[svnbook] r5219 committed - branches/1.8/vi/book

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Thu Oct 27 00:04:27 CDT 2016


Revision: 5219
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5219
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-27 05:04:27 +0000 (Thu, 27 Oct 2016)
Log Message:
-----------
Translated Copyright (without the translation of full Creative Common license) + small adjust to Book.xml

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/book.xml
  branches/1.8/vi/book/copyright.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/book.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/book.xml	2016-10-27 04:44:43 UTC (rev 5218)
+++ branches/1.8/vi/book/book.xml	2016-10-27 05:04:27 UTC (rev 5219)
@@ -117,8 +117,7 @@
    or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way,
    Stanford, California 94305, USA.</para></legalnotice>
 -->
-  <legalnotice><para>Công việc này được cấp phép theo Giấy phép Ghi công Creative Commons. Để xem bản sao của giấy phép này, truy cập <ulink url="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"/> hoặc gửi thư đến Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way,
-   Stanford, California 94305, USA.</para></legalnotice>
+  <legalnotice><para>Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Ghi công Creative Commons. Để xem bản sao của giấy phép này, truy cập <ulink url="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"/> hoặc gửi thư đến Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.</para></legalnotice>
 
  </bookinfo>
 

Modified: branches/1.8/vi/book/copyright.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/copyright.xml	2016-10-27 04:44:43 UTC (rev 5218)
+++ branches/1.8/vi/book/copyright.xml	2016-10-27 05:04:27 UTC (rev 5219)
@@ -1,21 +1,32 @@
 <!-- -*- sgml -*- -->
 
 <appendix id="svn.copyright">
- <title>Copyright</title>
+<!--  <title>Copyright</title> -->
+ <title>Quyền tác giả</title>
 
+<!--
  <para>Copyright (c) 2002-2016 Ben Collins-Sussman, Brian
   W. Fitzpatrick, C. Michael Pilato.</para>
+-->
+ <para>Bản quyền (c) 2002-2016 Ben Collins-Sussman, Brian W. Fitzpatrick, C. Michael Pilato.</para>
 
+<!--
  <para>This work is licensed under the Creative Commons Attribution
   License. To view a copy of this license, visit
   <ulink url="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" /> or
   send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way,
   Stanford, California 94305, USA.</para>
+-->
+ <para>Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Ghi công Creative Commons. Để xem bản sao của giấy phép này, truy cập <ulink url="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"/> hoặc gửi thư đến Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.</para>   
 
+<!--
  <para>A summary of the license is given below, followed by the full
   legal text.</para>
+-->
+ <para>Bảng tóm tắt của giấy phép sử dụng được cung cấp bên dưới, theo sau là văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ.</para>
 
  <programlisting>
+<!--
 You are free:
 
   * to copy, distribute, display, and perform the work
@@ -35,7 +46,25 @@
 Your fair use and other rights are in no way affected by the above.
 
 The above is a summary of the full license below.
+-->
+Bạn có toàn quyền:
 
+  * sao chép, phân phối, trưng bày và thực hiện việc
+  * tạo bản rẽ nhánh của cuốn sách
+  * phục vụ vào mục đích thương mại
+
+Với những điều kiện sau:
+	
+Ghi công. Bạn phải để thông tin tác giả ban đầu.
+
+  * Với bất kỳ việc sử dụng lại hoặc phân phối lại, bạn phải làm rõ với các điều khoản cấp phép của tác phẩm này.
+
+  * Một vài điều kiện có thể được bỏ qua nếu bạn nhận được sự cho phép từ tác giả.
+
+Việc sử dụng hợp lý của bạn và các quyền khác không bị ảnh hưởng bởi các điều bên trên.
+
+Bên trên là tóm tắt của giấy phép đầy đủ bên dưới.
+
 ====================================================================
 
 Creative Commons Legal Code
More information about the svnbook-dev mailing list