[svnbook] r4836 committed - Translation: svnlook propget and svnlook proplist

svnbook at googlecode.com svnbook at googlecode.com
Mon Jun 2 02:11:06 CDT 2014


Revision: 4836
Author:  jmfelderhoff at gmx.eu
Date:   Mon Jun 2 07:10:23 2014 UTC
Log:   Translation: svnlook propget and svnlook proplist
http://code.google.com/p/svnbook/source/detail?r=4836

Modified:
 /branches/1.7/de/book/ch09-reference.xml

=======================================
--- /branches/1.7/de/book/ch09-reference.xml	Mon Jun 2 07:09:22 2014 UTC
+++ /branches/1.7/de/book/ch09-reference.xml	Mon Jun 2 07:10:23 2014 UTC
@@ -14450,9 +14450,9 @@

      <informalexample>
       <screen>
---revision (-r) REV
---revprop
---transaction (-t) TXN
+<xref linkend="svn.ref.svnlook.sw.revision" />
+<xref linkend="svn.ref.svnlook.sw.revprop" />
+<xref linkend="svn.ref.svnlook.sw.transaction" />
 </screen>
      </informalexample>
     </refsect1>
@@ -14536,11 +14536,11 @@

      <informalexample>
       <screen>
---revision (-r) REV
---revprop
---transaction (-t) TXN
---verbose (-v)
---xml
+<xref linkend="svn.ref.svnlook.sw.revision" />
+<xref linkend="svn.ref.svnlook.sw.revprop" />
+<xref linkend="svn.ref.svnlook.sw.transaction" />
+<xref linkend="svn.ref.svnlook.sw.verbose" />
+<xref linkend="svn.ref.svnlook.sw.xml" />
 </screen>
      </informalexample>
     </refsect1>More information about the svnbook-dev mailing list