
        symbolic link <filename>FOO</filename> to be added to
        the repository. When you next
@@ -860,7 +896,9 @@
        underneath <filename>FOO</filename> will be scheduled
        for addition. If you want only to add
        <filename>FOO</filename> itself, pass the
-       <option>--depth=empty</option> option.</para>
+       <option>- -depth=empty</option> option.</para>
+-->
+      <para>Sử dụng lệnh này để lên lịch cho việc thêm tập tin, thư mục hoặc symlink <filename>FOO</filename> vào kho lưu trữ. Trong lần chuyển giao tiếp theo, <filename>FOO</filename> sẽ trở thành một con của thư mục cha. Lưu ý rằng nếu <filename>FOO</filename> là một thư mục, tất cả mọi thứ trên trong <filename>FOO</filename> sẽ được lên lịch để thêm vào. Nếu bạn muốn chỉ thêm <filename>FOO</filename> vào, bạn cần thêm tuỳ chọn <option>--depth=empty</option>.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -867,11 +905,19 @@
     <varlistentry>
      <term><userinput>svn delete FOO</userinput></term>
      <listitem>
+<!--
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
        <secondary>subcommands</secondary>
        <tertiary>delete</tertiary>
       </indexterm>
+-->
+      <indexterm>
+       <primary>svn</primary>
+       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <tertiary>delete</tertiary>
+      </indexterm>
+<!--
       <para>Use this to schedule the file, directory, or
        symbolic link <filename>FOO</filename> to be deleted
        from the repository. If <filename>FOO</filename> is a
@@ -889,6 +935,9 @@
        again present in <literal>HEAD</literal>, see
        <xref linkend="svn.branchmerge.basicmerging.resurrect"
        />.</para></footnote></para>
+-->
+      <para>Sử dụng lệnh này để lên lịch cho việc xoá tập tin, thư mục hoặc symlink khỏi kho lưu trữ. Nếu <filename>FOO</filename> là một tập tin hoặc liên kết, nó sẽ được xoá ngay tức thì khỏi bản sao làm việc của bạn. Nếu <filename>FOO</filename> là một thư mục, nó sẽ không bị xoá ngay nhưng Subversion sẽ lên lịch để xoá nó. Khi bạn chuyển giao những thay đổi của bạn, <filename>FOO</filename> sẽ được xoá bỏ hoàn toàn khỏi bản sao làm việc của bạn và khỏi kho lưu trữ.<footnote><para>Dĩ nhiên, không có gì bị xoá hoàn toàn khỏi kho lưu trữ—chỉ từ phiên bản <literal>HEAD</literal>. Bạn vẫn có thể tiếp tục truy cập vào mục đã bị xoá trong những phiên bản trước. Nếu bạn mong muốn phục hồi lại mục bị xoá để nó lại hiện diện trong <literal>HEAD</literal>, xem <xref linkend="svn.branchmerge.basicmerging.resurrect"
+       />.</para></footnote></para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -895,11 +944,19 @@
     <varlistentry>
      <term><userinput>svn copy FOO BAR</userinput></term>
      <listitem>
+<!--
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
        <secondary>subcommands</secondary>
        <tertiary>copy</tertiary>
       </indexterm>
+-->
+      <indexterm>
+       <primary>svn</primary>
+       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <tertiary>copy</tertiary>
+      </indexterm>
+<!--
       <para>Create a new item <filename>BAR</filename> as a
        duplicate of <filename>FOO</filename> and automatically
        schedule <filename>BAR</filename> for addition. When
@@ -908,7 +965,9 @@
        originally come from <filename>FOO</filename>).
        <command>svn copy</command> does not create intermediate
        directories unless you pass the
-       <option>--parents</option> option.</para>
+       <option>- -parents</option> option.</para>
+-->
+      <para>Tạo mới một mục <filename>BAR</filename> như làm một bản nhân bản của <filename>FOO</filename> và tự động lên lịch để thêm <filename>BAR</filename>. Trong lần chuyển giao tiếo theo, <filename>BAR</filename> được them vào kho lưu trữ và lịch sử nhân bản của nó được ghi lại (được nhân bản từ <filename>FOO</filename>). Lệnh <command>svn copy</command> không tạo tức thì thư mục trừ khi bạn thêm tuỳ chọn <option>--parents</option>.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -915,11 +974,19 @@
     <varlistentry>
      <term><userinput>svn move FOO BAR</userinput></term>
      <listitem>
+<!--
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
        <secondary>subcommands</secondary>
        <tertiary>move</tertiary>
       </indexterm>
+-->
+      <indexterm>
+       <primary>svn</primary>
+       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <tertiary>move</tertiary>
+      </indexterm>
+<!--
       <para>This command is exactly the same as running
        <userinput>svn copy FOO BAR; svn delete FOO</userinput>.
        That is, <filename>BAR</filename> is scheduled for
@@ -927,7 +994,9 @@
        <filename>FOO</filename> is scheduled for removal.
        <command>svn move</command> does not create intermediate
        directories unless you pass the
-       <option>--parents</option> option.</para>
+       <option>- -parents</option> option.</para>
+-->
+      <para>Lệnh này chính xác giống như thực thi những lệnh <userinput>svn copy FOO BAR; svn delete FOO</userinput>. Tập tin <filename>BAR</filename> được lên lịch để thêm vào như là một bản sao của <filename>FOO</filename> và <filename>FOO</filename> được lên lịch để xoá. Lệnh <command>svn move</command> không tạo tức thì những thư mục trừ khi bạn thêm tuỳ chọn <option>--parents</option>.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -934,15 +1003,25 @@
     <varlistentry>
      <term><userinput>svn mkdir FOO</userinput></term>
      <listitem>
+<!--
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
        <secondary>subcommands</secondary>
        <tertiary>mkdir</tertiary>
       </indexterm>
+-->
+      <indexterm>
+       <primary>svn</primary>
+       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <tertiary>mkdir</tertiary>
+      </indexterm>
+<!--
       <para>This command is exactly the same as running
        <userinput>mkdir FOO; svn add FOO</userinput>. That is,
        a new directory named <filename>FOO</filename> is
        created and scheduled for addition.</para>
+-->
+      <para>Lệnh này chính xác giống như thực thi những lệnh <userinput>mkdir FOO; svn add FOO</userinput>. Một thư mục mới có tên <filename>FOO</filename> được tạo và được lên lịch để thêm vào.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -949,8 +1028,10 @@
    </variablelist>
 
    <sidebar>
-    <title>Changing the Repository Without a Working Copy</title>
+<!--     <title>Changing the Repository Without a Working Copy</title> -->
+    <title>Thay đổi kho lưu trữ mà không có bản sao làm việc</title>
 
+<!--
     <para>Subversion <emphasis>does</emphasis> offer ways to
      immediately commit tree changes to the repository without an
      explicit commit action. In particular, specific uses
@@ -963,7 +1044,10 @@
      repository. We discuss the ways to commit tree changes
      without a working copy in
      <xref linkend="svn.advanced.working-without-a-wc"/>.</para>
+-->
+    <para>Subversion <emphasis>có</emphasis> cung cấp những cách để chuyển giao một cách tức thì vào kho lưu trữ những thay đổi trên cây mà không cần thực hiện thao tác chuyển giao. Một cách cụ thể, sử dụng cụ thể của những lệnh <command>svn mkdir</command>, <command>svn copy</command>, <command>svn move</command> và <command>svn delete</command> có thể hoạt động trực tiếp với URL của kho lưu trữ cũng như với đường dẫn của bản sao làm việc. Hiển nhiên, như đã đề cập lệnh <command>svn import</command> luôn thực hiện việc thay đổi trực tiếp trên kho lưu trữ. Chúng ta sẽ thảo luận cách chuyển giao thay đổi trên cây mà không có bản sao làm việc ở <xref linkend="svn.advanced.working-without-a-wc"/>.</para>
 
+<!--
     <para>There are pros and cons to performing URL-based
      operations. One obvious advantage to doing so is speed:
      sometimes, checking out a working copy that you don't
@@ -978,7 +1062,24 @@
      them. And, of course, these staged changes can be as
      complex or as a simple as they need to be, yet result in but
      a single new revision when committed.</para>
+-->
+    <para>Có những ưu và khuyết điểm khi thực hiện các hoạt động dựa trên URL. Một trong những lợi thế rõ ràng đó là tốc độ: đôi khi, việc kiểm xuất một bản sao làm việc mà bạn chưa có chỉ duy nhất để thực hiện một số hành động dường như đơn giản là một chi phí hách.
+	    
+	   One obvious advantage to doing so is speed:
+     sometimes, checking out a working copy that you don't
+     already have solely to perform some seemingly simple action
+     is an overbearing cost. A disadvantage is that you are
+     generally limited to a single, or single type of, operation
+     at a time when operating directly on URLs. Finally, the
+     primary advantage of a working copy is in its utility as a
+     sort of <quote>staging area</quote> for changes. You can
+     make sure that the changes you are about to commit make
+     sense in the larger scope of your project before committing
+     them. And, of course, these staged changes can be as
+     complex or as a simple as they need to be, yet result in but
+     a single new revision when committed.</para>
 
+   <!-- ### TODO: Save for later. Cannot find a reasonable way to translate this sentence "sometimes, checking out a working copy that you don't already have solely to perform some seemingly simple action is an overbearing cost" ### -->
    </sidebar>
 
   </sect2>
@@ -985,8 +1086,10 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.cycle.examine">
-   <title>Review Your Changes</title>
+<!--    <title>Review Your Changes</title> -->
+   <title>Xem lại thay đổi của bạn</title>
 
+<!--
    <para>
     <indexterm>
      <primary>log message</primary>
@@ -1004,10 +1107,18 @@
     changes you've made by using the <command>svn status</command>
     command, and you can dig into the details of those changes by
     using the <command>svn diff</command> command.</para>
+-->
+   <para>
+    <indexterm>
+     <primary>thông điệp nhật ký (log message)</primary>
+    </indexterm>Một khi bạn đã hoàn thành việc thay đổi, bạn cần phải chuyển giao chúng vào kho lưu trữ, nhưng trước khi bạn thực hiện việc này, tốt nhất bạn nên xem lại chính xác những gì bạn đã thay đổi. Thông qua việc kiểm tra những thay đổi của bạn trước khi chuyển giao, bạn có thể soạn một <firstterm>thông điệp nhật ký</firstterm> chính xác (một mô tả dạng con-người-có-thể-đọc-được của những thay đổi được chuyển giao mà được lưu trữ cùng với những thay đổi này trên kho lưu trữ). Bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng bạn đã thay đổi tập tin một cách vô tình và bạn cần phải hoàn tác thay đổi đó trước khi chuyển giao. Ngoài ra, đây là một cơ hội tốt để xem xét, rà soát những thay đổi trước khi xuất bản. Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về những thay đổi bạn đã thực hiện với lệnh <command>svn status</command> và bạn có thể thâm nhập vào chi tiết của những thay đổi đó bằng cách dùng lệnh <command>svn diff</command>.</para>
 
    <sidebar>
-    <title>Look Ma! No Network!</title>
+<!--     <title>Look Ma! No Network!</title> -->
+    <title>
+	    Ồ! Không có mạng!</title>
 
+<!--
     <para>You can use the commands <command>svn status</command>,
      <command>svn diff</command>, and <command>svn
      revert</command> without any network access even if your
@@ -1015,7 +1126,11 @@
      makes it easy to manage and review your changes-in-progress
      when you are working offline or are otherwise unable to
      contact your repository over the network.</para>
+-->
+     
+    <para>Bạn có thể dùng lệnh <command>svn status</command>, <command>svn diff</command> và <command>svn revert</command> mà không cần phải có kết nối mạng ngay cả khi kho lưu trữ của bạn <emphasis>ở</emphasis> trên mạng lưới. Điều này giúp bạn dễ dàng quản lý và xem lại những thay đổi đang-tiến-triển của bạn khi bạn làm việc ngoại tuyến hoặc là không thể kết nối với kho lưu trữ của bạn trên mạng lưới.</para>
 
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>text-base</primary>
@@ -1038,25 +1153,46 @@
      have a fast Internet connection, it's generally much faster
      to send only a file's changes rather than the whole file to
      the server.</para>
+-->
+     
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>text-base</primary>
+     </indexterm>
+     <indexterm>
+      <primary>delta</primary>
+     </indexterm>Subversion thực hiện điều này bằng cách lưu giữ bộ nhớ cách riêng của những phiên bản nguyên sơ, chưa thay đổi của mỗi tập tin được định phiên bản bên trong vùng quản trị của bản sao làm việc (với các phiên bản từ 1.7 trở về trước, sẽ có nhiều vùng quản trị). Điều này cho phép Subversion báo cáo—và phục hồi lại—những thay đổi cục bộ trở lại những tập tin này <emphasis>mà không cần có kết nối mạng</emphasis>. Bộ nhớ cache này (gọi là <firstterm>text-base</firstterm>) cũng cho phép Subversion gửi những thay đổi cục bộ của người sử dụng khi chuyển giao đến máy chủ dưới dạng <firstterm>delta</firstterm> (hay là <quote>phần khác biệt</quote>) so với bản nguyên sơ. Sử dụng bộ nhớ cache này là một lợi ích to lớn—ngay cả khi bạn có kết nối internet tốc độ cao, thông thường nó vẫn nhanh hơn rất nhiều khi chỉ gửi phần được thay đổi của tập tin thay vì gửi toàn bộ tập tin đến máy chủ.</para>
 
    </sidebar>
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.cycle.examine.status">
-    <title>See an overview of your changes</title>
+<!--     <title>See an overview of your changes</title> -->
+    <title>Xem tổng quan về những thay đổi của bạn</title>
 
+<!--
     <indexterm>
      <primary>svn</primary>
      <secondary>subcommands</secondary>
      <tertiary>status</tertiary>
     </indexterm>
+-->
+    <indexterm>
+     <primary>svn</primary>
+     <secondary>lệnh con</secondary>
+     <tertiary>trạng thái</tertiary>
+    </indexterm>
 
+<!--
     <para>To get an overview of your changes, use the
      <command>svn status</command> command. You'll probably use
      <command>svn status</command> more than any other Subversion
      command.</para>
+-->
+    <para>Để xem tổng quan về những thay đổi của bạn, sử dụng lệnh <command>svn status</command>. Bạn chắc chắn sẽ sử dụng lệnh <command>svn status</command> nhiều hơn những lệnh Subversion khác.</para>
 
     <tip>
+<!--
      <para>Because the <command>cvs status</command> command's
       output was so noisy, and because <command>cvs
       update</command> not only performs an update, but also
@@ -1067,12 +1203,17 @@
       separate. See
       <xref linkend="svn.forcvs.status-vs-update"/> for more
       details.</para>
+-->
+     <para>Bởi vì lệnh kết quả của lệnh <command>cvs status</command> rất lộn xộn và bởi vì lệnh <command>cvs update</command> không chỉ thực hiện việc cập nhật mà còn báo cáo trạng thái của những thay đổi cục bộ của bạn, hầu hết người dùng CVS đã trở nên quen thuộc với việc sử dụng lệnh <command>cvs update</command> để báo cáo về những thay đổi của họ. Trong Subversion, cập nhật và thông báo tình trạng là hoàn toàn tách biệt nhau. Xem <xref linkend="svn.forcvs.status-vs-update"/> để nắm thông tin chi tiết.</para>
     </tip>
 
+<!--
     <para>If you run <userinput>svn status</userinput> at the top
      of your working copy with no additional arguments, it will
      detect and report all file and tree changes you've
      made.</para>
+-->
+    <para>Nếu bạn thực thi lệnh <userinput>svn status</userinput> ngay trên bản sao làm việc của bạn mà không có thêm tham số nào, nó sẽ phát hiện và báo cáo tất cả những thay đổi trên tập tin và trên cây mà bạn đã thực hiện.</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -1086,6 +1227,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>In its default output mode, <command>svn
      status</command> prints seven columns of characters,
      followed by several whitespace characters, followed by a
@@ -1093,6 +1235,8 @@
      of a file or directory and/or its contents. Some of the
      most common codes that <command>svn status</command>
      displays are:</para>
+-->
+    <para>Trong chế độ đầu ra mặc định, lệnh <command>svn status</command> xuất ra nhiều cột những ký tự, được tiếp nối bởi nhiều ký tự trống, tiếp theo đó là tên tập tin hoặc thư mục. Cột đầu tiên thông báo về trạng thái của một tập tin hoặc thư mục và/hoặc nội dung của nó. Một trong những dấu hiệu chung nhất mà <command>svn status</command> hiển thị đó là:</para>
 
     <variablelist>
 
@@ -1099,9 +1243,12 @@
      <varlistentry>
       <term><computeroutput>?   item</computeroutput></term>
       <listitem>
+<!--
        <para>The file, directory, or symbolic link
         <filename>item</filename> is not under version
         control.</para>
+-->
+       <para>Tập tin, thư mục hoặc liên kết ký hiệu <filename>item</filename> chưa được đưa vào kiểm soát phiên bản.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -1108,9 +1255,12 @@
      <varlistentry>
       <term><computeroutput>A   item</computeroutput></term>
       <listitem>
+<!--
        <para>The file, directory, or symbolic link
         <filename>item</filename> has been scheduled for
         addition into the repository.</para>
+-->
+       <para>Tập tin, thư mục hoặc liên kết ký hiệu <filename>item</filename> đã được lên lịch để thêm vào kho lưu trữ.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -1117,6 +1267,7 @@
      <varlistentry>
       <term><computeroutput>C   item</computeroutput></term>
       <listitem>
+<!--
        <para>The file <filename>item</filename> is in a state
         of conflict. That is, changes received from the
         server during an update overlap with local changes
@@ -1124,6 +1275,8 @@
         resolved during the update). You must resolve this
         conflict before committing your changes to the
         repository.</para>
+-->
+       <para>Tập tin <filename>item</filename> đang ở trạng thái xung đột. Những thay đổi được nhận từ máy chủ trong quá trình cập nhật chồng chéo với những thay đổi cục bộ mà bạn thực hiện trong bản sao làm việc của bạn (và đã không được giải quyết khi cập nhật). Bạn cần phải giải quyết xung đột này trước khi chuyển giao những thay đổi của bạn vào kho lưu trữ.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -1130,9 +1283,12 @@
      <varlistentry>
       <term><computeroutput>D   item</computeroutput></term>
       <listitem>
+<!--
        <para>The file, directory, or symbolic link
         <filename>item</filename> has been scheduled for
         deletion from the repository.</para>
+-->
+       <para>Tập tin, thư mục hoặc liên kết ký hiệu <filename>item</filename> đã được lên lịch để xoá khỏi kho lưu trữ.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
@@ -1139,16 +1295,22 @@
      <varlistentry>
       <term><computeroutput>M   item</computeroutput></term>
       <listitem>
+<!--
        <para>The contents of the file <filename>item</filename>
         have been modified.</para>
+-->
+       <para>Nội dung của tập tin <filename>item</filename> đã được sửa đổi.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
     </variablelist>
 
+<!--
     <para>If you pass a specific path to <command>svn
      status</command>, you get information about that item
      alone:</para>
+-->
+    <para>Nếu bạn truyền một đường dẫn cụ thể vào lệnh <command>svn status</command>, bạn sẽ lấy thông tin chỉ riêng về mục đó:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -1157,11 +1319,14 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para><command>svn status</command> also has a
      <option>--verbose</option> (<option>-v</option>) option,
      which will show you the status of <emphasis>every</emphasis>
      item in your working copy, even if it has not been
      changed:</para>
+-->
+    <para>Lệnh <command>svn status</command> cũng có tuỳ chọn <option>--verbose</option> (<option>-v</option>) mà sẽ hiển thị cho bạn trạng thái của <emphasis>mọi</emphasis> mục trong bản sao làm việc của bạn ngay cả khi nó không được thay đổi:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -1178,6 +1343,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>This is the <quote>long form</quote> output of
      <command>svn status</command>. The letters in the first
      column mean the same as before, but the second column shows
@@ -1184,7 +1350,10 @@
      the working revision of the item. The third and fourth
      columns show the revision in which the item last changed,
      and who changed it.</para>
+-->
+    <para>Đây là đầu ra <quote>dạng đầy đủ</quote> của lệnh <command>svn status</command>. Ký tự đầu tiên trong cột đầu tiên có cùng ý nghĩa như đã đề cập, tuy nhiên cột thứ hai lại hiển thị phiên bản đang làm việc của mục. Cột thứ ba và thứ tư hiển thị phiên bản mà mục được thay đổi lần cuối và ai là người đã thay đổi.</para>
 
+<!--
     <para>None of the prior invocations to <command>svn
      status</command> contact the repository—they merely
      report what is known about the working copy items based on
@@ -1197,6 +1366,8 @@
      <option>--show-updates</option> (<option>-u</option>)
      option, which contacts the repository and adds information
      about items that are out of date:</para>
+-->
+    <para>Không có lời gọi nào trong số các lời gọi trước tới lệnh <command>svn status</command> mà kết nối với kho lưu trữ—những lệnh này chỉ đơn thuần báo cáo những gì được biết về các mục bản sao làm việc dựa trên các hồ sơ lưu trữ trong khu vực hành chính của bản sao làm việc và dựa vào nhãn thời gian và nội dung của những tập tin được sửa đổi. Nhưng đôi khi nó sẽ hữu dụng khi biết mục nào trong bản sao làm việc của bạn được sửa đổi trên kho lưu trữ kể từ lần cuối bạn cập nhật kho lưu trữ của bạn. Cho yêu cầu này, lệnh <command>svn status</command> cung cấp tuỳ chọn <option>--show-updates</option> (<option>-u</option>) mà sẽ kết nối với kho lưu trữ và hiển thị thông tin về các mục quá hạn:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -1210,6 +1381,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>Notice in the previous example the two asterisks: if you
      were to run <userinput>svn update</userinput> at this point,
      you would receive changes to <filename>README</filename>
@@ -1220,7 +1392,10 @@
      get the server's changes for that file before you commit, or
      the repository will reject your commit for being out of
      date. We discuss this in more detail later.</para>
+-->
+    <para>Lưu ý về hai dấu sao trong ví dụ trên: nếu bạn thực thi lệnh <userinput>svn update</userinput> ở thời điểm đó, bạn sẽ nhận được những thay đổi trên <filename>README</filename> và <filename>trout.c</filename>. Điều này cho bạn biết một vài thông tin rất hữu ích—bởi vì một trong các mục đó cũng là mục mà bạn đã thay đổi trên bản sao cục bộ của bạn (tập tin <filename>README</filename>), bạn cần phải cập nhật và lấy những thay đổi của tập tin này trên máy chủ trước khi bạn chuyển giao để tránh tình huống kho lưu trữ từ chối chuyển giao của bạn với lý do quá hạn. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này chi tiết sau.</para>
 
+<!--
     <para><command>svn status</command> can display much more
      information about the files and directories in your working
      copy than we've shown here—for an exhaustive
@@ -1228,13 +1403,17 @@
      run <userinput>svn help status</userinput> or see
      <xref linkend="svn.ref.svn.c.status"/> in
      <xref linkend="svn.ref.svn"/>.</para>
+-->
+    <para>Lệnh <command>svn status</command> có thể hiển thị nhiều thông tin hơn nữa về những tập tin và thư mục trong bản sao làm việc của bạn so với những thông tin được trình bày ở đây—để xem thông tin mô tả đầy đủ của lệnh <command>svn status</command> và kết quả của nó, thực thi lệnh <userinput>svn help status</userinput> hoặc tham khảo <xref linkend="svn.ref.svn.c.status"/> trong <xref linkend="svn.ref.svn"/>.</para>
 
    </sect3>
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.cycle.examine.diff">
-    <title>Examine the details of your local modifications</title>
+<!--     <title>Examine the details of your local modifications</title> -->
+    <title>Kiểm tra chi tiết những thay đổi trên bản cục bộ của bạn</title>
 
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>svn</primary>
@@ -1241,7 +1420,7 @@
       <secondary>subcommands</secondary>
       <tertiary>diff</tertiary>
      </indexterm>
-     <indexterm>
+
       <primary>differences</primary>
       <secondary>unified diff</secondary>
      </indexterm>Another way to examine your changes is with the
@@ -1261,9 +1440,24 @@
      of <command>svn diff</command>, those minus-sign- and
      plus-sign-prefixed lines show how the lines looked before
      and after your modifications, respectively.</para>
+-->
+     
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>svn</primary>
+      <secondary>lệnh con</secondary>
+      <tertiary>diff</tertiary>
+     </indexterm>
+     <indexterm>
+      <primary>những khác biệt</primary>
+      <secondary>unified diff</secondary>
+     </indexterm>Một cách khác để kiểm tra những thay đổi của bạn là dùng lệnh <command>svn diff</command> mà sẽ hiển thị những khác biệt trong nội dung tập tin. Khi bạn thực thi lệnh <userinput>svn diff</userinput> không có tham số nào trên bản sao làm việc của bạn, Subversion sẽ hiển thị những thay đổi bạn thực hiện trên những tập tin con-người-có-thể-đọc-được trên bản sao làm việc của bạn. Nó hiển thị những thay đổi này theo định dạng <firstterm>unified diff</firstterm>, là một định dạng mô tả những thay đổi như những <quote>hunks</quote> (hoặc <quote>snippets</quote>) của nội dung tập tin mà mỗi dòng văn bản được đánh tiếp đầu ngữ với một mã ký-tự-đơn: một khoảng trống, có nghĩa là dòng không thay đổi; dấu trừ (<literal>-</literal>), có nghĩa là dòng đã bị xoá khỏi tập tin; dấu cộng (<literal>+</literal>), có nghĩa là dòng đã được thêm vào tập tin. Trong ngữ cảnh của lệnh <command>svn diff</command>, những tiếp đầu ngữ dấu-cộng và dấu-trừ cho thấy những dòng như thế nào trước và sau khi bạn thực hiện thay đổi của bạn.</para>
 
-    <para>Here's an example:</para>
+   <!-- ### TODO: to find the right words in Vietnamese for these items later: "unified diff", "hunks" and "snippets" ### -->
 
+<!--     <para>Here's an example:</para> -->
+    <para>Đây là một ví dụ:</para>
+
     <informalexample>
      <screen>
 $ svn diff
More information about the svnbook-dev mailing list