[svnbook commit] r2106 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Sun Mar 26 11:20:19 CST 2006


Author: sunny256
Date: Sun Mar 26 11:20:15 2006
New Revision: 2106

Modified:
  trunk/src/nb/LAST_UPDATED
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
  trunk/src/nb/book/ch07.xml
  trunk/src/nb/book/ch09.xml

Log:
Sync the Norwegian and English book, r2073:2105.

* src/nb/LAST_UPDATED
 Updated by make sync.

* src/nb/book/ch05.xml
* src/nb/book/ch06.xml
* src/nb/book/ch07.xml
* src/nb/book/ch09.xml
 Updated r2090, r2095, r2097, r2099.


Modified: trunk/src/nb/LAST_UPDATED
==============================================================================
--- trunk/src/nb/LAST_UPDATED	(original)
+++ trunk/src/nb/LAST_UPDATED	Sun Mar 26 11:20:15 2006
@@ -1 +1 @@
-2073
+2105

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Sun Mar 26 11:20:15 2006
@@ -3005,7 +3005,7 @@
      and <filename>branches</filename> directories to live in the
      root of your repository, you might wish to edit your
      dump files, tweaking the <literal>Node-path</literal> and
-     <literal>Copyfrom-path</literal> headers to no longer have
+     <literal>Node-copyfrom-path</literal> headers to no longer have
      that first <filename>calc/</filename> path component. Also,
      you'll want to remove the section of dump data that creates
      the <filename>calc</filename> directory. It will look
@@ -3022,9 +3022,9 @@
      <filename>tags</filename> og <filename>branches</filename> 
      skal være i roten av depotet, vil du kanskje ønske å redigere 
      dumpfilene og forandre <literal>Node-path</literal> og 
-     <literal>Copyfrom-path</literal> i headerne så de ikke lengre 
-     inneholder denne <filename>calc/</filename>-komponenten i 
-     stien.
+     <literal>Node-copyfrom-path</literal> i headerne så de ikke 
+     lengre inneholder denne <filename>calc/</filename>-komponenten 
+     i stien.
      I tillegg ønsker du å fjerne seksjonen i dumpdataene som 
      oppretter <filename>calc</filename>-katalogen.
      Det vil se ut omtrent som dette:</para>
@@ -3179,7 +3179,7 @@
      to path semantics. Pay attention to whether paths in your
      dump file are specified with or without leading slashes.
      You'll want to look at the <literal>Node-path</literal> and
-     <literal>Copyfrom-path</literal> headers.</para>
+     <literal>Node-copyfrom-path</literal> headers.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>Selv om <command>svndumpfilter</command> kan være veldig 
      nyttig og sparer masse tid, er det dessverre et par ting å 
@@ -3189,7 +3189,7 @@
      Legg merke til om stiene i dumpfilen er spesifisert med eller 
      uten skråstreker i starten.
      Dette vil du se i <literal>Node-path</literal> og 
-     <literal>Copyfrom-path</literal> i headerne.</para>
+     <literal>Node-copyfrom-path</literal> i headerne.</para>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Sun Mar 26 11:20:15 2006
@@ -229,17 +229,17 @@
       <entry>Web viewing</entry>
       
       <entry>limited built-in support, or via 3rd-party tools
-       such as ViewCVS</entry>
+       such as ViewVC</entry>
 
-      <entry>via 3rd-party tools such as ViewCVS</entry>
+      <entry>via 3rd-party tools such as ViewVC</entry>
       @ENGLISH }}} -->
       <entry>Visning på web</entry>
 
       <entry>begrenset innebygget støtte, eller via tredjeparts 
-       verktøy som for eksempel ViewCVS</entry>
+       verktøy som for eksempel ViewVC</entry>
 
       <entry>via tredjeparts verktøy som for eksempel 
-       ViewCVS</entry>
+       ViewVC</entry>
      </row>
 
      <row>
@@ -4349,9 +4349,13 @@
       list</command> and <command>svn cat</command> commands.
       To browse old revisions with your web browser, however,
       you can use third-party software. A good example of this
-      is ViewCVS (<ulink url="http://viewvc.tigris.org/"/>).
-      ViewCVS was originally written to display CVS repositories
-      through the web, and the latest bleeding-edge versions (at
+      is ViewVC (<ulink url="http://viewvc.tigris.org/"/>).
+      ViewVC was originally written to display CVS repositories
+      through the web,
+      <footnote>
+       <para>Back then, it was called <quote>ViewCVS</quote>.</para>
+      </footnote>
+      and the latest bleeding-edge versions (at
       the time of writing) are able to understand Subversion
       repositories as well.</para>
      @ENGLISH }}} -->
@@ -4361,12 +4365,15 @@
       <command>svn list</command> og <command>svn cat</command>.
       Men for å bla gjennom gamle revisjoner med nettleseren må du 
       bruke tredjeparts programvare.
-      Et godt eksempel på dette er ViewCVS (<ulink 
+      Et godt eksempel på dette er ViewVC (<ulink 
       url="http://viewvc.tigris.org/"/>).
-      ViewCVS ble egentlig skrevet for å vise CVS-depoter på <!-- 
-      ¤ Merkes fordi den er kontroversiell. -->web, og de aller 
-      siste <!-- ¤ bleeding-edge --> versjonene (når dette 
-      skrives) forstår seg også på Subversiondepoter.</para>
+      ViewVC ble egentlig skrevet for å vise CVS-depoter på <!-- ¤ 
+      Merkes fordi den er kontroversiell. -->web,<footnote>
+       <para>På den tiden ble den kalt 
+        <quote>ViewCVS</quote>.</para>
+      </footnote> og de aller siste <!-- ¤ bleeding-edge --> 
+      versjonene (når dette skrives) forstår seg også på 
+      Subversiondepoter.</para>
     </sidebar>
 
    </sect3>

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Sun Mar 26 11:20:15 2006
@@ -916,12 +916,8 @@
         user wishes to edit, and the edits take place right
         in the editor program (see <xref
         linkend="svn.advanced.props" />). This option's default
-        value is empty. If the option is not set, Subversion
-        will fall back to checking the environment variables
-        <literal>SVN_EDITOR</literal>,
-        <literal>VISUAL</literal>, and
-        <literal>EDITOR</literal> (in that order) for an
-        editor command.</para>
+        value is empty. The order of priority for determining the
+        editor command is:</para>
        @ENGLISH }}} -->
        <para>Dette spesifiserer hvilket program Subversion vil 
         kjøre når brukeren skal skrive inn en loggmelding under 
@@ -936,11 +932,68 @@
         tekstbehandleren (se <xref linkend="svn.advanced.props" 
         />).
         Standardverdien til dette valget er tom.
-        Hvis valget ikke er satt, prøver Subversion å sjekke 
-        miljøvariablene <literal>SVN_EDITOR</literal>, 
-        <literal>VISUAL</literal> og <literal>EDITOR</literal> 
-        (i denne rekkefølgen) for en 
-        tekstbehandlingskommando.</para>
+        Prioriteringsrekkefølgen som brukes for å avgjøre 
+        hvilken kommando for tekstbehandleren som skal brukes, 
+        er:</para>
+       <orderedlist>
+        <listitem>
+         <!-- @ENGLISH {{{
+         <para>Command-line option <literal>-ﳢ-editor-cmd</literal></para>
+         @ENGLISH }}} -->
+         <para>Kommandolinjevalget 
+          <literal>--editor-cmd</literal></para>
+        </listitem>
+        <listitem>
+         <!-- @ENGLISH {{{
+         <para>Environment variable <literal>SVN_EDITOR</literal></para>
+         @ENGLISH }}} -->
+         <para>Miljøvariabelen 
+          <literal>SVN_EDITOR</literal></para>
+        </listitem>
+        <listitem>
+         <!-- @ENGLISH {{{
+         <para>Configuration option <literal>editor-cmd</literal></para>
+         @ENGLISH }}} -->
+         <para>Konfigurasjonsvalget 
+          <literal>editor-cmd</literal></para>
+        </listitem>
+        <listitem>
+         <!-- @ENGLISH {{{
+         <para>Environment variable <literal>VISUAL</literal></para>
+         @ENGLISH }}} -->
+         <para>Miljøvariabelen <literal>VISUAL</literal></para>
+        </listitem>
+        <listitem>
+         <!-- @ENGLISH {{{
+         <para>Environment variable <literal>EDITOR</literal></para>
+         @ENGLISH }}} -->
+         <para>Miljøvariabelen <literal>EDITOR</literal></para>
+        </listitem>
+        <listitem>
+         <!-- @ENGLISH {{{
+         <para>Possibly, a default value built in to Subversion
+          (not present in the official builds)</para>
+         @ENGLISH }}} -->
+         <para>Muligens en standardverdi som er bygget inn i 
+          Subversion (ikke lagt inn i de offisielle 
+          versjonene)</para>
+        </listitem>
+       </orderedlist>
+       <!-- @ENGLISH {{{
+       <para>The value of any of these options or variables is
+        (unlike <literal>diff-cmd</literal>) the beginning of a
+        command line to be executed by the shell. Subversion
+        appends a space and the pathname of the temporary file to be
+        edited. The editor should modify the temporary file and
+        return a zero exit code to indicate success.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Verdien til alle disse valgene eller variablene er 
+        (i motsetning til <literal>diff-cmd</literal>) 
+        begynnelsen av en kommandolinje som kjøres av skallet.
+        Subversion legger til et mellomrom og stien til den 
+        midlertidige fila og returnerer en avslutningskode med 
+        verdien 0 for å indikere at operasjonen var 
+        vellykket.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
@@ -2640,7 +2693,7 @@
     <para>This means that by default, Subversion doesn't pay any
      attention to the type of <firstterm>end-of-line (EOL)
      markers</firstterm> used in your files. Unfortunately,
-     different operating system use different tokens to represent
+     different operating systems use different tokens to represent
      the end of a line of text in a file. For example, the usual
      line ending token used by software on the Windows platform
      is a pair of ASCII control characters—carriage return

Modified: trunk/src/nb/book/ch09.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch09.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch09.xml	Sun Mar 26 11:20:15 2006
@@ -108,7 +108,9 @@
       <replaceable>CMD</replaceable></term>
      <listitem>
       <para>Specifies an external program to use to edit a log message
-       or a property value.</para>
+       or a property value. See the <literal>editor-cmd</literal>
+       section in <xref linkend="svn.advanced.confarea.opts.config"/>
+       for ways to specify a default editor.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
    
More information about the svnbook-dev mailing list