[svnbook] r5578 committed - branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Wed Jan 10 04:33:18 CST 2018


Revision: 5578
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5578
Author:  chinhdo
Date:   2018-01-10 10:33:17 +0000 (Wed, 10 Jan 2018)
Log Message:
-----------
Basic Usage refinement - in progress (2561)

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2018-01-09 22:30:23 UTC (rev 5577)
+++ branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2018-01-10 10:33:17 UTC (rev 5578)
@@ -2478,7 +2478,7 @@
      composed of the changes you made in the conflicting
      area:</para>
 -->
-    <para>Những chuỗi ký tự dấu nhỏ hơn, dấu bằng và dấu lớn hơn là những dấu hiệu xung đột và chúng không phải là một phần của dữ liệu thực đang trong xung đột. Bận cần phải chắc chắn rằng những chuỗi này bị loại khỏi tập tin trước khi bạn chuyển giao. Phần văn bản ở giữa hai vùng dấu hiệu xung đột đầu tiên bao gồm những thay đổi mà bạn thực hiện:</para>
+    <para>Những chuỗi ký tự dấu nhỏ hơn, dấu bằng và dấu lớn hơn là những dấu hiệu xung đột và chúng không phải là một phần của dữ liệu thực đang trong xung đột. Bạn cần phải chắc chắn rằng những chuỗi này bị loại khỏi tập tin trước khi bạn chuyển giao. Phần văn bản ở giữa hai vùng dấu hiệu xung đột đầu tiên chứa những thay đổi mà bạn thực hiện:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
More information about the svnbook-dev mailing list