[svnbook commit] r1983 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Mon Feb 6 18:37:07 CST 2006


Author: sunny256
Date: Mon Feb 6 18:37:02 2006
New Revision: 1983

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
Translated a subsection in the Norwegian book.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch07.xml to 22%.

* src/nb/book/ch07.xml
 (svn.advanced.props.why): Translated.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Mon Feb 6 18:37:02 2006
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch07.xml (19%) -- sunny256
+   book/ch07.xml (22%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Mon Feb 6 18:37:02 2006
@@ -1255,8 +1255,12 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.advanced.props">
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Properties</title>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <title>Egenskaper</title>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>We've already covered in detail how Subversion stores and
    retrieves various versions of files and directories in its
    repository. Whole chapters have been devoted to this most
@@ -1264,7 +1268,16 @@
    if the versioning support stopped there, Subversion would still
    be complete from a version control perspective. But it
    doesn't stop there.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Vi har allerede dekket i detalj hvordan Subversion lagrer og 
+   henter diverse versjoner av filer og kataloger i depotet.
+   Hele kapitler er viet til disse mest fundamentale delene av 
+   funksjonalitet som verktøyet har.
+   Og hvis versjoneringsmulighetene stoppet der, ville Subversion 
+   fortsatt være komplett sett fra et versjonskontrollsynspunkt.
+   Men det stopper ikke der.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>In addition to versioning your directories and files,
    Subversion provides interfaces for adding, modifying, and
    removing versioned metadata on each of your versioned
@@ -1280,10 +1293,33 @@
    changes as easily as committing textual changes. And you
    receive other people's property changes as you update your
    working copy.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>I tillegg til å versjonere kataloger og filer, har Subversion 
+   grensesnitt for å legge til, forandre og fjerne versjonerte 
+   metadata på alle versjonerte kataloger og filer.
+   Vi refererer til disse metadataene som 
+   <firstterm>egenskaper</firstterm> (engelsk: 
+   <foreignphrase>properties</foreignphrase>), og du kan tenke på dem 
+   som en tabell med to kolonner som forbinder egenskapsnavn med 
+   vilkårlige verdier som ligger sammen med hvert element i 
+   arbeidskopien din.
+   Generelt sett kan navnene og verdiene til egenskapene være hva du 
+   vil at de skal være, med den begrensningen at navnene må være 
+   lesbar for mennesker.
+   Og det beste med disse egenskapene er at de også er versjonerte, 
+   akkurat som det tekstbaserte innholdet i filene dine.
+   Du kan forandre, legge inn og reversere egenskapsforandringer like 
+   lett som å legge inn tekstforandringer.
+   Du vil også motta forandringer i egenskaper gjort av andre brukere 
+   når du oppdaterer arbeidskopien.</para>
 
   <sidebar>
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Other Properties in Subversion</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Andre egenskaper i Subversion</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Properties show up elsewhere in Subversion, too. Just as
     files and directories may have arbitrary property names and
     values attached to them, each revision as a whole may have
@@ -1292,8 +1328,20 @@
     binary values—except that revision properties are not
     versioned. See <xref linkend="svn.reposadmin.basics.revprops" /> for more
     information on these unversioned properties.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Egenskaper finnes også andre steder i Subversion.
+    Akkurat som filer og kataloger kan ha vilkårlige egenskapsnavn 
+    og verdier vedlagt, kan hver revisjon som helhet ha vilkårlige 
+    egenskaper lagt ved.
+    De samme begrensningene gjelder også her – <!-- ¤ Kanskje den 
+    engelske setninga bør skrues litt på. Omskrives litt. -->navnene 
+    må være lesbare for mennesker – unntatt at revisjonsegenskaper 
+    ikke er versjonerte.
+    Se <xref linkend="svn.reposadmin.basics.revprops" /> for mer 
+    informasjon om disse uversjonerte egenskapene.</para>
   </sidebar>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>In this section, we will examine the utility—both to
    users of Subversion, and to Subversion itself—of property
    support. You'll learn about the property-related
@@ -1301,11 +1349,26 @@
    modifications affect your normal Subversion workflow.
    Hopefully, you'll be convinced that Subversion properties can
    enhance your version control experience.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>I denne seksjonen vil vi studere <!-- ¤ -->nyttigheten – både 
+   for Subversionbrukere og Subversion selv – av støtte for 
+   egenskaper.
+   Du vil lære om de egenskapsrelaterte 
+   <command>svn</command>-delkommandoene og hvordan forandring av 
+   egenskaper påvirker den normale arbeidsflyten i Subversion.
+   Forhåpentligvis vil du bli overbevist om at Subversionegenskaper 
+   kan forbedre <!-- «Opplevelsen» høres litt pompøst ut, men kanskje 
+   det er det greieste å bruke. -->bruken din av 
+   versjonskontroll.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.advanced.props.why">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Why Properties?</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Hvorfor bruke egenskaper?</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Properties can be very useful additions to your working
     copy. In fact, Subversion itself uses properties to house
     special information, and as a way to denote that certain
@@ -1314,7 +1377,18 @@
     do with properties you could also do using regular versioned
     files, but consider the following example of Subversion
     property use.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Egenskaper kan være meget nyttige tillegg til arbeidskopien 
+    din.
+    Faktisk bruker Subversion selv egenskaper til å lagre spesiell 
+    informasjon og finne ut når det er nødvendig med spesielle 
+    fremgangsmåter.
+    På samme måte kan du bruke egenskaper til ditt eget bruk.
+    Selvfølgelig, alt du kan gjøre med egenskaper kan du også gjøre 
+    med vanlige versjonerte filer, men se for deg det følgende 
+    eksempelet på bruk av Subversionegenskaper.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Say you wish to design a website that houses many digital
     photos, and displays them with captions and a datestamp. Now,
     your set of photos is constantly changing, so you'd like to
@@ -1331,7 +1405,27 @@
     separated from the original image file. Soon, your tree of
     files is a mess, and grows in multiples with each new photo
     added to the site.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Tenk deg at du vil sette opp en hjemmeside som inneholder 
+    mange digitale bilder, og viser dem med tittel og tidspunkt.
+    Fotosamlingen forandrer seg i ett sett, så du vil helst 
+    automatisere så mye som mulig.
+    Disse bildene kan være ganske store, så du vil i likhet med 
+    andre hjemmesider av denne typen vise miniatyrbilder til de 
+    besøkende.
+    Du kan gjøre dette med tradisjonelle bilder, det vil si at du 
+    kan ha bildet <filename>bilde123.jpg</filename> og en 
+    <filename>bilde123-mini.jpg</filename> side ved side i en 
+    katalog.
+    Eller hvis du vil bruke det samme filnavnet, kan du ha 
+    miniatyrbildene i en annen katalog, for eksempel 
+    <filename>mini/bilde123.jpg</filename>.
+    Du kan også lagre titlene og tidspunktene på en lignende måte, 
+    separert fra den originale bildefila.
+    Snart blir katalogtreet med filene et salig rot, og for hver ny 
+    fil øker størrelsen <!-- ¤ multiples -->flere ganger.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Now consider the same setup using Subversion's file
     properties. Imagine having a single image file,
     <filename>image123.jpg</filename>, and then properties set on
@@ -1346,12 +1440,35 @@
     linkend="svn.developer.usingapi.otherlangs" />) to dig out the extra
     information that your site needs to display without having to
     read an index file or play path manipulation games.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Så kan du se for deg det samme oppsettet der filegenskapene 
+    til Subversion brukes.
+    Du kan ha en enkelt bildefil, <filename>bilde123.jpg</filename>, 
+    med egenskaper på denne fila som er kalt 
+    <literal>tittel</literal>, <literal>tidspunkt</literal> og 
+    <literal>miniatyr</literal>.
+    Nå ser arbeidskopien din mye mer oversiktlig ut – faktisk ser 
+    det ut som det bare er bildefiler i den.
+    Men de automatiserte skriptene dine vet bedre.
+    De vet at de kan bruke <command>svn</command> (eller enda bedre, 
+    de kan bruke <!-- ¤ -->språkbindingene i Subversion – se <xref 
+    linkend="svn.developer.usingapi.otherlangs" />) for å hente ut 
+    den ekstra informasjonen som hjemmesiden trenger å vise uten å 
+    måtte lese en indeksfil eller trikse med filstier.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>How (and if) you use Subversion properties is up to you.
     As we mentioned, Subversion has it own uses for properties,
     which we'll discuss a little later in this chapter. But
     first, let's discuss how to manipulate properties using the
     <command>svn</command> program.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Hvordan (og om) du bruker Subversionegenskaper er opp til 
+    deg.
+    Som vi nevnte, har Subversion sine egne bruksområder for 
+    egenskaper, som vi vil diskutere litt senere i dette kapittelet.
+    Men først se vi på hvordan vi kan manipulere egenskaper ved å 
+    bruke <command>svn</command>-programmet.</para>
 
   </sect2>
 
More information about the svnbook-dev mailing list