[svnbook commit] r1174 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Tue Mar 15 21:18:11 CST 2005


Author: sunny256
Date: Tue Mar 15 21:18:10 2005
New Revision: 1174

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
Norwegian svnbook: Finished "Repository Maintenance" section in ch05.xml .

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch05.xml to 93%.

* src/nb/book/ch05.xml
 Finished "Repository Maintenance" section.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Tue Mar 15 21:18:10 2005
@@ -34,7 +34,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch05.xml (89%) -- sunny256
+   book/ch05.xml (93%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Tue Mar 15 21:18:10 2005
@@ -4974,6 +4974,7 @@
     deretter rense bort de døde Berkeleyloggfilene fra det aktive 
     depotet.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Even if you also have an incremental backup, you might
     want to run this program on a regular basis. For example, you
     might consider adding <command>hot-backup.py</command> to a
@@ -4986,15 +4987,42 @@
     created. Simply add the following to the
     <filename>hooks/post-commit</filename> script in your live
     repository directory:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Selv om du også har en inkrementell backup, vil du 
+    sannsynligvis ville kjøre dette programmet på en <!-- ¤ Vi 
+    bruker å si det, ikke sant? -->regulær basis.
+    For eksempel vil du kanskje vurdere å legge til 
+    <command>hot-backup.py</command> til en automatisk 
+    programkjøring (som <command>cron</command> på Unix-systemer).
+    Eller, hvis du foretrekker finkornede backupløsninger, kan du 
+    sette post-commit-skriptet til å kalle 
+    <command>hot-backup.py</command> (se <xref 
+    linkend="svn-ch-5-sect-2.1" />), som vil lage en ny kopi av 
+    depotet for hver ny revisjon som er opprettet.
+    Bare legg til det følgende til 
+    <filename>hook/post-commit</filename>-skriptet i katalogen til 
+    det aktive depotet:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <programlisting>
 (cd /path/to/hook/scripts; ./hot-backup.py ${REPOS} /path/to/backups &)
 </programlisting>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <programlisting>
+(cd /sti/til/påhakningsskript; \
+ ./hot-backup.py ${REPOS} /sti/til/sikkerhetskopier &)
+</programlisting>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The resulting backup is a fully functional Subversion
     repository, able to be dropped in as a replacement for your
     live repository should something go horribly wrong.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Den resulterende backupen er et fullstendig fungerende 
+    Subversiondepot som du kan legge inn som en erstatning for det 
+    aktive depotet i tilfelle noe skulle gå forferdelig galt.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There are benefits to both types of backup methods. The
     easiest is by far the full backup, which will always result in
     a perfect working replica of your repository. This again
@@ -5004,7 +5032,19 @@
     maintaining multiple backups of your repository, these full
     copies will each eat up just as much disk space as your live
     repository.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det er fordeler med begge backupmetodene.
+    Den letteste er helt klart å ta en full sikkerhetskopi, som 
+    alltid vil resultere i en fullstendig funksjonell duplikat av 
+    depotet ditt.
+    Dette betyr igjen at hvis noe stygt skulle skje med det aktive 
+    depotet, kan du hente det tilbake fra sikkerhetskopien med en 
+    enkel rekursiv katalogkopiering.
+    Uheldigvis, hvis du har flere kopier av depotet, vil disse 
+    fullstendige kopiene spise opp like mye diskplass som det aktive 
+    depotet.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Incremental backups using the repository dump format are
     excellent to have on hand if the database schema changes
     between successive versions of Subversion itself. Since a
@@ -5015,7 +5055,19 @@
     restoration from—incremental backups takes longer, as
     each commit is effectively replayed into either the dump file
     or the repository.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Inkrementelle backuper som bruker depotdumpformatet er 
+    utmerket å ha for hånden hvis oppbygningen av databasen 
+    forandrer seg mellom versjonene av selve Subversion.
+    Siden en komplett depotdump og depotlasting vanligvis er 
+    nødvendig for å oppgradere depotet ditt til det nye formatet, er 
+    det veldig enkelt å allerede ha halvparten av denne prosessen 
+    (dumpdelen) overstått.
+    Uheldigvis tar opprettelsen av — og gjenoppretting fra — 
+    inkrementelle bakuper lengre tid, fordi hver innlegging enten 
+    blir spilt av inn i dumpfilen eller depotet.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In either backup scenario, repository administrators need
     to be aware of how modifications to unversioned revision
     properties affect their backups. Since these changes do not
@@ -5032,7 +5084,24 @@
     latest few revisions might not catch a property modification
     to a revision that was included as part of a previous 
     backup.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I begge disse backupscenariene må depotadminstratorer være 
+    oppmerksom på hvordan forandringer i uversjonerte 
+    revisjonsegenskaper påvirker sikkerhetskopiene.
+    Siden disse forandringene ikke selv lager nye revisjoner, vil de 
+    ikke aktivisere post-commit-påhakninger, og kanskje heller ikke 
+    aktivisere pre-revprop-change- og 
+    post-revprop-change-skriptene.<footnote><para><command>svnadmin 
+    setlog</command> kan bli kjørt på en måte som går helt utenom 
+    påhakningsgrensesnittet.</para></footnote>
+    Og siden du kan forandre revisjonsegenskaper som går på tvers av 
+    den kronolgisk rekkefølgen — du kan forandre enhver egenskap til 
+    en revisjon til enhver tid — vil en inkrementell backup av de 
+    seneste få revisjonene kanskje ikke fange opp en 
+    egenskapsforandring i en revisjon som ble inkludert som del av 
+    en tidligere backup.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Generally speaking, only the truly paranoid would need to
     backup their entire repository, say, every time a commit
     occurred. However, assuming that a given repository has some
@@ -5044,7 +5113,20 @@
     sufficient redundancy as restoration sources, at least for the
     most recent few commits. But it's your data—protect it
     as much as you'd like.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Vanligvis vil bare den helt paranoide trenge å ta backup av 
+    hele depotet, la oss si, hver gang en innlegging skjer.
+    Imidlertid, hvis vi antar at et gitt depot har andre ekstra 
+    finkornede mekanismer på plass (som epost for hver innlegging), 
+    vil en varm backup av databasen være noe som en 
+    depotadministrator vil ønske å inkludere som del av en nattlig 
+    systembackup.
+    For de fleste depot vil arkiverte eposter alene gi nok 
+    informasjon som gjenopprettelseskilde, i hvert fall for de siste 
+    få innleggingene.
+    Men det er dine data — beskytt dem så mye som du vil.</para>
       
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Often, the best approach to repository backups is a
     diversified one. You can leverage combinations of full and
     incremental backups, plus archives of commit emails. The
@@ -5061,6 +5143,23 @@
     </footnote>
     it should certainly help you recover from those trying 
     times.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Ofte er den beste tilnærmingsmåten til kopier av depotet 
+    delt.
+    Du kan sette opp kombinasjoner av fullstendige og inkrementelle 
+    backuper, pluss et arkiv med innleggingsmeldinger.
+    Subversionutviklerne tar for eksempel backup av kildekodedepotet 
+    etter hver ny revisjon er opprettet, og tar vare på et arkiv med 
+    alle eposter som varsler om innlegginger og forandringer i 
+    revisjoner og egenskaper.
+    Løsningen din kan være noe lignende, men bør tilpasses dine 
+    behov og følge den fine linjen mellom bekvemmelighet og 
+    paranoia.
+    Og selv om dette ikke vil redde hardwaren din fra Skjebnens 
+    jernhånd,<!-- ¤ <footnote><para>You know—the collective term for 
+    all of her <quote>fickle fingers</quote>.</para></footnote> --> 
+    vil det helt sikkert hjelpe deg å komme deg på fote igjen etter 
+    disse harde tider.</para>
 
   </sect2>
  </sect1>More information about the svnbook-dev mailing list