[svnbook commit] r2755 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 noreply at red-bean.com
Mon Mar 26 13:03:39 CDT 2007


Author: sunny256
Date: Mon Mar 26 13:03:38 2007
New Revision: 2755

Log:
Sync the Norwegian and English book up to r2571. Merged r2571 from the 
ora-2e-reorg branch.

In addition to the changes in r2571:

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 Various file renames.
 (In progress): The translation percent increased to 32% for 
  ch-advanced-topics.xml .

* src/nb/LAST_UPDATED
 Updated to 2571.

* src/nb/book/ch-basic-concepts.xml
 (svn.advanced.reposurls): After being moved here from 
  ch-advanced-topics.xml it had to be translated.

* src/nb/Makefile
 ($BOOKFILES, $BDFILES): Renamed ch-introduction.xml to 
  app-quickstart.xml and added ch-customizing-svn-xml .


Added:
  trunk/src/nb/book/app-quickstart.xml
   - copied, changed from r2754, /trunk/src/nb/book/ch-introduction.xml
  trunk/src/nb/book/ch-customizing-svn.xml
   - copied, changed from r2754, /trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml
Removed:
  trunk/src/nb/book/ch-introduction.xml
Modified:
  trunk/src/nb/LAST_UPDATED
  trunk/src/nb/Makefile
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/book.xml
  trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml
  trunk/src/nb/book/ch-basic-concepts.xml

Modified: trunk/src/nb/LAST_UPDATED
==============================================================================
--- trunk/src/nb/LAST_UPDATED	(original)
+++ trunk/src/nb/LAST_UPDATED	Mon Mar 26 13:03:38 2007
@@ -1 +1 @@
-2570
+2571

Modified: trunk/src/nb/Makefile
==============================================================================
--- trunk/src/nb/Makefile	(original)
+++ trunk/src/nb/Makefile	Mon Mar 26 13:03:38 2007
@@ -11,19 +11,21 @@
 BUILDTMP_DIR = build.tmp
 BOOKFILES = app-svn-for-cvs-users.xml app-webdav.xml \
 			app-third-party-tools.xml book.xml ch-preface.xml \
-			ch-introduction.xml ch-basic-concepts.xml ch-guided-tour.xml \
+			app-quickstart.xml ch-basic-concepts.xml \
+			ch-customizing-svn.xml ch-guided-tour.xml \
 			ch-branching-and-merging.xml ch-repository-admin.xml \
 			ch-server-configuration.xml ch-advanced-topics.xml \
 			ch-developer-info.xml ch-reference.xml copyright.xml \
 			foreword.xml
 
 BDTMP = bd.tmp
-BDFILES = book.xml foreword.xml ch-preface.xml ch-introduction.xml \
+BDFILES = book.xml foreword.xml ch-preface.xml app-quickstart.xml \
 		 ch-basic-concepts.xml ch-guided-tour.xml \
-		 ch-branching-and-merging.xml app-svn-for-cvs-users.xml \
-		 ch-repository-admin.xml ch-server-configuration.xml \
-		 ch-advanced-topics.xml ch-developer-info.xml ch-reference.xml \
-		 app-webdav.xml app-third-party-tools.xml copyright.xml
+		 ch-branching-and-merging.xml ch-customizing-svn.xml \
+		 app-svn-for-cvs-users.xml ch-repository-admin.xml \
+		 ch-server-configuration.xml ch-advanced-topics.xml \
+		 ch-developer-info.xml ch-reference.xml app-webdav.xml \
+		 app-third-party-tools.xml copyright.xml
 
 build: dircheck htmlbook copytobuild
 

Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Mon Mar 26 13:03:38 2007
@@ -17,7 +17,7 @@
    book/app-svn-for-cvs-users.xml
    book/book.xml
    book/ch-preface.xml
-   book/ch-introduction.xml
+   book/app-quickstart.xml
    book/ch-basic-concepts.xml
    book/ch-guided-tour.xml
    book/ch-branching-and-merging.xml
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch-advanced-topics.xml (29%) -- sunny256
+   book/ch-advanced-topics.xml (32%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 
@@ -45,7 +45,7 @@
 
    book/app-webdav.xml
    book/app-third-party-tools.xml
-   book/appd.xml
+   book/ch-customizing-svn.xml
    book/ch-developer-info.xml
    book/ch-reference.xml
    book/copyright.xml
@@ -75,7 +75,7 @@
 
  book/foreword.xml
  book/ch-preface.xml
- book/ch-introduction.xml
+ book/app-quickstart.xml
  book/ch-basic-concepts.xml
  book/ch-guided-tour.xml
  book/ch-branching-and-merging.xml
@@ -90,7 +90,7 @@
 
  4.2. Finished
 
-  book/ch-introduction.xml
+  book/app-quickstart.xml
   book/ch-basic-concepts.xml
   book/ch-guided-tour.xml
   book/ch-branching-and-merging.xml

Copied: trunk/src/nb/book/app-quickstart.xml (from r2754, /trunk/src/nb/book/ch-introduction.xml)
==============================================================================
--- /trunk/src/nb/book/ch-introduction.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/app-quickstart.xml	Mon Mar 26 13:03:38 2007
@@ -1,41 +1,43 @@
-<chapter id="svn.intro">
+<appendix id="svn.intro">
 
  <!-- @ENGLISH {{{
- <title>Introduction</title>
+ <title>Subversion Quick-Start Guide</title>
  @ENGLISH }}} -->
- <title>Introduksjon</title>
+ <title>Hurtiginnføring i Subversion</title>
 
  <simplesect>
+
+  <!-- @ENGLISH {{{
+  <para>Some people have trouble absorbing a new technology by
+   reading the sort of <quote>top down</quote> approach provided by
+   this book. This appendix contains a very short introduction to
+   Subversion, and is designed to give <quote>bottom up</quote>
+   learners a fighting chance. If you prefer to learn by
+   experimentation, the following demonstration will get you up and
+   running. Along the way, we give links to the relevant chapters
+   of this book.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Noen personer har problemer med å absorbere en ny teknologi 
+   ved å lese dokumentasjon lagt ut etter et <quote>ovenfra og 
+   ned</quote>-prinsipp som i denne boka.
+   Dette tillegget er en veldig kort introduksjon til Subversion, og 
+   er ment å gi personer som lærer <quote>nedenfra og opp</quote> en 
+   sjanse.
+   Hvis du foretrekker å lære gjennom eksperimentering, vil den 
+   følgende demonstrasjonen få deg i gang.
+   Under gjennomgangen vil vi gi deg lenker til de relevante 
+   kapitlene i denne boka.</para>
+
   <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Version control is the art of managing changes to
-   information. It has long been a critical tool for programmers,
-   who typically spend their time making small changes to software
-   and then undoing those changes the next day. But the usefulness
-   of version control software extends far beyond the bounds of the
-   software development world. Anywhere you can find people using
-   computers to manage information that changes often, there is
-   room for version control. And that's where Subversion comes
-   into play.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Versjonskontroll er kunsten å behandle forandringer i 
-   informasjon.
-   Det har lenge vært et kritisk verktøy for programmerere, som 
-   typisk nok bruker tiden sin på å gjøre små forandringer i 
-   programvare og deretter forandrer det tilbake dagen etterpå.
-   Men nyttigheten av versjonskontroll rekker langt forbi grensene 
-   for programutviklingsverdenen.
-   Alle steder du finner folk som bruker datamaskiner til å behandle 
-   informasjon som forandrer seg ofte, der er det plass for 
-   versjonskontroll.
-   Og det er her Subversion kommer inn i bildet.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>This chapter contains a high-level introduction to
-   Subversion—what it is; what it does; how to get it.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Dette kapitlet inneholder en høytsvevende introduksjon til 
-   Subversion – hva det er, hva det gjør og hvordan få tak i 
-   det.</para>
+  <para>If you're new to the entire concept of version control or to
+   the <quote>copy-modify-merge</quote> model used by both CVS and
+   Subversion, then you should read <xref linkend="svn.basic"/>
+   before going any further.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Hvis du er ny innen hele konseptet med versjonskontroll eller 
+   til <quote>kopier-rediger-flett</quote>-modellen brukt av både CVS 
+   og Subversion, bør du lese <xref linkend="svn.basic"/> før du går 
+   videre.</para>
 
  </simplesect>
 
@@ -144,52 +146,42 @@
  <sect1 id="svn.intro.quickstart">
 
   <!-- @ENGLISH {{{
-  <title>A Quick Start</title>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <title>En rask start</title>
-  
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Some people have trouble absorbing a new technology by
-   reading the sort of <quote>top down</quote> approach provided by
-   this book. This section is a very short introduction to
-   Subversion, and is designed to give <quote>bottom up</quote>
-   learners a fighting chance. If you prefer to learn by
-   experimentation, the following demonstration will get you up and
-   running. Along the way, we give links to the relevant chapters
-   of this book.</para>
+  <title>High-speed Tutorial</title>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Noen personer har problemer med å absorbere en ny teknologi 
-   ved å lese dokumentasjon lagt ut etter et <quote>ovenfra og 
-   ned</quote>-prinsipp som i denne boka.
-   Denne seksjonen er en veldig kort introduksjon til Subversion, og 
-   er ment å gi personer som lærer <quote>nedenfra og opp</quote> en 
-   sjanse.
-   Hvis du foretrekker å lære gjennom eksperimentering, vil den 
-   følgende demonstrasjonen få deg i gang.
-   Under gjennomgangen vil vi gi deg lenker til de relevante 
-   kapitlene i denne boka.</para>
+  <title>Høyhastighetsopplæring</title>
+
+  <blockquote>
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <para><quote>Please make sure your seat backs are in their full,
+    upgright position, and that your tray tables are stored.
+    Flight attendants, prepare for take-off….</quote></para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para><quote>Vennligst rett opp seteryggen, fest setebeltet og 
+    rett opp bordene.
+    Flight attendants, prepare for take-off …</quote></para>
+  </blockquote>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>If you're new to the entire concept of version control or to
-   the <quote>copy-modify-merge</quote> model used by both CVS and
-   Subversion, then you should read <xref linkend="svn.basic"/>
-   before going any further.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Hvis du er ny innen hele konseptet med versjonskontroll eller 
-   til <quote>kopier-rediger-flett</quote>-modellen brukt av både CVS 
-   og Subversion, bør du lese <xref linkend="svn.basic"/> før du går 
-   videre.</para>
+  <para>The following is a very high-level tutorial which will walk
+   you through some basic Subversion configuration and operation.
+   By the time you complete the tutorial, you should have a basic
+   understanding of Subversion's typical usage.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Det som kommer nå er en høytflygende innføring som vil ta deg 
+   gjennom litt grunnleggende konfigurasjon og bruk av Subversion.
+   Når du har fullført innføringen, vil du ha en grunnleggende 
+   forståelse av Subversions typiske bruksmåter.</para>
 
   <note>
    <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>The following example assumes that you have
+   <para>The examples used in this appendix assume that you have
     <command>svn</command>, the Subversion command-line client,
     and <command>svnadmin</command>, the administrative tool,
     ready to go. It also assumes you are using Subversion 1.2 or
     later (run <command>svn -ﳢ-version</command> to check.)</para>
    @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det følgende eksempelet forutsetter at du har 
-    <command>svn</command>, kommandolinjeklienten, og 
+   <para>Eksemplene som brukes i dette tillegget forutsetter at du 
+    har <command>svn</command>, kommandolinjeklienten, og 
     <command>svnadmin</command>, det administrative verktøyet, klar 
     til kjøring.
     Det forutsetter også at du bruker Subversion 1.2 eller senere 
@@ -489,14 +481,17 @@
    forskjellige &server;prosessene tilgjengelig og hvordan du setter 
    dem opp.</para>
 
+  <para>### TODO: Let's make this into a full tutorial, rather than
+       simply referring off to other sections. ###</para>
+
  </sect1>
 
 
-</chapter>
+</appendix>
 
 <!--
 local variables: 
-sgml-parent-document: ("book.xml" "chapter")
+sgml-parent-document: ("book.xml" "appendix")
 end:
 vim: set ft=svnbook :
 -->

Modified: trunk/src/nb/book/book.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/book.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/book.xml	Mon Mar 26 13:03:38 2007
@@ -6,18 +6,19 @@
 %vers;
 <!ENTITY foreword SYSTEM "foreword.xml">
 <!ENTITY ch00   SYSTEM "ch-preface.xml">
-<!ENTITY ch01   SYSTEM "ch-introduction.xml">
-<!ENTITY ch02   SYSTEM "ch-basic-concepts.xml">
-<!ENTITY ch03   SYSTEM "ch-guided-tour.xml">
+<!ENTITY ch01   SYSTEM "ch-basic-concepts.xml">
+<!ENTITY ch02   SYSTEM "ch-guided-tour.xml">
+<!ENTITY ch03   SYSTEM "ch-advanced-topics.xml">
 <!ENTITY ch04   SYSTEM "ch-branching-and-merging.xml">
 <!ENTITY ch05   SYSTEM "ch-repository-admin.xml">
 <!ENTITY ch06   SYSTEM "ch-server-configuration.xml">
-<!ENTITY ch07   SYSTEM "ch-advanced-topics.xml">
+<!ENTITY ch07   SYSTEM "ch-customizing-svn.xml">
 <!ENTITY ch08   SYSTEM "ch-developer-info.xml">
 <!ENTITY ch09   SYSTEM "ch-reference.xml">
-<!ENTITY appa   SYSTEM "app-svn-for-cvs-users.xml">
-<!ENTITY appb   SYSTEM "app-webdav.xml">
-<!ENTITY appc   SYSTEM "app-third-party-tools.xml">
+<!ENTITY appa   SYSTEM "app-quickstart.xml">
+<!ENTITY appb   SYSTEM "app-svn-for-cvs-users.xml">
+<!ENTITY appc   SYSTEM "app-webdav.xml">
+<!ENTITY appd   SYSTEM "app-third-party-tools.xml">
 <!ENTITY license SYSTEM "copyright.xml">
 ]>
 @ENGLISH }}} -->
@@ -27,18 +28,19 @@
 %vers;
 <!ENTITY foreword SYSTEM "foreword.xml">
 <!ENTITY ch00   SYSTEM "ch-preface.xml">
-<!ENTITY ch01   SYSTEM "ch-introduction.xml">
-<!ENTITY ch02   SYSTEM "ch-basic-concepts.xml">
-<!ENTITY ch03   SYSTEM "ch-guided-tour.xml">
+<!ENTITY ch01   SYSTEM "ch-basic-concepts.xml">
+<!ENTITY ch02   SYSTEM "ch-guided-tour.xml">
+<!ENTITY ch03   SYSTEM "ch-advanced-topics.xml">
 <!ENTITY ch04   SYSTEM "ch-branching-and-merging.xml">
 <!ENTITY ch05   SYSTEM "ch-repository-admin.xml">
 <!ENTITY ch06   SYSTEM "ch-server-configuration.xml">
-<!ENTITY ch07   SYSTEM "ch-advanced-topics.xml">
+<!ENTITY ch07   SYSTEM "ch-customizing-svn.xml">
 <!ENTITY ch08   SYSTEM "ch-developer-info.xml">
 <!ENTITY ch09   SYSTEM "ch-reference.xml">
-<!ENTITY appa   SYSTEM "app-svn-for-cvs-users.xml">
-<!ENTITY appb   SYSTEM "app-webdav.xml">
-<!ENTITY appc   SYSTEM "app-third-party-tools.xml">
+<!ENTITY appa   SYSTEM "app-quickstart.xml">
+<!ENTITY appb   SYSTEM "app-svn-for-cvs-users.xml">
+<!ENTITY appc   SYSTEM "app-webdav.xml">
+<!ENTITY appd   SYSTEM "app-third-party-tools.xml">
 <!ENTITY license SYSTEM "copyright.xml">
 
 <!ENTITY Server "Server">
@@ -169,6 +171,7 @@
  &appa;
  &appb;
  &appc;
+ &appd;
  &license;
 
 </book>

Modified: trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml	Mon Mar 26 13:03:38 2007
@@ -4375,492 +4375,6 @@
   </sect2>
  </sect1>
 
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <sect1 id="svn.advanced.l10n">
-  <title>Localization</title>
-
-  <para><firstterm>Localization</firstterm> is the act of making
-   programs behave in a region-specific way. When a program
-   formats numbers or dates in a way specific to your part of the
-   world, or prints messages (or accepts input) in your native
-   language, the program is said to
-   be <firstterm>localized</firstterm>. This section describes
-   steps Subversion has made towards localization.</para>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.l10n.understanding">
-   <title>Understanding locales</title>
-   
-   <para>Most modern operating systems have a notion of the
-    <quote>current locale</quote>—that is, the region or
-    country whose localization conventions are honored. These
-    conventions—typically chosen by some runtime
-    configuration mechanism on the computer—affect the way
-    in which programs present data to the user, as well as the way
-    in which they accept user input.</para>
-
-   <para>On Unix-like systems, you can check the values of the
-    locale-related runtime configuration options by running the
-    <command>locale</command> command:</para>
-
-   <screen>
-$ locale
-LANG=
-LC_COLLATE="C"
-LC_CTYPE="C"
-LC_MESSAGES="C"
-LC_MONETARY="C"
-LC_NUMERIC="C"
-LC_TIME="C"
-LC_ALL="C"
-</screen>
-
-   <para>The output is a list of locale-related environment
-    variables and their current values. In this example, the
-    variables are all set to the default <literal>C</literal>
-    locale, but users can set these variables to specific
-    country/language code combinations. For example, if one were
-    to set the <literal>LC_TIME</literal> variable to
-    <literal>fr_CA</literal>, then programs would know to present
-    time and date information formatted according a
-    French-speaking Canadian's expectations. And if one were to
-    set the <literal>LC_MESSAGES</literal> variable to
-    <literal>zh_TW</literal>, then programs would know to present
-    human-readable messages in Traditional Chinese. Setting the
-    <literal>LC_ALL</literal> variable has the effect of changing
-    every locale variable to the same value. The value of
-    <literal>LANG</literal> is used as a default value for any
-    locale variable that is unset. To see the list of available
-    locales on a Unix system, run the command <command>locale
-    -a</command>.</para>
-
-   <para>On Windows, locale configuration is done via the
-    <quote>Regional and Language Options</quote> control panel
-    item. There you can view and select the values of individual
-    settings from the available locales, and even customize (at a
-    sickening level of detail) several of the display formatting
-    conventions.</para>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.l10n.svnuse">
-   <title>Subversion's use of locales</title>
-
-   <para>The Subversion client, <command>svn</command>, honors the
-    current locale configuration in two ways. First, it notices
-    the value of the <literal>LC_MESSAGES</literal> variable and
-    attempts to print all messages in the specified language. For
-    example:</para>
-
-   <screen>
-$ export LC_MESSAGES=de_DE
-$ svn help cat
-cat: Gibt den Inhalt der angegebenen Dateien oder URLs aus.
-Aufruf: cat ZIEL[@REV]...
-…
-</screen>
-
-   <para>This behavior works identically on both Unix and Windows
-    systems. Note, though, that while your operating system might
-    have support for a certain locale, the Subversion client still
-    may not be able to speak the particular language. In order to
-    produce localized messages, human volunteers must provide
-    translations for each language. The translations are written
-    using the GNU gettext package, which results in translation
-    modules that end with the <filename>.mo</filename> filename
-    extension. For example, the German translation file is named
-    <filename>de.mo</filename>. These translation files are
-    installed somewhere on your system. On Unix, they typically
-    live in <filename>/usr/share/locale/</filename>, while
-    on Windows they're often found in the
-    <filename>\share\locale\</filename> folder in Subversion's
-    installation area. Once installed, a module is named after
-    the program it provides translations for. For example, the
-    <filename>de.mo</filename> file may ultimately end up
-    installed as
-    <filename>/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/subversion.mo</filename>.
-    By browsing the installed <filename>.mo</filename> files, you
-    can see which languages the Subversion client is able to
-    speak.</para>
-
-   <para>The second way in which the locale is honored involves how
-    <command>svn</command> interprets your input. The repository
-    stores all paths, filenames, and log messages in Unicode,
-    encoded as UTF-8. In that sense, the repository is
-    <firstterm>internationalized</firstterm>—that is, the
-    repository is ready to accept input in any human language.
-    This means, however, that the Subversion client is responsible
-    for sending only UTF-8 filenames and log messages into the
-    repository. In order to do this, it must convert the data
-    from the native locale into UTF-8.</para>
-
-   <para>For example, suppose you create a file
-    named<filename>caffè.txt</filename>, and then when committing
-    the file, you write the log message as <quote>Adesso il caffè
-    è più forte</quote>. Both the filename and log message
-    contain non-ASCII characters, but because your locale is set
-    to <literal>it_IT</literal>, the Subversion client knows to
-    interpret them as Italian. It uses an Italian character set
-    to convert the data to UTF-8 before sending them off to the
-    repository.</para>
-
-   <para>Note that while the repository demands UTF-8 filenames and
-    log messages, it <emphasis>does not</emphasis> pay attention
-    to file contents. Subversion treats file contents as opaque
-    strings of bytes, and neither client nor server makes an
-    attempt to understand the character set or encoding of the
-    contents.</para>
-
-   <sidebar>
-    <title>Character set conversion errors</title>
-
-    <para>While using Subversion, you might get hit with an error
-     related to character set conversions:</para>
-
-    <screen>
-svn: Can't convert string from native encoding to 'UTF-8':
-…
-svn: Can't convert string from 'UTF-8' to native encoding:
-…
-</screen>
-  
-    <para>Errors like this typically occur when the Subversion
-     client has received a UTF-8 string from the repository, but
-     not all of the characters in that string can be represented
-     using the encoding of the current locale. For example, if
-     your locale is <literal>en_US</literal> but a collaborator
-     has committed a Japanese filename, you're likely to see this
-     error when you receive the file during an <command>svn
-     update</command>.</para>
-
-    <para>The solution is either to set your locale to something
-     which <emphasis>can</emphasis> represent the incoming UTF-8
-     data, or to change the filename or log message in the
-     repository. (And don't forget to slap your collaborator's
-     hand—projects should decide on common languages ahead of
-     time, so that all participants are using the same
-     locale.)</para>
-   </sidebar>
-
-  </sect2>
-
- </sect1>
-
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <sect1 id="svn.advanced.externaldifftools">
-  <title>Using External Differencing Tools</title>
-
-  <para>The presence of <option>--diff-cmd</option> and
-   <option>--diff3-cmd</option> options, and similarly named
-   runtime configuration parameters (see <xref
-   linkend="svn.advanced.confarea.opts.config"/>), can lead to a
-   false notion of how easy it is to use external differencing (or
-   <quote>diff</quote>) and merge tools with Subversion. While
-   Subversion can use most of popular such tools available, the
-   effort invested in setting this up often turns out to be
-   non-trivial.</para>
-
-  <para>The interface between Subversion and external diff and merge
-   tools harkens back to a time when Subversion's only contextual
-   differencing capabilities were built around invocations of the
-   GNU diffutils toolchain, specifically the
-   <command>diff</command> and <command>diff3</command> utilities.
-   To get the kind of behavior Subversion needed, it called these
-   utilities with more than a handful of options and parameters,
-   most of which were quite specific to the utilities. Some time
-   later, Subversion grew its own internal differencing library,
-   and as a failover mechanism,
-   <footnote>
-    <para>Subversion developers are good, but even the best make
-     mistakes.</para>
-   </footnote>
-   the <option>--diff-cmd</option> and <option>--diff3-cmd</option>
-   options were added to the Subversion command-line client so
-   users could more easily indicate that they preferred to use the
-   GNU diff and diff3 utilities instead of the newfangled internal
-   diff library. If those options were used, Subversion would
-   simply ignore the internal diff library, and fall back to
-   running those external programs, lengthy argument lists and all.
-   And that's where things remain today.</para>
-
-  <para>It didn't take long for folks to realize that having such
-   easy configuration mechanisms for specifying that Subversion
-   should use the external GNU diff and diff3 utilities located at
-   a particular place on the system could be applied toward the use
-   of other diff and merge tools, too. After all, Subversion
-   didn't actually verify that the things it was being told to run
-   were members of the GNU diffutils toolchain. But the only
-   configurable aspect of using those external tools is their
-   location on the system—not the option set, parameter
-   order, etc. Subversion continues throwing all those GNU utility
-   options at your external diff tool regardless of whether or not
-   that program can understand those options. And that's where
-   things get unintuitive for most users.</para>
-
-  <para>The key to using external diff and merge tools (other than
-   GNU diff and diff3, of course) with Subversion is to use wrapper
-   scripts which convert the input from Subversion into something
-   that your differencing tool can understand, and then to convert
-   the output of your tool back into a format which Subversion
-   expects—the format that the GNU tools would have used.
-   The following sections cover the specifics of those
-   expectations.</para>
-
-  <note>
-   <para>The decision on when to fire off a contextual diff or
-    merge as part of a larger Subversion operation is made
-    entirely by Subversion, and is affected by, among other
-    things, whether or not the files being operated on are
-    human-readable as determined by their
-    <literal>svn:mime-type</literal> property. This means, for
-    example, that even if you had the niftiest Microsoft
-    Word-aware differencing or merging tool in the Universe, it
-    would never be invoked by Subversion so long as your versioned
-    Word documents had a configured MIME type that denoted that
-    they were not human-readable (such as
-    <literal>application/msword</literal>). For more about MIME
-    type settings, see <xref
-    linkend="svn.advanced.props.special.mime-type"/></para>
-  </note>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.externaldifftools.diff">
-   <title>External diff</title>
-
-   <para>Subversion calls external diff programs with parameters
-    suitable for the GNU diff utility, and expects only that the
-    external program return with a successful error code. For
-    most alternative diff program, only the sixth and seventh
-    arguments, the paths of the files which represent the left and
-    right sides of the diff, respectively, are of interest. Note
-    that Subversion runs the diff program once per modified file
-    covered by the Subversion operation, so if your program runs
-    in an asynchronous fashion (or <quote>backgrounded</quote>),
-    you might have several instances of it all running
-    simultaneously. Finally, Subversion expects that your program
-    return an errorcode of 1 if your program detected differences,
-    or 0 if it did not—any other errorcode is considered a
-    fatal error.
-    <footnote>
-     <para>The GNU diff manual page puts it this way: <quote>An
-      exit status of 0 means no differences were found, 1 means some
-      differences were found, and 2 means trouble.</quote></para>
-    </footnote>
-   </para>
-
-   <para><xref linkend="svn.advanced.externaldifftools.diff.ex-1"/>
-    and <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools.diff.ex-2"/>
-    are templates for external diff tool wrappers in the Bourne
-    shell and Windows batch scripting languages,
-    respectively.</para>
-
-   <example id="svn.advanced.externaldifftools.diff.ex-1">
-    <title>diffwrap.sh</title>
-    <programlisting>
-#!/bin/sh
-
-# Configure your favorite diff program here.
-DIFF="/usr/local/bin/my-diff-tool"
-
-# Subversion provides the paths we need as the sixth and seventh 
-# parameters.
-LEFT=${6}
-RIGHT=${7}
-
-# Call the diff command (change the following line to make sense for
-# your merge program).
-$DIFF --left $LEFT --right $RIGHT
-
-# Return an errorcode of 0 if no differences were detected, 1 if some were.
-# Any other errorcode will be treated as fatal.
-</programlisting>
-   </example>
-
-   <example id="svn.advanced.externaldifftools.diff.ex-2">
-    <title>diffwrap.bat</title>
-    <programlisting>
- at ECHO OFF
-
-REM Configure your favorite diff program here.
-SET DIFF="C:\Program Files\Funky Stuff\My Diff Tool.exe"
-
-REM Subversion provides the paths we need as the sixth and seventh 
-REM parameters.
-SET LEFT=%6
-SET RIGHT=%7
-
-REM Call the diff command (change the following line to make sense for
-REM your merge program).
-%DIFF% --left %LEFT% --right %RIGHT%
-
-REM Return an errorcode of 0 if no differences were detected, 1 if some were.
-REM Any other errorcode will be treated as fatal.
-</programlisting>
-   </example>
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.externaldifftools.diff3">
-   <title>External diff3</title>
-
-   <para>Subversion calls external merge programs with parameters
-    suitable for the GNU diff3 utility, expecting that the
-    external program return with a successful error code and that
-    the full file contents which result from the completed merge
-    operation are printed on the standard output stream (so that
-    Subversion can redirect them into the appropriate version
-    controlled file). For most alternative merge programs, only
-    the ninth, tenth, and eleventh arguments, the paths of the
-    files which represent the <quote>mine</quote>,
-    <quote>older</quote>, and <quote>yours</quote> inputs,
-    respectively, are of interest. Note that because Subversion
-    depends on the output of your merge program, you wrapper
-    script must not exit before that output has been delivered to
-    Subversion. When it finally does exit, it should return an
-    errorcode of 0 if the merge was successful, or 1 if unresolved
-    conflicts remain in the output—any other errorcode is
-    considered a fatal error.</para>
-
-   <para><xref linkend="svn.advanced.externaldifftools.diff3.ex-1"/> 
-    and <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools.diff3.ex-2"/> are
-    templates for external merge tool wrappers in the Bourne shell
-    and Windows batch scripting languages, respectively.</para>
-
-   <example id="svn.advanced.externaldifftools.diff3.ex-1">
-    <title>diff3wrap.sh</title>
-    <programlisting>
-#!/bin/sh
-
-# Configure your favorite diff3/merge program here.
-DIFF3="/usr/local/bin/my-merge-tool"
-
-# Subversion provides the paths we need as the ninth, tenth, and eleventh 
-# parameters.
-MINE=${9}
-OLDER=${10}
-YOURS=${11}
-
-# Call the merge command (change the following line to make sense for
-# your merge program).
-$DIFF3 --older $OLDER --mine $MINE --yours $YOURS
-
-# After performing the merge, this script needs to print the contents
-# of the merged file to stdout. Do that in whatever way you see fit.
-# Return an errorcode of 0 on successful merge, 1 if unresolved conflicts
-# remain in the result. Any other errorcode will be treated as fatal.
-</programlisting>
-   </example>
-
-   <example id="svn.advanced.externaldifftools.diff3.ex-2">
-    <title>diff3wrap.bat</title>
-    <programlisting>
- at ECHO OFF
-
-REM Configure your favorite diff3/merge program here.
-SET DIFF3="C:\Program Files\Funky Stuff\My Merge Tool.exe"
-
-REM Subversion provides the paths we need as the ninth, tenth, and eleventh 
-REM parameters. But we only have access to nine parameters at a time, so we
-REM shift our nine-parameter window twice to let us get to what we need.
-SHIFT
-SHIFT
-SET MINE=%7
-SET OLDER=%8
-SET YOURS=%9
-
-REM Call the merge command (change the following line to make sense for
-REM your merge program).
-%DIFF3% --older %OLDER% --mine %MINE% --yours %YOURS%
-
-REM After performing the merge, this script needs to print the contents
-REM of the merged file to stdout. Do that in whatever way you see fit.
-REM Return an errorcode of 0 on successful merge, 1 if unresolved conflicts
-REM remain in the result. Any other errorcode will be treated as fatal.
-</programlisting>
-   </example>
-
-  </sect2>
- </sect1>
-
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <sect1 id="svn.advanced.reposurls">
-  <title>Subversion Repository URLs</title>
-
-  <para>As illustrated throughout this book, Subversion uses URLs to
-   identify versioned resources in Subversion repositories. For
-   the most part, these URLs use the standard syntax, allowing for
-   server names and port numbers to be specified as part of the
-   URL:</para>
-
-  <screen>
-$ svn checkout http://svn.example.com:9834/repos
-…
-</screen>
-
-  <para>But there are some nuances in Subversion's handling of URLs
-   that are notable. For example, URLs containing the
-   <literal>file:</literal> access method (used for local
-   repositories) must, in accordance with convention, have either a
-   server name of <literal>localhost</literal> or no server name at
-   all:</para>
- 
-  <screen>
-$ svn checkout file:///path/to/repos
-…
-$ svn checkout file://localhost/path/to/repos
-…
-</screen>
-
-  <para>Also, users of the <literal>file:</literal> scheme on
-   Windows platforms will need to use an unofficially
-   <quote>standard</quote> syntax for accessing repositories
-   that are on the same machine, but on a different drive than
-   the client's current working drive. Either of the two
-   following URL path syntaxes will work where
-   <literal>X</literal> is the drive on which the repository
-   resides:</para>
-
-  <screen>
-C:\> svn checkout file:///X:/path/to/repos
-…
-C:\> svn checkout "file:///X|/path/to/repos"
-…
-</screen>
- 
-  <para>In the second syntax, you need to quote the URL so that the
-   vertical bar character is not interpreted as a pipe. Also, note
-   that a URL uses ordinary slashes even though the native
-   (non-URL) form of a path on Windows uses backslashes.</para>
-  
-  <para>Finally, it should be noted that the Subversion client will
-   automatically encode URLs as necessary, just like a web browser
-   does. For example, if a URL contains a space or upper-ASCII
-   character:</para>
-
-  <screen>
-$ svn checkout "http://host/path with space/project/españa"
-</screen>
-  
-  <para>…then Subversion will escape the unsafe characters
-   and behave as if you had typed:</para>
-
-  <screen>
-$ svn checkout http://host/path%20with%20space/project/espa%C3%B1a
-</screen>
-
-  <para>If the URL contains spaces, be sure to place it within quote
-   marks, so that your shell treats the whole thing as a single
-   argument to the <command>svn</command> program.</para>
-
- </sect1>
- 
 </chapter>
 
 <!--

Modified: trunk/src/nb/book/ch-basic-concepts.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-basic-concepts.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-basic-concepts.xml	Mon Mar 26 13:03:38 2007
@@ -599,6 +599,163 @@
    Subversion.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
+  <sect2 id="svn.advanced.reposurls">
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <title>Subversion Repository URLs</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Depot-URLer i Subversion</title>
+ 
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <para>As illustrated throughout this book, Subversion uses URLs to
+    identify versioned resources in Subversion repositories. For
+    the most part, these URLs use the standard syntax, allowing for
+    server names and port numbers to be specified as part of the
+    URL:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Som vist gjennom denne boka, bruker Subversion URLer for å 
+    identifisere versjonerte ressurser i Subversion-depoter.
+    For det meste bruker disse URLene standard syntaks, som tillater 
+    &server;navn og portnummer å bli spesifisert som en del av 
+    URLen:</para>
+ 
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
+ $ svn checkout http://svn.example.com:9834/repos
+ …
+ </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn checkout http://svn.example.com:9834/repos
+…
+</screen>
+ 
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <para>But there are some nuances in Subversion's handling of URLs
+    that are notable. For example, URLs containing the
+    <literal>file:</literal> access method (used for local
+    repositories) must, in accordance with convention, have either a
+    server name of <literal>localhost</literal> or no server name at
+    all:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Men det er noen nyanser i Subversions behandling av URLer 
+    som legges merke 
+    til.
+    For eksempel, URLer som bruker 
+    <literal>file:</literal>-aksesseringsmetoden (brukt for lokale 
+    depoter) må, i henhold til konvensjonene, enten ha 
+    &server;navnet <literal>localhost</literal> eller ikke noe 
+    &server;navn:</para>
+  
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
+ $ svn checkout file:///path/to/repos
+ …
+ $ svn checkout file://localhost/path/to/repos
+ …
+ </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn checkout file:///sti/til/depot
+…
+$ svn checkout file://localhost/sti/til/depot
+…
+</screen>
+ 
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <para>Also, users of the <literal>file:</literal> scheme on
+    Windows platforms will need to use an unofficially
+    <quote>standard</quote> syntax for accessing repositories
+    that are on the same machine, but on a different drive than
+    the client's current working drive. Either of the two
+    following URL path syntaxes will work where
+    <literal>X</literal> is the drive on which the repository
+    resides:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I tillegg må brukere av <literal>file:</literal>-skjemaet på 
+    MS Windows-plattformer bruke en uoffisiell 
+    <quote>standard</quote> syntaks for å aksessere depoter smo er 
+    på den samme maskinen, men på en annen disk enn klientens 
+    nåværende arbeidsdisk.
+    En av de to følgende URL-syntaksene vil virke der 
+    <literal>X</literal> er disken hvor depotet ligger:</para>
+ 
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
+ C:\> svn checkout file:///X:/path/to/repos
+ …
+ C:\> svn checkout "file:///X|/path/to/repos"
+ …
+ </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+C:\> svn checkout file:///X:/sti/til/depot
+…
+C:\> svn checkout "file:///X|/sti/til/depot"
+…
+</screen>
+  
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <para>In the second syntax, you need to quote the URL so that the
+    vertical bar character is not interpreted as a pipe. Also, note
+    that a URL uses ordinary slashes even though the native
+    (non-URL) form of a path on Windows uses backslashes.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I den andre syntaksen må du sette URLen i hermetegn 
+    (<literal>""</literal>) så det vertikale stolpetegnet ikke blir 
+    tolket som et rør.
+    Legg også merke til at en URL bruker vanlige skråstreker selv om 
+    den lokale (ikke-URL) formen i en sti i MS Windows bruker 
+    omvendte skråstreker.</para>
+   
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <para>Finally, it should be noted that the Subversion client will
+    automatically encode URLs as necessary, just like a web browser
+    does. For example, if a URL contains a space or upper-ASCII
+    character:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Til slutt må det legges merke til at Subversionklienten 
+    automatisk vil kode URLer etter behov, akkurat som en nettleser 
+    gjør det.
+    For eksempel, hvis en URL inneholder et mellomrom eller store 
+    bokstaver:</para>
+ 
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
+ $ svn checkout "http://host/path with space/project/españa"
+ </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn checkout "http://&server;/sti med mellomrom/prosjekt/españa"
+</screen>
+   
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <para>…then Subversion will escape the unsafe characters
+    and behave as if you had typed:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>… så vil Subversion beskytte de usikre tegnene og oppføre 
+    seg som om du hadde skrevet:</para>
+ 
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
+ $ svn checkout http://host/path%20with%20space/project/espa%C3%B1a
+ </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn checkout http://&server;/sti%20med%20mellomrom/prosjekt/espa%C3%B1a
+</screen>
+ 
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <para>If the URL contains spaces, be sure to place it within quote
+    marks, so that your shell treats the whole thing as a single
+    argument to the <command>svn</command> program.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Hvis URLen inneholder mellomrom, pass på å plassere den 
+    innenfor hermetegn, så skallet behandler hele URLen som et 
+    enkelt argument til <command>svn</command>-programmet.</para>
+ 
+  </sect2>
+ 
+  <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.basic.in-action.wc">
    <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Working Copies</title>

Copied: trunk/src/nb/book/ch-customizing-svn.xml (from r2754, /trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml)
==============================================================================
--- /trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-customizing-svn.xml	Mon Mar 26 13:03:38 2007
@@ -1,4380 +1,12 @@
-<chapter id="svn.advanced">
- <!-- @ENGLISH {{{
- <title>Advanced Topics</title>
- @ENGLISH }}} -->
- <title>Avanserte emner</title>
+<chapter id="svn.customization">
+ <title>Customizing Your Subversion Experience</title>
 
  <simplesect>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>If you've been reading this book chapter by chapter, from
-   start to finish, you should by now have acquired enough
-   knowledge to use the Subversion client to perform the most
-   common version control operations. You understand how to
-   checkout a working copy from a Subversion repository. You are
-   comfortable with submitting and receiving changes using the
-   <command>svn commit</command> and <command>svn update</command>
-   functions. You've probably even developed a reflex which causes
-   you to run the <command>svn status</command> command almost
-   unconsciously. For all intents and purposes, you are ready to
-   use Subversion in a typical environment.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Hvis du har lest denne boka kapittel for kapittel, fra start 
-   til slutt, skal du nå ha samlet opp nok kunnskap til å kunne bruke 
-   Subversionklienten til å utføre de vanligste operasjonene innen 
-   versjonskontroll.
-   Du forstår hvordan du henter ut en arbeidskopi fra et 
-   Subversiondepot.
-   Du er komfortabel med å legge inn og hente ut forandringer ved å 
-   bruke kommandoene <command>svn commit</command> og <command>svn 
-   update</command>.
-   Du har til og med kanskje utviklet en refleks som gjør at du 
-   kjører <command>svn status</command> nærmest ubevisst.
-   Hva oppgaven enn er, er du klar til å bruke Subversion i et typisk 
-   arbeidsmiljø.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>But the Subversion feature set doesn't stop at <quote>common
-   version control operations</quote>.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Men funksjonaliteten til Subversion stopper ikke ved 
-   <quote>vanlige versjonskontrolloperasjoner</quote>.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>This chapter highlights some of Subversion's features that
-   aren't quite so regularly used. In it, we will discuss
-   Subversion's property (or <quote>metadata</quote>) support, and
-   how to modify Subversion's default behaviors by tweaking its
-   run-time configuration area. We will describe how you can use
-   externals definitions to instruct Subversion to pull data from
-   multiple repositories. We'll cover in detail some of the
-   additional client- and server-side tools that are part of the
-   Subversion distribution.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Dette kapittelet setter fokus på litt av funksjonaliteten til 
-   Subversion som ikke blir brukt i like stor grad.
-   Her vil vi diskutere Subversions støtte for egenskaper (eller 
-   <quote>metadata</quote>) og hvordan standardoppførselen til 
-   Subversion kan forandres ved å gjøre forandringer i 
-   konfigurasjonsområdet.
-   Vi vil beskrive hvordan du kan bruke eksterne defineringer for å 
-   instruere Subversion til å hente data fra flere depoter.
-   Vi vil dekke i detalj noen av de verktøyene som er med i 
-   Subversiondistribusjonen for bruk på klient- og 
-   &server;siden.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Before reading this chapter, you should be familiar with the
-   basic file and directory versioning capabilities of Subversion.
-   If you haven't already read about those, or if you need a
-   refresher, we recommend that you check out <xref
-   linkend="svn.basic" /> and <xref linkend="svn.tour" />. Once
-   you've mastered the basics and consumed this chapter, you'll be
-   a Subversion power-user!
-  </para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Før du leser dette kapittelet bør du gjøre deg kjent med de 
-   grunnleggende mulighetene Subversion har for versjonering av filer 
-   og kataloger.
-   Hvis du ikke allerede har lest om dette, eller hvis du trenger å 
-   friske det opp, anbefaler vi at du leser <xref linkend="svn.basic" 
-   /> og <xref linkend="svn.tour" />.
-   Når du mestrer de grunnleggende tingene og har fordøyd dette 
-   kapittelet, vil du være en <!-- ¤ 
-   -->Subversionmuskelbruker!</para>
+  <para>### TODO ###</para>
 
  </simplesect>
 
- <sect1 id="svn.advanced.confarea">
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <title>Runtime Configuration Area</title>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <title><!-- ¤ Må finne en bedre omskriving for «runtime». Nuh! 
-   -->Konfigurasjonsområdet for bruk under kjøring</title>
-  
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Subversion provides many optional behaviors that can be
-   controlled by the user. Many of these options are of the kind
-   that a user would wish to apply to all Subversion operations.
-   So, rather than forcing users to remember command-line arguments
-   for specifying these options, and to use them for each and every
-   operation they perform, Subversion uses configuration files,
-   segregated into a Subversion configuration area.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversion inneholder mange valg for å modifisere oppførselen 
-   under kjøring, og dette kan kontrolleres av brukeren.
-   Mange av disse valgene er av typen som en bruker ønsker å bruke 
-   ved alle Subversionoperasjoner.
-   Så, istedenfor å tvinge brukere til å huske 
-   kommandolinjeargumenter for å spesifisere disse valgene, og å 
-   bruke dem for hver eneste operasjon som utføres, bruker Subversion 
-   konfigurasjonsfiler som er lagt for seg selv i et eget 
-   konfigurasjonsområde.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>The Subversion <firstterm>configuration area</firstterm> is
-   a two-tiered hierarchy of option names and their values.
-   Usually, this boils down to a special directory that contains
-   <firstterm>configuration files</firstterm> (the first tier),
-   which are just text files in standard INI format (with
-   <quote>sections</quote> providing the second tier). These files
-   can be easily edited using your favorite text editor (such as
-   Emacs or vi), and contain directives read by the client to
-   determine which of several optional behaviors the user
-   prefers.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversions <firstterm>konfigurasjonsområde</firstterm> er et 
-   to-lags hierarki med valgnavn og deres verdier.
-   Vanligvis koker dette ned til en spesiell katalog som inneholder 
-   <firstterm>konfigurasjonsfiler</firstterm> (første lag) som er 
-   rene tekstfiler i standard INI-format (med 
-   <quote>seksjoner</quote> som er det andre laget).
-   Disse filene kan enkelt redigeres med favoritt-tekstbehandleren 
-   din (som for eksempel Emacs eller vi), og inneholder direktiver 
-   som leses av klienten for å anslå hvilken av de valgfrie 
-   oppførslene brukeren foretrekker.</para>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.confarea.layout">
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <title>Configuration Area Layout</title>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <title>Oppbygningen av konfigurasjonsområdet</title>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>The first time that the <command>svn</command>
-    command-line client is executed, it creates a per-user
-    configuration area. On Unix-like systems, this area appears
-    as a directory named <filename>.subversion</filename> in the
-    user's home directory. On Win32 systems, Subversion creates a
-    folder named <filename>Subversion</filename>, typically inside
-    the <filename>Application Data</filename> area of the user's
-    profile directory (which, by the way, is usually a hidden
-    directory). However, on this platform the exact location
-    differs from system to system, and is dictated by the Windows
-    registry.
-    <footnote>
-     <para>The <literal>APPDATA</literal> environment variable
-      points to the <filename>Application Data</filename> area,
-      so you can always refer to this folder as
-      <filename>%APPDATA%\Subversion</filename>.</para>
-    </footnote>
-    We will refer to the per-user configuration area using its Unix
-    name, <filename>.subversion</filename>.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Den første gangen kommandolinjeklienten 
-    <command>svn</command> kjøres, lages et eget 
-    konfigurasjonsområde for brukeren.
-    På Unix-lignende systemer opptrer dette området som en katalog 
-    kalt <filename>.subversion</filename> i brukerens hjemmekatalog.
-    På Win32-systemer oppretter Subversion en katalog kalt 
-    <filename>Subversion</filename>, vanligvis i <!-- ¤ Finn ut hva 
-    det heter på norsk. --><filename>Application 
-    Data</filename>-området til brukerens profilkatalog (som 
-    forresten er en skjult katalog).
-    På denne plattformen varierer imidlertid den eksakte 
-    plasseringen fra system til system, og bestemmes av 
-    registryen.<footnote>
-     <para>Miljøvariabelen <literal>APPDATA</literal> peker til 
-      <!-- ¤ Mulig fornorsking her når jeg finner ut hva det heter 
-      på norsk. --><filename>Application Data</filename>-området, 
-      så du kan alltids henvise til denne katalogen som 
-      <filename>%APPDATA%\Subversion</filename>.</para>
-    </footnote>
-    Vi vil referere til brukerkonfigurasjonsområdet ved å bruke 
-    navnet som brukes under Unix, 
-    <filename>.subversion</filename>.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>In addition to the per-user configuration area, Subversion
-    also recognizes the existence of a system-wide configuration
-    area. This gives system administrators the ability to
-    establish defaults for all users on a given machine. Note
-    that the system-wide configuration area does not alone dictate
-    mandatory policy—the settings in the per-user
-    configuration area override those in the system-wide one, and
-    command-line arguments supplied to the <command>svn</command>
-    program have the final word on behavior. On Unix-like
-    platforms, the system-wide configuration area is
-    expected to be the <filename>/etc/subversion</filename>
-    directory; on Windows machines, it looks for a
-    <filename>Subversion</filename> directory inside the common
-    <filename>Application Data</filename> location (again, as
-    specified by the Windows Registry). Unlike the per-user
-    case, the <command>svn</command> program does not attempt
-    to create the system-wide configuration area.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>I tillegg til konfigurasjonsområdet som brukes på 
-    brukernivå, kjenner også Subversion til eksistensen av et 
-    konfigurasjonsområde som gjelder for hele systemet på maskinen.
-    Dette gir systemadministratorer muligheten til å opprette 
-    standardinnstillinger for alle brukerne på en gitt maskin.
-    Legg merke til at det felles konfigurasjonsområdet på maskinen 
-    ikke alene bestemmer <!-- ¤ mandatory policy 
-    -->standardoppførselen – oppsettet i konfigurasjonsområdet for 
-    brukeren overstyrer de som er i området som er felles for alle 
-    brukerne, og kommandolinjeargumenter som gis til 
-    <command>svn</command>-programmet har det siste ordet hva 
-    oppførsel angår.
-    På Unix-lignende plattformer forventes det at 
-    konfigurasjonsområdet som er felles for alle brukerne er i 
-    katalogen <filename>/etc/subversion</filename>; på MS 
-    Windows-maskiner letes det etter en 
-    <filename>Subversion</filename>-katalog i det felles <!-- ¤ Finn 
-    ut norsk navn --><filename>Application Data</filename>-området 
-    (og igjen, som spesifisert i Windowsregistryen).
-    Ulikt med det brukerbaserte tilfellet, vil ikke 
-    <command>svn</command>-klienten prøve å opprette et nytt 
-    maskinkonfigurasjonsområde.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>The configuration area currently contains three
-    files—two configuration files (<filename>config</filename> and
-    <filename>servers</filename>), and a <filename>README.txt</filename> 
-    file which describes the INI format. At the time of their
-    creation, the files contain default values for each of the
-    supported Subversion options, mostly commented out and grouped
-    with textual descriptions about how the values for the key
-    affect Subversion's behavior. To change a certain behavior,
-    you need only to load the appropriate configuration file into
-    a text editor, and modify the desired option's value. If at
-    any time you wish to have the default configuration settings
-    restored, you can simply remove (or rename) your configuration
-    directory and then run some innocuous <command>svn</command>
-    command, such as <command>svn -ﳢ-version</command>. A new
-    configuration directory with the default contents will be
-    created.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Konfigurasjonsområdet inneholder for tiden tre filer – to 
-    konfigurasjonsfiler (<filename>config</filename> og 
-    <filename>servers</filename>) og en 
-    <filename>README.txt</filename>-fil som beskriver INI-formatet.
-    På tidspunktet de ble laget, inneholder filene standardverdier 
-    for alle valgene som Subversion støtter.
-    For det meste er de kommentert ut og gruppert sammen med 
-    beskrivelser om hvordan verdiene påvirker oppførselen til 
-    Subversion.
-    For å forandre en viss oppførsel, trenger du bare å forandre 
-    verdien til et valg med en vanlig teksteditor.
-    Hvis du en eller annen gang du vil ha tilbake 
-    standardinnstillingene, kan du fjerne (eller skifte navn på) 
-    katalogen med konfigurasjonsfilene og deretter kjøre noen 
-    uskyldige <command>svn</command>-kommandoer som for eksempel 
-    <command>svn --version</command> som oppretter en ny 
-    konfigurasjonskatalog som inneholder 
-    standardinnstillingene.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>The per-user configuration area also contains a cache of
-    authentication data. The <filename>auth</filename> directory
-    holds a set of subdirectories that contain pieces of cached
-    information used by Subversion's various supported
-    authentication methods. This directory is created in such a
-    way that only the user herself has permission to read its
-    contents.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Brukerkonfigurasjonsområdet inneholder også et lager med 
-    autentiseringsdata.
-    <filename>auth</filename>-katalogen inneholder et sett med 
-    underkataloger som inneholder deler av lagret informasjon som 
-    brukes av Subversions forskjellige autentiseringsmetoder.
-    Denne katalogen er laget på en måte som gjør at kun den ene 
-    brukeren har tillatelse til å lese innholdet.</para>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.confarea.windows-registry">
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <title>Configuration and the Windows Registry</title>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <title>Konfigurasjon og Windows-registryen</title>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>In addition to the usual INI-based configuration area,
-    Subversion clients running on Windows platforms may also use
-    the Windows registry to hold the configuration data. The
-    option names and their values are the same as in the INI
-    files. The <quote>file/section</quote> hierarchy is
-    preserved as well, though addressed in a slightly different
-    fashion—in this schema, files and sections are just
-    levels in the registry key tree.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>I tillegg til det vanlige INI-baserte konfigurasjonsområdet, 
-    kan Subversionklienter som kjører på MS Windows-plattformer også 
-    bruke registryen til å lagre konfigurasjonsdataene.
-    Valgnavnene og deres verdier er de samme som i INI-filene.
-    <quote>fil/seksjon</quote>-hierarkiet blir også tatt vare på, 
-    selv om det noteres på en litt annen måte – i dette skjemaet er 
-    filer og seksjoner kun nivåer i nøkkeltreet i registryen.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Subversion looks for system-wide configuration values
-    under the
-    <literal>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tigris.org\Subversion</literal>
-    key. For example, the <literal>global-ignores</literal> option,
-    which is in the <literal>miscellany</literal> section of the
-    <filename>config</filename> file, would be found at
-    <literal>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tigris.org\Subversion\Config\Miscellany\global-ignores</literal>.
-    Per-user configuration values should be stored under
-    <literal>HKEY_CURRENT_USER\Software\Tigris.org\Subversion</literal>.
-   </para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Subversion ser etter konfigurasjonsverdier for hele systemet 
-    under nøkkelen 
-    <literal>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tigris.org\Subversion</literal>.
-    For eksempel, valget <literal>global-ignores</literal> som er i 
-    <literal>miscellany</literal>-seksjonen i 
-    <filename>config</filename>-fila finnes i 
-    <literal>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tigris.org\Subversion\Config\Miscellany\global-ignores</literal>.
-    Konfigurasjonsverdier for hver enkelt bruker bør lagres under 
-    <literal>HKEY_CURRENT_USER\Software\Tigris.org\Subversion</literal>.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Registry-based configuration options are parsed
-    <emphasis>before</emphasis> their file-based counterparts,
-    so are overridden by values found in the configuration
-    files. In other words, configuration priority is granted in
-    the following order on a Windows system:</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para><!-- ¤ Den setninga der er uklar, og jeg vet ikke hvordan 
-    windowsversjonen virker. Så foreløpig får den være uoversatt. 
-    Stygg sak. -->Registry-based configuration options are parsed
-    <emphasis>before</emphasis> their file-based counterparts,
-    so are overridden by values found in the configuration
-    files.
-    Med andre ord er dette rekkefølgen konfigurasjonen blir 
-    prioritert på et MS Windows-system:</para>
-   
-   <orderedlist>
-    <listitem>
-     <!-- @ENGLISH {{{
-     <para>Command-line options</para>
-     @ENGLISH }}} -->
-     <para>Valg på kommandolinja</para>
-    </listitem>
-    <listitem>
-     <!-- @ENGLISH {{{
-     <para>The per-user INI files</para>
-     @ENGLISH }}} -->
-     <para>Brukerbaserte INI-filer</para>
-    </listitem>
-    <listitem>
-     <!-- @ENGLISH {{{
-     <para>The per-user Registry values</para>
-     @ENGLISH }}} -->
-     <para>Brukerbaserte verdier i registryen</para>
-    </listitem>
-    <listitem>
-     <!-- @ENGLISH {{{
-     <para>The system-wide INI files</para>
-     @ENGLISH }}} -->
-     <para>INI-filer som gjelder for hele systemet</para>
-    </listitem>
-    <listitem>
-     <!-- @ENGLISH {{{
-     <para>The system-wide Registry values</para>
-     @ENGLISH }}} -->
-     <para>Registry-verdier for hele systemet</para>
-    </listitem>
-   </orderedlist>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Also, the Windows Registry doesn't really support the
-    notion of something being <quote>commented out</quote>.
-    However, Subversion will ignore any option key whose name
-    begins with a hash (<literal>#</literal>) character. This
-    allows you to effectively comment out a Subversion option
-    without deleting the entire key from the Registry, obviously
-    simplifying the process of restoring that option.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>I tillegg støtter ikke Windows-registryen at noe kan 
-    <quote>kommenteres ut</quote>.
-    Subversion vil imidlertid ignorere valg der navnet begynner med 
-    et <!-- ¤ Det heter vel hash på norsk også? -->hash-tegn 
-    (<literal>#</literal>),
-    Dette lar deg kommentere bort et Subversionvalg uten å slette 
-    hele nøkkelen fra registryen, noe som selvfølgelig gjør det 
-    lettere å hente tilbake dette valget.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>The <command>svn</command> command-line client never
-    attempts to write to the Windows Registry, and will not
-    attempt to create a default configuration area there. You can
-    create the keys you need using the <command>REGEDIT</command>
-    program. Alternatively, you can create a
-    <filename>.reg</filename> file, and then double-click on that
-    file from the Explorer shell, which will cause the data to be
-    merged into your registry.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Kommandolinjeklienten <command>svn</command> vil aldri prøve 
-    å skrive til Windowsregistryen, og vil ikke prøve å lage et <!-- 
-    ¤ «default» – trengs den? --> område der.
-    Du kan lage nøklene du trenger ved å bruke 
-    <command>REGEDIT</command>-programmet.
-    Alternativt kan du lage en <filename>.reg</filename>-fil og 
-    deretter dobbeltklikke på denne fila i Utforskeren, noe som vil 
-    flette dataene inn i registryen.</para>
-
-   <example id="svn.advanced.confarea.windows-registry.ex-1">
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <title>Sample Registration Entries (.reg) File.</title>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <title>Eksempel på registryposter i en 
-     <filename>.reg</filename>-fil.</title>
-
-    <programlisting>
-REGEDIT4
-
-[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tigris.org\Subversion\Servers\groups]
-
-[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tigris.org\Subversion\Servers\global]
-"#http-proxy-host"=""
-"#http-proxy-port"=""
-"#http-proxy-username"=""
-"#http-proxy-password"=""
-"#http-proxy-exceptions"=""
-"#http-timeout"="0"
-"#http-compression"="yes"
-"#neon-debug-mask"=""
-"#ssl-authority-files"=""
-"#ssl-trust-default-ca"=""
-"#ssl-client-cert-file"=""
-"#ssl-client-cert-password"=""
-
-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Tigris.org\Subversion\Config\auth]
-"#store-auth-creds"="no"
-
-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Tigris.org\Subversion\Config\helpers]
-"#editor-cmd"="notepad"
-"#diff-cmd"=""
-"#diff3-cmd"=""
-"#diff3-has-program-arg"=""
-
-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Tigris.org\Subversion\Config\miscellany]
-"#global-ignores"="*.o *.lo *.la #*# .*.rej *.rej .*~ *~ .#* .DS_Store"
-"#log-encoding"=""
-"#use-commit-times"=""
-"#template-root"=""
-"#enable-auto-props"=""
-
-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Tigris.org\Subversion\Config\tunnels]
-
-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Tigris.org\Subversion\Config\auto-props]
-</programlisting>
-   </example>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>The previous example shows the contents of a
-    <filename>.reg</filename> file which contains some of the most
-    commonly used configuration options and their default values.
-    Note the presence of both system-wide (for network
-    proxy-related options) and per-user settings (editor programs
-    and password storage, among others). Also note that all the
-    options are effectively commented out. You need only to
-    remove the hash (<literal>#</literal>) character from the
-    beginning of the option names, and set the values as you
-    desire.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det foregående eksemplet viser innholdet av en 
-    <filename>.reg</filename>-fil som inneholder noen av de mest 
-    brukte konfigurasjonsvalgene og deres standardverdier.
-    Legg merke til <!-- ¤ Blir det litt sånn … formelt? 
-    -->tilstedeværelsen av både valg som gjelder for hele systemet 
-    (for valg relatert til mellom&servers; i nettverket og 
-    innstillinger for hver enkelt bruker (tekstbehandlingsprogrammer 
-    og lagring av passord, blant annet).
-    Legg også merke til at alle valgene er kommentert ut.
-    Du trenger bare å fjerne hash-tegnet (<literal>#</literal>) fra 
-    begynnelsen av valgnavnene og sette inn de verdiene du 
-    vil.</para>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.confarea.opts">
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <title>Configuration Options</title>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <title>Konfigurasjonsvalg</title>
-   
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>In this section, we will discuss the specific
-    run-time configuration options that are currently supported
-    by Subversion.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>I denne seksjonen vil vi diskutere de spesifikke 
-    konfigurasjonsvalgene som brukes av Subversion under 
-    kjøring.</para>
-
-   <sect3 id="svn.advanced.confarea.opts.servers">
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <title>Servers</title>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <title>&Servers;</title>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>The <filename>servers</filename> file contains
-     Subversion configuration options related to the network
-     layers. There are two special section names in this
-     file—<literal>groups</literal> and
-     <literal>global</literal>. The <literal>groups</literal>
-     section is essentially a cross-reference table. The keys in
-     this section are the names of other sections in the file;
-     their values are <firstterm>globs</firstterm>—textual
-     tokens which possibly contain wildcard
-     characters—that are compared against the hostnames of
-     the machine to which Subversion requests are sent.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para><filename>servers</filename>-fila inneholder valg for 
-     konfigurering av Subversion og som er relatert til 
-     nettverkslag.
-     Det er to spesielle seksjonsnavn i denne fila – 
-     <literal>groups</literal> og <literal>global</literal>.
-     <literal>groups</literal>-seksjonen er hovedsaklig en tabell 
-     med kryssreferanser.
-     Nøklene i denne seksjonen er navnene til andre seksjoner i 
-     fila; verdiene deres er <!-- ¤ Skal vel kanskje ikke 
-     oversettes + at det brukes en foreignphrase her.
-     --><foreignphrase><firstterm>globs</firstterm></foreignphrase> 
-     – tekstbaserte <!-- ¤ token -->nøkkelord som kan inneholde 
-     jokertegn — som blir sammenlignet med <!-- ¤ Er det skirveleif 
-     i den engelske? -->&server;navnene til maskinen som det sendes 
-     Subversionforespørsler til.</para>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <programlisting>
-[groups]
-beanie-babies = *.red-bean.com
-collabnet = svn.collab.net
-
-[beanie-babies]
-…
-
-[collabnet]
-…
-</programlisting>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <programlisting>
-[groups]
-beanie-babies = *.red-bean.com
-collabnet = svn.collab.net
-
-[beanie-babies]
-…
-
-[collabnet]
-…
-</programlisting>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>When Subversion is used over a network, it attempts to
-     match the name of the server it is trying to reach with a
-     group name under the <literal>groups</literal> section. If
-     a match is made, Subversion then looks for a section in the
-     <filename>servers</filename> file whose name is the matched
-     group's name. From that section it reads the actual network
-     configuration settings.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>Når Subversion brukes over nettverket, forsøker den å 
-     matche navnet til &the_server; som den prøver å nå med et 
-     gruppenavn under <literal>groups</literal>-seksjonen.
-     Hvis dette stemmer, ser Subversion etter en seksjon i 
-     <filename>servers</filename>-fila som stemmer med navnet i den 
-     samsvarende gruppens navn.
-     Fra denne seksjonen leser den det faktiske 
-     nettverksoppsettet.</para>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>The <literal>global</literal> section contains the
-     settings that are meant for all of the servers not matched
-     by one of the globs under the <literal>groups</literal>
-     section. The options available in this section are
-     exactly the same as those valid for the other server
-     sections in the file (except, of course, the special
-     <literal>groups</literal> section), and are as
-     follows:</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para><literal>global</literal>-seksjonen inneholder 
-     innstillingene som er ment for alle &the_servers; som ikke 
-     samsvarer med en av søkestrengene i 
-     <literal>groups</literal>-seksjonen.
-     Valgene som er tilgjengelig i denne seksjonen er nøyaktig de 
-     samme som de som er gyldig for de andre &server;seksjonene i 
-     fila (selvfølgelig unntatt den spesielle 
-     <literal>groups</literal>-seksjonen), og er som følger:</para>
-
-    <variablelist>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>http-proxy-host</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This specifies the hostname of the proxy computer
-        through which your HTTP-based Subversion requests must
-        pass. It defaults to an empty value, which means that
-        Subversion will not attempt to route HTTP requests
-        through a proxy computer, and will instead attempt to
-        contact the destination machine directly.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette spesifiserer &server;navnet til 
-        mellom&the_server; som de HTTP-baserte 
-        Subversionforespørslene som du foretar må gå gjennom.
-        Standardverdien er en tom verdi, noe som betyr at 
-        Subversion ikke vil prøve å rute HTTP-forespørsler 
-        gjennom en mellom&server; og vil istedenfor prøve å 
-        kontakte målmaskinen direkte.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>http-proxy-port</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This specifies the port number on the proxy host
-        to use. It defaults to an empty value.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette spesifiserer hvilket portnummer som skal 
-        brukes på mellom&the_server;.
-        Standardverdien er en tom verdi.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>http-proxy-username</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This specifies the username to supply to the proxy
-        machine. It defaults to an empty value.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Spesifiserer brukernavnet som oppgis til 
-        mellom&the_server;.
-        Standardverdien er tom.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>http-proxy-password</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This specifies the password to supply to the proxy
-        machine. It defaults to an empty value.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Spesifiserer passordet som oppgis til 
-        mellom&the_server;.
-        Standardverdien er tom.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>http-timeout</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This specifies the amount of time, in seconds, to
-        wait for a server response. If you experience
-        problems with a slow network connection causing
-        Subversion operations to timeout, you should increase
-        the value of this option. The default value is
-        <literal>0</literal>, which instructs the underlying
-        HTTP library, Neon, to use its default timeout
-        setting.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette spesifiserer antall sekunder det ventes på 
-        respons fra &the_server;.
-        Hvis du opplever problemer med en sen 
-        nettvorksforbindelse som fører til at 
-        Subversionoperasjoner blir avbrutt, bør du øke verdien 
-        for dette valget.
-        Standardverdien er <literal>0</literal>, som ber det 
-        underliggende HTTP-biblioteket, Neon, til å bruke 
-        standardverdien for tidsavbrudd.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>http-compression</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This specifies whether or not Subversion should
-        attempt to compress network requests made to DAV-ready
-        servers. The default value is <literal>yes</literal>
-        (though compression will only occur if that capability
-        is compiled into the network layer). Set this to
-        <literal>no</literal> to disable compression, such as
-        when debugging network transmissions.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette spesifiserer om Subversion skal prøve å 
-        komprimere nettverksforespørsler som blir gjort til 
-        &servers; som er klargjort for DAV.
-        Srandardverdien er <literal>yes</literal> (selv om 
-        komprimering bare vil utføres hvis denne muligheten er 
-        kompilert inn i nettverkslaget).
-        Sett denne til <literal>no</literal> for å unngå 
-        komprimering, for eksempel når nettverkstrafikken skal 
-        analyseres under debugging.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>neon-debug-mask</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This is an integer mask that the underlying HTTP
-        library, Neon, uses for choosing what type of
-        debugging output to yield. The default value is
-        <literal>0</literal>, which will silence all debugging
-        output. For more information about how Subversion
-        makes use of Neon, see <xref linkend="svn.developer" />.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette er en heltallsmaske som det underliggende 
-        HTTP-biblioteket, Neon, bruker for å velge hvilke 
-        debuggingsmeldinger som skal vises.
-        Standardverdien er <literal>0</literal>, som vil 
-        forhindre visning av alle debuggingsdata.
-        For mer informasjon om hvordan Subversion gjør bruk av 
-        Neon, se <xref linkend="svn.developer" />.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>ssl-authority-files</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This is a semicolon-delimited list of paths to files
-        containing certificates of the certificate authorities
-        (or CAs) that
-        are accepted by the Subversion client when accessing the
-        repository over HTTPS.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette er en semikolon-separert liste over stier til 
-        filer som inneholder sertifikater fra 
-        sertifikatutstedere som aksepteres av Subversionklienten 
-        under aksessering av depotet over HTTPS.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>ssl-trust-default-ca</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>Set this variable to <literal>yes</literal> if you
-        want Subversion to automatically trust the set of
-        default CAs that ship with OpenSSL.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Sett denne variabelen til <literal>yes</literal> 
-        hvis du vil at Subversion skal automatisk stole på 
-        settet med standard sertifikatutstedere som leveres med 
-        OpenSSL.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>ssl-client-cert-file</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>If a host (or set of hosts) requires an SSL client
-        certificate, you'll normally be prompted for a path to
-        your certificate. By setting this variable to that
-        same path, Subversion will be able to find your client
-        certificate automatically without prompting you.
-        There's no standard place to store your certificate on
-        disk; Subversion will grab it from any path you
-        specify.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Hvis en &server; (eller et sett av &servers;) krever 
-        et SSL-klientsertifikat, vil du normalt bli spurt etter 
-        en sti til sertifikatet ditt.
-        Ved å sette denne variabelen til den samme stien, vil 
-        Subversion være i stand til å finne klientsertifikatet 
-        automatisk uten å spørre.
-        Det finnes ingen standard plass der sertifikatene blir 
-        lagret på disken; Subversion vil hente det fra enhver 
-        sti som du spesifiserer.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>ssl-client-cert-password</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>If your SSL client certificate file is encrypted
-        by a passphrase, Subversion will prompt you for the
-        passphrase whenever the certificate is used. If you
-        find this annoying (and don't mind storing the
-        password in the <filename>servers</filename> file),
-        then you can set this variable to the certificate's
-        passphrase. You won't be prompted anymore.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Hvis fila med SSL-klientsertifikatet er krypter med 
-        et passord, vil Subversion be deg om passordet hver gang 
-        sertifikatet brukes.
-        Hvis du synes dette er irriterende (og synes det er 
-        greit at passordet lagres i 
-        <filename>servers</filename>-fila), kan du sette denne 
-        variabelen til passordet for for sertifikatet.
-        Etter dette blir du ikke bedt om å skrive det flere 
-        ganger.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-    </variablelist>
-
-   </sect3>
-   <sect3 id="svn.advanced.confarea.opts.config">
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <title>Config</title>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <title>Konfigurasjon</title>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>The <filename>config</filename> file contains the rest
-     of the currently available Subversion run-time options,
-     those not related to networking. There are only a few
-     options in use at this time, but they are again grouped into
-     sections in expectation of future additions.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para><filename>config</filename>-fila inneholder resten av de 
-     kjørevalgene som for øyeblikket er tilgjengelig i Subversion 
-     og ikke er relatert til nettverk.
-     Det er bare noen få valg som er i bruk nå, men de er gruppert 
-     i seksjoner med tanke på framtidige utvidelser.</para>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>The <literal>auth</literal> section contains settings
-     related to Subversion's authentication and authorization
-     against the repository. It contains:</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para><literal>auth</literal>-seksjonen inneholder innstillinger 
-     relatert til Subversions autentisering og autorisasjon i 
-     depotet.
-     Den inneholder:</para>
-
-    <variablelist>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>store-passwords</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This instructs Subversion to cache, or not to
-        cache, passwords that are supplied by the user in
-        response to server authentication challenges. The
-        default value is <literal>yes</literal>. Set this to
-        <literal>no</literal> to disable this on-disk password
-        caching. You can override this option for a single
-        instance of the <command>svn</command> command using
-        the <option>-ﳢ-no-auth-cache</option> command-line
-        parameter (for those subcommands that support it).
-        For more information, see <xref
-        linkend="svn.serverconfig.netmodel.credcache"/>.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette ber Subversion om å lagre, eller ikke lagre, 
-        passord som blir skrevet av brukeren som respons til 
-        autentiseringskrav fra &servers;.
-        Standardverdien er <literal>yes</literal>.
-        Sett dette til <literal>no</literal> for å forhindre 
-        lagring av passord på disken.
-        Du kan overstyre dette valget for en enkeltstående 
-        <command>svn</command>-kjøring ved å bruke 
-        kommanolinjevalget <option>--no-auth-cache</option> 
-        sammen med de delkommandoene som støtter det.
-        For mer informasjon, se <xref 
-        linkend="svn.serverconfig.netmodel.credcache"/>.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>store-auth-creds</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This setting is the same as
-        <literal>store-passwords</literal>, except that it
-        enables or disables disk-caching of
-        <emphasis>all</emphasis> authentication information:
-        usernames, passwords, server certificates, and any
-        other types of cacheable credentials.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Denne valget er det samme som 
-        <literal>store-passwords</literal>, unntatt at det slår 
-        av/på disklagring av <emphasis>all</emphasis> 
-        autentiseringsinformasjon:
-        Brukernavn, passord, &server;sertifikater og alle andre 
-        typer <!-- ¤ -->lagringsbar legitimasjon.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-    </variablelist>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>The <literal>helpers</literal> section controls which
-     external applications Subversion uses to accomplish its
-     tasks. Valid options in this section are:</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para><literal>helpers</literal>-seksjonen kontrollerer hvilke 
-     eksterne programmer Subversion bruker for å utføre oppgavene 
-     sine.
-     Gyldige valig i denne seksjonen er:</para>
-
-    <variablelist>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>editor-cmd</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This specifies the program Subversion will use to
-        query the user for a log message during a commit
-        operation, such as when using <command>svn
-        commit</command> without either the
-        <option>-ﳢ-message</option> (<option>-m</option>) or
-        <option>-ﳢ-file</option> (<option>-F</option>) options.
-        This program is also used with the <command>svn
-        propedit</command> command—a temporary file is
-        populated with the current value of the property the
-        user wishes to edit, and the edits take place right
-        in the editor program (see <xref
-        linkend="svn.advanced.props" />). This option's default
-        value is empty. The order of priority for determining the
-        editor command is:</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette spesifiserer hvilket program Subversion vil 
-        kjøre når brukeren skal skrive inn en loggmelding under 
-        en innleggingsoperasjon, som for eksempel ved bruk av 
-        <command>svn commit</command> uten valgene 
-        <option>--message</option> (<option>-m</option>) og 
-        <option>--file</option> (<option>-F</option>).
-        Dette programmet brukes også sammen med kommandoen 
-        <command>svn propedit</command> – en midlertidig fil 
-        blir fylt med den nåværende verdien til egenskapen 
-        brukeren vil redigere, og redigeringen skjer i 
-        tekstbehandleren (se <xref linkend="svn.advanced.props" 
-        />).
-        Standardverdien til dette valget er tom.
-        Prioriteringsrekkefølgen som brukes for å avgjøre 
-        hvilken kommando for tekstbehandleren som skal brukes, 
-        er:</para>
-       <orderedlist>
-        <listitem>
-         <!-- @ENGLISH {{{
-         <para>Command-line option <literal>-ﳢ-editor-cmd</literal></para>
-         @ENGLISH }}} -->
-         <para>Kommandolinjevalget 
-          <literal>--editor-cmd</literal></para>
-        </listitem>
-        <listitem>
-         <!-- @ENGLISH {{{
-         <para>Environment variable <literal>SVN_EDITOR</literal></para>
-         @ENGLISH }}} -->
-         <para>Miljøvariabelen 
-          <literal>SVN_EDITOR</literal></para>
-        </listitem>
-        <listitem>
-         <!-- @ENGLISH {{{
-         <para>Configuration option <literal>editor-cmd</literal></para>
-         @ENGLISH }}} -->
-         <para>Konfigurasjonsvalget 
-          <literal>editor-cmd</literal></para>
-        </listitem>
-        <listitem>
-         <!-- @ENGLISH {{{
-         <para>Environment variable <literal>VISUAL</literal></para>
-         @ENGLISH }}} -->
-         <para>Miljøvariabelen <literal>VISUAL</literal></para>
-        </listitem>
-        <listitem>
-         <!-- @ENGLISH {{{
-         <para>Environment variable <literal>EDITOR</literal></para>
-         @ENGLISH }}} -->
-         <para>Miljøvariabelen <literal>EDITOR</literal></para>
-        </listitem>
-        <listitem>
-         <!-- @ENGLISH {{{
-         <para>Possibly, a default value built in to Subversion
-          (not present in the official builds)</para>
-         @ENGLISH }}} -->
-         <para>Muligens en standardverdi som er bygget inn i 
-          Subversion (ikke lagt inn i de offisielle 
-          versjonene)</para>
-        </listitem>
-       </orderedlist>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>The value of any of these options or variables is
-        (unlike <literal>diff-cmd</literal>) the beginning of a
-        command line to be executed by the shell. Subversion
-        appends a space and the pathname of the temporary file to be
-        edited. The editor should modify the temporary file and
-        return a zero exit code to indicate success.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Verdien til alle disse valgene eller variablene er 
-        (i motsetning til <literal>diff-cmd</literal>) 
-        begynnelsen av en kommandolinje som kjøres av skallet.
-        Subversion legger til et mellomrom og stien til den 
-        midlertidige fila som skal redigeres.
-        Denne midlertidige fila redigeres med tekstbehandleren 
-        som returnerer en avslutningskode med verdien 0 for å 
-        indikere at operasjonen var vellykket.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>diff-cmd</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This specifies the absolute path of a differencing
-        program, used when Subversion generates
-        <quote>diff</quote> output (such as when using the
-        <command>svn diff</command> command). By default
-        Subversion uses an internal differencing
-        library—setting this option will cause it to
-        perform this task using an external program. See
-        <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools"/> for
-        more details on using such programs.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette spesifiserer den absolutte stien til et 
-        diff-program (viser forskjeller mellom filer) som blir 
-        brukt når Subversion lager <quote>diff</quote>-data (som 
-        når <command>svn diff</command>-kommandoen brukes).
-        Vanligvis bruker Subversion et internt diff-bibliotek, 
-        men ved å sette dette valget brukes et eksternt program.
-        Se <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools"/> for 
-        flere detaljer om bruk av sånne programmer.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>diff3-cmd</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This specifies the absolute path of a three-way
-        differencing program. Subversion uses this program to
-        merge changes made by the user with those received
-        from the repository. By default Subversion uses an
-        internal differencing library—setting this
-        option will cause it to perform this task using an
-        external program. See <xref
-        linkend="svn.advanced.externaldifftools"/> for more
-        details on using such programs.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Her spesifiseres den absolutte stien til et treveis 
-        diff-program.
-        Subversion bruker dette programmet til å flette 
-        forandringer gjort av brukeren sammen med de som mottas 
-        fra depotet.
-        Vanligvis bruker Subversion et internt diff-bibliotek, 
-        men ved å sette dette valget brukes et eksternt program.
-        Se <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools"/> for 
-        flere detaljer om bruk av sånne programmer.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>diff3-has-program-arg</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This flag should be set to <literal>true</literal>
-        if the program specified by the
-        <literal>diff3-cmd</literal> option accepts a
-        <option>-ﳢ-diff-program</option> command-line
-        parameter.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette flagget bør settes til <literal>true</literal> 
-        hvis programmet spesifisert i 
-        <literal>diff3-cmd</literal>-valget aksepterer et 
-        <option>--diff-program</option>-parameter på 
-        kommandolinja.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-    </variablelist>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>The <literal>tunnels</literal> section allows you to
-     define new tunnel schemes for use with
-     <command>svnserve</command> and <literal>svn://</literal>
-     client connections. For more details, see <xref
-     linkend="svn.serverconfig.svnserve.sshauth"/>.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para><literal>tunnels</literal>-seksjonen lar deg definere nye 
-     tunnelskjemaer for bruk sammen med <command>svnserve</command> 
-     og klienttilkoblinger med <literal>svn://</literal>.
-     For flere detaljer, se <xref 
-     linkend="svn.serverconfig.svnserve.sshauth"/>.</para>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>The <literal>miscellany</literal> section is where
-     everything that doesn't belong elsewhere winds up.
-     <footnote>
-      <para>Anyone for potluck dinner?</para> 
-     </footnote>
-     In this section, you can find:</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para><literal>miscellany</literal>-seksjonen er der alt som 
-     ikke hører hjemme andre steder ender opp.<!-- ¤ --><!-- 
-     <footnote>
-      <para></para>
-     </footnote> -->
-     I denne seksjonen finner du:</para>
-
-    <variablelist>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>global-ignores</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>When running the <command>svn status</command>
-        command, Subversion lists unversioned files and
-        directories along with the versioned ones, annotating
-        them with a <literal>?</literal> character (see <xref
-        linkend="svn.tour.cycle.examine.status" />). Sometimes, it can
-        be annoying to see uninteresting, unversioned
-        items—for example, object files that result from
-        a program's compilation—in this display. The
-        <literal>global-ignores</literal> option is a list of
-        whitespace-delimited globs which describe the names of
-        files and directories that Subversion should not
-        display unless they are versioned. The default value
-        is <literal>*.o *.lo *.la #*# .*.rej *.rej .*~ *~
-        .#* .DS_Store</literal>.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Ved kjøring av <command>svn 
-        status</command>-kommandoen lister Subversion 
-        uversjonerte filer og kataloger sammen med de 
-        versjonerte og merker dem med et 
-        <literal>?</literal>-tegn (se <xref 
-        linkend="svn.tour.cycle.examine.status" />).
-        Noen ganger kan det være plagsomt å se uinteressante, 
-        uversjonerte elementer – for eksempel objektfiler som 
-        ligger igjen etter at et program er kompilert – i denne 
-        visningen.
-        Valget <literal>global-ignores</literal> er en liste med 
-        blanktegn-separerte <!-- ¤ globs --> strenger som 
-        beskriver navn på filer og kataloger som Subversion ikke 
-        skal vise unntatt hvis de er versjonert.
-        Standardverdien er <literal>*.o *.lo *.la #*# .*.rej 
-        *.rej .*~ *~ .#* .DS_Store</literal>.</para>
-
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>As well as <command>svn status</command>, the
-        <command>svn add</command> and <command>svn import</command>
-        commands also ignore files that match the list
-        when they are scanning a directory. You can override this
-        behaviour for a single instance of any of these commands
-        by explicitly specifying the file name, or by using
-        the <option>-ﳢ-no-ignore</option> command-line flag.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>I likhet med <command>svn status</command> ignorerer 
-        <command>svn add</command>- og <command>svn 
-        import</command>-kommandoen filer som samsvarer med 
-        listen når de tråler en katalog.
-        Du kan overstyre denne oppførselen for en enkelt kjøring 
-        av alle disse kommandoene ved å spesifisere filnavnet 
-        eller ved å bruke kommandolinjevalget 
-        <option>--no-ignore</option>.</para>
-
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>For information on more fine-grained control of
-        ignored items, see <xref linkend="svn.advanced.props.special.ignore"
-        />.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>For informasjon om mer finkontroll av ignorerte 
-        elementer, se <xref 
-        linkend="svn.advanced.props.special.ignore" />.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     
-     <varlistentry>
-      <term><literal>enable-auto-props</literal></term>
-      <listitem>
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This instructs Subversion to automatically set
-        properties on newly added or imported files. The
-        default value is <literal>no</literal>, so set this to
-        <literal>yes</literal> to enable Auto-props.
-        The <literal>auto-props</literal> section of this file
-        specifies which properties are to be set on which files.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Dette ber Subversion om å automatisk sette 
-        egenskaper på nye filer som legges til eller importeres.
-        Standardverdien er <literal>no</literal>, så sett denne 
-        til <literal>yes</literal> for å slå på autoegenskaper.
-        Seksjonen <literal>auto-props</literal> i denne fila 
-        spesifiserer hvilke egenskaper som skal settes på hvilke 
-        filer.</para>
-      </listitem>      
-     </varlistentry>
-
-     <varlistentry>
-      <term><literal>log-encoding</literal></term>
-      <listitem>     
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>This variable sets the default character set
-        encoding for commit log messages. It's a permanent
-        form of the <option>-ﳢ-encoding</option> option (see
-        <xref linkend="svn.ref.svn.sw"/>). The Subversion
-        repository stores log messages in UTF-8, and assumes
-        that your log message is written using your operating
-        system's native locale. You should specify a
-        different encoding if your commit messages are written
-        in any other encoding.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Denne variabelen setter standardtegnsettet for 
-        loggmeldinger ved innlegging.
-        Det er en permanent form av 
-        <option>--encoding</option>-valget (se <xref 
-        linkend="svn.ref.svn.sw"/>).
-        Subversiondepotet lagrer loggmeldinger i UTF-8, og går 
-        ut i fra at loggmeldingene dine er skrevet med 
-        operativsystemets lokale tegnsett.
-        Du bør spesifisere en annen koding hvis loggmeldingene 
-        dine skrives med et annet tegnsett.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-
-     <varlistentry>
-      <term><literal>use-commit-times</literal></term>
-      <listitem>     
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>Normally your working copy files have timestamps
-        that reflect the last time they were touched by any
-        process, whether that be your own editor or by some
-        <command>svn</command> subcommand. This is generally
-        convenient for people developing software, because
-        build systems often look at timestamps as a way of
-        deciding which files need to be recompiled.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>Normalt har filene i arbeidskopien din fildatoer som 
-        viser forrige gang de ble rørt av en prosess, enten det 
-        er tekstbehandleren din eller av en eller annen 
-        delkommando i <command>svn</command>.
-        Det er vanligvis praktisk for folk som utvikler 
-        programvare, fordi byggesystemer ofte ser på fildatoer 
-        som en måte å bestemme hvilke filer som trenger en ny 
-        kompilering.</para>
-
-       <!-- @ENGLISH {{{
-       <para>In other situations, however, it's sometimes nice
-        for the working copy files to have timestamps that
-        reflect the last time they were changed in the
-        repository. The <command>svn export</command> command
-        always places these <quote>last-commit
-        timestamps</quote> on trees that it produces. By
-        setting this config variable to
-        <literal>yes</literal>, the <command>svn
-        checkout</command>, <command>svn update</command>,
-        <command>svn switch</command>, and <command>svn
-        revert</command> commands will also set last-commit
-        timestamps on files that they touch.</para>
-       @ENGLISH }}} -->
-       <para>I andre situasjoner, derimot, er det greit å la 
-        filene i arbeidskopien ha fildatoen satt til tidspunktet 
-        de sist ble forandret i depotet.
-        Kommandoen <command>svn export</command> setter alltid 
-        disse <quote>tidspunktene for siste innlegging</quote> 
-        på trær som den produserer.
-        Ved å sette denne konfigurasjonsvariabelen til 
-        <literal>yes</literal>, vil kommandoene <command>svn 
-        checkout</command>, <command>svn update</command>, 
-        <command>svn switch</command> og <command>svn 
-        revert</command> også sette fildatoen på filer som 
-        berøres til forrige gangen de ble lagt inn i 
-        depotet.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     
-	 <!-- ###TODO add description of other options shown in example
-     registry file, e.g., template-root -->
-    </variablelist>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>The <literal>auto-props</literal> section controls
-     the Subversion client's ability to automatically set
-     properties on files when they are added or imported.
-     It contains any number of key-value pairs in the
-     format <literal>PATTERN = PROPNAME=PROPVALUE</literal>
-     where <literal>PATTERN</literal> is a file pattern
-     that matches a set of filenames and the rest of the
-     line is the property and its value. Multiple matches
-     on a file will result in multiple propsets for that
-     file; however, there is no guarantee that auto-props
-     will be applied in the order in which they are listed
-     in the config file, so you can't have one rule
-     <quote>override</quote> another. You can find several
-     examples of auto-props usage in the
-     <filename>config</filename> file. Lastly, don't
-     forget to set <literal>enable-auto-props</literal> to
-     <literal>yes</literal> in the <literal>miscellany</literal>
-     section if you want to enable auto-props.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>Seksjonen <literal>auto-props</literal> kontrollerer 
-     Subversionklientens mulighet til å automatisk sette egenskaper 
-     på filer når de legges til eller importeres.
-     Den inneholder et vilkårlig antall nøkkel/verdi-par på 
-     formatet <literal>MØNSTER = 
-     EGENSKAPSNAVN=EGENSKAPSVERDI</literal> der 
-     <literal>MØNSTER</literal> er en filnavnsøkestreng som passer 
-     med et sett av filnavn og resten av linja er egenskapen og 
-     dens verdi.
-     Flere samsvar på en fil vil resultere i flere 
-     egenskapsforandringer for denne fila; imidlertid er det ingen 
-     garanti at autoegenskaper vil bli lagt til i den rekkefølgen 
-     som de listes i konfigurasjonsfila.
-     Du kan derfor ikke la en regel <quote>overstyre</quote> en 
-     annen.
-     Du kan finne flere eksempler på bruk av autoegenskaper i 
-     <filename>config</filename>-fila.
-     Til sist, ikke glem å sette 
-     <literal>enable-auto-props</literal> til 
-     <literal>yes</literal> i 
-     <literal>miscellany</literal>-seksjonen hvis du vil at 
-     autoegenskaper skal brukes.</para>
-
-   </sect3>
-
-  </sect2>
- </sect1>
-
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <sect1 id="svn.advanced.props">
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <title>Properties</title>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <title>Egenskaper</title>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>We've already covered in detail how Subversion stores and
-   retrieves various versions of files and directories in its
-   repository. Whole chapters have been devoted to this most
-   fundamental piece of functionality provided by the tool. And
-   if the versioning support stopped there, Subversion would still
-   be complete from a version control perspective. But it
-   doesn't stop there.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Vi har allerede dekket i detalj hvordan Subversion lagrer og 
-   henter diverse versjoner av filer og kataloger i depotet.
-   Hele kapitler er viet til disse mest fundamentale delene av 
-   funksjonalitet som verktøyet har.
-   Og hvis versjoneringsmulighetene stoppet der, ville Subversion 
-   fortsatt være komplett sett fra et versjonskontrollsynspunkt.
-   Men det stopper ikke der.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>In addition to versioning your directories and files,
-   Subversion provides interfaces for adding, modifying, and
-   removing versioned metadata on each of your versioned
-   directories and files. We refer to this metadata as
-   <firstterm>properties</firstterm>, and they can be thought of as
-   two-column tables that map property names to arbitrary values
-   attached to each item in your working copy. Generally speaking,
-   the names and values of the properties can be whatever you want
-   them to be, with the constraint that the names must be
-   human-readable text. And the best part about these properties
-   is that they, too, are versioned, just like the textual contents
-   of your files. You can modify, commit, and revert property
-   changes as easily as committing textual changes. And you
-   receive other people's property changes as you update your
-   working copy.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>I tillegg til å versjonere kataloger og filer, har Subversion 
-   grensesnitt for å legge til, forandre og fjerne versjonerte 
-   metadata på alle versjonerte kataloger og filer.
-   Vi refererer til disse metadataene som 
-   <firstterm>egenskaper</firstterm> (engelsk: 
-   <foreignphrase>properties</foreignphrase>), og du kan tenke på dem 
-   som en tabell med to kolonner som forbinder egenskapsnavn med 
-   vilkårlige verdier som ligger sammen med hvert element i 
-   arbeidskopien din.
-   Generelt sett kan navnene og verdiene til egenskapene være hva du 
-   vil at de skal være, med den begrensningen at navnene må være 
-   lesbar for mennesker.
-   Og det beste med disse egenskapene er at de også er versjonerte, 
-   akkurat som det tekstbaserte innholdet i filene dine.
-   Du kan forandre, legge inn og reversere egenskapsforandringer like 
-   lett som å legge inn tekstforandringer.
-   Du vil også motta forandringer i egenskaper gjort av andre brukere 
-   når du oppdaterer arbeidskopien.</para>
-
-  <sidebar>
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <title>Other Properties in Subversion</title>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <title>Andre egenskaper i Subversion</title>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Properties show up elsewhere in Subversion, too. Just as
-    files and directories may have arbitrary property names and
-    values attached to them, each revision as a whole may have
-    arbitrary properties attached to it. The same constraints
-    apply—human-readable, text names and anything-you-want,
-    binary values—except that revision properties are not
-    versioned. See <xref linkend="svn.reposadmin.basics.revprops" /> for more
-    information on these unversioned properties.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Egenskaper finnes også andre steder i Subversion.
-    Akkurat som filer og kataloger kan ha vilkårlige egenskapsnavn 
-    og verdier vedlagt, kan hver revisjon som helhet ha vilkårlige 
-    egenskaper lagt ved.
-    De samme begrensningene gjelder også her – <!-- ¤ Kanskje den 
-    engelske setninga bør skrues litt på. Omskrives litt. -->navnene 
-    må være lesbare for mennesker – unntatt at revisjonsegenskaper 
-    ikke er versjonerte.
-    Se <xref linkend="svn.reposadmin.basics.revprops" /> for mer 
-    informasjon om disse uversjonerte egenskapene.</para>
-  </sidebar>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>In this section, we will examine the utility—both to
-   users of Subversion, and to Subversion itself—of property
-   support. You'll learn about the property-related
-   <command>svn</command> subcommands, and how property
-   modifications affect your normal Subversion workflow.
-   Hopefully, you'll be convinced that Subversion properties can
-   enhance your version control experience.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>I denne seksjonen vil vi studere <!-- ¤ -->nyttigheten – både 
-   for Subversionbrukere og Subversion selv – av støtte for 
-   egenskaper.
-   Du vil lære om de egenskapsrelaterte 
-   <command>svn</command>-delkommandoene og hvordan forandring av 
-   egenskaper påvirker den normale arbeidsflyten i Subversion.
-   Forhåpentligvis vil du bli overbevist om at Subversionegenskaper 
-   kan forbedre <!-- ¤ «Opplevelsen» høres litt pompøst ut, men 
-   kanskje det er det greieste å bruke. -->bruken din av 
-   versjonskontroll.</para>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.props.why">
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <title>Why Properties?</title>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <title>Hvorfor bruke egenskaper?</title>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Properties can be very useful additions to your working
-    copy. In fact, Subversion itself uses properties to house
-    special information, and as a way to denote that certain
-    special processing might be needed. Likewise, you can use
-    properties for your own purposes. Of course, anything you can
-    do with properties you could also do using regular versioned
-    files, but consider the following example of Subversion
-    property use.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Egenskaper kan være meget nyttige tillegg til arbeidskopien 
-    din.
-    Faktisk bruker Subversion selv egenskaper til å lagre spesiell 
-    informasjon og finne ut når det er nødvendig med spesielle 
-    fremgangsmåter.
-    På samme måte kan du bruke egenskaper til ditt eget bruk.
-    Selvfølgelig, alt du kan gjøre med egenskaper kan du også gjøre 
-    med vanlige versjonerte filer, men se for deg det følgende 
-    eksempelet på bruk av Subversionegenskaper.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Say you wish to design a website that houses many digital
-    photos, and displays them with captions and a datestamp. Now,
-    your set of photos is constantly changing, so you'd like to
-    have as much of this site automated as possible. These photos
-    can be quite large, so as is common with sites of this nature,
-    you want to provide smaller thumbnail images to your site
-    visitors. You can do this with traditional files. That is,
-    you can have your <filename>image123.jpg</filename> and an
-    <filename>image123-thumbnail.jpg</filename> side-by-side in a
-    directory. Or if you want to keep the filenames the same, you
-    might have your thumbnails in a different directory, like
-    <filename>thumbnails/image123.jpg</filename>. You can also
-    store your captions and datestamps in a similar fashion, again
-    separated from the original image file. Soon, your tree of
-    files is a mess, and grows in multiples with each new photo
-    added to the site.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Tenk deg at du vil sette opp en hjemmeside som inneholder 
-    mange digitale bilder, og viser dem med tittel og tidspunkt.
-    Fotosamlingen forandrer seg i ett sett, så du vil helst 
-    automatisere så mye som mulig.
-    Disse bildene kan være ganske store, så du vil i likhet med 
-    andre hjemmesider av denne typen vise miniatyrbilder til de 
-    besøkende.
-    Du kan gjøre dette med tradisjonelle bilder, det vil si at du 
-    kan ha bildet <filename>bilde123.jpg</filename> og en 
-    <filename>bilde123-mini.jpg</filename> side ved side i en 
-    katalog.
-    Eller hvis du vil bruke det samme filnavnet, kan du ha 
-    miniatyrbildene i en annen katalog, for eksempel 
-    <filename>mini/bilde123.jpg</filename>.
-    Du kan også lagre titlene og tidspunktene på en lignende måte, 
-    separert fra den originale bildefila.
-    Snart blir katalogtreet med filene et salig rot, og for hver ny 
-    fil øker størrelsen <!-- ¤ multiples -->flere ganger.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Now consider the same setup using Subversion's file
-    properties. Imagine having a single image file,
-    <filename>image123.jpg</filename>, and then properties set on
-    that file named <literal>caption</literal>,
-    <literal>datestamp</literal>, and even
-    <literal>thumbnail</literal>. Now your working copy directory
-    looks much more manageable—in fact, it looks like there
-    are nothing but image files in it. But your automation
-    scripts know better. They know that they can use
-    <command>svn</command> (or better yet, they can use the
-    Subversion language bindings—see <xref
-    linkend="svn.developer.usingapi.otherlangs" />) to dig out the extra
-    information that your site needs to display without having to
-    read an index file or play path manipulation games.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Så kan du se for deg det samme oppsettet der filegenskapene 
-    til Subversion brukes.
-    Du kan ha en enkelt bildefil, <filename>bilde123.jpg</filename>, 
-    med egenskaper på denne fila som er kalt 
-    <literal>tittel</literal>, <literal>tidspunkt</literal> og 
-    <literal>miniatyr</literal>.
-    Nå ser arbeidskopien din mye mer oversiktlig ut – faktisk ser 
-    det ut som det bare er bildefiler i den.
-    Men de automatiserte skriptene dine vet bedre.
-    De vet at de kan bruke <command>svn</command> (eller enda bedre, 
-    de kan bruke <!-- ¤ -->språkbindingene i Subversion – se <xref 
-    linkend="svn.developer.usingapi.otherlangs" />) for å hente ut 
-    den ekstra informasjonen som hjemmesiden trenger å vise uten å 
-    måtte lese en indeksfil eller trikse med filstier.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>How (and if) you use Subversion properties is up to you.
-    As we mentioned, Subversion has it own uses for properties,
-    which we'll discuss a little later in this chapter. But
-    first, let's discuss how to manipulate properties using the
-    <command>svn</command> program.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvordan (og om) du bruker Subversionegenskaper er opp til 
-    deg.
-    Som vi nevnte, har Subversion sine egne bruksområder for 
-    egenskaper, som vi vil diskutere litt senere i dette kapittelet.
-    Men først ser vi på hvordan vi kan manipulere egenskaper ved å 
-    bruke <command>svn</command>-programmet.</para>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.props.manip">
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <title>Manipulating Properties</title>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <title>Manipulering av egenskaper</title>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>The <command>svn</command> command affords a few ways to
-    add or modify file and directory properties. For properties
-    with short, human-readable values, perhaps the simplest way to
-    add a new property is to specify the property name and value
-    on the command-line of the <command>propset</command>
-    subcommand.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para><command>svn</command>-kommandoen har flere måter å legge 
-    til og modifisere fil- og katalogegenskaper.
-    For egenskaper med korte egenskaper som er leselig for folk 
-    flest, er kanskje den enkleste måten å legge til en ny egenskap 
-    å spesifisere navnet på egenskapen med verdien dens på 
-    kommandolinja med 
-    <command>propset</command>-delkommandoen.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <screen>
-$ svn propset copyright '(c) 2003 Red-Bean Software' calc/button.c
-property 'copyright' set on 'calc/button.c'
-$
-</screen>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <screen>
-$ svn propset copyright '(c) 2003 Red-Bean Software' calc/button.c
-Egenskapen «copyright» satt på «calc/button.c»
-$
-</screen>
-    
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>But we've been touting the flexibility that Subversion
-    offers for your property values. And if you are planning to
-    have a multi-line textual, or even binary, property value, you
-    probably do not want to supply that value on the command-line.
-    So the <command>propset</command> subcommand takes a
-    <option>-ﳢ-file</option> (<option>-F</option>) option for
-    specifying the name of
-    a file which contains the new property value.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Men vi har fremhevet fleksibiliteten som Subversion har for 
-    egenskapsverdier.
-    Og hvis du har en tekstbasert, eller til og med binær 
-    egenskapsverdi som går over flere linjer, vil du sannsynligvis 
-    ikke oppgi denne verdien på kommandolinja.
-    Derfor kan <command>propset</command>-delkommandoen bruke valget 
-    <option>--file</option> (<option>-F</option>) for å spesifisere 
-    navnet på en fil som inneholder den nye verdien til 
-    egenskapen.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <screen>
-$ svn propset license -F /path/to/LICENSE calc/button.c
-property 'license' set on 'calc/button.c'
-$
-</screen>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <screen>
-$ svn propset license -F /sti/til/LISENS calc/button.c
-Egenskapen «license» satt på «calc/button.c»
-$
-</screen>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>There are some restrictions on the names you can use for
-    properties. A property name must start with a letter, a colon
-    (<literal>:</literal>), or an underscore
-    (<literal>_</literal>); after that, you can also use digits,
-    hyphens (<literal>-</literal>), and periods
-    (<literal>.</literal>).
-     <footnote>
-      <para>If you're familiar with XML, this is pretty much the
-      ASCII subset of the syntax for XML "Name".</para>
-     </footnote>
-   </para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er noen restriksjoner på navnene du kan bruke på 
-    egenskaper.
-    Et egenskapsnavn må starte med en bokstav, kolon 
-    (<literal>:</literal>) eller understrek (<literal>_</literal>).
-    Etter dette kan du også bruke siffer, bindestrek 
-    (<literal>-</literal>) og punktum 
-    (<literal>.</literal>).<footnote>
-     <para>Hvis du kjenner til XML, er dette mye det samme som 
-      ASCII-delen av syntaksen for XML <!-- ¤ Oversette den? 
-      -->"Name".</para>
-    </footnote></para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>In addition to the <command>propset</command> command, the
-    <command>svn</command> program supplies the
-    <command>propedit</command> command. This command uses the
-    configured editor program (see <xref
-    linkend="svn.advanced.confarea.opts.config" />) to add or modify properties.
-    When you run the command, <command>svn</command> invokes your
-    editor program on a temporary file that contains the current
-    value of the property (or which is empty, if you are adding a
-    new property). Then, you just modify that value in your
-    editor program until it represents the new value you wish to
-    store for the property, save the temporary file, and then exit
-    the editor program. If Subversion detects that you've
-    actually changed the existing value of the property, it will
-    accept that as the new property value. If you exit your
-    editor without making any changes, no property modification
-    will occur.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>I tillegg til <command>propset</command>-kommandoen, har 
-    <command>svn</command>-programmet kommandoen 
-    <command>propedit</command>.
-    Denne kommandoen bruker tekstbehandleren som er spesifisert i 
-    konfigurasjonen (se <xref 
-    linkend="svn.advanced.confarea.opts.config" />) for å legge til 
-    eller modifisere egenskaper.
-    Når du kjører kommandoen, kjører <command>svn</command> 
-    tekstbehandleren mot en midlertidig fil som inneholder den 
-    nåværende verdien til egenskapen (eller starter uten tekst hvis 
-    du legger til en ny egenskap).
-    Deretter forandrer du på verdien i tekstbehandleren til den er 
-    lik den nye verdien du vil lagre i egenskapen, lagrer den 
-    midlertidige fila og avslutter tekstbehandleren.
-    Hvis Subversion finner ut at du faktisk har forandret den 
-    nåværende egenskapsverdien, vil den godta det som den nye 
-    verdien til egenskapen.
-    Hvis du avslutter tekstbehandleren uten å gjøre noen 
-    forandringer, vil det ikke bli gjort noen forandringer i 
-    egenskapen.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <screen>
-$ svn propedit copyright calc/button.c ### exit the editor without changes
-No changes to property 'copyright' on 'calc/button.c'
-$
-</screen>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <screen>
-$ svn propedit copyright calc/button.c
-### tekstbehandleren avsluttes uten at noe er forandret
-Ingen endring for egenskap «copyright» på «calc/button.c»
-$
-</screen>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>We should note that, as with other <command>svn</command>
-    subcommands, those related to properties can act on multiple
-    paths at once. This enables you to modify properties on whole
-    sets of files with a single command. For example, we could
-    have done:</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Vi skal legge merke til at i likhet med andre 
-    <command>svn</command>-kommandoer kan de som har med egenskaper 
-    å gjøre utføre handlinger på flere stier på en gang.
-    Dette lar deg forandre egenskaper på hele sett av filer med en 
-    enkelt kommando.
-    For eksempel kunne vi ha gjort dette:</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <screen>
-$ svn propset copyright '(c) 2002 Red-Bean Software' calc/*
-property 'copyright' set on 'calc/Makefile'
-property 'copyright' set on 'calc/button.c'
-property 'copyright' set on 'calc/integer.c'
-…
-$
-</screen>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <screen>
-$ svn propset copyright '(c) 2002 Red-Bean Software' calc/*
-Egenskapen «copyright» satt på «calc/Makefile»
-Egenskapen «copyright» satt på «calc/button.c»
-Egenskapen «copyright» satt på «calc/integer.c»
-…
-$
-</screen>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>All of this property adding and editing isn't really very
-    useful if you can't easily get the stored property value. So
-    the <command>svn</command> program supplies two subcommands
-    for displaying the names and values of properties stored on
-    files and directories. The <command>svn proplist</command>
-    command will list the names of properties that exist on a
-    path. Once you know the names of the properties on the node,
-    you can request their values individually using <command>svn
-    propget</command>. This command will, given a path (or set of
-    paths) and a property name, print the value of the property to
-    the standard output stream.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Alt dette med å legge til og redigere egenskaper hadde 
-    egentlig ikke vært særlig nyttig hvis du ikke hadde hatt en måte 
-    å få tak i den lagrede egenskapsverdien.
-    Til dette har <command>svn</command>-programmet to delkommandoer 
-    for å vise navnene og verdiene til egenskaper som er lagret i 
-    filer og kataloger.
-    Kommandoen <command>svn proplist</command> vil liste ut navnene 
-    på egenskapene som eksisterer i en sti.
-    Når du vet navnene til egenskapene på noden, kan du be om 
-    verdiene individuelt ved å bruke <command>svn propget</command>.
-    Denne kommandoen vil, når den får en sti (eller sett av stier) 
-    og et egenskapsnavn, skrive verdien av egenskapen til standard 
-    ut-strømmen.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <screen>
-$ svn proplist calc/button.c
-Properties on 'calc/button.c':
- copyright
- license
-$ svn propget copyright calc/button.c
-(c) 2003 Red-Bean Software
-</screen>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <screen>
-$ svn proplist calc/button.c
-Egenskaper for «calc/button.c»:
- copyright
- license
-$ svn propget copyright calc/button.c
-(c) 2003 Red-Bean Software
-</screen>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>There's even a variation of the
-    <command>proplist</command> command that will list both the
-    name and value of all of the properties. Simply supply the
-    <option>-ﳢ-verbose</option> (<option>-v</option>) option.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Det er til og med en variant av 
-    <command>proplist</command>-kommandoen som vil liste både navnet 
-    og verdien til alle egenskapene.
-    Bare legg til valget <option>--verbose</option> 
-    (<option>-v</option>).</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <screen>
-$ svn proplist -ﳢ-verbose calc/button.c
-Properties on 'calc/button.c':
- copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
- license : ================================================================
-Copyright (c) 2003 Red-Bean Software. All rights reserved.
-
-Redistribution and use in source and binary forms, with or without
-modification, are permitted provided that the following conditions 
-are met:
-
-1. Redistributions of source code must retain the above copyright
-notice, this list of conditions, and the recipe for Fitz's famous
-red-beans-and-rice.
-…
-</screen>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <screen>
-$ svn proplist --verbose calc/button.c
-Egenskaper for «calc/button.c»:
- copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
- license : ================================================================
-Copyright (c) 2003 Red-Bean Software. All rights reserved.
-
-Redistribution and use in source and binary forms, with or without
-modification, are permitted provided that the following conditions 
-are met:
-
-1. Redistributions of source code must retain the above copyright
-notice, this list of conditions, and the recipe for Fitz's famous
-red-beans-and-rice.
-…
-</screen>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>The last property-related subcommand is
-    <command>propdel</command>. Since Subversion allows you to
-    store properties with empty values, you can't remove a
-    property altogether using <command>propedit</command> or
-    <command>propset</command>. For example, this command will
-    <emphasis>not</emphasis> yield the desired effect:</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Den siste delkommandoen relatert til egenskaper er 
-    <command>propdel</command>.
-    Siden Subversion lar deg lagre egenskaper med tomme verdier, kan 
-    du ikke fjerne en egenskap helt ved å bruke 
-    <command>propedit</command> eller <command>propset</command>.
-    For eksempel, denne kommandoen vil <emphasis>ikke</emphasis> 
-    gjøre det du ønsker:</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <screen>
-$ svn propset license '' calc/button.c
-property 'license' set on 'calc/button.c'
-$ svn proplist -ﳢ-verbose calc/button.c
-Properties on 'calc/button.c':
- copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
- license : 
-$
-</screen>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <screen>
-$ svn propset license '' calc/button.c
-Egenskapen «license» satt på «calc/button.c»
-$ svn proplist --verbose calc/button.c
-Egenskaper for «calc/button.c»:
- copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
- license : 
-$
-</screen>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>You need to use the <command>propdel</command> command to
-    delete properties altogether. The syntax is similar to the
-    other property commands:</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du må bruke <command>propdel</command>-kommandoen for å 
-    fjerne egenskaper helt.
-    Syntaksen er lik de andre egenskapskommandoene:</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <screen>
-$ svn propdel license calc/button.c
-property 'license' deleted from 'calc/button.c'.
-$ svn proplist -ﳢ-verbose calc/button.c
-Properties on 'calc/button.c':
- copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
-$
-</screen>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <screen>
-$ svn propdel license calc/button.c
-Egenskapen «license» slettet fra «calc/button.c».
-$ svn proplist --verbose calc/button.c
-Egenskaper for 'calc/button.c':
- copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
-$
-</screen>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Now that you are familiar with all of the
-    property-related <command>svn</command> subcommands, let's see
-    how property modifications affect the usual Subversion
-    workflow. As we mentioned earlier, file and directory
-    properties are versioned, just like your file contents. As a
-    result, Subversion provides the same opportunities for
-    merging—in cleanly or conflicting fashions—someone
-    else's modifications into your own.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Nå som du er kjent med alle 
-    <command>svn</command>-kommandoene som er relatert til 
-    egenskaper, la oss se hvordan forandringer i egenskaper påvirker 
-    den vanlige arbeidsflyten i Subversion.
-    Som vi nevnte tidligere, er fil- og katalogegenskaper 
-    versjonerte, akkurat som innholdet i filene dine.
-    Dette betyr at Subversion har de samme mulighetene for fletting 
-    – med dertil potensielle konflikter – av andres forandringer inn 
-    i dine egne.</para>
-
-   <sidebar>
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <title>Modifying Revision Properties</title>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <title>Forandre revisjonsegenskaper</title>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>Remember those unversioned revision properties? You can
-     modify those, too, with the <command>svn</command> program.
-     Simply add the <option>-ﳢ-revprop</option> command-line
-     parameter, and specify the revision whose property you wish
-     to modify. Since revisions are global, you don't need to
-     specify a path in this case as long as you are positioned in
-     the working copy of the repository whose revision property
-     you wish to modify. For example, you might want to replace
-     the commit log message of an existing revision.
-     <footnote>
-      <para>Fixing spelling errors, grammatical gotchas, and
-       <quote>just-plain-wrongness</quote> in commit log
-       messages is perhaps the most common use case for the
-       <option>-ﳢ-revprop</option> option.</para>
-     </footnote></para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>Husker du de uversjonerte revisjonsegenskapene?
-     Du kan modifisere disse også ved hjelp av 
-     <command>svn</command>-programmet.
-     Bare legg til <option>--revprop</option>-valget på 
-     kommandolinja og spesifiser revisjonen som har den egenskapen 
-     du vil forandre.
-     Siden revisjoner er globale, trenger du ikke å spesifisere en 
-     sti i dette tilfellet så lenge du står i arbeidskopien til 
-     depotet som har revisjonsegenskapen som du vil forandre.
-     Du vil for eksempel forandre loggmeldingen for en eksisterende 
-     revisjon.<footnote>
-      <para>Retting av skrivefeil, grammatiske flauser og ting som 
-       er direkte feil i loggmeldinger er kanskje det vanligste 
-       bruksområdet for <option>--revprop</option>-valget.</para>
-     </footnote></para>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <screen>
-$ svn propset svn:log '* button.c: Fix a compiler warning.' -r11 -ﳢ-revprop
-property 'svn:log' set on repository revision '11'
-$
-</screen>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <screen>
-$ svn propset svn:log '* button.c: Fix a compiler warning.' -r11 --revprop
-Egenskapen «svn:log» satt på depotrevisjon «11»
-$
-</screen>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>Note that the ability to modify these unversioned
-     properties must be explicitly added by the repository
-     administrator (see <xref linkend="svn.reposadmin.create.hooks" />).
-     Since the properties aren't versioned, you run the risk of
-     losing information if you aren't careful with your edits.
-     The repository administrator can setup methods to protect
-     against this loss, and by default, modification of
-     unversioned properties is disabled.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>Legg merke til at muligheten til å forandre disse 
-     uversjonerte egenskapene må bli eksplisitt satt av 
-     depotadministratoren (se <xref 
-     linkend="svn.reposadmin.create.hooks" />).
-     Siden egenskapene ikke er versjonerte, risikerer du å miste 
-     informasjon hvis du ikke er forsiktig når du redigerer.
-     Depotadministratoren kan sette opp metoder for å beskytte mot 
-     datatap som dette, og standardoppsettet forbyr forandringer i 
-     revisjonsegenskaper.</para>
-
-   </sidebar>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>And as with file contents, your property changes are local
-    modifications, only made permanent when you commit them to the
-    repository with <command>svn commit</command>. Your property
-    changes can be easily unmade, too—the <command>svn
-    revert</command> command will restore your files and
-    directories to their un-edited states, contents, properties,
-    and all. Also, you can receive interesting information about
-    the state of your file and directory properties by using the
-    <command>svn status</command> and <command>svn diff</command>
-    commands.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Og i likhet med filinnhold, er forandringene dine i 
-    egenskapene lokale modifiseringer som kun blir gjort permanente 
-    når du legger dem inn i depotet med <command>svn 
-    commit</command>.
-    Egenskapsforandringene kan lett omgjøres – kommandoen 
-    <command>svn revert</command> vil sette filene og katalogene 
-    dine tilbake til den uredigerte tilstanden – innhold, 
-    egenskaper, alt.
-    Du kan også få interessant informasjon om tilstanden til fil- og 
-    katalogegenskapene ved å bruke kommandoene <command>svn 
-    status</command> og <command>svn diff</command>.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <screen>
-$ svn status calc/button.c
- M   calc/button.c
-$ svn diff calc/button.c
-Property changes on: calc/button.c
-___________________________________________________________________
-Name: copyright
-  + (c) 2003 Red-Bean Software
-
-$
-</screen>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <screen>
-$ svn status calc/button.c
- M   calc/button.c
-$ svn diff calc/button.c
-Egenskapsforandringer på: calc/button.c
-___________________________________________________________________
-Navn: copyright
-  + (c) 2003 Red-Bean Software
-
-$
-</screen>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Notice how the <command>status</command> subcommand
-    displays <literal>M</literal> in the second column instead of
-    the first. That is because we have modified the properties on
-    <filename>calc/button.c</filename>, but not modified its
-    textual contents. Had we changed both, we would have seen
-    <literal>M</literal> in the first column, too (see <xref
-    linkend="svn.tour.cycle.examine.status" />).</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Legg merke til hvordan 
-    <command>status</command>-delkommandoen viser 
-    <literal>M</literal> i den andre kolonnen istedenfor den første.
-    Det er fordi vi har forandret egenskapene på 
-    <filename>calc/button.c</filename>, men ikke forandret 
-    tekstinnholdet.
-    Hadde vi forandret begge to, ville det også vært en 
-    <literal>M</literal> i den første kolonnen (se <xref 
-    linkend="svn.tour.cycle.examine.status" />).</para>
-
-   <sidebar>
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <title>Property Conflicts</title>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <title>Konflikter i egenskaper</title>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>As with file contents, local property modifications can
-     conflict with changes committed by someone else. If you
-     update your working copy directory and receive property
-     changes on a versioned resource that clash with your own,
-     Subversion will report that the resource is in a conflicted
-     state.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>I likhet med filinnhold, kan lokale egenskapsforandringene 
-     komme i konflikt med forandringer som er lagt inn av noen 
-     andre.
-     Hvis du oppdaterer arbeidskopikatalogen og mottar 
-     egenskapsforandringer på en versjonert ressurs som kolliderer 
-     med dine egne, vil Subversion rapportere at ressursen er i en 
-     konflikttilstand.</para>
- 
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <screen>
-% svn update calc
-M calc/Makefile.in
- C calc/button.c
-Updated to revision 143.
-$ 
-</screen>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <screen>
-% svn update calc
-M calc/Makefile.in
- C calc/button.c
-Oppdatert til revisjon 143.
-$
-</screen>
-     
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>Subversion will also create, in the same directory as
-     the conflicted resource, a file with a
-     <filename>.prej</filename> extension which contains the
-     details of the conflict. You should examine the contents of
-     this file so you can decide how to resolve the conflict.
-     Until the conflict is resolved, you will see a
-     <literal>C</literal> in the second column of <command>svn
-     status</command> output for that resource, and attempts to
-     commit your local modifications will fail.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>Subversion vil også lage, i den samme katalogen som 
-     ressursen som har en konflikt, en fil med etternavnet 
-     <filename>.prej</filename> som inneholder detaljene om 
-     konflikten.
-     Du kan studere innholdet av denne fila så du kan avgjøre 
-     hvordan konflikten skal løses.
-     Inntil konflikten er løst, vil du se en <literal>C</literal> i 
-     den andre kolonnen av <command>svn status</command>-utskriften 
-     for denne ressursen, og forsøk på å legge inn dine lokale 
-     forandringer vil feile.</para>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <screen>
-$ svn status calc
- C   calc/button.c
-?   calc/button.c.prej
-$ cat calc/button.c.prej 
-prop 'linecount': user set to '1256', but update set to '1301'.
-$
-</screen>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <!-- ¤ --><screen>
-$ svn status calc
- C   calc/button.c
-?   calc/button.c.prej
-$ cat calc/button.c.prej
-prop 'linecount': user set to '1256', but update set to '1301'.
-$
-</screen>
- 
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>To resolve property conflicts, simply ensure that the
-     conflicting properties contain the values that they should,
-     and then use the <command>svn resolved</command> command to
-     alert Subversion that you have manually resolved the
-     problem.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>For å løse egenskapskonflikter, er det bare å passe på at 
-     egenskapene som er i konflikt inneholder de verdiene som de 
-     skal, og deretter bruke <command>svn 
-     resolved</command>-kommandoen for å varsle Subversion om at du 
-     har løst problemet manuelt.</para>
-
-   </sidebar>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>You might also have noticed the non-standard way that
-    Subversion currently displays property differences. You can
-    still run <command>svn diff</command> and redirect the output
-    to create a usable patch file. The <command>patch</command>
-    program will ignore property patches—as a rule, it
-    ignores any noise it can't understand. This does
-    unfortunately mean that to fully apply a patch generated by
-    <command>svn diff</command>, any property modifications will
-    need to be applied by hand.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Du har kanskje lagt merke til den smårare måten Subversion 
-    viser forskjeller i egenskaper på.
-    Du kan fortsatt kjøre <command>svn diff</command> og omdirigere 
-    resultatet for å lage en gyldig patchfil.
-    <command>patch</command>-programmet vil imidlertid ignorere 
-    patcher for egenskaper – alle data som det ikke forstår vil bli 
-    ignorert.
-    Dette betyr dessverre at for å patche egenskaper med en fil 
-    laget av <command>svn diff</command>, må forandringer i 
-    egenskaper legges til for hånd.</para>
-
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>As you can see, the presence of property modifications has
-    no outstanding effect on the typical Subversion workflow.
-    Your general patterns of updating your working copy, checking
-    the status of your files and directories, reporting on the
-    modifications you have made, and committing those
-    modifications to the repository are completely immune to the
-    presence or absence of properties. The <command>svn</command>
-    program has some additional subcommands for actually making
-    property changes, but that is the only noticeable asymmetry.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Som du ser, påvirkes ikke arbeidsflyten i Subversion 
-    nevneverdig selv om egenskapene er forandret.
-    Rutinen med å oppdatere arbeidskopien, sjekke status på filer og 
-    kataloger, rapportering om forandringer som du har gjort og 
-    innlegging av disse forandringene til depotetet er fullstendig 
-    likegyldig til nærværet eller fraværet av egenskaper.
-    <command>svn</command>-programmet har noen tilleggskommandoer 
-    for å faktisk gjøre forandringer i egenskaper, men det er den 
-    eneste merkbare forskjellen.</para>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.props.special">
-   
-   <title>Special Properties</title>
-
-   <para>Subversion has no particular policy regarding
-    properties—you can use them for any purpose. Subversion
-    asks only that you not use property names that begin with the
-    prefix <literal>svn:</literal>. That's the namespace that it
-    sets aside for its own use. In fact, Subversion defines
-    certain properties that have magical effects on the files and
-    directories to which they are attached. In this section,
-    we'll untangle the mystery, and describe how these special
-    properties make your life just a little easier.</para>
-   
-   <sect3 id="svn.advanced.props.special.executable">
-    <title><literal>svn:executable</literal></title>
- 
-    <para>The <literal>svn:executable</literal> property is used
-     to control a versioned file's filesystem-level execute
-     permission bit in a semi-automated way. This property has
-     no defined values—its mere presence indicates a desire
-     that the execute permission bit be kept enabled by Subversion.
-     Removing this property will restore full control of the
-     execute bit back to the operating system.</para>
-
-    <para>On many operating systems, the ability to execute a file
-     as a command is governed by the presence of an execute
-     permission bit. This bit usually defaults to being
-     disabled, and must be explicitly enabled by the user for
-     each file that needs it. In a working copy, new files are
-     being created all the time as new versions of existing files
-     are received during an update. This means that you might
-     enable the execute bit on a file, then update your working
-     copy, and if that file was changed as part of the update,
-     its execute bit might get disabled. So, Subversion provides
-     the <literal>svn:executable</literal> property as a way to
-     keep the execute bit enabled.</para>
-
-    <para>This property has no effect on filesystems that have no
-     concept of an executable permission bit, such as FAT32 and
-     NTFS.
-     <footnote>
-      <para>The Windows filesystems use file extensions (such as
-       <literal>.EXE</literal>, <literal>.BAT</literal>, and
-       <literal>.COM</literal>) to denote executable
-       files.</para>
-     </footnote>
-     Also, although it has no defined values, Subversion will force
-     its value to <literal>*</literal> when setting this property.
-     Finally, this property is valid only on files, not on
-     directories.</para>
-
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="svn.advanced.props.special.mime-type">
-    <title><literal>svn:mime-type</literal></title>
-    
-    <para>The <literal>svn:mime-type</literal> property serves
-     many purposes in Subversion. Besides being a
-     general-purpose storage location for a file's Multipurpose
-     Internet Mail Extensions (MIME) classification, the value of
-     this property determines some behavioral characteristics
-     of Subversion itself.</para>
-
-    <para>For example, if a file's
-     <literal>svn:mime-type</literal> property is set to a
-     non-text MIME type (generally, something that doesn't begin
-     with <literal>text/</literal>, though there are exceptions),
-     Subversion will assume that the file contains
-     binary—that is, not human-readable—data. One of
-     the benefits that Subversion typically provides is
-     contextual, line-based merging of changes received from the
-     server during an update into your working file. But for
-     files believed to contain binary data, there is no concept
-     of a <quote>line</quote>. So, for those files, Subversion
-     does not attempt to perform contextual merges during
-     updates. Instead, any time you have locally modified a
-     binary working copy file that is also being updated, your
-     file is renamed with a <filename>.orig</filename> extension,
-     and then Subversion stores a new working copy file that
-     contains the changes received during the update, but not
-     your own local modifications, at the original filename.
-     This behavior is really for the protection of the user
-     against failed attempts at performing contextual merges on
-     files that simply cannot be contextually merged.</para>
-
-    <para>Also, if the <literal>svn:mime-type</literal>
-     property is set, then the Subversion Apache module will use
-     its value to populate the <literal>Content-type:</literal>
-     HTTP header when responding to GET requests. This gives a
-     crucial clue about how to display a file when perusing
-     your repository with a web browser.</para>
-
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="svn.advanced.props.special.ignore">
-    <title><literal>svn:ignore</literal></title>
-
-    <para>The <literal>svn:ignore</literal> property contains a
-     list of file patterns which certain Subversion operations
-     will ignore. Perhaps the most commonly used special
-     property, it works in conjunction with the
-     <literal>global-ignores</literal> run-time configuration
-     option (see <xref linkend="svn.advanced.confarea.opts.config" />) to
-     filter unversioned files and directories out of commands
-     <command>svn status</command>, <command>svn
-     add</command>, and <command>svn import</command>.</para>
-
-    <para>The rationale behind the <literal>svn:ignore</literal>
-     property is easily explained. Subversion does not assume
-     that every file or subdirectory in a working copy directory
-     is intended for version control. Resources must be
-     explicitly placed under Subversion's management using the
-     <command>svn add</command> or <command>svn import</command>
-     commands. As a result, there are often many resources in a
-     working copy that are not versioned.</para>
-
-    <para>Now, the <command>svn status</command> command displays
-     as part of its output every unversioned file or subdirectory
-     in a working copy that is not already filtered out by the
-     <literal>global-ignores</literal> option (or its built-in
-     default value). This is done so that users can see if
-     perhaps they've forgotten to add a resource to version
-     control.</para>
-
-    <para>But Subversion cannot possibly guess the names of
-     every resource that should be ignored. Also, quite often
-     there are things that should be ignored in
-     <emphasis>every</emphasis> working copy of a particular
-     repository. To force every user of that repository to add
-     patterns for those resources to their run-time configuration
-     areas would be not just a burden, but has the potential to
-     clash with the configuration needs of other working copies
-     that the user has checked out.</para>
-
-    <para>The solution is to store ignore patterns that are unique
-     to the resources likely to appear in a given directory with
-     the directory itself. Common examples of unversioned
-     resources that are basically unique to a directory, yet
-     likely to appear there, include output from program
-     compilations. Or—to use an example more appropriate
-     to this book—the HTML, PDF, or PostScript files
-     generated as the result of a conversion of some source
-     DocBook XML files to a more legible output format.</para>
-
-    <sidebar>
-     <title>Ignore Patterns for CVS Users</title>
-    
-     <para>The Subversion <literal>svn:ignore</literal> property
-      is very similar in syntax and function to the CVS
-      <filename>.cvsignore</filename> file. In fact, if you are
-      migrating a CVS working copy to Subversion, you can
-      directly migrate the ignore patterns by using the
-      <filename>.cvsignore</filename> file as input file to the
-      <command>svn propset</command> command:</para>
-    
-     <screen>
-$ svn propset svn:ignore -F .cvsignore .
-property 'svn:ignore' set on '.'
-$
-</screen>    
-
-     <para>There are, however, some differences in the ways that
-      CVS and Subversion handle ignore patterns. The two systems
-      use the ignore patterns at some different times, and there
-      are slight discrepancies in what the ignore patterns apply
-      to. Also, Subversion does not recognize the use of the
-      <literal>!</literal> pattern as a reset back to having no
-      ignore patterns at all.</para>
-
-    </sidebar>
-
-    <para>For this purpose, the <literal>svn:ignore</literal>
-     property is the solution. Its value is a multi-line
-     collection of file patterns, one pattern per line. The
-     property is set on the directory in which you wish the
-     patterns to be applied.
-     <footnote>
-      <para>The patterns are strictly for that
-       directory—they do not carry recursively into
-       subdirectories.</para>
-     </footnote>
-     For example, say you have the following output from
-     <command>svn status</command>:</para>
-
-    <screen>
-$ svn status calc
- M   calc/button.c
-?   calc/calculator
-?   calc/data.c
-?   calc/debug_log
-?   calc/debug_log.1
-?   calc/debug_log.2.gz
-?   calc/debug_log.3.gz
-</screen>
-
-    <para>In this example, you have made some property
-     modifications to <filename>button.c</filename>, but in your
-     working copy you also have some unversioned files:
-     the latest <filename>calculator</filename> program
-     that you've compiled from your source code, a source file
-     named <filename>data.c</filename>, and a set of debugging
-     output log files. Now, you know that your build system
-     always results in the <filename>calculator</filename>
-     program being generated.
-     <footnote>
-      <para>Isn't that the whole point of a build system?</para>
-     </footnote>
-     And you know that your test suite always leaves those
-     debugging log files lying around. These facts are true for
-     all working copies, not just your own. And you know that
-     you aren't interested in seeing those things every time you
-     run <command>svn status</command>. So you use <command>svn
-     propedit svn:ignore calc</command> to add some ignore
-     patterns to the <filename>calc</filename> directory. For
-     example, you might add this as the new value of the
-     <literal>svn:ignore</literal> property:</para>
-
-    <programlisting>
-calculator
-debug_log*
-</programlisting>
-
-    <para>After you've added this property, you will now have a
-     local property modification on the <filename>calc</filename>
-     directory. But notice what else is different about your
-     <command>svn status</command> output:</para>
-
-    <screen>
-$ svn status
- M   calc
- M   calc/button.c
-?   calc/data.c
-</screen>
-
-    <para>Now, all the cruft is missing from the output! Of
-     course, those files are still in your working copy.
-     Subversion is simply not reminding you that they are present
-     and unversioned. And now with all the trivial noise removed
-     from the display, you are left with more interesting
-     items—such as that source code file that you probably
-     forgot to add to version control.</para>
-
-    <para>If you want to see the ignored files, you can pass the 
-     <option>--no-ignore</option> option to Subversion:</para>
-
-    <screen>
-$ svn status --no-ignore
- M   calc/button.c
-I   calc/calculator
-?   calc/data.c
-I   calc/debug_log
-I   calc/debug_log.1
-I   calc/debug_log.2.gz
-I   calc/debug_log.3.gz
-</screen>
-
-    <para>The list of patterns to ignore is also used by
-     <command>svn add</command> and <command>svn
-     import</command>. Both of these operations involve asking
-     Subversion to begin managing some set of files and
-     directories. Rather than force the user to pick and choose
-     which files in a tree she wishes to start versioning,
-     Subversion uses the ignore patterns to determine which files
-     should not be swept into the version control system as part
-     of a larger recursive addition or import operation.</para>
-  
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="svn.advanced.props.special.keywords">
-    <title><literal>svn:keywords</literal></title>
-
-    <para>Subversion has the ability to substitute
-     <firstterm>keywords</firstterm>—pieces of useful,
-     dynamic information about a versioned file—into the
-     contents of the file itself. Keywords generally describe
-     information about the last time the file was known to be
-     modified. Because this information changes each time the
-     file changes, and more importantly, just
-     <emphasis>after</emphasis> the file changes, it is a hassle
-     for any process except the version control system to keep
-     the data completely up-to-date. Left to human authors, the
-     information would inevitably grow stale.</para>
-
-    <para>For example, say you have a document in which you would
-     like to display the last date on which it was modified. You
-     could burden every author of that document to, just before
-     committing their changes, also tweak the part of the
-     document that describes when it was last changed. But
-     sooner or later, someone would forget to do that. Instead
-     simply ask Subversion to perform keyword substitution on the
-     <literal>LastChangedDate</literal> keyword. You control
-     where the keyword is inserted into your document by placing
-     a <firstterm>keyword anchor</firstterm> at the desired
-     location in the file. This anchor is just a string of text
-     formatted as
-     <literal>$</literal><replaceable>KeywordName</replaceable><literal>$</literal>.</para>
-
-    <para>All keywords are case-sensitive where they appear as
-     anchors in files: you must use the correct capitalization in
-     order for the keyword to be expanded. You should consider the
-     value of the <literal>svn:keywords</literal> property to be
-     case-sensitive too—certain keyword names will be recognized
-     regardless of case, but this behavior is deprecated.</para>
-
-    <para>Subversion defines the list of keywords available for
-     substitution. That list contains the following five keywords, 
-     some of which have aliases that you can also use:</para>
-
-    <variablelist>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>Date</literal></term>
-      <listitem>
-       <para>This keyword describes the last time the file was
-        known to have been changed in the repository, and
-        looks something like <literal>$Date:
-        2002-07-22 21:42:37 -0700 (Mon, 22 Jul 2002)
-        $</literal>. It may also be specified as
-        <literal>LastChangedDate</literal>.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>Revision</literal></term>
-      <listitem>
-       <para>This keyword describes the last known revision in
-        which this file changed in the repository, and looks
-        something like <literal>$Revision: 144 $</literal>. 
-        It may also be specified as
-        <literal>LastChangedRevision</literal> or
-        <literal>Rev</literal>.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>Author</literal></term>
-      <listitem>
-       <para>This keyword describes the last known user to
-        change this file in the repository, and looks
-        something like <literal>$Author: harry $</literal>. 
-        It may also be specified as 
-        <literal>LastChangedBy</literal>.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>HeadURL</literal></term>
-      <listitem>
-       <para>This keyword describes the full URL to the latest
-        version of the file in the repository, and looks
-        something like <literal>$HeadURL:
-        http://svn.collab.net/repos/trunk/README $</literal>.
-        It may be abbreviated as
-        <literal>URL</literal>.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>Id</literal></term>
-      <listitem>
-       <para>This keyword is a compressed combination of the
-        other keywords. Its substitution looks something like
-        <literal>$Id: calc.c 148 2002-07-28 21:30:43Z sally
-        $</literal>, and is interpreted to mean that the file
-        <filename>calc.c</filename> was last changed in revision
-        148 on the evening of July 28, 2002 by the user
-        <literal>sally</literal>.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-    </variablelist>
-
-    <para>Simply adding keyword anchor text to your file does
-     nothing special. Subversion will never attempt to perform
-     textual substitutions on your file contents unless
-     explicitly asked to do so. After all, you might be writing
-     a document
-     <footnote>
-      <para>… or maybe even a section of a book …</para>
-     </footnote> 
-     about how to use keywords, and you don't want Subversion to
-     substitute your beautiful examples of un-substituted keyword
-     anchors!</para>
-
-    <para>To tell Subversion whether or not to substitute keywords
-     on a particular file, we again turn to the property-related
-     subcommands. The <literal>svn:keywords</literal> property,
-     when set on a versioned file, controls which keywords will
-     be substituted on that file. The value is a space-delimited
-     list of the keyword names or aliases found in the previous
-     table.</para>
-
-    <para>For example, say you have a versioned file named
-     <filename>weather.txt</filename> that looks like
-     this:</para>
-
-    <programlisting>
-Here is the latest report from the front lines.
-$LastChangedDate$
-$Rev$
-Cumulus clouds are appearing more frequently as summer approaches.
-</programlisting>
-    
-    <para>With no <literal>svn:keywords</literal> property set on
-     that file, Subversion will do nothing special. Now, let's
-     enable substitution of the
-     <literal>LastChangedDate</literal> keyword.</para>
-
-    <screen>
-$ svn propset svn:keywords "Date Author" weather.txt
-property 'svn:keywords' set on 'weather.txt'
-$
-</screen>    
-
-    <para>Now you have made a local property modification on the
-     <filename>weather.txt</filename> file. You will see no
-     changes to the file's contents (unless you made some of your
-     own prior to setting the property). Notice that the file
-     contained a keyword anchor for the <literal>Rev</literal>
-     keyword, yet we did not include that keyword in the property
-     value we set. Subversion will happily ignore requests to
-     substitute keywords that are not present in the file, and
-     will not substitute keywords that are not present in the
-     <literal>svn:keywords</literal> property value.</para>
-
-    <sidebar>
-     <title>Keywords and Spurious Differences</title>
-
-     <para>The user-visible result of keyword substitution might
-      lead you to think that every version of a file with that
-      feature in use differs from the previous version in at
-      least the area where the keyword anchor was placed.
-      However, this is actually not the case. While checking
-      for local modifications during <command>svn
-      diff</command>, and before transmitting those local
-      modifications during <command>svn commit</command>,
-      Subversion <quote>un-substitutes</quote> any keywords that
-      it previously substituted. The result is that the
-      versions of the file that are stored in the repository
-      contain only the real modifications that users make to the
-      file.</para>
-
-    </sidebar>
-
-    <para>Immediately after you commit this property change,
-     Subversion will update your working file with the new
-     substitute text. Instead of seeing your keyword anchor
-     <literal>$LastChangedDate$</literal>, you'll see its
-     substituted result. That result also contains the name of
-     the keyword, and continues to be bounded by the dollar sign
-     (<literal>$</literal>) characters. And as we predicted, the
-     <literal>Rev</literal> keyword was not substituted because
-     we didn't ask for it to be.</para>
-
-    <para>Note also that we set the <literal>svn:keywords</literal>
-     property to <quote>Date Author</quote> yet the keyword
-     anchor used the alias <literal>$LastChangedDate$</literal>
-     and still expanded correctly.</para>
-
-    <screen>
-Here is the latest report from the front lines.
-$LastChangedDate: 2002-07-22 21:42:37 -0700 (Mon, 22 Jul 2002) $
-$Rev$
-Cumulus clouds are appearing more frequently as summer approaches.
-</screen>
-    
-    <para>If someone else now commits a change to
-     <filename>weather.txt</filename>, your copy of that file
-     will continue to display the same substituted keyword value
-     as before—until you update your working copy. At that
-     time the keywords in your <filename>weather.txt</filename>
-     file will be re-substituted with information that
-     reflects the most recent known commit to that file.</para>
-
-    <para>Subversion 1.2 introduced a new variant of the keyword
-     syntax which brought additional, useful—though perhaps
-     atypical—functionality. You can now tell Subversion
-     to maintain a fixed length (in terms of the number of bytes
-     consumed) for the substituted keyword. By using a
-     double-colon (<literal>::</literal>) after the keyword name,
-     followed by a number of space characters, you define that
-     fixed width. When Subversion goes to substitute your
-     keyword for the keyword and its value, it will essentially
-     replace only those space characters, leaving the overall
-     width of the keyword field unchanged. If the substituted
-     value is shorter than the defined field width, there will be
-     extra padding characters (spaces) at the end of the
-     substituted field; if it is too long, it is truncated with a
-     special hash (<literal>#</literal>) character just before
-     the final dollar sign terminator.</para>
-
-    <para>For example, say you have a document in which you have
-     some section of tabular data reflecting the document's
-     Subversion keywords. Using the original Subversion keyword
-     substitution syntax, your file might look something
-     like:</para>
-
-    <screen>
-$Rev$:   Revision of last commit
-$Author$: Author of last commit
-$Date$:  Date of last commit
-</screen>
-
-    <para>Now, that looks nice and tabular at the start of things.
-     But when you then commit that file (with keyword substitution
-     enabled, of course), you see:</para>
-
-    <screen>
-$Rev: 12 $:   Revision of last commit
-$Author: harry $: Author of last commit
-$Date: 2006-03-15 02:33:03 -0500 (Wed, 15 Mar 2006) $:  Date of last commit
-</screen>
-
-    <para>The result is not so beautiful. And you might be
-     tempted to then adjust the file after the substitution so
-     that it again looks tabular. But that only holds as long as
-     the keyword values are the same width. If the last
-     committed revision rolls into a new place value (say, from
-     99 to 100), or if another person with a longer username
-     commits the file, stuff gets all crooked again. However, if
-     you are using Subversion 1.2 or better, you can use the new
-     fixed-length keyword syntax, define some field widths that
-     seem sane, and now your file might look like this:</para>
-
-    <screen>
-$Rev::        $: Revision of last commit
-$Author::      $: Author of last commit
-$Date::       $: Date of last commit
-</screen>
-
-    <para>You commit this change to your file. This time,
-     Subversion notices the new fixed-length keyword syntax, and
-     maintains the width of the fields as defined by the padding
-     you placed between the double-colon and the trailing dollar
-     sign. After substitution, the width of the fields is
-     completely unchanged—the short values for
-     <literal>Rev</literal> and <literal>Author</literal> are
-     padded with spaces, and the long <literal>Date</literal>
-     field is truncated by a hash character:</para>
-
-    <screen>
-$Rev:: 13      $: Revision of last commit
-$Author:: harry   $: Author of last commit
-$Date:: 2006-03-15 0#$: Date of last commit
-</screen>
-    
-    <para>The use of fixed-length keywords is especially handy
-     when performing substitutions into complex file formats that
-     themselves use fixed-length fields for data, or for which
-     the stored size of a given data field is overbearingly
-     difficult to modify from outside the format's native
-     application (such as for Microsoft Office documents).</para>
-
-    <warning>
-     <para>Be aware that because the width of a keyword field is
-      measured in bytes, the potential for corruption of
-      multi-byte values exists. For example, a username which
-      contains some multi-byte UTF-8 characters might suffer
-      truncation in the middle of the string of bytes which make
-      up one of those characters. The result will be a mere
-      truncation when viewed at the byte level, but will likely
-      appear as a string with an incorrect or garbled final
-      character when viewed as UTF-8 text. It is conceivable
-      that certain applications, when asked to load the file,
-      would notice the broken UTF-8 text and deem the entire
-      file corrupt, refusing to operate on the file
-      altogether.</para> 
-    </warning>
-
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="svn.advanced.props.special.eol-style">
-    <title><literal>svn:eol-style</literal></title>
-
-    <para>Unless otherwise noted using a versioned file's
-     <literal>svn:mime-type</literal> property, Subversion
-     assumes the file contains human-readable data. Generally
-     speaking, Subversion only uses this knowledge to determine
-     if contextual difference reports for that file are
-     possible. Otherwise, to Subversion, bytes are bytes.</para>
-    
-    <para>This means that by default, Subversion doesn't pay any
-     attention to the type of <firstterm>end-of-line (EOL)
-     markers</firstterm> used in your files. Unfortunately,
-     different operating systems use different tokens to represent
-     the end of a line of text in a file. For example, the usual
-     line ending token used by software on the Windows platform
-     is a pair of ASCII control characters—carriage return
-     (<literal>CR</literal>) and line feed
-     (<literal>LF</literal>). Unix software, however, just uses
-     the <literal>LF</literal> character to denote the end of a
-     line.</para>
-
-    <para>Not all of the various tools on these operating systems
-     are prepared to understand files that contain line endings
-     in a format that differs from the <firstterm>native line
-     ending style</firstterm> of the operating system on which
-     they are running. Common results are that Unix programs
-     treat the <literal>CR</literal> character present in Windows
-     files as a regular character (usually rendered as
-     <literal>^M</literal>), and that Windows programs combine
-     all of the lines of a Unix file into one giant line because
-     no carriage return-linefeed (or <literal>CRLF</literal>)
-     character combination was found to denote the end of
-     line.</para>
-
-    <para>This sensitivity to foreign EOL markers can become
-     frustrating for folks who share a file across different
-     operating systems. For example, consider a source code
-     file, and developers that edit this file on both Windows and
-     Unix systems. If all the developers always use tools which
-     preserve the line ending style of the file, no problems
-     occur.</para>
-
-    <para>But in practice, many common tools either fail to
-     properly read a file with foreign EOL markers, or they
-     convert the file's line endings to the native style when the
-     file is saved. If the former is true for a developer, he
-     has to use an external conversion utility (such as
-     <command>dos2unix</command> or its companion,
-     <command>unix2dos</command>) to prepare the file for
-     editing. The latter case requires no extra preparation.
-     But both cases result in a file that differs from the
-     original quite literally on every line! Prior to committing
-     his changes, the user has two choices. Either he can use a
-     conversion utility to restore the modified file to the same
-     line ending style that it was in before his edits were made.
-     Or, he can simply commit the file—new EOL markers and
-     all.</para>
-
-    <para>The result of scenarios like these include wasted time
-     and unnecessary modifications to committed files. Wasted
-     time is painful enough. But when commits change every line
-     in a file, this complicates the job of determining which of
-     those lines were changed in a non-trivial way. Where was
-     that bug really fixed? On what line was a syntax error
-     introduced?</para>
-
-    <para>The solution to this problem is the
-     <literal>svn:eol-style</literal> property. When this
-     property is set to a valid value, Subversion uses it to
-     determine what special processing to perform on the file so
-     that the file's line ending style isn't flip-flopping with
-     every commit that comes from a different operating
-     system. The valid values are:</para>
-
-    <variablelist>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>native</literal></term>
-      <listitem>
-       <para>This causes the file to contain the EOL markers
-        that are native to the operating system on which
-        Subversion was run. In other words, if a user on a
-        Windows machine checks out a working copy that
-        contains a file with an
-        <literal>svn:eol-style</literal> property set to
-        <literal>native</literal>, that file will contain
-        <literal>CRLF</literal> EOL markers. A Unix user
-        checking out a working copy which contains the same
-        file will see <literal>LF</literal> EOL markers in his
-        copy of the file.</para>
-
-       <para>Note that Subversion will actually store the file
-        in the repository using normalized
-        <literal>LF</literal> EOL markers regardless of the
-        operating system. This is basically transparent to
-        the user, though.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>CRLF</literal></term>
-      <listitem>
-       <para>This causes the file to contain
-        <literal>CRLF</literal> sequences for EOL markers,
-        regardless of the operating system in use.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>LF</literal></term>
-      <listitem>
-       <para>This causes the file to contain
-        <literal>LF</literal> characters for EOL markers,
-        regardless of the operating system in use.</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-     <varlistentry>
-      <term><literal>CR</literal></term>
-      <listitem>
-       <para>This causes the file to contain
-        <literal>CR</literal> characters for EOL markers,
-        regardless of the operating system in use. This line
-        ending style is not very common. It was used on older
-        Macintosh platforms (on which Subversion doesn't even
-        run).</para>
-      </listitem>
-     </varlistentry>
-    </variablelist>
-    
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="svn.advanced.props.special.externals">
-    <title><literal>svn:externals</literal></title>
-
-    <para>The <literal>svn:externals</literal> property contains
-     instructions for Subversion to populate a versioned
-     directory with one or more other checked-out Subversion
-     working copies. For more information on this keyword and
-     its use, see <xref linkend="svn.advanced.externals"/>.</para>
-
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="svn.advanced.props.special.special">
-    <title><literal>svn:special</literal></title>
-
-    <para>The <literal>svn:special</literal> property is the only
-     <literal>svn:</literal> property that isn't meant to be
-     directly set or modified by users. Subversion automatically
-     sets this property whenever a <quote>special</quote> object
-     is scheduled for addition, such as a symbolic link. The
-     repository stores an <literal>svn:special</literal> object as
-     an ordinary file. However, when a client sees this property
-     during checkouts or updates, it interprets the contents of
-     the file and translates the item back into the special type
-     of object. In versions of Subversion current at the time of
-     writing, only versioned symbolic links have this property
-     attached, but in future versions of Subversion other special
-     types of nodes will probably use this property as
-     well.</para>
-
-    <para>Note: Windows clients don't have symbolic links, and
-     thus ignore any <literal>svn:special</literal> files coming
-     from a repository that claim to be symbolic links. On
-     Windows, the user ends up with an ordinary versioned file in
-     the working copy.</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3 id="svn.advanced.props.special.needs-lock">
-    <title><literal>svn:needs-lock</literal></title>
-
-    <para>This property is used to signify that the file it's
-     attached to ought to be locked before editing. The value of
-     the property is irrelevant; Subversion will normalize its
-     value to <literal>*</literal>. When present, the file will
-     be read-only <emphasis>unless</emphasis> the user has
-     explicitly locked the file. When a lock-token is present
-     (as a result of running <command>svn lock</command>), the
-     file becomes read-write. When the lock is released, the
-     file becomes read-only again.</para>
-
-    <para>To learn more about how, when, and why this property
-     should be used, see
-     <xref
-     linkend="svn.advanced.locking.lock-communication"/>.</para>
-   </sect3>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.props.auto">
-   <title>Automatic Property Setting</title>
-
-   <para>Properties are a powerful feature of Subversion, acting as
-    key components of many Subversion features discussed elsewhere
-    in this and other chapters—textual diff and merge
-    support, keyword substitution, newline translation, etc. But
-    to get the full benefit of properties, they must be set on the
-    right files and directories. Unfortunately, that can be a
-    step easily forgotten in the routine of things, especially
-    since failing to set a property doesn't usually result in an
-    obvious error condition (at least compared to, say, failing to
-    add a file to version control). To help your properties get
-    applied to the places that need them, Subversion provides a
-    couple of simple but useful features.</para>
-
-   <para>Whenever you introduce a file to version control using the
-    <command>svn add</command> or <command>svn import</command>
-    commands, Subversion runs a very basic heuristic to determine
-    if that file consists of human-readable or non-human-readable
-    content. If the latter is the decision made, Subversion will
-    automatically set the <literal>svn:mime-type</literal>
-    property on that file to
-    <literal>application/octet-stream</literal> (the generic
-    <quote>this is a collection of bytes</quote> MIME type). Of
-    course, if Subversion guesses incorrectly, or if you wish to
-    set the <literal>svn:mime-type</literal> property to something
-    more precise—perhaps <literal>image/png</literal> or
-    <literal>application/x-shockwave-flash</literal>—you can
-    always remove or edit that property.</para>
-
-   <para>Subversion also provides the auto-props feature, which
-    allows you to create mappings of filename patterns to property
-    names and values. These mappings are made in your runtime
-    configuration area. They again affect adds and imports, and
-    not only can override any default MIME type decision made by
-    Subversion during those operations, they can also set
-    additional Subversion or custom properties, too. For example,
-    you might create a mapping that says that any time you add
-    JPEG files—ones that match the pattern
-    <literal>*.jpg</literal>—Subversion should automatically
-    set the <literal>svn:mime-type</literal> property on those
-    files to <literal>image/jpeg</literal>. Or perhaps any files
-    that match <literal>*.cpp</literal> should have
-    <literal>svn:eol-style</literal> set to
-    <literal>native</literal>, and <literal>svn:keywords</literal>
-    set to <literal>Id</literal>. Auto-prop support is perhaps
-    the handiest property related tool in the Subversion toolbox.
-    See <xref linkend="svn.advanced.confarea.opts.config"/> for more about
-    configuring that support.</para>
-
-  </sect2>   
- </sect1>
-
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <sect1 id="svn.advanced.locking">
-  <title>Locking</title>
-
-  <para>Subversion's <quote>copy-modify-merge</quote> model is
-   optimal when users are collaborating on projects that consist of
-   line-based text files, such as program source code. However, as
-   discussed in <xref
-   linkend="svn.basic.vsn-models.copy-merge.sb-1"/>, sometimes one
-   has to use the <quote>lock-modify-unlock</quote> model instead
-   of Subversion's standard concurrent model. When a file consists
-   of binary data, it's often difficult or impossible to merge two
-   sets of changes made in parallel by different users. For this
-   reason, Subversion 1.2 and later offers a feature known as
-   <firstterm>locking</firstterm>, often known as <quote>reserved
-   checkouts</quote> in other version control systems.</para>
-
-  <para>Subversion's locking feature has two main goals:</para>
-
-  <itemizedlist>
-   <listitem><para><emphasis>Serializing access to a
-     resource</emphasis>. Allow a user to grab an exclusive
-     right to change to a file in the repository. If Harry
-     reserves the right to change <filename>foo.jpg</filename>,
-     then Sally should not be able to commit a change to it.</para>
-   </listitem>
-   <listitem><para><emphasis>Aiding communication</emphasis>.
-     Prevent users from wasting time on unmergeable changes. If
-     Harry has reserved the right to change
-     <filename>foo.jpg</filename>, then it should be easy for
-     Sally to notice this fact and avoid working on the
-     file.</para>
-   </listitem>
-  </itemizedlist>
-
-  <para>Subversion's locking feature is currently limited to files
-   only—it's not yet possible to reserve access to a whole
-   directory tree.</para>
-
-  <sidebar id="svn.advanced.locking.meanings">
-   <title>Three meanings of <quote>lock</quote></title>
-
-   <para>In this section, and almost everywhere in this book, the
-    words <quote>lock</quote> and <quote>locking</quote> describe
-    a mechanism for mutual exclusion between users to avoid
-    clashing commits. Unfortunately, there are two other sorts
-    of <quote>lock</quote> with which Subversion, and therefore
-    this book, sometimes needs to be concerned.</para>
-
-   <itemizedlist>
-
-    <listitem><para><firstterm>Working copy locks</firstterm>,
-     used internally by Subversion to prevent clashes between
-     multiple Subversion clients operating on the same working
-     copy. This is the sort of lock indicated by
-     an <computeroutput>L</computeroutput> in the third column
-     of <command>svn status</command> output, and removed by
-     the <command>svn cleanup</command> command, as described in
-     <xref linkend="svn.tour.other.cleanup"/>.</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem><para><firstterm>Database locks</firstterm>, used
-     internally by the Berkeley DB backend to prevent clashes
-     between multiple programs trying to access the
-     database. This is the sort of lock whose unwanted
-     persistence after an error can cause a repository to
-     be <quote>wedged</quote>, as described in
-     <xref linkend="svn.reposadmin.maint.recovery"/>.</para>
-    </listitem>
-
-   </itemizedlist>
-
-   <para>You can generally forget about these other sorts of lock,
-    until something goes wrong that requires you to care about
-    them. In this book, <quote>lock</quote> means the first sort
-    unless the contrary is either clear from context or explicitly
-    stated.</para>
-  </sidebar>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.locking.creation">
-   <title>Creating locks</title>
-   
-   <para>In the Subversion repository, a
-    <firstterm>lock</firstterm> is a piece of metadata which
-    grants exclusive access to one user to change a file. This
-    user is said to be the <firstterm>lock owner</firstterm>.
-    Each lock also has a unique identifier, typically a long
-    string of characters, known as the <firstterm>lock
-    token</firstterm>. The repository manages locks in a separate
-    table, and enforces locks during a commit operation. If any
-    commit transaction attempts to modify or delete the file (or
-    delete a parent of the file), the repository will demand two
-    pieces of information:</para>
-   
-   <orderedlist>
-    <listitem><para><emphasis role="bold">User
-     authentication</emphasis>. The client performing the commit
-     must be authenticated as the lock owner.</para>
-    </listitem>
-    <listitem><para><emphasis role="bold">Software
-     authorization</emphasis>. The user's working copy must send
-     the lock token with the commit, proving that it knows
-     exactly which lock it's using.</para>
-    </listitem>
-   </orderedlist>
-   
-   <para>An example is in order, to demonstrate. Let's say that
-    Harry has decided to change a JPEG image. To prevent other
-    people from committing changes to the file, he locks the file
-    in the repository using the <command>svn lock</command>
-    command:</para>
-
-   <screen>
-$ svn lock banana.jpg --message "Editing file for tomorrow's release."
-'banana.jpg' locked by user 'harry'.
-
-$ svn status
-   K banana.jpg
-
-$ svn info banana.jpg
-Path: banana.jpg
-Name: banana.jpg
-URL: http://svn.example.com/repos/project/banana.jpg
-Repository UUID: edb2f264-5ef2-0310-a47a-87b0ce17a8ec
-Revision: 2198
-Node Kind: file
-Schedule: normal
-Last Changed Author: frank
-Last Changed Rev: 1950
-Last Changed Date: 2005-03-15 12:43:04 -0600 (Tue, 15 Mar 2005)
-Text Last Updated: 2005-06-08 19:23:07 -0500 (Wed, 08 Jun 2005)
-Properties Last Updated: 2005-06-08 19:23:07 -0500 (Wed, 08 Jun 2005)
-Checksum: 3b110d3b10638f5d1f4fe0f436a5a2a5
-Lock Token: opaquelocktoken:0c0f600b-88f9-0310-9e48-355b44d4a58e
-Lock Owner: harry
-Lock Created: 2005-06-14 17:20:31 -0500 (Tue, 14 Jun 2005)
-Lock Comment (1 line):
-Editing file for tomorrow's release.
-
-</screen>
-
-   <para>There are a number of new things demonstrated in the
-    previous example. First, notice that Harry passed the
-    <option>--message</option> option to <command>svn
-    lock</command>. Similar to <command>svn commit</command>,
-    the <command>svn lock</command> command can take comments
-    (either via
-    <option>--message (-m)</option> or <option>--file
-    (-F)</option>) to describe the reason for locking the file.
-    Unlike <command>svn commit</command>, however, <command>svn
-    lock</command> will not demand a message by launching your
-    preferred text editor. Lock comments are optional, but still
-    recommended to aid communication.</para>
-
-   <para>Second, the lock attempt succeeded. This means that the
-    file wasn't already locked, and that Harry had the latest
-    version of the file. If Harry's working copy of the file had
-    been out-of-date, the repository would have rejected the
-    request, forcing harry to <command>svn update</command> and
-    reattempt the locking command.</para>
-
-   <para>Also notice that after creating the lock in the
-    repository, the working copy has cached information about the
-    lock—most importantly, the lock token. The presence of
-    the lock token is critical. It gives the working copy
-    authorization to make use of the lock later on. The
-    <command>svn status</command> command shows a
-    <literal>K</literal> next to the file (short for locKed),
-    indicating that the lock token is present.</para>
-
-   <sidebar>
-    <title>Regarding lock tokens</title>
-
-    <para>A lock token isn't an authentication token, so much as
-     an <emphasis>authorization</emphasis> token. The token
-     isn't a protected secret. In fact, a lock's unique token is
-     discoverable by anyone who runs <command>svn info
-     URL</command>.</para>
-
-    <para>A lock token is special only when it lives inside a
-     working copy. It's proof that the lock was created in that
-     particular working copy, and not somewhere else by some
-     other client. Merely authenticating as the lock owner isn't
-     enough to prevent accidents.</para>
-
-    <para>For example: suppose you lock a file using a computer at
-     your office, perhaps as part of a changeset in progress. It
-     should not be possible for a working copy (or alternate
-     Subversion client) on your home computer to accidentally
-     commit a change to that same file, just because you've
-     authenticated as the lock's owner. In other words, the lock
-     token prevents one piece of Subversion-related software from
-     undermining the work of another. (In our example, if you
-     really need to change the file from an alternate working
-     copy, you would need to break the lock and re-lock the
-     file.)</para>
-   </sidebar>
-
-   <para>Now that Harry has locked <filename>banana.jpg</filename>,
-    Sally is unable to change or delete that file:</para>
-
-   <screen>
-$ whoami
-sally
-
-$ svn delete banana.jpg
-D     banana.jpg
-
-$ svn commit -m "Delete useless file."
-Deleting    banana.jpg
-svn: Commit failed (details follow):
-svn: DELETE of
-'/repos/project/!svn/wrk/64bad3a9-96f9-0310-818a-df4224ddc35d/banana.jpg':
-423 Locked (http://svn.example.com)
-
-</screen>
-
-   <para>But Harry, after touching up the banana's shade of yellow,
-    is able to commit his changes to the file. That's because he
-    authenticates as the lock owner, and also because his working
-    copy holds the correct lock token:</para>
-
-   <screen>
-$ whoami
-harry
-
-$ svn status
-M  K banana.jpg
-
-$ svn commit -m "Make banana more yellow"
-Sending    banana.jpg
-Transmitting file data .
-Committed revision 2201.
-
-$ svn status
-$
-</screen>
-
-   <para>Notice that after the commit is finished, <command>svn
-     status</command> shows that the lock token is no longer
-     present in working copy. This is the standard behavior
-     of <command>svn commit</command>: it walks the working copy
-     (or list of targets, if you provide such a list), and sends
-     all lock tokens it encounters to the server as part of the
-     commit transaction. After the commit completes
-     successfully, all of the repository locks that were
-     mentioned are released—<emphasis>even on files that
-     weren't committed.</emphasis> The rationale here is to
-     discourage users from being sloppy about locking, or from
-     holding locks for too long. For example, suppose Harry were
-     to haphazardly lock thirty files in a directory named
-     <filename>images</filename>, because he's unsure of which
-     files he needs to change. He ends up making changes to only
-     four files. When he runs <command>svn commit
-     images</command>, the process would still release all thirty
-     locks.</para>
-
-   <para>This behavior of automatically releasing locks can be
-     overridden with the <option>--no-unlock</option> option
-     to <command>svn commit</command>. This is best used for
-     those times when you want to commit changes, but still plan
-     to make more changes and thus need to retain existing locks.
-     This behavior is also semi-permanently tweakable, by setting
-     <literal>no-unlock = yes</literal> in your run-time
-     <filename>config</filename> file (see <xref
-     linkend="svn.advanced.confarea"/>).</para>
-
-   <para>Of course, locking a file doesn't oblige one to commit a
-    change to it. The lock can be released at any time with a
-    simple
-    <command>svn unlock</command> command:</para>
-
-   <screen>
-$ svn unlock banana.c
-'banana.c' unlocked.
-</screen>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.locking.discovery">
-   <title>Discovering locks</title>
-
-   <para>When a commit fails due to someone else's locks, it's
-    fairly easy to learn about them. The easiest of
-    these is <command>svn status --show-updates</command>:</para>
-
-   <screen>
-$ whoami
-sally
-
-$ svn status --show-updates
-M       23  bar.c
-M  O     32  raisin.jpg
-    *    72  foo.h
-Status against revision:   105
-</screen>
-
-   <para>In this example, Sally can see not only that her copy of
-    <filename>foo.h</filename> is out-of-date, but that one of the
-    two modified files she plans to commit is locked in the
-    repository. The <literal>O</literal> symbol stands for
-    <quote>Other</quote>, meaning that a lock exists on the file,
-    and was created by somebody else. If she were to attempt a
-    commit, the lock on <filename>raisin.jpg</filename> would
-    prevent it. Sally is left wondering who made the lock, when,
-    and why. Once again, <command>svn info</command> has the
-    answers:</para>
-
-   <screen>
-$ svn info http://svn.example.com/repos/project/raisin.jpg
-Path: raisin.jpg
-Name: raisin.jpg
-URL: http://svn.example.com/repos/project/raisin.jpg
-Repository UUID: edb2f264-5ef2-0310-a47a-87b0ce17a8ec
-Revision: 105
-Node Kind: file
-Last Changed Author: sally
-Last Changed Rev: 32
-Last Changed Date: 2005-01-25 12:43:04 -0600 (Tue, 25 Jan 2005)
-Lock Token: opaquelocktoken:fc2b4dee-98f9-0310-abf3-653ff3226e6b
-Lock Owner: harry
-Lock Created: 2005-02-16 13:29:18 -0500 (Wed, 16 Feb 2005)
-Lock Comment (1 line):
-Need to make a quick tweak to this image.
-</screen>
-
-   <para>Just as <command>svn info</command> can be used to examine
-    objects in the working copy, it can also be used to examine
-    objects in the repository. If the main argument to
-    <command>svn info</command> is a working copy path, then all
-    of the working copy's cached information is displayed; any
-    mention of a lock means that the working copy is holding a
-    lock token (if a file is locked by another user or in another
-    working copy, <command>svn info</command> on a working copy
-    path will show no lock information at all). If the main
-    argument to <command>svn info</command> is a URL, then the
-    information reflects the latest version of an object in the
-    repository; any mention of a lock describes the current lock
-    on the object.</para>
-
-   <para>So in this particular example, Sally can see that Harry
-    locked the file on February 16th to <quote>make a quick
-    tweak</quote>. It being June, she suspects that he probably
-    forgot all about the lock. She might phone Harry to complain
-    and ask him to release the lock. If he's unavailable, she
-    might try to forcibly break the lock herself or ask an
-    administrator to do so.</para>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.locking.break-steal">
-   <title>Breaking and stealing locks</title>
-
-   <para>A repository lock isn't sacred; it can be released not
-    only by the person who created it, but by anyone at all. When
-    somebody other than the original lock creator destroys a lock,
-    we refer to this as <firstterm>breaking</firstterm> the
-    lock.</para>
-
-   <para>From the administrator's chair, it's simple to break
-    locks. The <command>svnlook</command>
-    and <command>svnadmin</command> programs have the ability to
-    display and remove locks directly from the repository. (For
-    more information about these tools, see
-    <xref linkend="svn.reposadmin.maint.tk"/>.)</para>
-
-   <screen>
-$ svnadmin lslocks /usr/local/svn/repos
-Path: /project2/images/banana.jpg
-UUID Token: opaquelocktoken:c32b4d88-e8fb-2310-abb3-153ff1236923
-Owner: frank
-Created: 2005-06-15 13:29:18 -0500 (Wed, 15 Jun 2005)
-Expires: 
-Comment (1 line):
-Still improving the yellow color.
-
-Path: /project/raisin.jpg
-UUID Token: opaquelocktoken:fc2b4dee-98f9-0310-abf3-653ff3226e6b
-Owner: harry
-Created: 2005-02-16 13:29:18 -0500 (Wed, 16 Feb 2005)
-Expires: 
-Comment (1 line):
-Need to make a quick tweak to this image.
-
-$ svnadmin rmlocks /usr/local/svn/repos /project/raisin.jpg
-Removed lock on '/project/raisin.jpg'.
-</screen>
-
-   <para>The more interesting option is allowing users to break
-    each other's locks over the network. To do this, one simply
-    needs to pass the <option>--force</option> to the unlock
-    command:</para>
-
-   <screen>
-$ whoami
-sally
-
-$ svn status --show-updates
-M       23  bar.c
-M  O     32  raisin.jpg
-    *    72  foo.h
-Status against revision:   105
-
-$ svn unlock raisin.jpg
-svn: 'raisin.jpg' is not locked in this working copy
-
-$ svn info raisin.jpg | grep URL
-URL: http://svn.example.com/repos/project/raisin.jpg
-
-$ svn unlock http://svn.example.com/repos/project/raisin.jpg
-svn: Unlock request failed: 403 Forbidden (http://svn.example.com)
-
-$ svn unlock --force http://svn.example.com/repos/project/raisin.jpg
-'raisin.jpg' unlocked.
-</screen>
-
-   <para>Sally's initial attempt to unlock failed because she
-    ran <command>svn unlock</command> directly on her working copy
-    of the file, and no lock token was present. To remove the
-    lock directly from the repository, she needs to pass a URL
-    to <command>svn unlock</command>. Her first attempt to unlock
-    the URL fails, because she can't authenticate as the lock
-    owner (nor does she have the lock token). But when she
-    passes <option>--force</option>, the authentication and
-    authorization requirements are ignored, and the remote lock is
-    broken.</para>
-    
-   <para>Of course, simply breaking a lock may not be enough. In
-    the running example, Sally may not only want to break Harry's
-    long-forgotten lock, but re-lock the file for her own use.
-    She can accomplish this by running <command>svn unlock
-    --force</command> and then <command>svn lock</command>
-    back-to-back, but there's a small chance that somebody else
-    might lock the file between the two commands. The simpler thing
-    to is <firstterm>steal</firstterm> the lock, which involves
-    breaking and re-locking the file all in one atomic step. To
-    do this, pass the <option>--force</option> option
-    to <command>svn lock</command>:</para>
-
-    <screen>
-$ svn lock raisin.jpg
-svn: Lock request failed: 423 Locked (http://svn.example.com)
-
-$ svn lock --force raisin.jpg
-'raisin.jpg' locked by user 'sally'.
-</screen>
-
-    <para>In any case, whether the lock is broken or stolen, Harry
-     may be in for a surprise. Harry's working copy still
-     contains the original lock token, but that lock no longer
-     exists. The lock token is said to
-     be <firstterm>defunct</firstterm>. The lock represented by
-     the lock-token has either been broken (no longer in the
-     repository), or stolen (replaced with a different lock).
-     Either way, Harry can see this by asking <command>svn
-     status</command> to contact the repository:</para>
-
-    <screen>
-$ whoami
-harry
-
-$ svn status
-   K raisin.jpg
-
-$ svn status --show-updates
-   B     32  raisin.jpg
-
-$ svn update
- B raisin.jpg
-
-$ svn status
-
-$
-</screen>
-
-    <para>If the repository lock was broken, then <command>svn
-      status --show-updates</command> displays
-      a <literal>B</literal> (Broken) symbol next to the file.
-      If a new lock exists in place of the old one, then
-      a <literal>T</literal> (sTolen) symbol is shown.
-      Finally, <command>svn update</command> notices any defunct
-      lock tokens and removes them from the working copy.</para>
-
-    <sidebar>
-     <title>Locking Policies</title>
-    
-     <para>Different systems have different notions of how strict
-      a lock should be. Some folks argue that locks must be
-      strictly enforced at all costs, releasable only by the
-      original creator or administrator. They argue that if
-      anyone can break a lock, then chaos breaks loose and the
-      whole point of locking is defeated. The other side argues
-      that locks are first and foremost a communication tool.
-      If users are constantly breaking each others' locks, then
-      it represents a cultural failure within the team and the
-      problem falls outside the scope of software
-      enforcement.</para>
-
-     <para>Subversion defaults to the <quote>softer</quote>
-      approach, but still allows administrators to create
-      stricter enforcement policies through the use of hook
-      scripts. In particular, the <filename>pre-lock</filename>
-      and <filename>pre-unlock</filename> hooks allow
-      administrators to decide when lock creation and lock
-      releases are allowed to happen. Depending on whether or
-      not a lock already exists, these two hooks can decide
-      whether or not to allow a certain user to break or steal a
-      lock. The <filename>post-lock</filename>
-      and <filename>post-unlock</filename> hooks are also
-      available, and can be used to send email after locking
-      actions.</para>
-
-     <para>To learn more about repository hooks, see
-      <xref linkend="svn.reposadmin.create.hooks"/>.</para>
-    </sidebar>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.locking.lock-communication">
-   <title>Lock Communication</title>
-
-   <para>We've seen how <command>svn lock</command>
-    and <command>svn unlock</command> can be used to create,
-    release, break, and steal locks. This satisfies the goal of
-    serializing commit access to a file. But what about the
-    larger problem of preventing wasted time?</para>
-
-   <para>For example, suppose Harry locks an image file and then
-    begins editing it. Meanwhile, miles away, Sally wants to do
-    the same thing. She doesn't think to run <command>svn status
-    --show-updates</command>, so she has no idea that Harry has
-    already locked the file. She spends hours editing the file,
-    and when she tries to commit her change, she discovers that
-    either the file is locked or that she's out-of-date.
-    Regardless, her changes aren't mergeable with Harry's. One of
-    these two people has to throw away their work, and a lot of
-    time has been wasted.</para>
-   
-   <para>Subversion's solution to this problem is provide a
-    mechanism to remind users that a file ought to be locked
-    <emphasis>before</emphasis> the editing begins.</para>
-
-   <para>The mechanism is a special
-    property, <literal>svn:needs-lock</literal>. If the property
-    is attached to a file (the value is irrelevant), then the file
-    will have read-only permissions. When the user locks the file
-    and receives a lock token, the file becomes read-write. When
-    the lock is released—either explicitly unlocked, or
-    released via commit—the file returns to read-only
-    again.</para>
-   
-   <para>The theory, then, is that if the image file has this
-    property attached, then Sally would immediately notice
-    something is strange when she opens the file for editing. Her
-    application would be unable to save changes, or (better yet)
-    tell her that the file is read-only. This reminds her to lock
-    the file before editing, whereby she discovers the
-    pre-existing lock:</para>
-
-   <screen>
-$ /usr/local/bin/gimp raisin.jpg
-gimp: error: file is read-only!
-
-$ ls -l raisin.jpg
--r--r--r--  1 sally  sally  215589 Jun 8 19:23 raisin.jpg
-
-$ svn lock raisin.jpg
-svn: Lock request failed: 423 Locked (http://svn.example.com)
-
-$ svn info http://svn.example.com/repos/project/raisin.jpg | grep Lock
-Lock Token: opaquelocktoken:fc2b4dee-98f9-0310-abf3-653ff3226e6b
-Lock Owner: harry
-Lock Created: 2005-06-08 07:29:18 -0500 (Thu, 08 June 2005)
-Lock Comment (1 line):
-Making some tweaks. Locking for the next two hours.
-
-</screen>
-
-    <para>As a matter of <quote>best practice</quote>, both users
-     and administrators are encouraged to attach
-     the <literal>svn:needs-lock</literal> property to any file
-     which cannot be contextually merged. It's the main
-     technique for encouraging good locking habits and preventing
-     wasted effort.</para>
-
-    <para>Note that this property is a communication tool which
-     works independently from the locking system. In other
-     words, any file can be locked, whether or not this property
-     is present. And conversely, the presence of this property
-     doesn't make the repository require a lock when
-     committing.</para>
-
-    <para>The system isn't flawless, either. It's possible that
-     even when a file has the property, the read-only reminder
-     won't always work. Sometimes applications misbehave and
-     <quote>hijack</quote> the read-only file, silently allowing
-     users to edit and save the file anyway. Unfortunately,
-     there's not much Subversion can do about this.</para>
-
-  </sect2>
-
- </sect1>
-
-
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <sect1 id="svn.advanced.pegrevs">
-  <title>Peg and Operative Revisions</title>
-
-  <para>We make use of the ability to copy, move, rename, and
-   completely replace files and directories on our computers all
-   that time. And your version control system shouldn't get in the
-   way of your doing these things with your version controlled
-   files and directories, either. Subversion's file management
-   support is quite liberating, affording almost as much
-   flexibility for versioned files that you'd expect when
-   manipulating your unversioned ones. But that flexibility means
-   that across the lifetime of your repository, a given versioned
-   resource might have many paths, and a given path might represent
-   several entirely different versioned resources. And this
-   introduces a certain level of complexity to your interactions
-   with those paths and resources.</para>
-
-  <para>Subversion is pretty smart about noticing when an object's
-   version history includes such <quote>changes of address</quote>.
-   For example, if you ask for all the logs of a particular file
-   that was renamed last week, Subversion happily provides all
-   those logs—the revision in which the rename itself
-   happened, plus the logs of relevant revisions both before and
-   after that rename. So, most of the time, you don't even have to
-   think about such things. But occasionally, Subversion needs
-   your help to clear up ambiguities.</para>
-
-  <para>The simplest example of this occurs when a directory or file
-   is deleted from version control, and then a new directory or
-   file is created with the same name and added to version control.
-   Clearly the thing you deleted and the thing you later added
-   aren't the same thing, they merely happen to have had the same
-   path, which we'll call <filename>/trunk/object</filename>.
-   What, then, does it mean to ask Subversion about the history of
-   <filename>/trunk/object</filename>? Are you asking about the
-   thing currently at that location, or the old thing you deleted
-   from that location? Are you asking about the operations that
-   have happened to all the objects that have lived at that path?
-   Clearly, Subversion needs a hint about what you are really
-   asking.</para>
-
-  <para>And thanks to moves, versioned resource history can get far
-   more twisted than that, even. For example, you might have a
-   directory named <filename>concept</filename>, containing some
-   nascent software project you've been toying with. Eventually,
-   though, that project matures to the point that the idea seems to
-   actually have some wings, so you do the unthinkable and decide
-   to give the project a name.
-   <footnote>
-    <para><quote>You're not supposed to name it. Once you name it,
-     you start getting attached to it.</quote> — Mike
-     Wazowski</para>
-   </footnote>
-   Let's say you called your software Frabnaggilywort. At this
-   point, it makes sense to rename the directory to reflect the
-   project's new name, so <filename>concept</filename> is renamed
-   to <filename>frabnaggilywort</filename>. Life goes on,
-   Frabnaggilywort releases a 1.0 version, and is downloaded and
-   used daily by hordes of people aiming to improve their
-   lives.</para>
-  
-  <para>It's a nice story, really, but it doesn't end there.
-   Entrepreneur that you are, you've already got another think in
-   the tank. So you make a new directory,
-   <filename>concept</filename>, and the cycle begins again. In
-   fact, the cycle begins again many times over the years, each
-   time starting with that old <filename>concept</filename>
-   directory, then sometimes seeing that directory renamed as the
-   idea cures, sometimes seeing it deleted when you scrap the idea.
-   Or, to get really sick, maybe you rename
-   <filename>concept</filename> to something else for a while, but
-   later rename the thing back to <filename>concept</filename> for
-   some reason.</para>
-
-  <para>When scenarios like these occur, attempting to instruct
-   Subversion to work with these re-used paths can be a little like
-   instructing a motorist in Chicago's West Suburbs to drive east
-   down Roosevelt Road and turn left onto Main Street. In a mere
-   twenty minutes, you can cross <quote>Main Street</quote> in
-   Wheaton, Glen Ellyn, and Lombard. And no, they aren't the same
-   street. Our motorist—and our Subversion—need a
-   little more detail in order to do the right thing.</para>
-
-  <para>In version 1.1, Subversion introduced a way for you to tell
-   it exactly which Main Street you meant. It's called the
-   <firstterm>peg revision</firstterm>, and it is a revision
-   provided to Subversion for the sole purpose of identifying a
-   unique line of history. Because at most one versioned resource
-   may occupy a path at any given time—or, more precisely, in
-   any one revision—the combination of a path and a peg
-   revision is all that is needed to refer to a specific line of
-   history. Peg revisions are specified to the Subversion
-   command-line client using <firstterm>at syntax</firstterm>, so
-   called because the syntax involves appending an <quote>at
-   sign</quote> (<literal>@</literal>) and the peg revision to the
-   end of the path with which the revision is associated.</para>
-
-  <para>But what of the <option>--revision (-r)</option> of which
-   we've spoken so much in this book? That revision (or set of
-   revisions) is called the <firstterm>operative
-   revision</firstterm> (or <firstterm>operative revision
-   range</firstterm>). Once a particular line of history has been
-   identified using a path and peg revision, Subversion performs
-   the requested operation using the operative revision(s). To map
-   this to our Chicagoland streets analogy, if we are told to go to
-   606 N. Main Street in Wheaton,
-   <footnote>
-    <para>606 N. Main Street, Wheaton, Illinois, is the home of
-     the Wheaton History Center. Get it—<quote>History
-     Center</quote>? It seemed appropriate….</para>
-   </footnote>
-   we can think of <quote>Main Street</quote> as our path and
-   <quote>Wheaton</quote> as our peg revision. These two pieces of
-   information identify a unique path which can travelled (north or
-   south on Main Street), and will keep us from travelling up and
-   down the wrong Main Street in search of our destination. Now we
-   throw in <quote>606 N.</quote> as our operative revision, of
-   sorts, and we know <emphasis>exactly</emphasis> where to
-   go.</para>
-
-  <sidebar>
-   <title>The "peg-revision" algorithm</title>
-   
-   <para>When the commandline client sees a command of the
-    form:</para>
-
-   <screen>
-$ svn <replaceable>command</replaceable> -r <replaceable>OPERATIVE-REV</replaceable> item@<replaceable>PEG-REV</replaceable>
-</screen>
-   
-   <para>…it performs the following algorithm:</para>
-
-   <itemizedlist>
-    
-    <listitem>
-     <para>Go to revision <replaceable>PEG-REV</replaceable>, and
-     find <replaceable>item</replaceable>. This locates a unique
-     object in the repository.</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>Trace the object's history backwards (through any
-      possible renames) to its ancestor in
-      revision <replaceable>OPERATIVE-REV</replaceable>.</para>
-    </listitem>
-
-    <listitem>
-     <para>Perform the requested action on that ancestor,
-      wherever it is located, or whatever its name might
-      be.</para>
-    </listitem>
-
-   </itemizedlist>
-
-   <para>Remember that even when you don't explicitly supply a
-    peg-revision, it's still present. It defaults to BASE for
-    working copy items, and to HEAD for URLs.</para>
-    
-  </sidebar>
-
-  <para>Say that long ago we created our repository, and in revision 1
-   added our first <filename>concept</filename> directory, plus an
-   <filename>IDEA</filename> file in that directory talking about
-   the concept. After several revisions in which real code was
-   added and tweaked, we, in revision 20, renamed this directory to
-   <filename>frabnaggilywort</filename>. By revision 27, we had a
-   new concept, a new <filename>concept</filename> directory to
-   hold it, and a new <filename>IDEA</filename> file to describe
-   it. And then five years and twenty thousand revisions flew by,
-   just like they would in any good romance story.</para>
-
-  <para>Now, years later, we wonder what the
-   <filename>IDEA</filename> file looked like back in revision 1.
-   But Subversion needs to know if we are asking about how the
-   <emphasis>current</emphasis> file looked back in revision 1, or
-   are we asking for the contents of whatever file lived at
-   <filename>concepts/IDEA</filename> in revision 1? Certainly
-   those questions have different answers, and because of peg
-   revisions, you can ask either of them. To find out how the
-   current <filename>IDEA</filename> file looked in that old
-   revision, you run:</para>
-
-  <screen>
-$ svn cat -r 1 concept/IDEA 
-subversion/libsvn_client/ra.c:775: (apr_err=20014)
-svn: Unable to find repository location for 'concept/IDEA' in revision 1
-</screen>
-
-  <para>Of course, in this example, the current
-   <filename>IDEA</filename> file didn't exist yet in revision 1,
-   so Subversion gives an error. The command above is shorthand
-   for a longer notation which explicitly lists a peg revision.
-   The expanded notation is:</para>
-
-  <screen>
-$ svn cat -r 1 concept/IDEA at BASE
-subversion/libsvn_client/ra.c:775: (apr_err=20014)
-svn: Unable to find repository location for 'concept/IDEA' in revision 1
-</screen>
-
-  <para>And when executed, it has the expected results. Peg revisions
-   generally default to a value of <literal>BASE</literal> (the
-   revision currently present in the working copy) when applied to
-   working copy paths, and of <literal>HEAD</literal> when applied
-   to URLs.</para>
-
-  <para>Let's ask the other question, then—in revision 1, what
-   were the contents of whatever file occupied the address
-   <filename>concepts/IDEA</filename> at the time? We'll use an
-   explicit peg revision to help us out.</para>
-
-  <screen>
-$ svn cat concept/IDEA at 1
-The idea behind this project is to come up with a piece of software
-that can frab a naggily wort. Frabbing naggily worts is tricky
-business, and doing it incorrectly can have serious ramifications, so
-we need to employ over-the-top input validation and data verification
-mechanisms.
-</screen>
-
-  <para>This appears to be the right output. The text even mentions
-   frabbing naggily worts, so this is almost certainly the file
-   which describes the software now called Frabnaggilywort. In
-   fact, we can verify this using the combination of an explicit
-   peg revision and explicit operative revision. We know that in
-   <literal>HEAD</literal>, the Frabnaggilywort project is located
-   in the <filename>frabnaggilywort</filename> directory. So we
-   specify that we want to see how the line of history identified
-   in <literal>HEAD</literal> as the path
-   <filename>frabnaggilywort/IDEA</filename> looked in revision
-   1.</para>
-
-  <screen>
-$ svn cat -r 1 frabnaggilywort/IDEA at HEAD
-The idea behind this project is to come up with a piece of software
-that can frab a naggily wort. Frabbing naggily worts is tricky
-business, and doing it incorrectly can have serious ramifications, so
-we need to employ over-the-top input validation and data verification
-mechanisms.
-</screen>
-
-  <para>And the peg and operative revisions need not be so trivial,
-   either. For example, say <filename>frabnaggilywort</filename>
-   had been deleted from <literal>HEAD</literal>, but we know it
-   existed in revision 20, and we want to see the diffs for its
-   <filename>IDEA</filename> file between revisions 4 and 10. We
-   can use the peg revision 20 in conjunction with the URL that
-   would have held Frabnaggilywort's <filename>IDEA</filename> file
-   in revision 20, and then use 4 and 10 as our operative revision
-   range.</para>
-
-  <screen>
-$ svn diff -r 4:10 http://svn.red-bean.com/projects/frabnaggilywort/IDEA@20
-Index: frabnaggilywort/IDEA
-===================================================================
---- frabnaggilywort/IDEA	(revision 4)
-+++ frabnaggilywort/IDEA	(revision 10)
-@@ -1,5 +1,5 @@
--The idea behind this project is to come up with a piece of software
--that can frab a naggily wort. Frabbing naggily worts is tricky
--business, and doing it incorrectly can have serious ramifications, so
--we need to employ over-the-top input validation and data verification
--mechanisms.
-+The idea behind this project is to come up with a piece of
-+client-server software that can remotely frab a naggily wort.
-+Frabbing naggily worts is tricky business, and doing it incorrectly
-+can have serious ramifications, so we need to employ over-the-top
-+input validation and data verification mechanisms.
-</screen>
-
-  <para>Fortunately, most folks aren't faced with such complex
-   situations. But when you are, remember that peg revisions are
-   that extra hint Subversion needs to clear up ambiguity.</para>
-
- </sect1>
-
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <sect1 id="svn.advanced.externals">
-  <title>Externals Definitions</title>
-  
-  <para>Sometimes it is useful to construct a working copy that is
-   made out of a number of different checkouts. For example, you
-   may want different subdirectories to come from different
-   locations in a repository, or perhaps from different
-   repositories altogether. You could certainly setup such a
-   scenario by hand—using <command>svn checkout</command> to
-   create the sort of nested working copy structure you are trying
-   to achieve. But if this layout is important for everyone who
-   uses your repository, every other user will need to perform the
-   same checkout operations that you did.</para>
-
-  <para>Fortunately, Subversion provides support for
-   <firstterm>externals definitions</firstterm>. An externals
-   definition is a mapping of a local directory to the
-   URL—and possibly a particular revision—of a
-   versioned resource. In Subversion, you declare externals
-   definitions in groups using the <literal>svn:externals</literal>
-   property. You can create or modify this property using
-   <command>svn propset</command> or <command>svn
-   propedit</command> (see <xref linkend="svn.advanced.props.why"/>). 
-   It can be set on any versioned directory,
-   and its value is a multi-line table of subdirectories (relative
-   to the versioned directory on which the property is set) and
-   fully qualified, absolute Subversion repository URLs.</para>
-
-  <screen>
-$ svn propget svn:externals calc
-third-party/sounds       http://sounds.red-bean.com/repos
-third-party/skins       http://skins.red-bean.com/repositories/skinproj
-third-party/skins/toolkit -r21 http://svn.red-bean.com/repos/skin-maker
-</screen>
-
-  <para>The convenience of the <literal>svn:externals</literal>
-   property is that once it is set on a versioned directory,
-   everyone who checks out a working copy with that directory also
-   gets the benefit of the externals definition. In other words,
-   once one person has made the effort to define those nested
-   working copy checkouts, no one else has to
-   bother—Subversion will, upon checkout of the original
-   working copy, also checkout the external working copies.</para>
-
-  <para>Note the previous externals definition example. When
-   someone checks out a working copy of the
-   <filename>calc</filename> directory, Subversion also continues
-   to checkout the items found in its externals definition.</para>
-
-  <screen>
-$ svn checkout http://svn.example.com/repos/calc
-A calc
-A calc/Makefile
-A calc/integer.c
-A calc/button.c
-Checked out revision 148.
-
-Fetching external item into calc/third-party/sounds
-A calc/third-party/sounds/ding.ogg
-A calc/third-party/sounds/dong.ogg
-A calc/third-party/sounds/clang.ogg
-…
-A calc/third-party/sounds/bang.ogg
-A calc/third-party/sounds/twang.ogg
-Checked out revision 14.
-
-Fetching external item into calc/third-party/skins
-…
-</screen>
-
-  <para>If you need to change the externals definition, you can do
-   so using the regular property modification subcommands. When
-   you commit a change to the <literal>svn:externals</literal>
-   property, Subversion will synchronize the checked-out items
-   against the changed externals definition when you next run
-   <command>svn update</command>. The same thing will happen when
-   others update their working copies and receive your changes to
-   the externals definition.</para>
-
-  <para>The <command>svn status</command> command also recognizes
-   externals definitions, displaying a status code of
-   <literal>X</literal> for the disjoint subdirectories into which
-   externals are checked out, and then recursing into those
-   subdirectories to display the status of the external items
-   themselves.</para>
-
-  <tip>
-   <para>You should strongly consider using explicit revision
-    numbers in all of your externals definitions. Doing so means
-    that you get to decide when to pull down a different snapshot
-    of external information, and exactly which snapshot to pull.
-    Besides the common sense aspect of not being surprised by
-    changes to third-party repositories that you might not have
-    any control over, using explicit revision numbers also means
-    that as you backdate your working copy to a previous
-    revision, your externals definitions will also revert to the
-    way they looked in that previous revision, which in turn means
-    that the external working copies will be updated to match they
-    way <emphasis>they</emphasis> looked back when your repository was
-    at that previous revision. For software projects, this could
-    be the difference between a successful and a failed build of
-    an older snapshot of your complex codebase.</para>
-  </tip>
-
-  <para>The support that exists for externals definitions in
-   Subversion today can be a little misleading, though. First, an
-   externals definition can only point to directories, not files.
-   Second, the externals definition cannot point to relative paths
-   (paths like <filename>../../skins/myskin</filename>). Third, the
-   working copies created via the externals definition support are
-   still disconnected from the primary working copy (on whose
-   versioned directories the <literal>svn:externals</literal>
-   property was actually set). And Subversion still only truly
-   operates on non-disjoint working copies. So, for example, if
-   you want to commit changes that you've made in one or more of
-   those external working copies, you must run <command>svn
-   commit</command> explicitly on those working
-   copies—committing on the primary working copy will not
-   recurse into any external ones.</para>
-
-  <para>Also, since the definitions themselves use absolute URLs,
-   moving or copying a directory to which they are attached will
-   not affect what gets checked out as an external (though the
-   relative local target subdirectory will, of course, move with
-   renamed directory). This can be confusing—even
-   frustrating—in certain situations. For example, if you
-   use externals definitions on a directory in your
-   <filename>/trunk</filename> development line which point to
-   other areas of that same line, and then you use <command>svn
-   copy</command> to branch that line to some new location
-   <filename>/branches/my-branch</filename>, the externals
-   definitions on items in your new branch will still refer to
-   versioned resources in <filename>/trunk</filename>. Be aware,
-   too, that if you need to re-parent your working copy (using
-   <command>svn switch --relocate</command>), externals definitions
-   will <emphasis>not</emphasis> also be re-parented.</para>
-
-  <para>Finally, there might be times when you would prefer that
-   <command>svn</command> subcommands would not recognize or
-   otherwise operate on the external working copies created as the
-   result of externals definition handling. In those instances,
-   you can pass the <option>--ignore-externals</option> option to
-   the subcommand.</para>
- </sect1>
-
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <sect1 id="svn.advanced.vendorbr">
-  <title>Vendor branches</title>
-
-  <para>As is especially the case when developing software, the data
-   that you maintain under version control is often closely related
-   to, or perhaps dependent upon, someone else's data. Generally,
-   the needs of your project will dictate that you stay as
-   up-to-date as possible with the data provided by that external
-   entity without sacrificing the stability of your own project.
-   This scenario plays itself out all the time—anywhere that
-   the information generated by one group of people has a direct
-   effect on that which is generated by another group.</para>
- 
-  <para>For example, software developers might be working on an
-   application which makes use of a third-party library.
-   Subversion has just such a relationship with the Apache Portable
-   Runtime library (see <xref linkend="svn.developer.usingapi.apr" />). The
-   Subversion source code depends on the APR library for all its
-   portability needs. In earlier stages of Subversion's
-   development, the project closely tracked APR's changing API,
-   always sticking to the <quote>bleeding edge</quote> of the
-   library's code churn. Now that both APR and Subversion have
-   matured, Subversion attempts to synchronize with APR's library
-   API only at well-tested, stable release points.</para>
-
-  <para>Now, if your project depends on someone else's information,
-   there are several ways that you could attempt to synchronize that
-   information with your own. Most painfully, you could issue oral
-   or written instructions to all the contributors of your project,
-   telling them to make sure that they have the specific versions
-   of that third-party information that your project needs. If the
-   third-party information is maintained in a Subversion
-   repository, you could also use Subversion's externals
-   definitions to effectively <quote>pin down</quote> specific
-   versions of that information to some location in your own
-   working copy directory (see <xref linkend="svn.advanced.externals" />).</para>
-
-  <para>But sometimes you want to maintain custom modifications to
-   third-party data in your own version control system. Returning
-   to the software development example, programmers might need to
-   make modifications to that third-party library for their own
-   purposes. These modifications might include new functionality
-   or bug fixes, maintained internally only until they become part
-   of an official release of the third-party library. Or the
-   changes might never be relayed back to the library maintainers,
-   existing solely as custom tweaks to make the library further
-   suit the needs of the software developers.</para>
-
-  <para>Now you face an interesting situation. Your project could
-   house its custom modifications to the third-party data in some
-   disjointed fashion, such as using patch files or full-fledged
-   alternate versions of files and directories. But these quickly
-   become maintenance headaches, requiring some mechanism by which
-   to apply your custom changes to the third-party data, and
-   necessitating regeneration of those changes with each successive
-   version of the third-party data that you track.</para>
-
-  <para>The solution to this problem is to use <firstterm>vendor
-   branches</firstterm>. A vendor branch is a directory tree in
-   your own version control system that contains information
-   provided by a third-party entity, or vendor. Each version of
-   the vendor's data that you decide to absorb into your project is
-   called a <firstterm>vendor drop</firstterm>.</para> 
-
-  <para>Vendor branches provide two key benefits. First, by storing
-   the currently supported vendor drop in your own version control
-   system, the members of your project never need to question
-   whether they have the right version of the vendor's data. They
-   simply receive that correct version as part of their regular
-   working copy updates. Secondly, because the data lives in your
-   own Subversion repository, you can store your custom changes to
-   it in-place—you have no more need of an automated (or
-   worse, manual) method for swapping in your customizations.</para>
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.vendorbr.general">
-   <title>General Vendor Branch Management Procedure</title>
-
-   <para>Managing vendor branches generally works like this. You
-    create a top-level directory (such as
-    <filename>/vendor</filename>) to hold the vendor branches.
-    Then you import the third party code into a subdirectory of
-    that top-level directory. You then copy that subdirectory
-    into your main development branch (for example,
-    <filename>/trunk</filename>) at the appropriate location. You
-    always make your local changes in the main development branch.
-    With each new release of the code you are tracking you bring
-    it into the vendor branch and merge the changes into
-    <filename>/trunk</filename>, resolving whatever conflicts
-    occur between your local changes and the upstream
-    changes.</para>
-
-   <para>Perhaps an example will help to clarify this algorithm.
-    We'll use a scenario where your development team is creating a
-    calculator program that links against a third-party complex
-    number arithmetic library, libcomplex. We'll begin with the
-    initial creation of the vendor branch, and the import of the
-    first vendor drop. We'll call our vendor branch directory
-    <filename>libcomplex</filename>, and our code drops will go
-    into a subdirectory of our vendor branch called
-    <filename>current</filename>. And since <command>svn
-    import</command> creates all the intermediate parent
-    directories it needs, we can actually accomplish both of these
-    steps with a single command.</para>
-
-   <screen>
-$ svn import /path/to/libcomplex-1.0 \
-       http://svn.example.com/repos/vendor/libcomplex/current \
-       -m 'importing initial 1.0 vendor drop'
-…
-</screen>
-  
-   <para>We now have the current version of the libcomplex source
-    code in <filename>/vendor/libcomplex/current</filename>. Now,
-    we tag that version (see <xref linkend="svn.branchmerge.tags" />)
-    and then copy it into the main development branch. Our copy
-    will create a new directory called
-    <filename>libcomplex</filename> in our existing
-    <filename>calc</filename> project directory. It is in this
-    copied version of the vendor data that we will make our
-    customizations.</para>
-  
-   <screen>
-$ svn copy http://svn.example.com/repos/vendor/libcomplex/current \
-      http://svn.example.com/repos/vendor/libcomplex/1.0   \
-      -m 'tagging libcomplex-1.0'
-…
-$ svn copy http://svn.example.com/repos/vendor/libcomplex/1.0 \
-      http://svn.example.com/repos/calc/libcomplex    \
-      -m 'bringing libcomplex-1.0 into the main branch'
-…
-</screen>
-
-   <para>We check out our project's main branch—which now
-    includes a copy of the first vendor drop—and we get to
-    work customizing the libcomplex code. Before we know it, our
-    modified version of libcomplex is now completely integrated
-    into our calculator program.
-    <footnote>
-     <para>And entirely bug-free, of course!</para>
-    </footnote>
-   </para>
-
-   <para>A few weeks later, the developers of libcomplex release a
-    new version of their library—version 1.1—which
-    contains some features and functionality that we really want.
-    We'd like to upgrade to this new version, but without losing
-    the customizations we made to the existing version. What we
-    essentially would like to do is to replace our current
-    baseline version of libcomplex 1.0 with a copy of libcomplex
-    1.1, and then re-apply the custom modifications we previously
-    made to that library to the new version. But we actually
-    approach the problem from the other direction, applying the
-    changes made to libcomplex between versions 1.0 and 1.1 to our
-    modified copy of it.</para>
-   
-   <para>To perform this upgrade, we checkout a copy of our vendor
-    branch, and replace the code in the
-    <filename>current</filename> directory with the new libcomplex
-    1.1 source code. We quite literally copy new files on top of
-    existing files, perhaps exploding the libcomplex 1.1 release
-    tarball atop our existing files and directories. The goal
-    here is to make our <filename>current</filename> directory
-    contain only the libcomplex 1.1 code, and to ensure that all
-    that code is under version control. Oh, and we want to do
-    this with as little version control history disturbance as
-    possible.</para>
-
-   <para>After replacing the 1.0 code with 1.1 code, <command>svn
-    status</command> will show files with local modifications as
-    well as, perhaps, some unversioned or missing files. If we
-    did what we were supposed to do, the unversioned files are
-    only those new files introduced in the 1.1 release of
-    libcomplex—we run <command>svn add</command> on those to
-    get them under version control. The missing files are files
-    that were in 1.0 but not in 1.1, and on those paths we run
-    <command>svn delete</command>. Finally, once our
-    <filename>current</filename> working copy contains only the
-    libcomplex 1.1 code, we commit the changes we made to get it
-    looking that way.</para>
-
-   <para>Our <filename>current</filename> branch now contains the
-    new vendor drop. We tag the new version (in the same way we
-    previously tagged the version 1.0 vendor drop), and then merge
-    the differences between the tag of the previous version and
-    the new current version into our main development
-    branch.</para>
-
-   <screen>
-$ cd working-copies/calc
-$ svn merge http://svn.example.com/repos/vendor/libcomplex/1.0   \
-      http://svn.example.com/repos/vendor/libcomplex/current \
-      libcomplex
-… # resolve all the conflicts between their changes and our changes
-$ svn commit -m 'merging libcomplex-1.1 into the main branch'
-…
-</screen>
-
-   <para>In the trivial use case, the new version of our
-    third-party tool would look, from a files-and-directories
-    point of view, just like the previous version. None of the
-    libcomplex source files would have been deleted, renamed or
-    moved to different locations—the new version would
-    contain only textual modifications against the previous one.
-    In a perfect world, our modifications would apply cleanly to
-    the new version of the library, with absolutely no
-    complications or conflicts.</para>
-
-   <para>But things aren't always that simple, and in fact it is
-    quite common for source files to get moved around between
-    releases of software. This complicates the process of
-    ensuring that our modifications are still valid for the new
-    version of code, and can quickly degrade into a situation
-    where we have to manually recreate our customizations in the
-    new version. Once Subversion knows about the history of a
-    given source file—including all its previous
-    locations—the process of merging in the new version of
-    the library is pretty simple. But we are responsible for
-    telling Subversion how the source file layout changed from
-    vendor drop to vendor drop.</para>
-
-  </sect2>
-
-  <!-- TODO: Try to clarify some of the steps for svn_load_dirs.pl
-     (Garrett sez they've been "glossed over". Also, consider
-     another section on bypassing svn_load_dirs.pl altogether and
-     running with just svn merge, now that it ignores ancestry. -->
-
-  <!-- =============================================================== -->
-  <sect2 id="svn.advanced.vendorbr.svn_load_dirs">
-   <title><command>svn_load_dirs.pl</command></title>
-
-   <para>Vendor drops that contain more than a few deletes,
-    additions and moves complicate the process of upgrading to
-    each successive version of the third-party data. So
-    Subversion supplies the <command>svn_load_dirs.pl</command>
-    script to assist with this process. This script automates the
-    importing steps we mentioned in the general vendor branch
-    management procedure to make sure that mistakes are minimized.
-    You will still be responsible for using the merge commands to
-    merge the new versions of the third-party data into your main
-    development branch, but <command>svn_load_dirs.pl</command>
-    can help you more quickly and easily arrive at that
-    stage.</para>
-
-   <para>In short, <command>svn_load_dirs.pl</command> is an
-    enhancement to <command>svn import</command> that has several
-    important characteristics:</para>
-
-   <itemizedlist>
-    <listitem>
-     <para>It can be run at any point in time to bring an existing
-      directory in the repository to exactly match an external
-      directory, performing all the necessary adds and deletes,
-      and optionally performing moves, too.</para>
-    </listitem>
-    <listitem>
-     <para>It takes care of complicated series of operations between
-      which Subversion requires an intermediate commit—such
-      as before renaming a file or directory twice.</para>
-    </listitem>
-    <listitem>
-     <para>It will optionally tag the newly imported directory.</para>
-    </listitem>
-    <listitem>
-     <para>It will optionally add arbitrary properties to files and
-      directories that match a regular expression.</para>
-    </listitem>
-   </itemizedlist>
-
-   <para><command>svn_load_dirs.pl</command> takes three mandatory
-    arguments. The first argument is the URL to the base
-    Subversion directory to work in. This argument is followed by
-    the URL—relative to the first argument—into which the
-    current vendor drop will be imported. Finally, the third
-    argument is the local directory to import. Using our previous
-    example, a typical run of <command>svn_load_dirs.pl</command>
-    might look like:</para>
-
-   <screen>
-$ svn_load_dirs.pl http://svn.example.com/repos/vendor/libcomplex \
-          current                    \
-          /path/to/libcomplex-1.1
-…
-</screen>
-
-   <para>You can indicate that you'd like
-    <command>svn_load_dirs.pl</command> to tag the new vendor drop
-    by passing the <option>-t</option> command-line option and
-    specifying a tag name. This tag is another URL relative to
-    the first program argument.</para>
-
-   <screen>
-$ svn_load_dirs.pl -t libcomplex-1.1               \
-          http://svn.example.com/repos/vendor/libcomplex \
-          current                    \
-          /path/to/libcomplex-1.1
-…
-</screen>
-
-   <para>When you run <command>svn_load_dirs.pl</command>, it
-    examines the contents of your existing <quote>current</quote>
-    vendor drop, and compares them with the proposed new vendor
-    drop. In the trivial case, there will be no files that are in
-    one version and not the other, and the script will perform the
-    new import without incident. If, however, there are
-    discrepancies in the file layouts between versions,
-    <command>svn_load_dirs.pl</command> will prompt you for how
-    you would like to resolve those differences. For example, you
-    will have the opportunity to tell the script that you know
-    that the file <filename>math.c</filename> in version 1.0 of
-    libcomplex was renamed to <filename>arithmetic.c</filename> in
-    libcomplex 1.1. Any discrepancies not explained by moves
-    are treated as regular additions and deletions.</para>
-
-   <para>The script also accepts a separate configuration file for
-    setting properties on files and directories matching a regular
-    expression that are <emphasis>added</emphasis> to the
-    repository. This configuration file is specified to
-    <command>svn_load_dirs.pl</command> using the
-    <option>-p</option> command-line option. Each line of the
-    configuration file is a whitespace-delimited set of two or
-    four values: a Perl-style regular expression to match the
-    added path against, a control keyword (either
-    <literal>break</literal> or <literal>cont</literal>), and then
-    optionally a property name and value.</para>
-
-   <screen>
-\.png$       break  svn:mime-type  image/png
-\.jpe?g$      break  svn:mime-type  image/jpeg
-\.m3u$       cont  svn:mime-type  audio/x-mpegurl
-\.m3u$       break  svn:eol-style  LF
-.*         break  svn:eol-style  native
-</screen>
-
-   <para>For each added path, the configured property changes whose
-    regular expression matches the path are applied in order,
-    unless the control specification is <literal>break</literal>
-    (which means that no more property changes should be applied
-    to that path). If the control specification is
-    <literal>cont</literal>—an abbreviation for
-    <literal>continue</literal>—then matching will continue
-    with the next line of the configuration file.</para>
-
-   <para>Any whitespace in the regular expression, property name,
-    or property value must be surrounded by either single or
-    double quote characters. You can escape quote characters that
-    are not used for wrapping whitespace by preceding them with a
-    backslash (<literal>\</literal>) character. The backslash
-    escapes only quotes when parsing the configuration file, so do
-    not protect any other characters beyond what is necessary for
-    the regular expression.</para>
-
-  </sect2>
- </sect1>
-
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
@@ -4787,80 +419,6 @@
   </sect2>
  </sect1>
 
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <!-- ================================================================= -->
- <sect1 id="svn.advanced.reposurls">
-  <title>Subversion Repository URLs</title>
-
-  <para>As illustrated throughout this book, Subversion uses URLs to
-   identify versioned resources in Subversion repositories. For
-   the most part, these URLs use the standard syntax, allowing for
-   server names and port numbers to be specified as part of the
-   URL:</para>
-
-  <screen>
-$ svn checkout http://svn.example.com:9834/repos
-…
-</screen>
-
-  <para>But there are some nuances in Subversion's handling of URLs
-   that are notable. For example, URLs containing the
-   <literal>file:</literal> access method (used for local
-   repositories) must, in accordance with convention, have either a
-   server name of <literal>localhost</literal> or no server name at
-   all:</para>
- 
-  <screen>
-$ svn checkout file:///path/to/repos
-…
-$ svn checkout file://localhost/path/to/repos
-…
-</screen>
-
-  <para>Also, users of the <literal>file:</literal> scheme on
-   Windows platforms will need to use an unofficially
-   <quote>standard</quote> syntax for accessing repositories
-   that are on the same machine, but on a different drive than
-   the client's current working drive. Either of the two
-   following URL path syntaxes will work where
-   <literal>X</literal> is the drive on which the repository
-   resides:</para>
-
-  <screen>
-C:\> svn checkout file:///X:/path/to/repos
-…
-C:\> svn checkout "file:///X|/path/to/repos"
-…
-</screen>
- 
-  <para>In the second syntax, you need to quote the URL so that the
-   vertical bar character is not interpreted as a pipe. Also, note
-   that a URL uses ordinary slashes even though the native
-   (non-URL) form of a path on Windows uses backslashes.</para>
-  
-  <para>Finally, it should be noted that the Subversion client will
-   automatically encode URLs as necessary, just like a web browser
-   does. For example, if a URL contains a space or upper-ASCII
-   character:</para>
-
-  <screen>
-$ svn checkout "http://host/path with space/project/españa"
-</screen>
-  
-  <para>…then Subversion will escape the unsafe characters
-   and behave as if you had typed:</para>
-
-  <screen>
-$ svn checkout http://host/path%20with%20space/project/espa%C3%B1a
-</screen>
-
-  <para>If the URL contains spaces, be sure to place it within quote
-   marks, so that your shell treats the whole thing as a single
-   argument to the <command>svn</command> program.</para>
-
- </sect1>
- 
 </chapter>
 
 <!--
More information about the svnbook-dev mailing list