[svnbook] r5218 committed - branches/1.8/vi/book/foreword.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Wed Oct 26 23:44:43 CDT 2016


Revision: 5218
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5218
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-27 04:44:43 +0000 (Thu, 27 Oct 2016)
Log Message:
-----------
100% finish Foreword (also with refinement)

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/foreword.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/foreword.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/foreword.xml	2016-10-26 14:15:29 UTC (rev 5217)
+++ branches/1.8/vi/book/foreword.xml	2016-10-27 04:44:43 UTC (rev 5218)
@@ -7,30 +7,42 @@
    <firstname>Karl</firstname>
    <surname>Fogel</surname>
   </author>
-  <pubdate>Chicago, March 14, 2004.</pubdate>
+<!--   <pubdate>Chicago, March 14, 2004.</pubdate> -->
+  <pubdate>Chicago, Ngày 14 Tháng Ba, 2004.</pubdate>
  </prefaceinfo>
 
- <title>Foreword</title>
+<!--  <title>Foreword</title> -->
+ <title>Lời Tựa</title>
 
+<!--
  <para>A bad Frequently Asked Questions (FAQ) sheet is one that is
   composed not of the questions people actually ask, but of the
   questions the FAQ's author <emphasis>wishes</emphasis> people
   would ask. Perhaps you've seen the type before:</para>
+-->
+ <para>Một bảng Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) tồi là bảng mà không biên soạn những câu hỏi mọi người thường hay hỏi mà là những câu hỏi tác giả <emphasis>mong muốn</emphasis> mọi người sẽ hỏi. Có lẽ bạn đã gặp điều này trước đây:</para>
 
  <blockquote>
+<!--
   <para>Q: How can I use Glorbosoft XYZ to maximize team
    productivity?</para>
+-->
+  <para>Q: Tôi sử dụng Glorbosoft XYZ để tối ưu hoá năng suất của đội ngủ như thế nào?</para>
  </blockquote>
 
  <blockquote>
+<!--
   <para>A: Many of our customers want to know how they can
    maximize productivity through our patented office groupware
    innovations. The answer is simple. First, click on the
    <literal>File</literal> menu, scroll down to
    <literal>Increase Productivity</literal>,
    then…</para>
+-->
+  <para>A: Rất nhiều khách hàng của chúng tôi muốn biết họ có thể làm cách nào để tối ưu hoá năng suất với phần mềm nhóm văn phòng cách tân đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi. Đơn giản là. Trước tiên, nhấp chuột vào menu <literal>Tập tin</literal>, cuộn xuống<literal>Tăng Năng suất</literal>, và…</para>
  </blockquote>
 
+<!--
  <para>The problem with such FAQs is that they are not, in a
   literal sense, FAQs at all. No one ever called the tech support
   line and asked, <quote>How can we maximize
@@ -47,7 +59,10 @@
   observant attitude of a field naturalist. No grand
   hypothesizing, no visionary pronouncements here—open eyes
   and accurate note-taking are what's needed most.</para>
+-->
+ <para>Vấn đề với loại FAQ này là chúng không phải là FAQ, theo đúng nghĩa đen. Không ai từng gọi đường dây hỗ trợ kỹ thuật và hỏi, <quote>Làm cách nào để chúng tôi tối ưu hoá năng suất?</quote>. Thay vào đó, mọi người hỏi rất cụ thể những câu hỏi, như là <quote>Làm cách nào để chúng tôi có thể thay đổi hệ thống lịch để gửi nhắc nhở trước hai ngày thay vì một ngày?</quote> và vv. Nhưng nó dễ hơn rất nhiều để tạo nên Những Câu Hỏi Thường Gặp so với việc tìm ra những câu hỏi thật. Biên soạn một bảng câu hỏi FAQ đúng nghĩa yêu cầu một sự nỗ lực có tổ chức và thường xuyên: xuyên suốt vòng đời của một phần mềm, những câu hỏi được tiếp nhận phải được lưu vết, theo dõi những hồi đáp, và tất cả được cô đọng vào trong một tổng thể mạch lạc, có thể truy xuất được mà phản ánh tập hợp kinh nghiệm của những người sử dụng bên ngoài. Nó yêu cầu tính kiên nhẫn, thái độ quan sát của nhà tự nhiên học trong lĩnh vực. Không đưa ra giả thuyết, không có tuyên bố tầm nhìn chiến lược ở đây—quan sát và ghi chú chính xác là những điều cần thiết nhất.</para>
 
+<!--
  <para>What I love about this book is that it grew out of just such
   a process, and shows it on every page. It is the direct result
   of the authors' encounters with users. It began with Ben
@@ -56,7 +71,10 @@
   what are the standard workflows to use with Subversion? Do
   branches and tags work the same way as in other version control
   systems? How can I find out who made a particular change?</para>
+-->
+ <para>Điều tôi thích ở cuốn sách này đó là nó phát triển đúng từ tiến trình đó và thể hiện nó trong tất cả các trang. Nó là kết quả trực tiếp của việc tiếp cận của tác giả với người sử dụng. Nó đã bắt đầu với quan sát của Ben Collins-Sussman rằng mọi người đã hỏi cùng một câu hỏi cơ bản lặp đi lặp lại trên diễn đàn Subversion: các quy trình công việc chuẩn để sử dụng với Subversion là gì? Có phải nhánh (branch) và thẻ (tag) hoạt động theo cùng một cách như trong các hệ thống kiểm soát phiên bản khác không? Làm cách nào để tôi tìm ra ai đã thực hiện một thay đổi cụ thể?</para>
 
+<!--
  <para>Frustrated at seeing the same questions day after day, Ben
   worked intensely over a month in the summer of 2002 to write
   <citetitle>The Subversion Handbook</citetitle>, a 60-page
@@ -67,7 +85,13 @@
   publish a full-length Subversion book, the path of least
   resistance was obvious: just expand the Subversion
   handbook.</para>
+-->
+ <para>Mệt mỏi với việc tiếp nhận cùng một câu hỏi ngày này sang ngày khác, Ben đã làm việc cực lực hơn một tháng vào mùa Hè năm 2002 để viết <citetitle>Cẩm Nang Subversion</citetitle>, một bản hướng dẫn sử dụng 60 trang bao hàm tất cả những điều cơ bản trong việc sử dụng Subversion. Bản hướng dẫn sử dụng không tạo ra kỳ vọng là được hoàn chỉnh, nhưng nó được phân phối với Subversion và có được người sử dụng trên bước khởi đầu gay go đó trên con đường học tập. Khi O'Reilly quyết định phát hành một cuốn sách Subversion đầy đủ, đường đi với ít chướng ngại nhất trở nên rõ ràng: chỉ việc mở rộng cẩm nang Subversion.</para>
+ 
+<!-- ### TODO: need to find a better way to translate the sentence "but it was
+  distributed with Subversion and got users over that initial hump in the learning curve" ### -->
 
+<!--
  <para>The three coauthors of the new book were thus presented
   with an unusual opportunity. Officially, their task was to
   write a book top-down, starting from a table of contents and an
@@ -77,7 +101,10 @@
   thousands of early adopters, and those users were giving tons of
   feedback, not only about Subversion, but also about its existing
   documentation.</para>
+-->
+ <para>Do đó ba đồng tác giả của cuốn sách mới đã được giới thiệu với một cơ hội bất thường. Một cách chính thức, công việc của họ là viết một cuốn sách từ-trên-xuống, bắt đầu từ mục lục và một bản nháp sơ khởi. Tuy nhiên họ cũng có quyền truy cập vào một dòng chảy đều đặn—thật vậy, một mạch nước không kiểm soát—của nguồn nguyên liệu từ-dưới-lên. Subversion đã được sử dụng bởi hàng ngàn người sử dụng tiên phong, và những người này cung cấp hàng tấn phản hồi, không chỉ về Subversion, mà còn về những tài liệu đã tồn tại của nó.</para>
 
+<!--
  <para>During the entire time they wrote this book, Ben, Mike, and
   Brian haunted the Subversion mailing lists and chat rooms
   incessantly, carefully noting the problems users were having in
@@ -98,7 +125,15 @@
   with the unexpected, the examples honed from genuine use cases,
   and most of all the sensitivity to the user's needs and the
   user's point of view.</para>
+-->
+ <para>Trong suốt thời gian họ viết cuốn sách, Ben, Mike và Brian thường xuyên lui tới diễn dàn Subversion và phòng chát, cẩn thận ghi chú những vấn đề mà người sử dụng đang gặp phải trong những tình huống thực. Giám sát những phản hồi như vậy dù sao cũng là một phần của mô tả công việc của họ ở CollabNet, và điều này cho họ một lợi thế to lớn khi họ lập tài liệu Subversion. Cuốn sách mà họ đã viết có căn cứ vững chắc trên nền tảng của kinh nghiệm, không phải dựa trên những suy nghĩ viễn vông không thực tế; nó bao gồm những khía cạnh tốt nhất của cẩm nang hướng dẫn sử dụng và bảng Câu Hỏi Thường Gặp. Tính đối ngẫu này có thể không thể hiện rõ trong lần đọc đầu tiên. Theo thứ tự từ trước ra sau, cuốn sách đơn giản là một sự mô tả dễ hiểu của một phần của phần mềm. Nó có phần tổng quan, phần hướng dẫn lướt qua bắt buộc, chương về cấu hình quản trị, một vài chủ đề nâng cao, và dĩ nhiên, lệnh tham khảo và hướng dẫn gỡ rối. Chỉ khi bạn quay trở lại để tìm giải pháp cho một vấn đề cụ thể thì tính đối ngẫu của nó mới hiện rõ: thông tin chi tiết được cung cấp khi tìm kiếm một cách bất ngờ, những ví dụ được đúc kết từ những tình huống sử dụng thực tế, và trên tất cả đó là tính nhạy với nhu cầu và với quan điểm của người sử dụng.</para>
+<!-- ### TODO: need to find a better way to translate the following sentences 
+	 ### - "does its authenticity shine out:" 
+	 ### - "the telling details that can only result from encounters with the unexpected" 
+	 ### - "and most of all the sensitivity to the user's needs and the user's point of view"
+	 ### -->
 
+<!--
  <para>Of course, no one can promise that this book will answer
   every question you have about Subversion. Sometimes the
   precision with which it anticipates your questions will seem
@@ -117,8 +152,15 @@
   because you can help them. With Subversion, as with all active
   free software projects, <emphasis>you are not
   alone</emphasis>.</para>
+-->
+ <para>Dĩ nhiên, không thể hứa chắc rằng cuốn sách này sẽ trả lời mọi câu hỏi bạn có về Subversion. Đôi khi độ chính xác mà nó dự đoán câu hỏi của bạn sẽ có vẻ ngoại cảm kỳ lạ; nhưng thỉnh thoảng, bạn sẽ vấp ngã vào trong một vòng xoáy của những kiến thức cộng đồng và trở ra tay trắng. Khi điều đó xảy ra, cách tốt nhất bạn nên làm là gửi email đến <email>users at subversion.apache.org</email> và trình bày vấn đề của bạn. Tác giả vẫn còn ở đó và vẫn theo dõi, những tác giả tham gia vào cuốn sách không phải chỉ là ba người được liệt kê trên trang bìa mà còn có rất nhiều người đã đóng góp chỉnh sửa và đóng góp tài liệu ban đầu. Từ cách nhìn của cộng đồng, giải quyết vấn đề của bạn đơn thuần chỉ là một ảnh hưởng phụ dễ chịu của một dự án lớn hơn nhiều—cụ thể là, từ từ điều chỉnh cuốn sách và điều chỉnh chính bản thân Subversion để làm cho phù hợp hơn với cách mà mọi người thực tế sử dụng nó. Họ rất mong muốn được lắng nghe bạn, không chỉ bởi vì họ có thẻ giúp bạn mà còn bởi vì bạn có thể giúp họ. Với Subversion, cũng như với tất cả những dự án phần mềm miễn phí đang hoạt động, <emphasis>bạn không đơn độc</emphasis>.</para>
+  
+<!-- ### TODO: need to find a better way to translate the following sentences 
+	 ### - "Sometimes the precision with which it anticipates your questions will seem eerily telepathic" (eerily telepathic)
+	 ### -->
 
- <para>Let this book be your first companion.</para>
+<!--  <para>Let this book be your first companion.</para> -->
+ <para>Hãy để cuốn sách là người bạn đồng hành đàu tiên của bạn.</para>
 
 </preface>
 

More information about the svnbook-dev mailing list