[svnbook] r5581 committed - branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Thu Jan 11 04:40:32 CST 2018


Revision: 5581
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5581
Author:  chinhdo
Date:   2018-01-11 10:40:32 +0000 (Thu, 11 Jan 2018)
Log Message:
-----------
Basic Usage refinement - in progress (2523)

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2018-01-10 23:33:35 UTC (rev 5580)
+++ branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2018-01-11 10:40:32 UTC (rev 5581)
@@ -2494,7 +2494,7 @@
     <para>The text between the second and third sets of conflict
      markers is the text from Sally's commit:</para>
 -->
-    <para>Phần văn bản ở giữa vùng đánh dấu xung đột thứ hai và vùng thứ ba là phần văn bản mà Sally commit:</para>
+    <para>Phần văn bản ở giữa vùng đánh dấu xung đột thứ hai và vùng thứ ba là phần văn bản mà Sally chuyển giao:</para>
 
 
     <informalexample>
@@ -2518,7 +2518,7 @@
      you will commit, edit your file and remove the conflict
      markers:</para>
 -->
-    <para>Thông thường bạn sẽ không chỉ muốn những dấu hiệu xung đột và những thay đổi của Sally—cô ấy sẽ cực kỳ ngạc nhiên khi miếng sandwich đến và nó không phải là những gì cô ấy muốn. Đây là lúc mà bạn nhấc điện thoại hoặc đi bộ qua văn phòng và giải thích với Sally rằng bạn không thể mua dưa cải bắp từ một nhà hàng Ý.<footnote><para>Và nếu bạn hỏi mua dưa cải, họ có thể đẩy bạn ra khỏi thành phố bằng xe lửa.</para></footnote> Khi bạn đã hài lòng với những thay đổi mà bạn sẽ chuyển giao, hiệu chỉnh tập tin của bạn và xoá bỏ những dấu hiệu xung đột:</para>
+    <para>Thông thường bạn sẽ không muốn xoá hoàn toàn những dấu hiệu xung đột và cả những thay đổi của Sally—cô ấy sẽ cực kỳ ngạc nhiên khi miếng sandwich đến và nó không phải là những gì cô ấy muốn. Đây là lúc mà bạn nhấc điện thoại hoặc đi bộ qua văn phòng và giải thích với Sally. Khi bạn đã hài lòng với những thay đổi mà bạn sẽ chuyển giao, hiệu chỉnh tập tin của bạn và xoá bỏ những dấu hiệu xung đột:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
More information about the svnbook-dev mailing list