[svnbook commit] r1166 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Fri Mar 11 05:37:50 CST 2005


Author: sunny256
Date: Fri Mar 11 05:37:48 2005
New Revision: 1166

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
Some translation in the Norwegian book.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 Changed ch05.xml status.

* src/nb/book/ch05.xml
 Some paragraphs translated.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Fri Mar 11 05:37:48 2005
@@ -34,7 +34,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch05.xml (87%) -- sunny256
+   book/ch05.xml (89%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Fri Mar 11 05:37:48 2005
@@ -4875,8 +4875,12 @@
 
   <!-- ***************************************************************** -->
   <sect2 id="svn-ch-5-sect-3.6">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Repository Backup</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Sikkerhetskopi av depotet</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Despite numerous advances in technology since the birth of
     the modern computer, one thing unfortunately rings true with
     crystalline clarity—sometimes, things go very, very
@@ -4886,16 +4890,38 @@
     administrator. And so we arrive at a very important
     topic—how to make backup copies of your repository
     data.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Tross utallige forbedringer i teknologien siden den moderne 
+    datamaskinen ble født, gjør fortsatt en ting seg sterkt 
+    gjeldende — noen ganger går ting forferdelig galt.
+    Strømbrudd, nettverksbrudd, ødelagte minnebrikker og krasjede 
+    harddisker er bare en forsmak på ondskapen som Skjebnen er 
+    troende til å øse over selv den mest samvittighetsfulle 
+    administrator.
+    Vi lander derfor på et meget viktig tema — hvordan du tar 
+    sikkerhetskopier av depotdataene dine.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There are generally two types of backup methods available
     for Subversion repository administrators—incremental and
     full. We discussed in an earlier section of this chapter how
-    to use <command>svnadmin dump --incremental</command> to
+    to use <command>svnadmin dump -ﳢ-incremental</command> to
     perform an incremental backup (see <xref
     linkend="svn-ch-5-sect-3.5"/>). Essentially, the idea is to
     only backup at a given time the changes to the repository
     since the last time you made a backup.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det er generelt sett to backupmetoder som er tilgjengelig 
+    for administratorer av Subversiondepot — inkrementell og 
+    fullstendig.
+    Vi diskuterte i en tidligere seksjon i dette kapittelet hvordan 
+    <command>svnadmin dump --incremental</command> kan brukes til å 
+    utføre en inkrementell backup (se <xref 
+    linkend="svn-ch-5-sect-3.5"/>).
+    Essensen i idéen er at på det punktet kopien lages blir kun 
+    forandringene i depotet siden forrige backup tatt med.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>A full backup of the repository is quite literally a
     duplication of the entire repository directory (which includes
     either Berkeley database or FSFS environment). Now, unless
@@ -4903,7 +4929,16 @@
     simply doing a recursive directory copy runs the risk of
     generating a faulty backup, since someone might be currently
     writing to the database.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>En fullstendig kopi av depotet er bokstavelig talt en 
+    duplisering av hele depotkatalogen (som inkluderer enten en 
+    Berkeley-database eller et FSFS-miljø).
+    Hvis du nå tar en kopi uten å midlertidig sperre all tilgang til 
+    depotet, vil det å bare ta en rekursiv katalogkopi kanskje føre 
+    til at det blir feil i kopien, siden noen kan skrive til 
+    databasen på samme tidspunkt.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In the case of Berkeley DB, Sleepycat documents describe a
     certain order in which database files can be copied that will
     guarantee a valid backup copy. And a similar ordering exists
@@ -4920,6 +4955,24 @@
     repository—without requiring that you bar public
     repository access at all—and then will clean out the
     dead Berkeley log files from your live repository.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I tilfellet med Berkeley DB beskriver dokumenter laget av 
+    Sleepycat en viss rekkefølge databasefiler kan kopieres i som 
+    vil garantere en gyldig sikkerhetskopi.
+    Og en lignende rekkefølge eksisterer for FSFS-data.
+    Enda bedre, du trenger ikke selv å implementere disse 
+    algoritmene fordi det er allerede gjort av Subversionutviklerne.
+    Skriptet <command>hot-backup.py</command> ligger i 
+    <filename>tools/backup/</filename>-katalogen i den distribuerte 
+    Subversionkildekoden.
+    Ved å gi en depotsti og en backupplassering til 
+    <command>hot-backup.py</command> — som egentlig bare er en mer 
+    intelligent innpakning rundt <command>svnadmin 
+    hotcopy</command>-kommandoen — vil den utføre de nødvendige 
+    stegene for å ta backup av det aktive depotet ditt — uten at du 
+    må sperre tilgangen <!-- ¤ bar -->for alle sammen — og vil 
+    deretter rense bort de døde Berkeleyloggfilene fra det aktive 
+    depotet.</para>
 
    <para>Even if you also have an incremental backup, you might
     want to run this program on a regular basis. For example, youMore information about the svnbook-dev mailing list