[svnbook commit] r1544 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Wed Jul 13 09:12:58 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Wed Jul 13 09:12:57 2005
New Revision: 1544

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
Log:
Norwegian svnbook: Translated two subsections.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch06.xml to 42%.

* src/nb/book/ch06.xml
 (svn.serverconfig.svnserve): Section finished.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Wed Jul 13 09:12:57 2005
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch06.xml (30%) -- sunny256
+   book/ch06.xml (42%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Wed Jul 13 09:12:57 2005
@@ -1482,8 +1482,12 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.serverconfig.svnserve.sshauth">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>SSH authentication and authorization</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Autentisering og autorisasjon via SSH</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para><command>svnserve</command>'s built-in authentication can
     be very handy, because it avoids the need to create real
     system accounts. On the other hand, some administrators
@@ -1491,11 +1495,27 @@
     place. In these situations, all of the project's users
     already have system accounts and the ability to <quote>SSH
     into</quote> the server machine.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para><command>svnserve</command>s innebyggede autentisering kan 
+    være veldig grei å ha med å gjøre, fordi man ikke trenger å 
+    opprette virkelige brukerkontoer på systemet.
+    På den annen side har noen administratorer allerede et 
+    veletablert rammeverk for SSH-autentisering på plass.
+    I disse situasjonene har alle brukerne på prosjektet allerede 
+    systemkontoer og muligheten til å koble seg til via SSH på 
+    tjenermaskinen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>It's easy to use SSH in conjunction with
     <command>svnserve</command>. The client simply uses the
     <literal>svn+ssh://</literal> URL schema to connect:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det er enkelt å bruke SSH sammen med 
+    <command>svnserve</command>.
+    Klienten bruker ganske enkelt URL-skjemaet 
+    <literal>svn+ssh://</literal> for å koble seg til:</para>
 
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
 $ whoami
 harry
@@ -1508,7 +1528,21 @@
 baz
 …
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<screen>
+$ whoami
+harry
+
+$ svn list svn+ssh://tjener.example.com/repos/prosjekt
+harry at tjener.example.com's password: *****
 
+foo
+bar
+baz
+…
+</screen>
+
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In this example, the Subversion client is invoking a local
     <command>ssh</command> process, connecting to
     <literal>host.example.com</literal>, authenticating as the
@@ -1523,7 +1557,23 @@
     user <literal>harry</literal>, and if the client performs a
     commit, the authenticated username will be attributed as the
     author of the new revision.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I dette eksempelet starter Subversionklienten en lokal 
+    <command>ssh</command>-prosess, kobler seg opp mot 
+    <literal>tjener.example.com</literal>, autentiserer seg som 
+    brukeren <literal>harry</literal>, starter en privat 
+    <command>svnserve</command>-prosess på den fjerntliggende 
+    maskinen som kjører som brukeren <literal>harry</literal>.
+    <command>svnserve</command>-kommandoen blir startet i 
+    tunnelmodus (<option>-t</option>) og nettverksprotokollen som 
+    den bruker blir <quote>lagt i tunnel</quote> over den krypterte 
+    forbindelsen via <command>ssh</command>, tunnelagenten.
+    <command>svnserve</command> vet at den kjører som brukeren 
+    <literal>harry</literal>, og hvis klienten foretar en 
+    innlegging, vil det autentiserte brukernavnet bli kreditert som 
+    forfatteren av den nye revisjonen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The important thing to understand here is that the
     Subversion client is <emphasis>not</emphasis> connecting to a
     running <command>svnserve</command> daemon. This method of
@@ -1532,7 +1582,17 @@
     <command>ssh</command> to spawn a temporary
     <command>svnserve</command> process, which then terminates
     when the network connection is closed.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Den viktige tingen å forstå her er at Subversionklienten 
+    <emphasis>ikke</emphasis> kobler seg til en kjørende 
+    <command>svnserve</command>-daemon.
+    Denne tilkoblingsmetoden krever ingen daemon, og den legger 
+    heller ikke merke til om noen slike finnes.
+    Den stoler fullt og helt på evnen til <command>ssh</command> å 
+    starte en midlertidig <command>svnserve</command>-prosess, som 
+    avsluttes når nettverksforbindelsen lukkes.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>When using <literal>svn+ssh://</literal> URLs to access a
     repository, remember that it's the <command>ssh</command>
     program prompting for authentication, and
@@ -1548,7 +1608,25 @@
     use a separate SSH password-caching tool like
     <command>ssh-agent</command> on a Unix-like system, or
     <command>pageant</command> on Windows.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Når du bruker <literal>svn+ssh://</literal>-URLer til å 
+    aksessere et depot, husk at det er 
+    <command>ssh</command>-programmet som spør etter autentisering, 
+    og <emphasis>ikke</emphasis> <command>svn</command>-klienten.
+    Dette betyr at det er ingen automatisk lagring av passord (se 
+    <xref linkend="svn.serverconfig.netmodel.credcache"/>).
+    Subversionklienten foretar ofte flere tilkoblinger til depotet, 
+    selv om brukere vanligvis ikke legger merke til dette på grunn 
+    av funksjonen som lagrer passord.
+    Men ved bruk av <literal>svn+ssh://</literal> kan brukere bli 
+    plaget med at <command>ssh</command> spør etter passord for hver 
+    eneste utgående tilkobling.
+    Løsningen er å bruke et separat passordlagringssystem for SSH 
+    som for eksempel <command>ssh-agent</command> på et 
+    Unix-lignende system eller <command>pageant</command> i 
+    Windows.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>When running over a tunnel, authorization is primarily
     controlled by operating system permissions to the repository's
     database files; it's very much the same as if Harry were
@@ -1562,7 +1640,22 @@
     still be used to block access, by simply setting
     <literal>auth-access = read</literal> or <literal>auth-access
     = none</literal>.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Når tilkobling skjer gjennom en tunnel, blir autorisering 
+    for databasefilene i depotet hovedsaklig kontrollert av 
+    tilgangsrettigheter i operativsystemet; det er mye det samme som 
+    om Harry aksesserer depotet direkte via en <!-- ¤ Skal den 
+    ekstra slashen være der? --><literal>file:///</literal>-URL.
+    Hvis flere systembrukere skal aksessere depotet direkte, vil du 
+    kanskje plassere dem i en felles gruppe, og alt du trenger å 
+    tenke på er å være forsiktig med <literal>umask</literal>.
+    (Pass på å lese <xref linkend="svn.serverconfig.multimethod"/>.)
+    Men selv i tilfellet med bruk av tunnel kan 
+    <filename>svnserve.conf</filename> bli brukt til å blokkere 
+    tilgang ved å sette <literal>auth-access = read</literal> eller 
+    <literal>auth-access = none</literal>.</para>
    
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>You'd think that the story of SSH tunneling would end
     here, but it doesn't. Subversion allows you to create custom
     tunnel behaviors in your run-time <filename>config</filename>
@@ -1571,12 +1664,22 @@
     <literal>[tunnels]</literal> section of your
     <filename>config</filename> file, simply define it like
     this:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Man skulle tro at historien om SSH ender her, men det gjør 
+    den ikke.
+    Subversion lar deg opprette tilpasset tunneloppførsel i <!-- ¤ 
+    run-time -->kjøringsfilen <filename>config</filename> (se <xref 
+    linkend="svn.advanced.confarea"/>).
+    I <literal>[tunnels]</literal>-seksjonen i 
+    <filename>config</filename>-filen kan du enkelt definere det på 
+    denne måten:</para>
 
 <screen>
 [tunnels]
 rsh = rsh
 </screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>And now, you can use this new tunnel definition by using a
     URL schema that matches the name of your new variable:
     <literal>svn+rsh://host/path</literal>. When using the new
@@ -1587,12 +1690,26 @@
     will also include that in its command (<command>rsh
     username at host svnserve -t</command>.) But you can define new
     tunneling schemes to be much more clever than that:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Og nå kan du bruke denne nye tunneldefinsjonen ved å bruke 
+    et URL-skjema som samsvarer med navnet på den nye variabelen:
+    <literal>svn+rsh://tjener/sti</literal>.
+    Ved bruk av det nye URL-skjemaet vil Subversionklienten faktisk 
+    kjøre kommandoen <command>rsh tjener svnserve -t</command> <!-- 
+    ¤ -->i bakgrunnen.
+    Hvis du inkluderer et brukernavn i URLen (for eksempel 
+    <literal>svn+rsh://brukernavn@tjener/sti</literal>), vil 
+    klienten også ta dette med i kommandoen (<command>rsh 
+    brukernavn at tjener svnserve -t</command>).
+    Men du kan definere nye tunnelskjema til å være mye mer 
+    avanserte enn som så:</para>
 
 <screen>
 [tunnels]
 joessh = $JOESSH /opt/alternate/ssh -p 29934
 </screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>This example demonstrates a couple of things. First, it
     shows how to make the Subversion client launch a very specific
     tunneling binary (the one located at
@@ -1602,7 +1719,17 @@
     particular SSH binary with <option>-p 29934</option> as
     arguments—useful if you want the tunnel program to
     connect to a non-standard port.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Dette eksempelet demonstrerer et par ting.
+    For det første viser det hvordan du lar Subversionklienten kjøre 
+    en spesifikk binærfil som oppretter tunnelen (den som ligger som 
+    <filename>/opt/alternate/ssh</filename> med spesifikke valg.
+    I dette tilfellet vil det å aksessere en 
+    <literal>svn+joessh://</literal>-URL starte denne SSH-binærfilen 
+    med <option>-p 29934</option> som parameter – nyttig hvis du vil 
+    at tunnelprogrammet skal koble seg til en ustandard port.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Second, it shows how to define a custom environment
     variable that can override the name of the tunneling program.
     Setting the <literal>SVN_SSH</literal> environment variable is
@@ -1616,13 +1743,32 @@
     variable—<command>$JOESSH</command> would be executed
     instead of <command>/opt/alternate/ssh -p
     29934</command>.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>For det andre viser det hvordan en tilpasset miljøvariabel 
+    kan overstyre navnet på et tunnelprogram.
+    Det å sette miljøvariabelen <literal>SVN_SSH</literal> er en 
+    behagelig måte å overstyre den vanlige SSH-tunnelagenten.
+    Men hvis du må ha flere forskjellige overstyringer for 
+    forskjellige tjenere, der hver av dem kanskje kontakter en 
+    forskjellig port eller sender et annet sett med parametere til 
+    SSH, kan du bruke mekanismen som er demonstrert i dette 
+    eksempelet.
+    Hvis vi nå setter miljøvariabelen <literal>JOESSH</literal> til 
+    noe, vil innholdet av denne variabelen overstyre hele innholdet 
+    av tunnelvariabelen – <command>$JOESSH</command> vil bli kjørt 
+    istedenfor <command>/opt/alternate/ssh -p 
+    29934</command>.</para>
 
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.serverconfig.svnserve.sshtricks">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>SSH configuration tricks</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Konfigurasjonstriks i SSH</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>It's not only possible to control the way in which the
     client invokes <command>ssh</command>, but also to control
     the behavior of <command>sshd</command> on your server
@@ -1630,10 +1776,22 @@
     exact <command>svnserve</command> command executed
     by <command>sshd</command>, as well as how to have multiple
     users share a single system account.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det er ikke bare mulig å kontrollere måten klienten starter 
+    <command>ssh</command> på, men også å kontrollere oppførselen 
+    til <command>sshd</command> på tjenermaskinen.
+    I denne seksjonen vil vi vise hvordan du kontrollerer den 
+    eksakte <command>svnserve</command>-kommandoen som blir kjørt av 
+    <command>sshd</command>, og også hvordan du får flere brukere 
+    til å dele en enkel systemkonto.</para>
    
    <sect3 id="svn.serverconfig.svnserve.sshtricks.setup">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Initial setup</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Innledende oppsett</title>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>To begin, locate the home directory of the account
      you'll be using to launch <command>svnserve</command>. Make
      sure the account has an SSH public/private keypair
@@ -1641,52 +1799,117 @@
      authentication. Password authentication will not work,
      since all of the following SSH tricks revolve around using
      the SSH <filename>authorized_keys</filename> file.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Til å begynne med, finn fram til hjemmekatalogen for 
+     kontoen som du skal bruke til å kjøre 
+     <command>svnserve</command>.
+     Vær sikker på at kontoen har et offentlig/privat SSH-nøkkelpar 
+     installert, og at brukeren kan logge inn via autentisering med 
+     offentlig nøkkel.
+     Autentisering via passord vil ikke fungere, siden alle de 
+     følgende SSH-triksene baserer seg på bruk av 
+     <filename>authorized_keys</filename>-filen som brukes av 
+     SSH.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>If it doesn't already exist, create the
      <filename>authorized_keys</filename> file (on Unix,
      typically <filename>~/.ssh/authorized_keys</filename>).
      Each line in this file describes a public key that is
      allowed to connect. The lines are typically of the
      form:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Hvis den ikke allerede finnes, opprett filen 
+     <filename>authorized_keys</filename> (i Unix er den vanligvis 
+     kalt <filename>~/.ssh/authorized_keys</filename>).
+     Hver linje i denne filen beskriver en offentlig nøkkel som får 
+     lov til å koble seg til.
+     Linjene har vanligvis dette formatet:</para>
 
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
  ssh-dsa AAAABtce9euch.... user at example.com
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<screen>
+ ssh-dsa AAAABtce9euch.... bruker at example.com
+</screen>
      
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The first field describes the type of key, the second
      field is the uuencoded key itself, and the third field is a
      comment. However, it's a lesser known fact that the entire
      line can be preceded by a <literal>command</literal>
      field:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Det første feltet beskriver nøkkeltypen, det andre feltet 
+     er selve den uuencodede nøkkelen, og det tredje feltet er en 
+     kommentar.
+     En lite kjent funksjonalitet er at hele linjen kan bli 
+     innledet av et <literal>command</literal>-felt:</para>
 
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
  command="program" ssh-dsa AAAABtce9euch.... user at example.com
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<screen>
+ command="program" ssh-dsa AAAABtce9euch.... bruker at example.com
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>When the <literal>command</literal> field is set, the
      SSH daemon will run the named program instead of the
      typical <command>svnserve -t</command> invocation that the
      Subversion client asks for. This opens the door to a number
      of server-side tricks. In the following examples, we
      abbreviate the lines of the file as:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Når <literal>command</literal>-feltet er definert, vil 
+     SSH-daemonen kjøre det navngitte programmet istedenfor den 
+     typiske <command>svnserve -t</command>-prosessen som 
+     Subversionklienten spør etter.
+     Dette åpner døra til en rekke triks på tjenersiden.
+     I de følgende eksemplene forkorter vi linjene i filen 
+     som:</para>
 
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
  command="program" TYPE KEY COMMENT
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<screen>
+ command="program" TYPE NØKKEL KOMMENTAR
+</screen>
 
    </sect3>
    
    <sect3 id="svn.serverconfig.svnserve.sshtricks.fixedcmd">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Controlling the invoked command</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Kontrollere den startede kommandoen</title>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Because we can specify the executed server-side command,
      it's easy to name a specific <command>svnserve</command>
      binary to run and to pass it extra arguments:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Fordi vi kan spesifisere kommandoen som kjøres på 
+     tjenersiden, er det lett å navngi en spesifikk 
+     <command>svnserve</command>-binærfil som skal kjøres og levere 
+     et ekstra parameter til den:</para>
     
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
  command="/path/to/svnserve -t -r /virtual/root" TYPE KEY COMMENT
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<screen>
+ command="/sti/til/svnserve -t -r /virtuell/rot" TYPE NØKKEL KOMMENTAR
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>In this example, <filename>/path/to/svnserve</filename>
      might be a custom wrapper script
      around <command>svnserve</command> which sets the umask (see
@@ -1698,30 +1921,68 @@
      system, or simply to relieve the user of having to type an
      absolute path in the <literal>svn+ssh://</literal>
      URL.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>I dette eksempelet kan 
+     <filename>/sti/til/svnserve</filename> være et spesiallaget 
+     innkapslingsskript rundt <command>svnserve</command> som 
+     setter umask-verdien (se <xref 
+     linkend="svn.serverconfig.multimethod"/>).
+     Det viser også hvordan <command>svnserve</command> kan 
+     forankres i en virtuell rotkatalog akkurat som man ofte gjør 
+     når <command>svnserve</command> kjøres som en daemonprosess.
+     Dette kan gjøres enten ved å begrense adgangen til deler av 
+     systemet, eller ganske enkelt spare brukeren for å måtte 
+     skrive inn en absolutt sti i 
+     <literal>svn+ssh://</literal>-URLen.</para>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>It's also possible to have multiple users share a single
      account. Instead of creating a separate system account for
      each user, generate a public/private keypair for each
      person. Then place each public key into
      the <filename>authorized_users</filename> file, one per
-     line, and use the <option>--tunnel-user</option>
+     line, and use the <option>-ﳢ-tunnel-user</option>
      option:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Det er også mulig å la flere brukere dele en enkel konto.
+     Istedenfor å lage en egen systemkonto for hver bruker, lag et 
+     offentlig/privat nøkkelpar for hver person.
+     Legg deretter hver offentlig nøkkel inn i 
+     <filename>authorized_users</filename>-filen, en per linje, og 
+     bruk valget <option>--tunnel-user</option>:</para>
 
+<!-- @ENGLISH {{{
+<screen>
+ command="svnserve -t -ﳢ-tunnel-user=harry" TYPE1 KEY1 harry at example.com
+ command="svnserve -t -ﳢ-tunnel-user=sally" TYPE2 KEY2 sally at example.com
+</screen>
+ at ENGLISH }}} -->
 <screen>
- command="svnserve -t --tunnel-user=harry" TYPE1 KEY1 harry at example.com
- command="svnserve -t --tunnel-user=sally" TYPE2 KEY2 sally at example.com
+ command="svnserve -t --tunnel-user=harry" TYPE1 NØKKEL1 harry at example.com
+ command="svnserve -t --tunnel-user=sally" TYPE2 NØKKEL2 sally at example.com
 </screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>This example allows both Harry and Sally to connect to
      the same account via public-key authentication. Each of
      them has a custom command that will be executed;
-     the <option>--tunnel-user</option> option 
+     the <option>-ﳢ-tunnel-user</option> option 
      tells <command>svnserve -t</command> to assume that the named
      argument is the authenticated user. Without
-     <option>--tunnel-user</option>, it would appear as though
+     <option>-ﳢ-tunnel-user</option>, it would appear as though
      all commits were coming from the one shared system
      account.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Dette eksempelet lar både Harry og Sally få koble seg til 
+     den samme kontoen via offentlig nøkkel-autentisering.
+     Hver av dem har en spesiallaget kommando som vil bli kjørt;
+     valget <option>--tunnel-user</option> ber <command>svnserve 
+     -t</command> om å gå ut i fra at den spesifiserte verdien er 
+     den autentiserte brukeren.
+     Uten <option>--tunnel-user</option> vil det se ut som om alle 
+     innlegginger kommer fra en delt systemkonto.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>A final word of caution: giving a user access to the
      server via public-key in a shared account might still allow
      other forms of SSH access, even if you've set the
@@ -1732,12 +1993,32 @@
      To give the user as little permission as possible, you may
      want to specify a number of restrictive options immediately
      after the <literal>command</literal>:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>En siste advarsel:
+     Det å gi en bruker tilgang til tjeneren via en offentlig 
+     nøkkel på en delt konto kan fortsatt gi andre former for 
+     SSH-tilgang, selv om du har definert 
+     <literal>command</literal>-verdien i 
+     <filename>authorized_keys</filename>.
+     Brukeren kan for eksempel fortsatt få kommandolinjetilgang via 
+     SSH, eller være i stand til å utføre X11- eller generell 
+     port-<!-- ¤ -->forwarding gjennom tjeneren.
+     For å gi brukeren så lite rettigheter som mulig, vil du 
+     kanskje spesifisere et antall begrensningsvalg like etter 
+     <literal>command</literal>:</para>
 
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
- command="svnserve -t --tunnel-user=harry",no-port-forwarding,\
+ command="svnserve -t -ﳢ-tunnel-user=harry",no-port-forwarding,\
      no-agent-forwarding,no-X11-forwarding,no-pty \
      TYPE1 KEY1 harry at example.com
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+<screen>
+ command="svnserve -t --tunnel-user=harry",no-port-forwarding,\
+      no-agent-forwarding,no-X11-forwarding,no-pty \
+      TYPE1 NØKKEL1 harry at example.com
+</screen>
 
    </sect3>
 More information about the svnbook-dev mailing list