[svnbook] r5526 committed - branches/1.8/vi/book/ ch01-fundamental-concepts.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Wed Dec 6 02:06:33 CST 2017


Revision: 5526
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5526
Author:  chinhdo
Date:   2017-12-06 08:06:33 +0000 (Wed, 06 Dec 2017)
Log Message:
-----------
Fundamental Concepts refinement - in progress

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch01-fundamental-concepts.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch01-fundamental-concepts.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch01-fundamental-concepts.xml	2017-12-06 07:58:17 UTC (rev 5525)
+++ branches/1.8/vi/book/ch01-fundamental-concepts.xml	2017-12-06 08:06:33 UTC (rev 5526)
@@ -11,7 +11,7 @@
   ideas behind Subversion, and show some simple examples of
   Subversion in use.</para>
 -->
- <para>Đây là một chương ngắn, giới thiệu sơ lược về Subversion và hướng tiếp cận của nó để kiểm soát phiên bản. Chúng tôi bắt đầu với một cuộc thảo luận về những khái niệm chung trong kiểm soát phiên bản, làm việc theo cách của chúng tôi vào những ý tưởng cụ thể phía sau Subversion và trình bày một số ví dụ đơn giản của việc ứng dụng Subversion.</para>
+ <para>Đây là một chương ngắn, giới thiệu sơ lược về Subversion và hướng tiếp cận của nó trong kiểm soát phiên bản. Chúng tôi bắt đầu với một cuộc thảo luận về những khái niệm chung trong kiểm soát phiên bản, làm việc theo cách của chúng tôi vào những ý tưởng cụ thể phía sau Subversion và trình bày một số ví dụ đơn giản của việc ứng dụng Subversion.</para>
 
 <!--
  <para>Even though the examples in this chapter show people sharing
More information about the svnbook-dev mailing list