[svnbook] r5524 committed - branches/1.8/vi/book/copyright.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Tue Dec 5 21:55:27 CST 2017


Revision: 5524
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5524
Author:  chinhdo
Date:   2017-12-06 03:55:27 +0000 (Wed, 06 Dec 2017)
Log Message:
-----------
Copyright refinement - finished

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/copyright.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/copyright.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/copyright.xml	2017-12-06 03:49:56 UTC (rev 5523)
+++ branches/1.8/vi/book/copyright.xml	2017-12-06 03:55:27 UTC (rev 5524)
@@ -49,7 +49,7 @@
 -->
 Bạn có toàn quyền:
 
-  * sao chép, phân phối, trưng bày và thực hiện việc
+  * sao chép, phân phối, trưng bày và trình diễn kết quả
   * tạo bản rẽ nhánh của cuốn sách
   * phục vụ vào mục đích thương mại
 
More information about the svnbook-dev mailing list