[svnbook] r5369 committed - branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Sat Jul 22 11:22:26 CDT 2017


Revision: 5369
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5369
Author:  chinhdo
Date:   2017-07-22 16:22:25 +0000 (Sat, 22 Jul 2017)
Log Message:
-----------
100% Basic Usage

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2017-07-22 13:59:43 UTC (rev 5368)
+++ branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2017-07-22 16:22:25 UTC (rev 5369)
@@ -2811,7 +2811,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.history">
 <!--   <title>Examining History</title> -->
-  <title>Xem xét Lịch sử</title>  
+  <title>Xem Xét Lịch Sử</title>  
 
 <!--
   <para>Your Subversion repository is like a time machine. It keeps
@@ -3677,7 +3677,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.cleanup">
   <!-- <title>Sometimes You Just Need to Clean Up</title> -->
-	<title>Đôi khi Bạn Chỉ cần Dọn dẹp</title>
+	<title>Đôi Khi Bạn Chỉ Cần Dọn Dẹp</title>
 
   <para>Chúng tôi đã trình bày những thao tác thường nhật mà bạn thường sử dụng với Subversion, chúng ta sẽ xem lại một vài thao tác quản trị liên quan tới bản sao làm việc của bạn.</para>
 
@@ -3775,7 +3775,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.treeconflicts">
   <!-- <title>Dealing with Structural Conflicts</title> -->
-	<title>Xử lý Xung đột về Cấu trúc</title>
+	<title>Xử Lý Xung Đột Về Cấu Trúc</title>
    
   <!-- <para>So far, we have only talked about conflicts at the level of -->
    <!-- file content. When you and your collaborators make overlapping -->
@@ -4024,19 +4024,17 @@
     differences—do whatever you must do—to determine
     your best course of action.</para>
 -->
-   <para>Bởi vì việc di chuyển trong Subversion được thực hiện như là một thao tác sao chép và được nối tiếp bởi một thao tác xoá, và hai thao tác này không dễ để có liên hệ qua lại trong quá trình cập nhật, tất cả điều mà Subversion có thể cảnh báo bạn đó là thao tác xoá trên tập tin được chỉnh sửa cục bộ sắp xảy ra. Thao tác xoá này <emphasis>có thể</emphasis> là một phần của việc di chuyển hoặc nó có thể là một thao tác xoá chính hiệu. Xác định chính xác thay đổi ngữ nghĩa nào được thực hiện trên kho lưu trữ là việc quan trọng—
-	  This delete
-    operation <emphasis>may</emphasis> be part of a move, or it
-    could be a genuine delete operation. Determining exactly what
-    semantic change was made to the repository is
-    important—you want to know just how your own edits fit
+   <para>Bởi vì việc di chuyển trong Subversion được thực hiện như là một thao tác sao chép được nối tiếp bởi một thao tác xoá, hai thao tác này không dễ để có liên hệ qua lại trong quá trình cập nhật, tất cả điều mà Subversion có thể cảnh báo bạn đó là thao tác xoá sắp xảy ra trên tập tin được chỉnh sửa cục bộ. Thao tác xoá này <emphasis>có thể</emphasis> là một phần của việc di chuyển hoặc nó có thể là một thao tác xoá chính hiệu. Xác định chính xác thay đổi ngữ nghĩa nào được thực hiện trên kho lưu trữ là việc quan trọng—bạn muốn biết thay đổi của bạn khớp với quỹ đạo tổng thể của dự án như thế nào. Hãy đọc ghi chú nhật ký, nói chuyện với người cộng tác của bạn, nghiên cứu sự khác biệt trên từng dòng—làm tất cả những gì mà bạn cần làm—để xác định 
+	  —you want to know just how your own edits fit
     into the overall trajectory of the project. So read log
     messages, talk to your collaborators, study the line-based
-    differences—do whatever you must do—to determine
-    your best course of action.</para>
+    differences—do whatever you must do—để xác định hành động phù hợp nhất của bạn.</para>
 
+<!--
    <para>In this case, Harry's commit log message tells you what
     you need to know.</para>
+-->
+   <para>Trong trường hợp này, ghi chú nhật ký chuyển giao của Harry thông báo cho bạn biết những điều bạn cần biết.</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -4054,6 +4052,7 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para><command>svn info</command> shows the URLs of the items
     involved in the conflict. The <emphasis>left</emphasis> URL
     shows the source of the local side of the conflict, while
@@ -4061,6 +4060,8 @@
     incoming side of the conflict. These URLs indicate where you
     should start searching the repository's history for the change
     which conflicts with your local change.</para>
+-->
+   <para>Lệnh <command>svn info</command> hiển thị URL của những mục có liên quan trong xung đột. Phần URL <emphasis>bên trái</emphasis> hiển thị nguồn gốc của xung đột ở phía cục bộ, trong khi phần URL <emphasis>bên phải</emphasis> hiển thị nguồn gốc của xung đột của phần mới lấy về. Những URL này cho bạn biết bạn nên bắt đầu tìm kiếm trong lịch sử của kho lưu trữ thay đổi mà gây ra xung đột với thay đổi cục bộ của bạn.</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -4077,9 +4078,12 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para><filename>bar.c</filename> is now said to be the victim of
     a tree conflict. It cannot be committed until the conflict is
     resolved:</para>
+-->
+   <para>Tập tin <filename>bar.c</filename> bây giờ được cho là nạn nhân của xung đột cấu trúc cây. Nó không thể được chuyển giao cho tới khi xung đột được giải quyết:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -4091,9 +4095,13 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>To resolve this conflict, you must either agree or
     disagree with the move that Harry made.</para>
+-->
+   <para>Để giải quyết xung đột này, bạn cần phải hoặc là đồng ý hoặc là không đồng ý với những di chuyển mà Harry đã thực hiện.</para>
 
+<!--
    <para>If you agree with the move, your <filename>bar.c</filename>
     is superfluous. You'll want to delete it and mark the tree
     conflict as resolved. But wait: you made changes to that
@@ -4108,7 +4116,10 @@
     this somewhat hit-or-miss functionality was removed in
     Subversion 1.7.</para></footnote>, so you need to migrate your
     changes manually.</para>
+-->
+   <para>Nếu bạn đồng ý với việc di chuyển, tập tin <filename>bar.c</filename> của bạn lúc này trở nên vô dụng. Bạn sẽ muốn xóa nó và đánh dấu xung đột cấu trúc cây như đã giải quyết. Nhưng chờ đã: bạn đã thực hiện thay đổi trên tập tin này! Trước khi xoá <filename>bar.c</filename>, bạn cần phải quyết định rằng những thay đổi bạn đã thực hiện trên tập tin này có cần được sử dụng ở đâu đó khác không, ví dụ áp vào tập tin <filename>baz.c</filename> là nơi mà toàn bộ mã của tập tin <filename>bar.c</filename> sẽ được chuyển vào. Giả sử rằng thay đổi của bạn cần phải <quote>theo luồng</quote>. Subversion không đủ thông minh để thực hiện việc này giúp bạn. <footnote><para>Trong vài trường hợp, Subversion 1.5 và 1.6 <emphasis>sẽ</emphasis> thực sự xử lý việc này cho bạn, nhưng chức năng có phần trúng-hoặc-trượt này đã bị loại bỏ trong Subversion 1.7</para></footnote>, vì vậy bạn cần phải thực hiện việc chuyển đổi trên những thay đổi của bạn một cách thủ công.</para>
 
+<!--
    <para>In our example, you could manually re-make your change
     to <filename>bar.c</filename> pretty easily—it was,
     after all, a single-line change. That's not always the case,
@@ -4117,6 +4128,8 @@
     we'll edit the headers of that patch file to point to the new
     name of our renamed file. Finally, we re-apply the modified
     patch to our working copy.</para>
+-->
+   <para>Trong ví dụ của chúng ta, bạn có thể tái tạo lại thay đổi của bạn một cách thủ công trên tập tin <filename>bar.c</filename> rất dễ dàng—nó chỉ là thay đổi trên-một-dòng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là trường hợp này, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ ra cách tiếp cận có thể mở rộng hơn. Trước tiên chúng ta dùng lệnh <command>svn diff</command> để tạo một tập tin vá. Sau đó chúng ta điều chỉnh phần nhãn đầu (header) của tập tin này để trỏ tới tên mới của tập tin đã đổi tên. Cuối cùng, chúng ta áp-lại tập tin vá đã điều chỉnh vào bản sao làm việc của chúng ta.</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -4150,6 +4163,7 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>Now that the changes you originally made
     to <filename>bar.c</filename> have been successfully
     reproduced in <filename>baz.c</filename>, you can
@@ -4156,6 +4170,8 @@
     delete <filename>bar.c</filename> and resolve the conflict,
     instructing the resolution logic to accept what is currently
     in the working copy as the desired result.</para>
+-->
+   <para>Như vậy là những thay đổi bạn thực hiện ban đầu trên <filename>bar.c</filename> đã được sao chép vào <filename>baz.c</filename>, bạn có thể xoá tập tin <filename>bar.c</filename> và giải quyết xung đột, hướng lôgic giải quyết để chấp nhận những gì đang có trong bản sao làm việc như là kết quả mong muốn.</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -4192,6 +4208,7 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>But what if you do not agree with the move? Well, in that
     case, you can delete <filename>baz.c</filename> instead, after
     making sure any changes made to it after it was renamed are
@@ -4200,6 +4217,8 @@
     Since <filename>bar.c</filename> is already scheduled for
     re-addition, there is nothing else left to do, and the
     conflict can be marked resolved:</para>
+-->
+   <para>Nhưng sẽ như thế nào nếu bạn không đồng ý với việc di chuyển? Trong trường hợp này, bạn có thể xoá tập tin <filename>baz.c</filename> sau khi đã chắc chắn rằng bất kỳ những thay đổi nào được thực hiện trên nó sau khi nó được đổi tên đã được lưu giữ lại hoặc là nó không đáng để lưu giữ. (Lưu ý không quên hoàn lại những thay đổi Harry đã thực hiện trên <filename>Makefile</filename>.) Bởi vì <filename>bar.c</filename> đã được lên lịch để lại thêm vào kho nên không còn việc gì cần phải làm nữa và xung đột được đánh dấu như đã được giải quyết:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -4254,9 +4273,12 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>You've now resolved your first tree conflict! You can
     commit your changes and tell Harry during tea break about all
     the extra work he caused for you.</para>
+-->
+   <para>Bây giờ bạn đã giải quyết xung đột cấu trúc cây đầu tiên! Bạn có thể chuyển giao những thay đổi của bạn và báo cho Harry về tất cả những việc phát sinh mà anh ấy đã gây ra cho bạn.</para>
 
   </sect2>
  </sect1>
@@ -4265,8 +4287,10 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.summary">
-  <title>Summary</title>
+<!--   <title>Summary</title> -->
+  <title>Tóm Lược</title>
 
+<!--
    <para>Now we've covered most of the Subversion client commands.
     Notable exceptions are those dealing with branching and
     merging (see <xref linkend="svn.branchmerge"/>) and properties (see
@@ -4275,6 +4299,8 @@
     get an idea of all the different commands that Subversion
     has—and how you can use them to make your work
     easier.</para>
+-->
+   <para>Chúng ta đã xem qua đa số những lệnh trên ứng dụng khách Subversion. Những ngoại lệ nổi bật là liên quan đến rẻ nhánh, hợp nhất (xem <xref linkend="svn.branchmerge"/>) và thuộc tính (xem <xref linkend="svn.advanced.props"/>). Tuy nhiên, bạn có thể muốn dành chút thời gian xem lướt qua <xref linkend="svn.ref.svn"/> để có khái niệm về tất cả những lệnh mà Subversion có—và làm cách nào bạn có thể sử dụng chúng để làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn.</para>
 
  </sect1>
 
More information about the svnbook-dev mailing list