[svnbook commit] r2343 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 noreply at red-bean.com
Sun Jul 23 12:59:40 CDT 2006


Author: sunny256
Date: Sun Jul 23 12:59:40 2006
New Revision: 2343

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
Time to get some translation activity in the Norwegian book again.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS: Updated ch07.xml status.
* src/nb/book/ch07.xml: Some translation.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Sun Jul 23 12:59:40 2006
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch07.xml (27%) -- sunny256
+   book/ch07.xml (29%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Sun Jul 23 12:59:40 2006
@@ -2070,6 +2070,7 @@
 $
 </screen>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Subversion will also create, in the same directory as
      the conflicted resource, a file with a
      <filename>.prej</filename> extension which contains the
@@ -2079,7 +2080,19 @@
      <literal>C</literal> in the second column of <command>svn
      status</command> output for that resource, and attempts to
      commit your local modifications will fail.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Subversion vil også lage, i den samme katalogen som 
+     ressursen som har en konflikt, en fil med etternavnet 
+     <filename>.prej</filename> som inneholder detaljene om 
+     konflikten.
+     Du kan studere innholdet av denne fila så du kan avgjøre 
+     hvordan konflikten skal løses.
+     Inntil konflikten er løst, vil du se en <literal>C</literal> i 
+     den andre kolonnen av <command>svn status</command>-utskriften 
+     for denne ressursen, og forsøk på å legge inn dine lokale 
+     forandringer vil feile.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 $ svn status calc
 C   calc/button.c
@@ -2088,15 +2101,32 @@
 prop 'linecount': user set to '1256', but update set to '1301'.
 $
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <!-- ¤ --><screen>
+$ svn status calc
+ C   calc/button.c
+?   calc/button.c.prej
+$ cat calc/button.c.prej
+prop 'linecount': user set to '1256', but update set to '1301'.
+$
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>To resolve property conflicts, simply ensure that the
      conflicting properties contain the values that they should,
      and then use the <command>svn resolved</command> command to
      alert Subversion that you have manually resolved the
      problem.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>For å løse egenskapskonflikter, er det bare å passe på at 
+     egenskapene som er i konflikt inneholder de verdiene som de 
+     skal, og deretter bruke <command>svn 
+     resolved</command>-kommandoen for å varsle Subversion om at du 
+     har løst problemet manuelt.</para>
 
    </sidebar>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>You might also have noticed the non-standard way that
     Subversion currently displays property differences. You can
     still run <command>svn diff</command> and redirect the output
@@ -2106,7 +2136,19 @@
     unfortunately mean that to fully apply a patch generated by
     <command>svn diff</command>, any property modifications will
     need to be applied by hand.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Du har kanskje lagt merke til den smårare måten Subversion 
+    viser forskjeller i egenskaper på.
+    Du kan fortsatt kjøre <command>svn diff</command> og omdirigere 
+    resultatet for å lage en gyldig patchfil.
+    <command>patch</command>-programmet vil imidlertid ignorere 
+    patcher for egenskaper – alle data som det ikke forstår vil bli 
+    ignorert.
+    Dette betyr dessverre at for å patche egenskaper med en fil 
+    laget av <command>svn diff</command>, må forandringer i 
+    egenskaper legges til for hånd.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>As you can see, the presence of property modifications has
     no outstanding effect on the typical Subversion workflow.
     Your general patterns of updating your working copy, checking
@@ -2116,6 +2158,16 @@
     presence or absence of properties. The <command>svn</command>
     program has some additional subcommands for actually making
     property changes, but that is the only noticeable asymmetry.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Som du ser, påvirkes ikke arbeidsflyten i Subversion 
+    nevneverdig selv om egenskapene er forandret.
+    Rutinen med å oppdatere arbeidskopien, sjekke status på filer og 
+    kataloger, rapportering om forandringer som du har gjort og 
+    innlegging av disse forandringene til depotetet er fullstendig 
+    likegyldig til nærværet eller fraværet av egenskaper.
+    <command>svn</command>-programmet har noen tilleggskommandoer 
+    for å faktisk gjøre forandringer i egenskaper, men det er den 
+    eneste merkbare forskjellen.</para>
 
   </sect2>
 
More information about the svnbook-dev mailing list