[svnbook] r5364 committed - branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Thu Jul 20 22:07:40 CDT 2017


Revision: 5364
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5364
Author:  chinhdo
Date:   2017-07-21 03:07:40 +0000 (Fri, 21 Jul 2017)
Log Message:
-----------
Commit 98% of the Basic Usage

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2017-07-20 13:23:45 UTC (rev 5363)
+++ branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2017-07-21 03:07:40 UTC (rev 5364)
@@ -72,7 +72,7 @@
 -->
   <indexterm>
    <primary>svn</primary>
-   <secondary>lệnh con</secondary>
+   <secondary>lệnh phụ</secondary>
    <tertiary>trợ giúp</tertiary>
   </indexterm>
 
@@ -115,7 +115,7 @@
    will respond with the full usage message for that subcommand,
    including its syntax, options, and behavior:</para>
 -->
-  <para>Như được mô tả trong kết quả câu lệnh bên trên, bạn có thể yêu cầu giúp đỡ cho một lệnh con cụ thể bằng cách thực thi lệnh <userinput>svn help <replaceable>SUBCOMMAND</replaceable></userinput>. Subversion sẽ phản hồi với thông tin sử dụng đầy đủ cho lệnh con đó, bao gồm cú pháp, tuỳ chọn và hành vi:</para>
+  <para>Như được mô tả trong kết quả câu lệnh bên trên, bạn có thể yêu cầu giúp đỡ cho một lệnh phụ cụ thể bằng cách thực thi lệnh <userinput>svn help <replaceable>SUBCOMMAND</replaceable></userinput>. Subversion sẽ phản hồi với thông tin sử dụng đầy đủ cho lệnh phụ đó, bao gồm cú pháp, tuỳ chọn và hành vi:</para>
 
   <informalexample>
    <screen>
@@ -149,7 +149,7 @@
     by all subcommands, listed near the bottom of the built-in
     usage message for that subcommand.</para>
 -->
-   <para>Ứng dụng khách Subversion trên giao diện dòng lệnh có nhiều bổ lệnh. Một vài người đề cập tới như là <quote>khoá</quote> hoặc <quote>cờ</quote>—trong cuốn sách này, chúng tôi gọi là <quote>tuỳ chọn</quote>. Bạn sẽ tìm thấy những tuỳ chọn được hỗ trợ bởi lệnh con <command>svn</command> cụ thể, thêm vào đó là một tập những tuỳ chọn mà được hỗ trợ toàn cục bởi tất cả các lệnh con, được liệt kê gần bên dưới cùng của thông tin sử dụng đi kèm với lệnh con đó.</para>
+   <para>Ứng dụng khách Subversion trên giao diện dòng lệnh có nhiều bổ lệnh. Một vài người đề cập tới như là <quote>khoá</quote> hoặc <quote>cờ</quote>—trong cuốn sách này, chúng tôi gọi là <quote>tuỳ chọn</quote>. Bạn sẽ tìm thấy những tuỳ chọn được hỗ trợ bởi lệnh phụ <command>svn</command> cụ thể, thêm vào đó là một tập những tuỳ chọn mà được hỗ trợ toàn cục bởi tất cả các lệnh phụ, được liệt kê gần bên dưới cùng của thông tin sử dụng đi kèm với lệnh phụ đó.</para>
 
 <!--
 		
@@ -222,7 +222,7 @@
 -->
    <indexterm>
     <primary>svn</primary>
-    <secondary>lệnh con</secondary>
+    <secondary>lệnh phụ</secondary>
     <tertiary>nhập</tertiary>
    </indexterm>
 
@@ -498,9 +498,9 @@
   <para>
    <indexterm>
     <primary>svn</primary>
-    <secondary>lệnh con</secondary>
+    <secondary>lệnh phụ</secondary>
     <tertiary>kiểm xuất</tertiary>
-   </indexterm>Đa số trường hợp, bạn bắt đầu làm việc với kho lưu trữ Subversion bằng việc <firstterm>kiểm xuất</firstterm> dự án của bạn. Kiểm xuất một thư mục từ kho lưu trữ sẽ tạo một bản sao làm việc của thư mục đó trên máy cục bộ của bạn. Nếu không có chỉ định gì khác, bản sao đó sẽ chứa phiên bản mới nhất (mới được tạo hoặc chỉnh sửa gần đây nhất) của thư mục và con của nó mà được tìm thấy trên kho lưu trữ Subversion:</para>
+   </indexterm>Đa số trường hợp, bạn bắt đầu làm việc với kho lưu trữ Subversion bằng việc <firstterm>kiểm xuất</firstterm> dự án của bạn. Kiểm xuất một thư mục từ kho lưu trữ sẽ tạo một bản sao làm việc của thư mục đó trên máy trạm của bạn. Nếu không có chỉ định gì khác, bản sao đó sẽ chứa phiên bản mới nhất (mới được tạo hoặc chỉnh sửa gần đây nhất) của thư mục và con của nó mà được tìm thấy trên kho lưu trữ Subversion:</para>
 
   <informalexample>
    <screen>
@@ -716,7 +716,7 @@
 -->
    <indexterm>
     <primary>svn</primary>
-    <secondary>lệnh con</secondary>
+    <secondary>lệnh phụ</secondary>
     <tertiary>cập nhật</tertiary>
    </indexterm>
 
@@ -867,7 +867,7 @@
    <para>Here is an overview of the five Subversion subcommands
     that you'll use most often to make tree changes:</para>
 -->
-   <para>Dưới đây là tổng quan về năm lệnh con Subversion mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất để thực hiện việc thay đổi cây:</para>
+   <para>Dưới đây là tổng quan về năm lệnh phụ Subversion mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất để thực hiện việc thay đổi cây:</para>
 
    <variablelist>
 
@@ -883,7 +883,7 @@
 -->
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
-       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <secondary>lệnh phụ</secondary>
        <tertiary>add</tertiary>
       </indexterm>
 <!--
@@ -914,7 +914,7 @@
 -->
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
-       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <secondary>lệnh phụ</secondary>
        <tertiary>delete</tertiary>
       </indexterm>
 <!--
@@ -953,7 +953,7 @@
 -->
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
-       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <secondary>lệnh phụ</secondary>
        <tertiary>copy</tertiary>
       </indexterm>
 <!--
@@ -983,7 +983,7 @@
 -->
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
-       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <secondary>lệnh phụ</secondary>
        <tertiary>move</tertiary>
       </indexterm>
 <!--
@@ -1012,7 +1012,7 @@
 -->
       <indexterm>
        <primary>svn</primary>
-       <secondary>lệnh con</secondary>
+       <secondary>lệnh phụ</secondary>
        <tertiary>mkdir</tertiary>
       </indexterm>
 <!--
@@ -1110,8 +1110,8 @@
 -->
    <para>
     <indexterm>
-     <primary>thông điệp nhật ký (log message)</primary>
-    </indexterm>Một khi bạn đã hoàn thành việc thay đổi, bạn cần phải chuyển giao chúng vào kho lưu trữ, nhưng trước khi bạn thực hiện việc này, tốt nhất bạn nên xem lại chính xác những gì bạn đã thay đổi. Thông qua việc kiểm tra những thay đổi của bạn trước khi chuyển giao, bạn có thể soạn một <firstterm>thông điệp nhật ký</firstterm> chính xác (một mô tả dạng con-người-có-thể-đọc-được của những thay đổi được chuyển giao mà được lưu trữ cùng với những thay đổi này trên kho lưu trữ). Bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng bạn đã thay đổi tập tin một cách vô tình và bạn cần phải hoàn tác thay đổi đó trước khi chuyển giao. Ngoài ra, đây là một cơ hội tốt để xem xét, rà soát những thay đổi trước khi xuất bản. Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về những thay đổi bạn đã thực hiện với lệnh <command>svn status</command> và bạn có thể thâm nhập vào chi tiết của những thay đổi đó bằng cách dùng lệnh <command>svn diff</command>.</para>
+     <primary>ghi chú nhật ký (log message)</primary>
+    </indexterm>Một khi bạn đã hoàn thành việc thay đổi, bạn cần phải chuyển giao chúng vào kho lưu trữ, nhưng trước khi bạn thực hiện việc này, tốt nhất bạn nên xem lại chính xác những gì bạn đã thay đổi. Thông qua việc kiểm tra những thay đổi của bạn trước khi chuyển giao, bạn có thể soạn một <firstterm>thông điệp nhật ký</firstterm> chính xác (một mô tả dạng người-đọc-cũng-hiểu-được của những thay đổi được chuyển giao mà được lưu trữ cùng với những thay đổi này trên kho lưu trữ). Bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng bạn đã thay đổi tập tin một cách vô tình và bạn cần phải hoàn tác thay đổi đó trước khi chuyển giao. Ngoài ra, đây là một cơ hội tốt để xem xét, rà soát những thay đổi trước khi xuất bản. Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về những thay đổi bạn đã thực hiện với lệnh <command>svn status</command> và bạn có thể thâm nhập vào chi tiết của những thay đổi đó bằng cách dùng lệnh <command>svn diff</command>.</para>
 
    <sidebar>
 <!--     <title>Look Ma! No Network!</title> -->
@@ -1161,7 +1161,7 @@
      </indexterm>
      <indexterm>
       <primary>delta</primary>
-     </indexterm>Subversion thực hiện điều này bằng cách lưu giữ bộ nhớ cách riêng của những phiên bản nguyên sơ, chưa thay đổi của mỗi tập tin được định phiên bản bên trong vùng quản trị của bản sao làm việc (với các phiên bản từ 1.7 trở về trước, sẽ có nhiều vùng quản trị). Điều này cho phép Subversion báo cáo—và phục hồi lại—những thay đổi cục bộ trở lại những tập tin này <emphasis>mà không cần có kết nối mạng</emphasis>. Bộ nhớ cache này (gọi là <firstterm>text-base</firstterm>) cũng cho phép Subversion gửi những thay đổi cục bộ của người sử dụng khi chuyển giao đến máy chủ dưới dạng <firstterm>delta</firstterm> (hay là <quote>phần khác biệt</quote>) so với bản nguyên sơ. Sử dụng bộ nhớ cache này là một lợi ích to lớn—ngay cả khi bạn có kết nối internet tốc độ cao, thông thường nó vẫn nhanh hơn rất nhiều khi chỉ gửi phần được thay đổi của tập tin thay vì gửi toàn bộ tập tin đến máy chủ.</para>
+     </indexterm>Subversion thực hiện điều này bằng cách lưu giữ bộ nhớ cache riêng của những phiên bản nguyên sơ, chưa thay đổi của mỗi tập tin được định phiên bản bên trong vùng quản trị của bản sao làm việc (với các phiên bản từ 1.7 trở về trước, sẽ có nhiều vùng quản trị). Điều này cho phép Subversion báo cáo—và phục hồi lại—những thay đổi cục bộ trở lại những tập tin này <emphasis>mà không cần có kết nối mạng</emphasis>. Bộ nhớ cache này (gọi là <firstterm>text-base</firstterm>) cũng cho phép Subversion gửi những thay đổi cục bộ của người sử dụng khi chuyển giao đến máy chủ dưới dạng <firstterm>delta</firstterm> (hay là <quote>phần khác biệt</quote>) so với bản nguyên sơ. Sử dụng bộ nhớ cache này là một lợi ích to lớn—ngay cả khi bạn có kết nối internet tốc độ cao, thông thường nó vẫn nhanh hơn rất nhiều khi chỉ gửi phần được thay đổi của tập tin thay vì gửi toàn bộ tập tin đến máy chủ.</para>
 
    </sidebar>
 
@@ -1179,7 +1179,7 @@
 -->
     <indexterm>
      <primary>svn</primary>
-     <secondary>lệnh con</secondary>
+     <secondary>lệnh phụ</secondary>
      <tertiary>trạng thái</tertiary>
     </indexterm>
 
@@ -1411,7 +1411,7 @@
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.cycle.examine.diff">
 <!--     <title>Examine the details of your local modifications</title> -->
-    <title>Kiểm tra chi tiết những thay đổi trên bản cục bộ của bạn</title>
+    <title>Kiểm tra chi tiết những thay đổi trên bản sao cục bộ của bạn</title>
 
 <!--
     <para>
@@ -1445,13 +1445,13 @@
     <para>
      <indexterm>
       <primary>svn</primary>
-      <secondary>lệnh con</secondary>
+      <secondary>lệnh phụ</secondary>
       <tertiary>diff</tertiary>
      </indexterm>
      <indexterm>
       <primary>những khác biệt</primary>
       <secondary>unified diff</secondary>
-     </indexterm>Một cách khác để kiểm tra những thay đổi của bạn là dùng lệnh <command>svn diff</command> mà sẽ hiển thị những khác biệt trong nội dung tập tin. Khi bạn thực thi lệnh <userinput>svn diff</userinput> không có tham số nào trên bản sao làm việc của bạn, Subversion sẽ hiển thị những thay đổi bạn thực hiện trên những tập tin con-người-có-thể-đọc-được trên bản sao làm việc của bạn. Nó hiển thị những thay đổi này theo định dạng <firstterm>unified diff</firstterm>, là một định dạng mô tả những thay đổi như những <quote>hunks</quote> (hoặc <quote>snippets</quote>) của nội dung tập tin mà mỗi dòng văn bản được đánh tiếp đầu ngữ với một mã ký-tự-đơn: một khoảng trống, có nghĩa là dòng không thay đổi; dấu trừ (<literal>-</literal>), có nghĩa là dòng đã bị xoá khỏi tập tin; dấu cộng (<literal>+</literal>), có nghĩa là dòng đã được thêm vào tập tin. Trong ngữ cảnh của lệnh <command>svn diff</command>, những tiếp đầu ngữ dấu-cộng và dấu-trừ cho thấy những dòng như thế nào trước và sau khi bạn thực hiện thay đổi của bạn.</para>
+     </indexterm>Một cách khác để kiểm tra những thay đổi của bạn là dùng lệnh <command>svn diff</command> mà sẽ hiển thị những khác biệt trong nội dung tập tin. Khi bạn thực thi lệnh <userinput>svn diff</userinput> không có tham số nào trên bản sao làm việc của bạn, Subversion sẽ hiển thị những thay đổi bạn thực hiện trên những tập tin người-đọc-cũng-hiểu-được trên bản sao làm việc của bạn. Nó hiển thị những thay đổi này theo định dạng <firstterm>unified diff</firstterm>, là một định dạng mô tả những thay đổi như những <quote>hunks</quote> (hoặc <quote>snippets</quote>) của nội dung tập tin mà mỗi dòng văn bản được đánh tiếp đầu ngữ với một mã ký-tự-đơn: một khoảng trống, có nghĩa là dòng không thay đổi; dấu trừ (<literal>-</literal>), có nghĩa là dòng đã bị xoá khỏi tập tin; dấu cộng (<literal>+</literal>), có nghĩa là dòng đã được thêm vào tập tin. Trong ngữ cảnh của lệnh <command>svn diff</command>, những tiếp đầu ngữ dấu-cộng và dấu-trừ cho thấy những dòng như thế nào trước và sau khi bạn thực hiện thay đổi của bạn.</para>
 
   <!-- ### TODO: to find the right words in Vietnamese for these items later: "unified diff", "hunks" and "snippets" ### -->
 
@@ -1501,6 +1501,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>svn</primary>
@@ -1529,6 +1530,20 @@
      your working copy with someone else without first committing
      those changes by creating a patch file from the redirected
      output of <command>svn diff</command>:</para>
+-->
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>svn</primary>
+      <secondary>lệnh phụ</secondary>
+      <tertiary>patch</tertiary>
+     </indexterm>
+     <indexterm>
+      <primary>bản vá</primary>
+     </indexterm>
+     <indexterm>
+      <primary>tập tin vá</primary>
+      <see>patches</see>
+     </indexterm>Lệnh <command>svn diff</command> kết xuất kết quả trên bằng cách so sánh tập tin làm việc của bạn với văn bản nguyên sơ của nó. Những tập tin được lên lịch để được thêm vào được trình bày theo kiểu tất cả các dòng được thêm vào; những tập tin được lên lịch để xoá được trình bày theo kiểu tất cả các dòng bị xoá khỏi tập tin. Kết quả của lệnh <command>svn diff</command> tương đối giống lệnh <command>patch</command>—Lệnh <command>svn patch</command> được giới thiệu trong Subversion 1.7 thực hiện được nhiều hơn. Lệnh thực thi bản vá như những lệnh này đọc và ghép <firstterm>tập tin vá</firstterm> (hoặc <quote>bản vá</quote>), là những tập tin mà mô tả sự khác biệt được thực hiện trên một hoặc nhiều tập tin. Vì vậy, bạn có thể chia sẽ những thay đổi mà bạn thực hiện trên bản sao làm việc của bạn với những người khác bằng cách tạo tập tin vá với kết quả của lệnh <command>svn diff</command> mà không cần phải chuyển giao những thay đổi này:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -1537,11 +1552,12 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>Subversion uses its internal diff engine, which produces
      unified diff format, by default. If you want diff output in
      a different format, specify an external diff program using
-     <option>--diff-cmd</option> and pass any additional flags
-     that it needs via the <option>--extensions</option>
+     <option>- -diff-cmd</option> and pass any additional flags
+     that it needs via the <option>- -extensions</option>
      (<option>-x</option>) option. For example, you might want
      Subversion to defer its difference calculation and display
      to the GNU <command>diff</command> program, asking that
@@ -1550,6 +1566,8 @@
      (another flavor of difference format) while ignoring changes
      made only to the case of the letters used in the file's
      contents:</para>
+-->
+    <para>Subversion sử dụng cơ chế so sánh bên trong của nó mà mặc nhiên tạo ra định dạng unified diff. Nếu bạn muốn kết quả của diff theo một định dạng khác, hãy chỉ định một chương trình diff bên ngoài với <option>--diff-cmd</option> và truyền thêm những tham số phụ mà nó cần thông qua tuỳ chọn <option>--extensions</option> (<option>-x</option>). Ví dụ: bạn có thể muốn Subversion hoán lại việc tính toán và hiển thị khác biệt cho chương trình diff của GNU, yêu cầu chương trình này in các sửa đổi cục bộ được thực hiện cho tệp <filename>foo.c</filename> theo định dạng diff (một định dạng khác của định dạng khác biệt) trong khi bỏ qua các thay đổi được thực hiện trên các chữ cái được sử dụng trong tập tin:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -1566,8 +1584,10 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.cycle.revert">
-   <title>Fix Your Mistakes</title>
+<!--    <title>Fix Your Mistakes</title> -->
+   <title>Sửa lỗi của bạn</title>
 
+<!--
    <para>Suppose while viewing the output of <command>svn
     diff</command> you determine that all the changes you made to
     a particular file are mistakes. Maybe you shouldn't have
@@ -1577,19 +1597,25 @@
     find a copy of how the file looked before you changed it, and
     then copy its contents atop your modified version. You
     could attempt to apply those changes to the file again in
-    reverse using <userinput>svn patch --reverse-diff</userinput>
+    reverse using <userinput>svn patch - -reverse-diff</userinput>
     or using your operating system's <userinput>patch -R</userinput>. 
     And there are probably other approaches you could take.</para>
+-->
+   <para>Giả sử rằng khi xem kết quả của lệnh <command>svn diff</command> bạn nhận thấy rằng tất cả những thay đổi mà bạn thực hiện trên một tập tin cụ thể là nhầm lẫn. Có lẽ bạn hoàn toàn không nên thay đổi gì trên tập tin, hoặc có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn nếu thực hiện những điều chỉnh khác bắt đầu lại từ đầu. Bạn có thể hiệu chỉnh lại tập tin và huỷ tất cả những thay đổi đó. Bạn có thể tìm một bản sao của tập tin trước khi bạn thực hiện thay đổi và thay thế vào nội dung bạn đã điều chỉnh. Bạn cũng có thể áp đảo ngược lại những thay đổi này vào tập tin bằng cách dùng <userinput>svn patch --reverse-diff</userinput> hoặc bạn có thể dùng lệnh <userinput>patch -R</userinput> của hệ điều hành của bạn. Và còn có nhiều cách tiếp cận khác mà bạn có thể thử.</para>
 
    <indexterm>
     <primary>svn</primary>
-    <secondary>subcommands</secondary>
+<!--     <secondary>subcommands</secondary> -->
+    <secondary>lệnh phụ</secondary>
     <tertiary>revert</tertiary>
    </indexterm>
 
+<!--
    <para>Fortunately in Subversion, undoing your work and starting
     over from scratch doesn't require such acrobatics. Just use
     the <command>svn revert</command> command:</para>
+-->
+   <para>Thật may mắn là với Subversion việc hoàn tác và bắt đầu hiệu chỉnh lại từ đầu không cần phải thực hiện những việc rối rắm như trên. Chỉ cần sử dụng lệnh <command>svn revert</command>:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -1602,6 +1628,7 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>In this example, Subversion has reverted the file to its
     premodified state by overwriting it with the pristine version
     of the file cached in the text-base area. But note that
@@ -1609,6 +1636,8 @@
     <emphasis>any</emphasis> scheduled operation—for
     example, you might decide that you don't want to add a new
     file after all:</para>
+-->
+   <para>Trong ví dụ này, Subversion đảo ngược lại tập tin trở về trạng thái trước khi nó bị thay đổi bằng cách ghi đè bằng phiên bản nguyên sơ của tập tin. Tuy nhiên lưu ý rằng <command>svn revert</command> có thể hoàn tác <emphasis>bất kỳ</emphasis> những thao tác đã được lên lịch thực hiện—ví dụ, bạn có thể quyết định rằng cuối cùng thì bạn cũng không muốn thêm tập tin mới:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -1624,8 +1653,11 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>Or perhaps you mistakenly removed a file from version
     control:</para>
+-->
+   <para>Hoặc có lẽ bạn xoá nhầm một tập tin:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -1639,6 +1671,7 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>The <command>svn revert</command> command offers salvation
     for imperfect people. It can save you huge amounts of time
     and energy that would otherwise be spent manually unmaking
@@ -1645,13 +1678,17 @@
     changes or, worse, disposing of your working copy and checking
     out a fresh one just to have a clean slate to work with
     again.</para>
+-->
+   <para>Lệnh <command>svn revert</command> là sự cứu vớt cho những người không hoàn hảo. Nó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng mà có thể được dùng để huỷ bỏ những thay đổi của bạn, hoặc là tệ hơn, huỷ hoàn toàn bản sao làm việc của bạn và kiểm xuất một bản mới hoàn toàn chưa có thay đổi nào để bắt đầu làm việc lại.</para>
 
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.cycle.resolve">
-   <title>Resolve Any Conflicts</title>
+<!--    <title>Resolve Any Conflicts</title> -->
+   <title>Giải quyết xung đột</title>
 
+<!--
    <para>
     <indexterm>
      <primary>conflicts</primary>
@@ -1668,9 +1705,18 @@
     changes made since your last update into your working copy.
     So how does Subversion report these conflicts to you, and how
     do you deal with them?</para>
+-->
+   <para>
+    <indexterm>
+     <primary>xung đột</primary>
+     <secondary>giải pháp</secondary>
+    </indexterm>Chúng ta đã biết lệnh <userinput>svn status -u</userinput> có thể dự đoán xung đột như thế nào, tuy nhiên đối phó với những xung đột này là một việc khác cần phải được thực hiện. Xung đột có thể xuất hiện bất kỳ khi nào bạn thực hiện việc hợp nhất hoặc tích hợp những thay đổi từ kho lưu trữ vào trong bản sao làm việc của bạn. Bạn đã biết lệnh <command>svn update</command> tạo ra chính xác tình huống này—mục đích chính của lệnh này là làm cho bản sao làm việc của bạn được cập nhật với kho lưu trữ bằng cách hợp nhất tất cả những thay đổi vào bản sao làm việc của bạn kể từ lần cập nhật cuối cùng. Vậy Subversion thông báo cho bạn những xung đột đó như thế nào, và bạn sẽ đối phó với nó như thế nào?</para>
 
+<!--
    <para>Suppose you run <userinput>svn update</userinput> and you
     see this sort of interesting output:</para>
+-->
+   <para>Giả sử bạn thực thi lệnh <userinput>svn update</userinput> và bạn có được kết quả thú vị bên dưới:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -1685,17 +1731,9 @@
     </screen>
    </informalexample>
 
-   <para>The <computeroutput>U</computeroutput> (which stands for
-    <quote>Updated</quote>) and <computeroutput>G</computeroutput>
-    (for <quote>merGed</quote>) codes are no cause for concern;
-    those files cleanly absorbed changes from the repository. A
-    file marked with <computeroutput>U</computeroutput> contains
-    no local changes but was updated with changes from the
-    repository. One marked with
-    <computeroutput>G</computeroutput> had local changes to begin
-    with, but the changes coming from the repository didn't
-    overlap with those local changes.</para>
+   <para>Những mã <computeroutput>U</computeroutput> (viết tắt của <quote>Updated</quote>) và <computeroutput>G</computeroutput> (viết tắt của <quote>merGed</quote>) là những mục không cần bận tâm; những tập tin này tiếp nhận những thay đổi từ kho lưu trữ. Tập tin được đánh dấu <computeroutput>U</computeroutput> không có thay đổi cục bộ nào được thực hiện nhưng được cập nhật với những thay đổi từ kho lưu trữ. Tập tin được đánh dấu <computeroutput>G</computeroutput> có chứa những thay đổi cục bộ nhưng những thay đổi từ kho lưu trữ không bị chồng lấp với những thay đổi cục bộ này.</para>
 
+<!--
    <para>It's the next few lines which are interesting. First,
     Subversion reports to you that in its attempt to merge
     outstanding server changes into the
@@ -1710,6 +1748,8 @@
     conflict. The most commonly used options are displayed, but
     you can see all of the options by
     typing <replaceable>s</replaceable>:</para>
+-->
+   <para>Điều thú vị xuất hiện ở những dòng tiếp theo. Trước hết, Subversion thông báo cho bạn biết rằng trong quá trình thực hiện việc hợp nhất những thay đổi nổi bật từ máy chủ vào tập tin <filename>bar.c</filename>, nó phát hiện ra rằng một vài thay đổi xung đột với những thay đổi cục bộ chưa được chuyển giao mà bạn đã thực hiện trên bản sao làm việc của bạn . Có lẽ ai đó đã thay đổi trên cùng một dòng mà bạn cũng thay đổi. Bất kể lý do nào, Subversion ngay lập tức đánh dấu tập tin này đang ở trạng thái xung đột. Tiếp theo nó sẽ hỏi bạn muốn làm gì với vấn đề mới được phát hiện, cho phép bạn chọn hành động tiếp theo để giải quyết xung đột. Những tuỳ chọn được sử dụng nhiều nhất sẽ được hiển thị nhưng bạn có thể xem tất cả các tuỳ chọn bằng cách nhập thêm <replaceable>s</replaceable>:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -1742,16 +1782,22 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>Let's briefly review each of these options before we go
     into detail on what each option means.</para>
+-->
+   <para>Hãy xem lướt qua từng tuỳ chọn này trước khi chúng ta đi vào chi tiết mỗi tuỳ chọn có ý nghĩa như thế nào.</para>
 
    <variablelist>
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(e) edit [edit]</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Open the file in conflict with your favorite editor,
        as set in the environment variable
        <literal>EDITOR</literal>.</para>
+-->
+      <para>Mở tập tin xung đột với trình soạn thảo yêu thích của bạn. Trình soạn thảo này được thiết lập trong biến môi trường <literal>EDITOR</literal>.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1758,8 +1804,11 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(df) diff-full</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Display the differences between the base revision
        and the conflicted file itself in unified diff format.</para>
+-->
+      <para>Hiển thị sự khác biệt giữa phiên bản base và tập tin xung đột theo dịnh dạng unified diff.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1766,11 +1815,14 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(r) resolved</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>After editing a file, tell
        <command>svn</command> that you've resolved the
        conflicts in the file and that it should accept the
        current contents—basically that you've
        <quote>resolved</quote> the conflict.</para>
+-->
+      <para>Sau khi cập nhật một tập tin, thông báo với <command>svn</command> rằng bạn đã giải quyết xung đột trong tập tin và nó cần chấp nội dung hiện tại—cơ bản là bạn đã <quote>giải quyết</quote> xong xung đột.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1777,8 +1829,11 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(dc) display-conflict</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Display all conflicting regions of the file,
        ignoring changes which were successfully merged.</para>
+-->
+      <para>Hiển thị tất cả các vùng chứa nội dung xung đột của tập tin, bỏ qua những thay đổi mà đã được hợp nhất thành công.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1785,10 +1840,13 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(mc) mine-conflict [mine-conflict]</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Discard any newly received changes from the server
        which conflict with your local changes to the file under
        review. However, accept and merge all non-conflicting
        changes received from the server for that file.</para>
+-->
+      <para>Huỷ bất kỳ những thay đổi nào mới nhận từ máy chủ mà xung đột với những thay đổi cục bộ của bạn trên tập tin đang xem xét. Tuy nhiên, chấp nhật và hợp nhất tất cả những thay đổi không gặp xung đột từ máy chủ vào trong tập tin này.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1795,10 +1853,13 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(tc) theirs-conflict [theirs-conflict]</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Discard any local changes which conflict with
        incoming changes from the server for the file under
        review. However, preserve all non-conflicting local
        changes to that file.</para>
+-->
+      <para>Huỷ bất kỳ thay đổi cục bộ nào mà xung đột với những thay đổi từ máy chủ trên tập tin đang xem xét. Tuy nhiên, giữ lại tất cả những thay đổi mà không có xung đột trên tập tin này.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1805,9 +1866,12 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(mf) mine-full [mine-full]</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Discard all newly received changes from the server
        for the file under review, but preserve all your local
        changes for that file.</para>
+-->
+      <para>Huỷ tất cả những thay đổi mới nhận từ máy chủ trên tập tin đang xem xét, nhưng giữ lại tất cả những thay đổi cục bộ của bạn trên tập tin này.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1814,9 +1878,12 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(tf) theirs-full [theirs-full]</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Discard all your local changes to the file under
        review and use only the newly received changes from the
        server for that file.</para>
+-->
+      <para>Huỷ tất cả những thay đổi cục bộ của bạn trên tập tin đang xem xét và chỉ sử dụng những thay đổi vừa nhận được từ máy chủ cho tập tin này.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1823,9 +1890,12 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(m) merge</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Launch an internal file merge tool to perform the
        conflict resolution. The option is available starting
        with Subversion 1.8.</para>
+-->
+      <para>Khởi động công cụ hợp nhất tập tin bên trong Subversion để thực hiện việc giải quyết xung đột. Tuỳ chọn này bắt đầu được cung cấp với Subversion 1.8.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1832,9 +1902,12 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(l) launch</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Launch an external program to perform the conflict
        resolution. This requires a bit of preparation
        beforehand.</para>
+-->
+      <para>Khởi động chương trình bên ngoài để thực hiện việc giải quyết xung đột. Điều này đòi hỏi một chút chuẩn bị trước.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1841,8 +1914,11 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(p) postpone [postpone]</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Leave the file in a conflicted state for you to
        resolve after your update is complete.</para>
+-->
+      <para>Giữ nguyên tập tin trong trạng thái xung đột để bạn có thể giải quyết sau khi quá trình cập nhật hoàn tất.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1849,21 +1925,29 @@
     <varlistentry>
      <term><computeroutput>(s) show all</computeroutput></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Show the list of all possible commands you can use
        in interactive conflict resolution.</para>
+-->
+      <para>Hiển thị danh sách tất cả các lệnh mà bạn có thể dùng để tương tác trong việc giải quyết xung đột.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
    </variablelist>
 
+<!--
    <para>We'll cover these commands in more detail now, grouping
     them together by related functionality.</para>
+-->
+   <para>Chúng ta sẽ tìm hiểu những lệnh này chi tiết ngay bây giờ, nhóm chúng lại với nhau theo chức năng.</para>
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.cycle.resolve.diff">
 
-    <title>Viewing conflict differences interactively</title>
+<!--     <title>Viewing conflict differences interactively</title> -->
+    <title>Xem sự khác biệt trên xung đột một cách tương tác</title>
 
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>conflicts</primary>
@@ -1876,6 +1960,12 @@
      (<userinput>df</userinput>), which displays all the local
      modifications to the file in question plus any conflict
      regions:</para>
+-->
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>xung đột</primary>
+      <secondary>xem lại</secondary>
+     </indexterm>Trước khi quyết định sẽ giải quyết xung đột như thế nào, tỷ lệ cao là bạn sẽ muốn biết chính xác điều gì khác biệt trong mỗi xung đột. Hai lệnh có sẵn ở dòng lệnh tương tác giải quyết xung đột có thể hỗ trợ bạn. Lệnh đầu tiên là <quote>diff-full</quote> (<userinput>df</userinput>) hiển thị tất cả những thay đổi cục bộ trên tập tin cộng với những vùng xung đột:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -1896,6 +1986,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>The first line of the diff content shows the previous
      contents of the working copy (the <literal>BASE</literal>
      revision), the next content line is your change, and the
@@ -1902,7 +1993,10 @@
      last content line is the change that was just received from
      the server (<emphasis>usually</emphasis> the
      <literal>HEAD</literal> revision).</para>
+-->
+    <para>Dòng đầu tiên của phần nội khác biệt hiển thị nội dung trước đó của thư mục làm việc (phiên bản <literal>BASE</literal>), dòng tiếp theo là thay đổi của bạn và dòng cuối cùng là thay đổi mới được tiếp nhận từ máy chủ (<emphasis>thông thường</emphasis> là phiên bản <literal>HEAD</literal>).</para>
 
+<!--
     <para>The second command is similar to the first, but
      the <quote>display-conflict</quote>
      (<userinput>dc</userinput>) command shows only the conflict
@@ -1914,9 +2008,14 @@
      with your local changes applied and the server's conflicting
      changes ignored; and with only the server's incoming changes
      applied and your local, conflicting changes reverted.</para>
+-->
+    <para>Lệnh thứ hai tương tự như lệnh đầu tiên, lệnh <quote>display-conflict</quote> (<userinput>dc</userinput>) này chỉ hiển thị vùng xung đột chứ không phải toàn bộ những thay đổi được thực hiện trên tập tin. Thêm vào đó, lệnh này hiển thị vùng xung đột theo một định dạng hơi khác giúp bạn dễ dàng so sánh nội dung tập tin trên những vùng này bởi vì nó sẽ được hiển thị theo một trong ba trạng thái: gốc và không có chỉnh sửa; với những thay đổi cục bộ của bạn được áp vào và những xung đột từ máy chủ được bỏ qua; chỉ với những thay đổi từ máy chủ được áp vào và những thay đổi cục bộ, những thay đổi gây xung đột được đảo ngược.</para>
 
+<!--
     <para>After reviewing the information provided by these
      commands, you're ready to move on to the next action.</para>
+-->
+    <para>Sau khi xem lại thông tin được cung cấp bởi những lệnh này, bạn đã sẵn sàng thực hiện hành động tiếp theo.</para>
 
    </sect3>
 
@@ -1923,8 +2022,10 @@
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.cycle.resolve.resolve">
 
-    <title>Resolving conflict differences interactively</title>
+<!--     <title>Resolving conflict differences interactively</title> -->
+    <title>Giải quyết xung đột một cách tương tác</title>
 
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>conflicts</primary>
@@ -1940,7 +2041,15 @@
      which allow you to simply pick a version of the file and
      move along. Internal merge tool combines all of the
      available ways to resolve conflicts.</para>
+-->
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>xung đột</primary>
+      <secondary>giải quyết</secondary>
+      <tertiary>tương tác</tertiary>
+     </indexterm>Cách chính để giải quyết xung đột một cách tương tác đó là sử dụng công cụ hợp nhất tập tin có sẵn bên trong. Công cụ này sẽ hỏi bạn thực hiện hành động gì với mỗi xung đột và cho phép bạn hợp nhất và chỉnh sửa những thay đổi một cách chọn lọc. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để giải quyết xung đột một cách tương tác—hai trong số đó cho phép bạn hợp nhất và hiệu chỉnh những thay đổi sử dụng trình soạn thảo bên ngoài, phần còn lại đơn giản cho phép bạn lấy một phiên bản của tập tin và xử lý. Công cự hợp nhất có sẵn bên trong cho kết hợp tất cả những cách có sẵn để giải quyết xung đột.</para>
 
+<!--
     <para>You've already reviewed the conflicting changes, so it's
      now time to resolve the conflicts. The first command that
      should help you is the <quote>merge</quote> command
@@ -1949,6 +2058,8 @@
      areas and allows you to choose from a number of options to
      resolve the conflicts area-by-area:
     </para>
+-->
+    <para>Bạn đã xem lại những thay đổi gây xung đột, giờ là thời điểm để giải quyết xung đột. Lệnh đầu tiên mà có thể hỗ trợ bạn là lệnh <quote>merge</quote> (<userinput>m</userinput>) mà có sẵn bắt đầu từ Subversion	1.8. Lệnh này hiển thị những vùng xung đột và cho phép bạn chọn nhiều tuỳ chọn để giải quyết xung đột từng vùng một.</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -1972,11 +2083,16 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>As you can see, when you use the internal file merge tool,
      you can cycle through individual conflicting areas in the
      file and select various resolution options or postpone
      conflict resolution for selected conflicts.</para>
+-->
+    <para>Như bạn thấy, khi bạn sử dụng công cụ hợp nhất tập tin có sẵn, bạn có thể xoay vòng qua từng vùng xung đột riêng lẽ trên tập tin và chọn nhiều tuỳ chọn giải pháp hoặc là hoãn giải quyết xung đột cho một xung đột cụ thể nào đó.</para>
 
+
+<!--
     <para>However, if you wish to use an external editor to choose some
      combination of your local
      changes, you can use the <quote>edit</quote> command
@@ -1988,7 +2104,11 @@
      edited file is no longer in conflict by using
      the <quote>resolved</quote> command
      (<literal>r</literal>).</para>
+-->
+    <para>Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng trình soạn thảo bên ngoài để chọn vài sự kết hợp của những thay đổi cục bộ, bạn có thể sử dụng lệnh <quote>edit</quote> (<userinput>e</userinput>) để hiệu chỉnh tập tin một cách thủ công với một trình soạn thảo văn bản (được cấu hình theo hướng dẫn trong <xref linkend="svn.advanced.externaleditors"/>). Sau khi bạn hiệu chỉnh tập tin, nếu bạn hài lòng với những hiệu chỉnh của bạn, bạn có thể thông báo cho Subversion biết rằng tập tin được hiệu chỉnh đã không còn chứa xung đột bằng cách sử dụng lệnh <quote>resolved</quote> (<literal>r</literal>).</para>
 
+
+<!--
     <para>Regardless of what your local Unix snob will likely tell
      you, editing the file by hand in your favorite text editor
      is a somewhat low-tech way of remedying conflicts (see
@@ -1999,7 +2119,10 @@
      merge tool instead (see
      <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools.merge"
      />).</para>
+-->
+    <para>Bất kể những cao-bồi-thôn Unix có thể sẽ nói với bạn, hiệu chỉnh một tập tin thủ công với trình soạn thảo yêu thích của bạn là một cách hơi công-nghệ-thấp trong việc khác phục xung đột (xem hướng dẫn ở <xref linkend="svn.tour.cycle.resolve.byhand" />). Vì lý do đó Subversion cung cấp lệnh <quote>launch</quote> (<userinput>l</userinput>) để kích hoạt một công cụ hợp nhất đồ hoạ thú vị (xem <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools.merge"/>).</para>
 
+<!--
     <para>There is also a pair of compromise options
      available. The <quote>mine-conflict</quote>
      (<userinput>mc</userinput>)
@@ -2012,7 +2135,11 @@
      preserve both your local changes and changes received from
      the server in regions of the file where no conflict was
      detected.</para>
+-->
+    <para>Ngoài ra còn có một vài lựa chọn có sẵn. Lệnh <quote>mine-conflict</quote> (<userinput>mc</userinput>) và <quote>theirs-conflict</quote> (<userinput>tc</userinput>) hướng dẫn Subversion chọn những thay đổi cục bộ hoặc những thay đổi từ máy chủ một cách riêng biệt như là <quote>người chiến thắng</quote> của tất cả những xung đột trên tập tin. Nhưng không giống lệnh <quote>mine-full</quote> và <quote>theirs-full</quote>, những lệnh này giữ lại cả những thay đổi của bạn lẫn những thay đổi ở máy chủ trên những vùng không có xung đột được phát hiện trên tập tin.</para>
+     
 
+<!--
     <para>Finally, if you decide that you don't need to merge any changes,
      but just want to accept one version of the file or the
      other, you can either choose your changes (a.k.a.
@@ -2020,6 +2147,8 @@
      command (<userinput>mf</userinput>) or choose theirs by using the
      <quote>theirs-full</quote> command
      (<userinput>tf</userinput>).</para>
+-->
+    <para>Cuối cùng, nếu bạn quyết định rằng bạn không cần hợp nhất những thay đổi mà chỉ muốn chấp nhận một trong những phiên bản của tập tin, bạn có thể hoặc là chọn những thay đổi của bạn (còn được biết là <quote>mine</quote>) bằng cách dùng lệnh <quote>mine-full</quote> (<userinput>mf</userinput>) hoặc là chọn những thay đổi từ máy chủ bằng cách sử dụng lệnh <quote>theirs-full</quote> (<userinput>tf</userinput>).</para>
 
    </sect3>
 
@@ -2026,8 +2155,10 @@
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.cycle.resolve.pending">
 
-    <title>Postponing conflict resolution</title>
+<!--     <title>Postponing conflict resolution</title> -->
+    <title>Hoãn giải quyết xung đột</title>
 
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>conflicts</primary>
@@ -2041,17 +2172,28 @@
      resolving a conflict on a file-by-file basis when you run
      <userinput>svn update</userinput>. If you know in advance
      that you don't want to resolve any conflicts interactively,
-     you can pass the <option>--non-interactive</option> option
+     you can pass the <option>- -non-interactive</option> option
      to <command>svn update</command>, and any file in conflict
      will be marked with a <computeroutput>C</computeroutput>
      automatically.</para>
+-->
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>xung đột</primary>
+      <secondary>giải quyết</secondary>
+      <tertiary>hoãn</tertiary>
+     </indexterm>Dường như đây là một phần phù hợp cho việc tránh những bất đồng, nhưng thực tế thì vẫn đang là về Subversion, nên hãy tiếp tục. Nếu bạn đang thực hiện việc cập nhật và bạn gặp một xung đột mà bạn chưa chuẩn bị để xem hoặc giải quyết, bạn có thể nhập <userinput>p</userinput> để hoãn việc giải quyết xung đột trên từng tập tin khi bạn thực thi lệnh <userinput>svn update</userinput>. Nếu bạn không muốn giải quyết những xung đột một cách tương tác, bạn có thể truyền thêm tham số <option>--non-interactive</option> vào lệnh <command>svn update</command> và bất kỳ tập tin nào có chứa xung đột sẽ được đánh dấu <computeroutput>C</computeroutput> một cách tự động.</para>
 
+<!--
     <para>Beginning with Subversion 1.8, an internal file merge
      tool allows you to postpone conflict resolution for certain
      conflicts, but resolve other confilcts. Therefore, you can
      postpone conflict resolution area-by-area, not just on
      file-to-file basis.</para>
+-->
+    <para>Bắt đầu từ Subversion 	1.8, công cụ hợp nhất tập tin có sẵn bên trong cho phép bạn tạm hoãn giải quyết một xung đột cụ thể và tập trung vào giải quyết những xung đột khác. Vì vậy, bạn có thể hoãn giải quyết xung đột theo-từng-vùng chứ không phải chỉ theo-từng-tập-tin.</para>
 
+<!--
     <para>The <computeroutput>C</computeroutput>
      (for <quote>Conflicted</quote>) means that the changes from the
      server overlapped with your own, and now you have to
@@ -2059,21 +2201,33 @@
      When you postpone a conflict resolution,
      <command>svn</command> typically does three things to assist
      you in noticing and resolving that conflict:</para>
+-->
+    <para>Mục <computeroutput>C</computeroutput> (đại diện cho <quote>Conflicted</quote>) có nghĩa là thay đổi từ phía máy chủ trùng lấp với thay đổi của riêng bạn và lúc này bạn cần phải lựa chọn giữa những thay đổi này một cách thủ công sau khi việc cập nhật hoàn thành. Khi bạn tạm hoãn giải quyết một xung đột, lệnh <command>svn</command> thông thường thực hiện ba thao tác trong việc hỗ trợ bạn lưu ý và giải quyết xung đột đó:</para>
 
     <itemizedlist>
 
+<!--
      <indexterm>
       <primary>conflicts</primary>
       <secondary>conflict markers</secondary>
      </indexterm>
+-->
+     <indexterm>
+      <primary>xung đột</primary>
+      <secondary>dấu hiệu xung đột</secondary>
+     </indexterm>
 
      <listitem>
+<!--
       <para>Subversion prints a <computeroutput>C</computeroutput>
        during the update and remembers that the file is in a
        state of conflict.</para>
+-->
+      <para>Subversion in xuất kết quả <computeroutput>C</computeroutput> trong quá trình cập nhật và ghi nhớ rằng tập tin đang trong tình trạng xung đột.</para>
      </listitem>
 
      <listitem>
+<!--
       <para>If Subversion considers the file to be mergeable, it
        places <firstterm>conflict
        markers</firstterm>—special strings of text that
@@ -2084,11 +2238,16 @@
        file is capable of contextual, line-based merging. See
        <xref linkend="svn.advanced.props.special.mime-type"/>
        to learn more.)</para>
+-->
+      <para>Subversion cân nhắc nếu tập tin là có thể hợp nhất được, nó sẽ đặt một <firstterm>dấu hiệu xung đột</firstterm>—một chuỗi văn bản đặc biệt đặt giới hạn cho <quote>các mặt</quote> của xung đột—vào trong tập tin để biểu diễn một cách trực quan vùng trùng lấp. (Subversion sử dụng thuộc tính <literal>svn:mime-type</literal> để quyết định liệu một tập tin có khả năng hợp nhất theo ngữ cảnh, dựa-trên-dòng).</para>
      </listitem>
 
      <listitem>
+<!--
       <para>For every conflicted file, Subversion places three
        extra unversioned files in your working copy:</para>
+-->
+      <para>Với mỗi tập tin xung đột, Subversion đặt thêm ba tập tin không đánh phiên bản vào trong bản sao làm việc của bạn:</para>
 
       <variablelist>
 
@@ -2095,6 +2254,7 @@
        <varlistentry>
         <term><filename>filename.mine</filename></term>
         <listitem>
+<!--
          <para>This is the file as it existed in your working
           copy before you began the update process. It
           contains any local modifications you had made to
@@ -2103,6 +2263,8 @@
           the <filename>.mine</filename> file isn't created,
           since it would be identical to the working
           file.)</para>
+-->
+         <para>Đây là tập tin tồn tại trong bản sao làm việc của bạn trước khi bạn bắt đầu tiến trình cập nhật. Nó bao gồm bất kỳ một thay đổi cục bộ nào mà bạn thực hiện trên tập tin cho tới thời điểm đó. (Subversion xem xét nếu tập tin này là không thể hợp nhất được, tập tin <filename>.mine</filename> sẽ không được tạo ra)</para>
         </listitem>
        </varlistentry>
 
@@ -2110,6 +2272,7 @@
         <term><filename>filename.r<replaceable>OLDREV</replaceable>
            </filename></term>
         <listitem>
+<!--
          <para>This is the file as it existed in the
           <literal>BASE</literal> revision—that is,
           the unmodified revision of the file in your
@@ -2117,6 +2280,8 @@
           the update process—where
           <replaceable>OLDREV</replaceable> is that base
           revision number.</para>
+-->
+         <para>Đây là tập tin này tồn tại trong phiên bản <literal>BASE</literal>—phiên bản chưa chỉnh sửa của tập tin trong bản sao làm việc của bạn—trong đó <replaceable>OLDREV</replaceable> là số phiên bản base.</para>
         </listitem>
        </varlistentry>
 
@@ -2124,6 +2289,7 @@
         <term><filename>filename.r<replaceable>NEWREV</replaceable>
            </filename></term>
         <listitem>
+<!--
          <para>This is the file that your Subversion client
           just received from the server via the update of
           your working copy, where
@@ -2131,6 +2297,8 @@
           the revision number to which you were updating
           (<literal>HEAD</literal>, unless otherwise
           requested).</para>
+-->
+         <para>Đây là tập tin mà ứng dụng khách Subversion của bạn mới nhận được từ máy chủ thông qua quá trình cập nhật bản sao làm việc của bạn, với <replaceable>NEWREV</replaceable> tương đồng với số phiên bản mà bạn đang cập nhật (là <literal>HEAD</literal> nếu không có yêu cầu phiên bản nào khác).</para>
         </listitem>
        </varlistentry>
 
@@ -2139,11 +2307,14 @@
 
     </itemizedlist>
 
+<!--
     <para>For example, Sally makes changes to the file
      <filename>sandwich.txt</filename>, but does not yet commit
      those changes. Meanwhile, Harry commits changes to that
      same file. Sally updates her working copy before committing
      and she gets a conflict, which she postpones:</para>
+-->
+    <para>Ví dụ, Sally thực hiện thay đổi tập tin <filename>sandwich.txt</filename> nhưng cô ấy chưa chuyển giao những thay đổi. Trong khi đó, Harry chuyển giao thay đổi của anh ấy trên cùng tập tin này. Sally sau đó cập nhật bản sao làm việc của cô ấy trước khi chuyển giao và cô ấy gặp tình huống xung đột, cố ấy tạm hoãn xung đột này:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2165,10 +2336,13 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>At this point, Subversion will <emphasis>not</emphasis>
      allow Sally to commit the file
      <filename>sandwich.txt</filename> until the three temporary
      files are removed:</para>
+-->
+    <para>Tại thời điểm này, Subversion sẽ <emphasis>không</emphasis> cho phép Sally chuyển giao tập tin <filename>sandwich.txt</filename> cho đến khi ba tập tin tạm được loại bỏ:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2178,11 +2352,12 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>If you've postponed a conflict, you need to resolve the
      conflict before Subversion will allow you to commit your
      changes. You'll do this with the <command>svn
      resolve</command> command. This command accepts
-     the <option>--accept</option> option, which allows you
+     the <option>- -accept</option> option, which allows you
      specify your desired approach for resolving the conflict.
      Prior to Subversion 1.8, the <command>svn resolve</command>
      <emphasis>required</emphasis> the use of this option.
@@ -2193,24 +2368,30 @@
      already) in the previous section,
      <xref linkend="svn.tour.cycle.resolve.resolve" />. We'll
      take the opportunity in this section, though, to discuss
-     the use of the <option>--accept</option> option for
+     the use of the <option>- -accept</option> option for
      conflict resolution.</para>
+-->
+    <para>Nếu bạn hoãn một xung đột, bạn cần phải giải quyết xung đột đó trước khi Subversion cho phép bạn chuyển giao những thay đổi. Bạn thực hiện việc này với lệnh <command>svn resolve</command>. Lệnh này chấp nhận tham số <option>--accept</option> mà cho phép bạn chỉ định hướng tiếp cận mong muốn của bạn để giải quyết xung đột. Trước phiên bản Subversion 1.8, lệnh <command>svn resolve</command> <emphasis>yêu cầu</emphasis> phải có tuỳ chọn này. Subversion từ phiên bản 1.8 cho phép bạn thực thi lệnh <command>svn resolve</command> mà không cần phải có tham số này. Khi bạn thực thi lệnh này như vậy, Subversion khuấy động cơ chế giải quyết xung đột tương tác của nó, bạn có thể đọc về cơ chế này ở trong phần kế trước, <xref linkend="svn.tour.cycle.resolve.resolve" />. Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này để thảo luận về tuỳ chọn <option>--accept</option> trong việc giải quyết xung đột.</para>
 
-    <para>The <option>--accept</option> option to the <command>svn
+<!--
+    <para>The <option>- -accept</option> option to the <command>svn
      resolve</command> command instructs Subversion to use one of
      its pre-packaged approaches to conflict resolution. If
      you want Subversion to resolve the conflict using the
      version of the file that you last checked out before making
-     your edits, use <option>--accept=base</option>. If you'd
+     your edits, use <option>- -accept=base</option>. If you'd
      prefer instead to keep the version that contains only your
-     edits, use <option>--accept=mine-full</option>. You can also
+     edits, use <option>- -accept=mine-full</option>. You can also
      select the version that your most recent update pulled from
      the server (discarding your edits entirely)—that's
-     done using <option>--accept=theirs-full</option>. There
+     done using <option>- -accept=theirs-full</option>. There
      are other <quote>canned</quote> resolution types, too. See
      <xref linkend="svn.ref.svn.sw.accept" /> in
      <xref linkend="svn.ref.svn" /> for details.</para>
+-->
+    <para>Tuỳ chọn <option>--accept</option> của lệnh <command>svn resolve</command> chỉ thị Subversion sử dụng một trong những cách tiếp cận đã được đóng gói sẵn. Nếu bạn muốn Subversion giải quyết xung đột bằng cách sử dụng phiên bản của tập tin mà bạn kiểm xuất lần cuối trước khi bạn hiệu chỉnh, sử dụng <option>--accept=base</option>. Nếu bạn thích giữ lại phiên bản mà chỉ chứa những thay đổi của bạn, sử dụng <option>--accept=mine-full</option>. Bạn cũng có thể chọn phiên bản mà những cập nhật mới nhất của bạn được lấy về từ máy chủ (huỷ bỏ toàn bộ những chỉnh sửa của bạn)—sử dụng <option>--accept=theirs-full</option>. Ngoài ra cũng còn có những loại giải pháp <quote>được đóng gói sẵn</quote> khác. Xem chi tiết tại <xref linkend="svn.ref.svn.sw.accept" /> trên <xref linkend="svn.ref.svn" />.</para>
 
+<!--
     <para>You aren't limited strictly to all-or-nothing options.
      If you want to pick and choose from your changes and the
      changes that your update fetched from the server, you can
@@ -2219,8 +2400,11 @@
      conflict markers within the file), then tell Subversion to
      resolve the conflict by keeping the working file in its
      current state by running <command>svn resolve</command> with
-     the <option>--accept=working</option> option.</para>
+     the <option>- -accept=working</option> option.</para>
+-->
+    <para>Bạn không bị giới hạn một cách cứng nhắc vào những tuỳ chọn tất-cả-hoặc-không-có-gì. Nếu bạn muốn chọn lọc từ những thay đổi của bạn và những thay đổi mà bạn lấy về từ máy chủ, bạn có thể chỉnh sửa tập tin đang làm việc một cách thủ công, sửa chữa phần văn bản xung đột <quote>bằng tay</quote> (bằng cách xem xét và hiệu chỉnh dấu hiệu xung đột bên trong tập tin) và thông báo cho Subversion giải quyết xung đột bằng cách giữ nguyên trạng thái của tập tin đang làm việc bằng lệnh <command>svn resolve</command> với tuỳ chọn <option>--accept=working</option>.</para>
 
+<!--
     <para><command>svn resolve</command> removes the three
      temporary files and accepts the version of the file that you
      specified. After the command completes
@@ -2228,6 +2412,8 @@
      choose to postpone resolution, of course—Subversion no
      longer considers the file to be in a state of
      conflict:</para>
+-->
+    <para>Lệnh <command>svn resolve</command> loại bỏ ba tập tin tạm và chấp nhật phiên bản của tập tin mà bạn chỉ định. Sau khi lệnh được thực hiện thành công—và giả sử rằng bạn không chọn để hoãn giải quyết một cách tương tác—Subversion không còn xem tập tin trong trạng thái xung đột nữa:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2240,8 +2426,10 @@
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.cycle.resolve.byhand">
-    <title>Manual conflict resolution</title>
+<!--     <title>Manual conflict resolution</title> -->
+    <title>Giải quyết thủ công xung đột</title>
 
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>conflicts</primary>
@@ -2250,7 +2438,15 @@
      </indexterm>Manually resolving conflicts can be quite intimidating the
      first time you attempt it, but with a little practice, it
      can become as easy as falling off a bike.</para>
+-->
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>xung đột</primary>
+      <secondary>giải pháp</secondary>
+      <tertiary>thủ công</tertiary>
+     </indexterm>Giải quyết xung đột một cách thủ công có thể khá đáng sợ khi bạn thử nó lần đầu tiên, tuy nhiên chỉ cần luyện tập không nhiều, nó trở nên dễ như là rơi khỏi xe đạp.</para>
 
+<!--
     <para>Here's an example. Due to a miscommunication, you and
      Sally, your collaborator, both edit the file
      <filename>sandwich.txt</filename> at the same time. Sally
@@ -2258,6 +2454,8 @@
      copy, you get a conflict and you're going to have to edit
      <filename>sandwich.txt</filename> to resolve the conflict.
      First, let's take a look at the file:</para>
+-->
+    <para>Đây là một ví dụ. Vì lý do hiểu nhầm, bạn và Sally, cả hai cùng hiệu chỉnh tập tin <filename>sandwich.txt</filename> tại cùng một thời điểm. Sally chuyển giao những thay đổi của cô ấy và khi bạn cập nhật bản sao làm việc của bạn, bạn gặp phải xung đột và bạn cần phaỉ hiệu chỉnh tập tin <filename>sandwich.txt</filename> để giải quyết xung đột. Trước hết, hãy xem qua tập tin:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2280,6 +2478,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>The strings of less-than signs, equals signs, and
      greater-than signs are conflict markers and are not part of
      the actual data in conflict. You generally want to ensure
@@ -2287,6 +2486,8 @@
      commit. The text between the first two sets of markers is
      composed of the changes you made in the conflicting
      area:</para>
+-->
+    <para>Những chuỗi ký tự dấu nhỏ hơn, dấu bằng và dấu lớn hơn là những dấu hiệu xung đột và không phải là một phần của dữ liệu thực đang trong xung đột. Bạn thường muốn đảm bảo rằng những chuỗi này bị loại khỏi tập tin trước khi bạn chuyển giao. Phần văn bản ở giữa hai vùng đầu tiên đánh dấu hiệu xung đột bao gồm những thay đổi mà bạn thực hiện trong vùng xung đột:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2298,9 +2499,13 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>The text between the second and third sets of conflict
      markers is the text from Sally's commit:</para>
+-->
+    <para>Phần văn bản ở giữa vùng đánh dấu xung đột thứ hai và vùng thứ ba là phần văn bản mà Sally commit:</para>
 
+
     <informalexample>
      <screen>
 =======
@@ -2310,6 +2515,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>Usually you won't want to just delete the conflict
      markers and Sally's changes—she's going to be awfully
      surprised when the sandwich arrives and it's not what she
@@ -2320,6 +2526,8 @@
      a rail.</para></footnote> Once you've agreed on the changes
      you will commit, edit your file and remove the conflict
      markers:</para>
+-->
+    <para>Thông thường bạn sẽ không chỉ muốn những dấu hiệu xung đột và những thay đổi của Sally—cô ấy sẽ cực kỳ ngạc nhiên khi miếng sandwich đến và nó không phải là những gì cô ấy muốn. Đây là lúc mà bạn nhấc điện thoại hoặc đi bộ qua văn phòng và giải thích với Sally rằng bạn không thể mua dưa cải bắp từ một nhà hàng Ý.<footnote><para>Và nếu bạn hỏi mua dưa cải, họ có thể đẩy bạn ra khỏi thành phố bằng xe lửa.</para></footnote> Khi bạn đã hài lòng với những thay đổi mà bạn sẽ chuyển giao, hiệu chỉnh tập tin của bạn và xoá bỏ những dấu hiệu xung đột:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2336,8 +2544,11 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>Now use <command>svn resolve</command>, and you're
      ready to commit your changes:</para>
+-->
+    <para>Lúc này sử dụng lệnh <command>svn resolve</command>, bạn đã sẵn sàng để chuyển giao những thay đổi của bạn:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2347,6 +2558,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>Naturally, you want to be careful that when using
      <command>svn resolve</command> you don't tell Subversion
      that you've resolved a conflict when you truly haven't.
@@ -2353,7 +2565,10 @@
      Once the temporary files are removed, Subversion will let
      you commit the file even if it still contains conflict
      markers.</para>
+-->
+    <para>Đương nhiên, bạn cần phải cẩn thận không sử dụng lệnh <command>svn resolve</command> để thông báo cho Subversion biết rằng bạn đã giải quyết một xung đột trong khi bạn thật tế chưa giải quyết xung đột đó. Ngay khi những tập tin tạm được xoá bỏ, Subversion sẽ cho phép bạn chuyển giao tập tin ngay cả khi nó vẫn còn chứa những dấu hiệu xung đột.</para>
 
+<!--
     <para>If you ever get confused while editing the conflicted
      file, you can always consult the three files that Subversion
      creates for you in your working copy—including your
@@ -2360,14 +2575,20 @@
      file as it was before you updated. You can even use a
      third-party interactive merging tool to examine those three
      files.</para>
+-->
+    <para>Trong khi hiệu chỉnh tập tin xung đột, bạn có thể tham khảo ba tập tin mà Subversion tạo cho bạn trong bản sao làm việc—bao gồm cả tập tin của bạn ở trạng thái trước khi bạn cập nhật. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ hợp nhất tương tác của bên-thứ-ba để xem xét những tập tin này.</para>
 
    </sect3>
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.cycle.resolve.theirsfull">
+<!--
     <title>Discarding your changes in favor of a newly fetched
      revision</title>
+-->
+    <title>Huỷ bỏ những thay đổi của bạn và sử dụng phiên bản mới được lấy về</title>
  
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>conflicts</primary>
@@ -2375,10 +2596,17 @@
       <tertiary>discarding local changes</tertiary>
      </indexterm>If you get a conflict and decide that you want
      to throw out your changes, you can run <userinput>svn
-     resolve --accept theirs-full
+     resolve - -accept theirs-full
      <replaceable>CONFLICTED-PATH</replaceable></userinput> and
      Subversion will discard your edits and remove the temporary
      files:</para>
+-->
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>xung đột</primary>
+      <secondary>giải pháp</secondary>
+      <tertiary>huỷ bỏ những thay đổi cục bộ</tertiary>
+     </indexterm>Nếu bạn gặp một xung đột và bạn quyết định rằng bạn muốn vứt bỏ những thay đổi của bạn, bạn có thể thực thi lệnh <userinput>svn resolve --accept theirs-full <replaceable>CONFLICTED-PATH</replaceable></userinput> và Subversion sẽ loại bỏ những thay đổi của bạn và xoá bỏ những tập tin tạm:</para>
 
     <informalexample>
     <screen>
@@ -2404,8 +2632,10 @@
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.cycle.resolve.revert">
-    <title>Punting: using svn revert</title>
+<!--     <title>Punting: using svn revert</title> -->
+    <title>Đặt cược: sử dụng svn revert</title>
 
+<!--
     <para>
      <indexterm>
       <primary>conflicts</primary>
@@ -2414,6 +2644,13 @@
      </indexterm>If you decide that you want to throw out your changes
      and start your edits again (whether this occurs after a
      conflict or anytime), just revert your changes:</para>
+-->
+    <para>
+     <indexterm>
+      <primary>xung đột</primary>
+      <secondary>giải pháp</secondary>
+      <tertiary>huỷ bỏ những thay đổi cục bộ</tertiary>
+     </indexterm>Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn giữ lại những thay đổi của bạn và bắt đầu lại việc chỉnh sửa (ngay sau khi một xung đột xuất hiện hoặc bất kỳ lúc nào), chỉ cần đảo ngược lại những thay đổi của bạn:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2425,8 +2662,11 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>Note that when you revert a conflicted file, you don't
      have to use <command>svn resolve</command>.</para>
+-->
+    <para>Lưu ý rằng khi bạn đảo ngược một tập tin xung đột, bạn không cần phải sử dụng lệnh <command>svn resolve</command>.</para>
 
    </sect3>
 
@@ -2434,19 +2674,26 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.cycle.commit">
-   <title>Commit Your Changes</title>
+<!--    <title>Commit Your Changes</title> -->
+   <title>Chuyển giao những thay đổi của bạn</title>
 
+<!--
    <para>Finally! Your edits are finished, you've merged all
     changes from the server, and you're ready to commit your
     changes to the repository.</para>
+-->
+   <para>Cuối cùng! Việc hiệu chỉnh của bạn đã hoàn tất, bạn đã hợp nhất tất cả những thay đổi từ máy chủ và bạn đã sẵn sàng để chuyển giao những thay đổi của bạn vào kho lưu trữ.</para>
 
+<!--
    <para>The <command>svn commit</command> command sends all of
     your changes to the repository. When you commit a change, you
     need to supply a log message describing your change. Your log
     message will be attached to the new revision you create. If
     your log message is brief, you may wish to supply it on the
-    command line using the <option>--message</option>
+    command line using the <option>- -message</option>
     (<option>-m</option>) option:</para>
+-->
+   <para>Lệnh <command>svn commit</command> gửi tất cả những thay đổi của bạn vào kho lưu trữ. Khi bạn chuyển giao một thay đổi, bạn cần cung cấp một ghi chú nhật ký mô tả những thay đổi của bạn. Ghi chú nhật ký của bạn sẽ được đính kèm vào trong phiên bản mà bạn mới tạo. Nếu ghi chú của bạn ngắn gọn, bạn có thể cung cấp nó trên dòng lệnh dùng tuỳ chọn <option>--message</option> (<option>-m</option>):</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -2457,11 +2704,14 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>However, if you've been composing your log message in some
     other text file as you work, you may want to tell Subversion
     to get the message from that file by passing its filename as
-    the value of the <option>--file</option> (<option>-F</option>)
+    the value of the <option>- -file</option> (<option>-F</option>)
     option:</para>
+-->
+   <para>Tuy nhiên, nếu bạn soạn nhật ký ghi chú trong một tập tin văn bản khác, bạn có thể thông báo cho Subversion lấy nội dung ghi chú trong tập tin đó bằng cách truyền tên tập tin vào tham số <option>--file</option> (<option>-F</option>):</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -2472,20 +2722,26 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>If you fail to specify either the
-    <option>--message</option> (<option>-m</option>)
-    or <option>--file</option> (<option>-F</option>) option,
+    <option>- -message</option> (<option>-m</option>)
+    or <option>- -file</option> (<option>-F</option>) option,
     Subversion will automatically launch your favorite editor (see
     the information on <literal>editor-cmd</literal> in
     <xref linkend="svn.advanced.confarea.opts.config"/>) for
     composing a log message.</para>
+-->
+   <para>Nếu bạn không chỉ rõ tuỳ chọn <option>--message</option> (<option>-m</option>) hoặc <option>--file</option> (<option>-F</option>), Subversion sẽ tự động khởi động trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn (xem thông tin <literal>editor-cmd</literal> trong <xref linkend="svn.advanced.confarea.opts.config"/>) để soạn ghi chú nhật ký.</para>
 
    <tip>
+<!--
     <para>If you're in your editor writing a commit message and
      decide that you want to cancel your commit, you can just
      quit your editor without saving changes. If you've already
      saved your commit message, simply delete all the text, save
      again, and then abort:</para>
+-->
+    <para>Nếu bạn đang soạn thảo một ghi chú chuyển giao với trình soạn thảo của bạn và bạn quyết định huỷ việc chuyển giao, bạn chỉ việc thoát khỏi trình soạn thảo mà không lưu lại những thay đổi. Nếu bạn đã lưu ghi chú chuyển giao, chỉ việc đơn giản xoá tất cả phần văn bản, lưu lại và huỷ (với abort):</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2500,6 +2756,7 @@
     </informalexample>
    </tip>
 
+<!--
    <para>The repository doesn't know or care whether your changes make
     any sense as a whole; it checks only to make sure nobody
     else has changed any of the same files that you did when you
@@ -2506,6 +2763,8 @@
     weren't looking. If somebody <emphasis>has</emphasis> done
     that, the entire commit will fail with a message informing you
     that one or more of your files are out of date:</para>
+-->
+   <para>Kho lưu trữ không biết hoặc không quan tâm liệu những thay đổi của bạn có ý nghĩa như thế nào; nó chỉ kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai khác thay đổi trên cùng một tập tin. Nếu có ai đó <emphasis>có thay đổi</emphasis>, toàn bộ việc chuyển giao sẽ thất bại với một thông báo báo cho bạn biết rằng một hoặc nhiều tập tin của bạn quá hạn:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -2518,14 +2777,21 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>(The exact wording of this error message depends on the
     network protocol and server you're using, but the idea is the
     same in all cases.)</para>
+-->
+   <para>(Câu từ chính xác của thông báo lỗi này tuỳ thuộc vào giao thức mạng và máy chủ mà bạn đang sử dụng, tuy nhiên ý tưởng chung là như nhau trong tất cả các trường hợp.)</para>
 
+<!--
    <para>At this point, you need to run <userinput>svn
     update</userinput>, deal with any merges or conflicts that
     result, and attempt your commit again.</para>
+-->
+   <para>Tại điểm này, bạn cần thực thi lệnh <userinput>svn update</userinput>, giải quyết bất kỳ sự hợp nhất hay xung đột nào và thực hiện lại việc chuyển giao.</para>
 
+<!--
    <para>That covers the basic work cycle for using Subversion.
     Subversion offers many other features that you can use
     to manage your repository and working copy, but most of your
@@ -2533,6 +2799,8 @@
     that we've discussed so far in this chapter. We will,
     however, cover a few more commands that you'll use fairly
     often.</para>
+-->
+   <para>Trên đây bao gồm chu trình làm việc cơ bản để sử dụng Subversion. Subversion cung cấp nhiều tính năng khác mà bạn có thể sử dụng để quản lý kho lưu trữ và bản sao làm việc của bạn, tuy nhiên đa số những ứng dụng hàng-ngày của Subversion sẽ chỉ bao gồm những lệnh mà cho đến nay chúng tôi đã thảo luận. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bàn thêm một số lệnh mà bạn sẽ sử dụng khá thường xuyên.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -2542,8 +2810,10 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.history">
-  <title>Examining History</title>
+<!--   <title>Examining History</title> -->
+  <title>Xem xét Lịch sử</title>  
 
+<!--
   <para>Your Subversion repository is like a time machine. It keeps
    a record of every change ever committed and allows you to
    explore this history by examining previous versions of files and
@@ -2553,9 +2823,14 @@
    date or revision number in the past. However, sometimes you
    just want to <emphasis>peer into</emphasis> the past instead of
    <emphasis>going into</emphasis> it.</para>
+-->
+  <para>Kho lưu trữ Subversion của bạn giống như một cỗ máy thời gian. Nó lưu giữ một bản ghi của mỗi thay đổi được chuyển giao và cho phép bạn khám phá lịch sử này bằng cách xem xét phiên bản trước đó của những tập tin và thư mục cũng như các siêu dữ liệu đi kèm với chúng. Với một lệnh Subversion đơn giản, bạn có thể kiểm xuất kho lưu trữ (hoặc là phục hồi một bản sao làm việc đã tồn tại) y hệt như nó ở một ngày tháng bất kỳ hoặc một số phiên bản cụ thể trong quá khứ. Tuy nhiên, đôi khi bạn chỉ muốn <emphasis>nhìn vào</emphasis> quá khứ thay vì <emphasis>đi vào</emphasis> trong nó.</para>
 
+<!--
   <para>Several commands can provide you with historical data from
    the repository:</para>
+-->
+  <para>Rất nhiều lệnh có thể cung cấp cho bạn dữ liệu lịch sử từ kho lưu trữ:</para>
 
    <variablelist>
 
@@ -2562,7 +2837,8 @@
     <varlistentry>
      <term><command>svn diff</command></term>
      <listitem>
-      <para>Shows line-level details of a particular change</para>
+<!--       <para>Shows line-level details of a particular change</para> -->
+      <para>Hiển thị chi tiết theo từng dòng của một thay đổi cụ thể</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -2569,9 +2845,12 @@
     <varlistentry>
      <term><command>svn log</command></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Shows you broad information: log messages with date
        and author information attached to revisions and which
        paths changed in each revision</para>
+-->
+      <para>Hiển thị cho bạn nhiều thông tin: ghi chú nhật ký với ngày tháng, thông tin tác giả đi kèm phiên bản và những đường dẫn nào được thay đổi trong mỗi phiên bản</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -2578,8 +2857,11 @@
     <varlistentry>
      <term><command>svn cat</command></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Retrieves a file as it existed in a particular
        revision number and displays it on your screen</para>
+-->
+      <para>Lấy về một tập tin từ một phiên bản cụ thể và hiển thị nó trên màn hình của bạ</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -2586,10 +2868,14 @@
     <varlistentry>
      <term><command>svn annotate</command></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Retrieves a human-readable file as it existed in a
        particular revision number, displaying its contents in a
        tabular form with last-changed information attributed to
        each line of the file.</para>
+-->
+      <para>Lấy về một tập tin người-đọc-cũng-hiểu-được
+ từ một phiên bản cụ thể và hiển thị nội dung của nó theo dạng bảng với thông tin thay đổi cuối cùng đại diện cho mỗi dòng của tập tin.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -2596,8 +2882,11 @@
     <varlistentry>
      <term><command>svn list</command></term>
      <listitem>
+<!--
       <para>Displays the files in a directory for any given
        revision</para>
+-->
+      <para>Hiển thị những tập tin trong một thư mục của một phiên bản cụ th</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -2606,29 +2895,39 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.history.diff">
-   <title>Examining the Details of Historical Changes</title>
+<!--    <title>Examining the Details of Historical Changes</title> -->
+   <title>Xem xét chi tiết của những thay đổi trong lịch sử</title>
 
+<!--
    <para>We've already seen <command>svn diff</command>
     before—it displays file differences in unified diff
     format; we used it to show the local modifications made to
     our working copy before committing to the repository.</para>
+-->
+   <para>Chúng ta đã xem qua lệnh <command>svn diff</command>—nó hiển thị những khác biệt trên tập tin theo định dạng unified diff; chúng ta sử dụng nó để hiển thị những thay đổi cục bộ được thực hiện trên bản sao làm việc trước khi chuyển giao đến kho lưu trữ.</para>
 
+<!--
    <para>In fact, it turns out that there are
     <emphasis>three</emphasis> distinct uses of <command>svn
     diff</command>:</para>
+-->
+   <para>Trên thực tế, nó chỉ ra rằng có <emphasis>ba</emphasis> dạng sử dụng khác biệt của lệnh <command>svn diff</command>:</para>
 
    <itemizedlist>
 
     <listitem>
-     <para>Examining local changes</para>
+<!--      <para>Examining local changes</para> -->
+     <para>Xem xét những thay đổi cục bộ</para>
     </listitem>
 
     <listitem>
-     <para>Comparing your working copy to the repository</para>
+<!--      <para>Comparing your working copy to the repository</para> -->
+     <para>So sánh bản sao làm việc của bạn với kho lưu trữ</para>
     </listitem>
 
     <listitem>
-     <para>Comparing repository revisions</para>
+<!--      <para>Comparing repository revisions</para> -->
+     <para>So sánh những phiên bản trên kho lưu trữ</para>
     </listitem>
 
    </itemizedlist>
@@ -2635,12 +2934,16 @@
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.history.diff.local">
-    <title>Examining local changes</title>
+<!--     <title>Examining local changes</title> -->
+    <title>Xem xét những thay đổi cục bộ</title>
 
+<!--
     <para>As we've seen, invoking <userinput>svn diff</userinput> with
      no options will compare your working files to the cached
      <quote>pristine</quote> copies in
      the <filename>.svn</filename> area:</para>
+-->
+    <para>Như chúng ta đã thấy, gọi lệnh <userinput>svn diff</userinput> mà không có tham số sẽ so sánh những tập tin đang làm việc của bạn với bản sao <quote>nguyên sơ</quote> được lưu trữ trong vùng <filename>.svn</filename>:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2664,12 +2967,16 @@
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.history.diff.wcrepos">
-    <title>Comparing working copy to repository</title>
+<!--     <title>Comparing working copy to repository</title> -->
+    <title>So sánh bản sao làm việc với kho lưu trữ</title>
 
-    <para>If a single <option>--revision</option>
+<!--
+    <para>If a single <option>- -revision</option>
      (<option>-r</option>) number is passed, your
      working copy is compared to the specified revision in the
      repository:</para>
+-->
+    <para>Nếu một số phiên bản được truyền <option>--revision</option> (<option>-r</option>), bản sao làm việc của bạn được so sánh với một phiên bản cụ thể trong kho lưu trữ:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2693,12 +3000,16 @@
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.history.diff.reposrepos">
-    <title>Comparing repository revisions</title>
+<!--     <title>Comparing repository revisions</title> -->
+    <title>So sánh nhưng phiên bản trên kho lưu trữ</title>
 
+<!--
     <para>If two revision numbers, separated by a colon, are
-     passed via <option>--revision</option>
+     passed via <option>- -revision</option>
      (<option>-r</option>), the two revisions are directly
      compared:</para>
+-->
+    <para>Nếu hai số phiên bản, được phân cách bằng dấu hai chấm, được truyền vào tham số <option>--revision</option> (<option>-r</option>) thì hai phiên bản này sẽ được so sánh trực tiếp:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2717,9 +3028,12 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>A more convenient way of comparing one revision to the
-     previous revision is to use the <option>--change</option>
+     previous revision is to use the <option>- -change</option>
      (<option>-c</option>) option:</para>
+-->
+    <para>Một cách tiện hơn để so sánh một phiên bản với phiên bản trước đó là sử dụng tuỳ chọn <option>--change</option> (<option>-c</option>):</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2738,9 +3052,12 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>Lastly, you can compare repository revisions even when
      you don't have a working copy on your local machine, just by
      including the appropriate URL on the command line:</para>
+-->
+    <para>Cuối cùng, bạn có thể so sánh những phiên bản kho lưu trữ ngay cả khi bạn không có một bản sao làm việc trên máy trạm của bạn bằng cách cung cấp thêm URL thích hợp vào dòng lệnh:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2756,8 +3073,10 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.history.log">
-   <title>Generating a List of Historical Changes</title>
+<!--    <title>Generating a List of Historical Changes</title> -->
+   <title>Tạo ra một danh sách các thay đổi lịch sử</title>
 
+<!--
    <para>To find information about the history of a file or
     directory, use the <command>svn log</command>
     command. <command>svn log</command> will provide you with a
@@ -2765,6 +3084,8 @@
     revision it changed, the time and date of that revision,
     and—if it was provided—the log message that accompanied
     the commit:</para>
+-->
+   <para>Để tìm thông tin lịch sử của một tập tin hoặc thư mục, sử dụng lệnh <command>svn log</command>. Lệnh này cung cấp cho bạn bản ghi với thông tin ai là người đã thực hiện thay đổi trên tập tin hoặc thư mục, ở phiên bản nào, ngày và giờ của phiên bản đó và—nếu nó được cung cấp—ghi chú nhật ký đi kèm với chuyển giao:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -2785,23 +3106,34 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>Note that the log messages are printed in
     <emphasis>reverse chronological order</emphasis> by default.
     If you wish to see a different range of revisions in a
     particular order or just a single revision, pass the
-    <option>--revision</option> (<option>-r</option>)
+    <option>- -revision</option> (<option>-r</option>)
     option:</para>
+-->
+   <para>Lưu ý rằng ghi chú nhật ký mặc nhiên được in <emphasis>đảo ngược theo trình tự thời gian</emphasis>. Nếu bạn muốn xem một khoảng các phiên bản khác theo một trình tự cụ thể hoặc là chỉ một phiên bản, bạn truyền thêm tham số <option>--revision</option> (<option>-r</option>):</para>
 
    <table id="svn.tour.history.log.tbl-1">
-    <title>Common log requests</title>
+<!--     <title>Common log requests</title> -->
+    <title>Một vài lệnh log thông dụng</title>
     <tgroup cols="2">
      <thead>
+<!--
       <row>
        <entry>Command</entry>
        <entry>Description</entry>
       </row>
+-->
+      <row>
+       <entry>Lệnh</entry>
+       <entry>Mô tả</entry>
+      </row>
      </thead>
      <tbody>
+<!--
       <row>
        <entry><userinput>svn log -r 5:19</userinput></entry>
        <entry>Display logs for revisions 5 through 19 in
@@ -2816,12 +3148,28 @@
        <entry><userinput>svn log -r 8</userinput></entry>
        <entry>Display logs for revision 8 only</entry>
       </row>
+-->
+      <row>
+       <entry><userinput>svn log -r 5:19</userinput></entry>
+       <entry>Hiển thị nhật ký theo trình tự thời gian cho các phiên bản từ 5 đến 19</entry>
+      </row>
+      <row>
+       <entry><userinput>svn log -r 19:5</userinput></entry>
+       <entry>Hiển thị nhật ký theo trình tự thời gian đảo ngược cho các phiên bản từ 5 đến 19</entry>
+      </row>
+      <row>
+       <entry><userinput>svn log -r 8</userinput></entry>
+       <entry>Hiển thị nhật ký chỉ cho phiên bản 8</entry>
+      </row>
      </tbody>
     </tgroup>
    </table>
 
+<!--
    <para>You can also examine the log history of a single file or
     directory. For example:</para>
+-->
+   <para>Bạn cũng có thể xem lịch sử nhật ký của một tập tin hoặc thư mục riêng lẻ. Ví dụ:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -2832,15 +3180,22 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>These will display log messages <emphasis>only</emphasis>
     for those revisions in which the named file (or directory)
     changed.</para>
+-->
+   <para>Những thông báo này sẽ <emphasis>chỉ</emphasis> hiển thị cho những phiên bản mà tập tin (hoặc thư mục) với tên được cung cấp có sự thay đổi.</para>
 
    <sidebar>
 
+<!--
     <title>Why Does svn log Not Show Me What I
      Just Committed?</title>
+-->
+    <title>Vì sao svn log Không Hiển thị Những gì Tôi Vừa Chuyển giao?</title>
 
+<!--
     <para>If you make a commit and immediately type <userinput>svn
      log</userinput> with no arguments, you may notice that your
      most recent commit doesn't show up in the list of log
@@ -2857,19 +3212,24 @@
      current revision, and thus you don't see the newly committed
      changes. The solution here is to either update your working
      copy or explicitly provide a revision number to <command>svn
-     log</command> by using the <option>--revision</option>
+     log</command> by using the <option>- -revision</option>
      (<option>-r</option>) option.</para>
+-->
+    <para>Nếu bạn thực hiện chuyển giao và ngay lúc đó nhập lệnh <userinput>svn log</userinput> không kèm tham số nào, bạn có thể nhận thấy rằng chuyển giao mới nhất của bạn không hiển thị trong danh sách ghi chú nhật ký. Điều này là do sự kết hợp hành vi của lệnh <command>svn commit</command> và hành vi mặc nhiên của lệnh <command>svn log</command>. Trước hết, khi bạn chuyển giao những thay đổi tới kho lưu trữ, <command>svn</command> chỉ đây lên phiên bản của những tập tin (và thư mục) mà nó chuyển giao, vì vậy thông thường thư mục cha giữ nguyên ở phiên bản cũ hơn (Xem giải thích ở <xref linkend="svn.basic.in-action.mixedrevs.update-commit"/>). Lệnh <command>svn log</command> sau đó mặc định lấy thông tin lịch sử của thư mục ở phiên bản hiện tại, và vì vậy bạn không nhìn thấy được những thay đổi vừa được chuyển giao. Giải pháp ở đây là hoặc bạn cập nhật bản sao làm việc của bạn hoặc cung cấp một cách cụ thể số phiên bản cho lệnh <command>svn log</command> với tham số <option>--revision</option> (<option>-r</option>).</para>
 
    </sidebar>
 
+<!--
    <para>If you want even more information about a file or
     directory, <command>svn log</command> also takes a
-    <option>--verbose</option> (<option>-v</option>) option.
+    <option>- -verbose</option> (<option>-v</option>) option.
     Because Subversion allows you to move and copy files and
     directories, it is important to be able to track path changes
     in the filesystem. So, in verbose mode, <command>svn
     log</command> will include a list of changed paths in a
     revision in its output:</para>
+-->
+   <para>Nếu bạn muốn nhiều thông tin hơn nữa về tập tin và thư mục, lệnh <command>svn log</command> cũng có một tuỳ chọn <option>--verbose</option> (<option>-v</option>). Bởi vì Subversion cho phép bạn di chuyển và sao chép những tập tin và thư mục nên theo dõi việc thay đổi đường dẫn trong hệ thống tập tin là điều quan trọng. Vì vậy trong chế độ verbose, lệnh <command>svn log</command> sẽ bao gồm trong kết quả của nó một danh sách của những đường dẫn bị thay đổi trong phiên bản:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -2887,18 +3247,27 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para><command>svn log</command> also takes
-    a <option>--quiet</option> (<option>-q</option>) option, which
+    a <option>- -quiet</option> (<option>-q</option>) option, which
     suppresses the body of the log message. When combined
-    with <option>--verbose</option> (<option>-v</option>), it
+    with <option>- -verbose</option> (<option>-v</option>), it
     gives just the names of the changed files.</para>
+-->
+   <para>Lệnh <command>svn log</command> cũng có một tham số <option>--quiet</option> (<option>-q</option>) mà cắt bỏ phần thân của ghi chú nhật ký. Khi kết hợp với <option>--verbose</option> (<option>-v</option>) thì nó chỉ cung cấp cho bạn tên của những tập tin bị thay đổi.</para>
 
    <sidebar>
+<!--
     <title>Why Does svn log Give Me an Empty
      Response?</title>
+-->
+    <title>Tại sao svn log Cho Tôi một Kết quả Trống?</title>
 
+<!--
     <para>After working with Subversion for a bit, most users will
      come across something like this:</para>
+-->
+    <para>Sau một thời gian làm việc với Subversion, đa số người sử dụng sẽ trả qua một tình huống như thế này:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2908,6 +3277,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>At first glance, this seems like an error. But recall
      that while revisions are repository-wide, <command>svn
      log</command> operates on a path in the repository. If you
@@ -2920,48 +3290,64 @@
      revision, try pointing <command>svn log</command> directly at
      the topmost URL of your repository, as in <userinput>svn log
      -r 2 ^/</userinput>.</para>
+-->
+    <para>Thoạt nhìn, đây dường như là một lỗi. Nhưng nhớ lại rằng trong khi những phiên bản có phạm vi trên toàn kho lưu trữ, lệnh <command>svn log</command> chỉ thực thi trên một đường dẫn trên kho lưu trữ. Nếu bạn không cung cấp đường dẫn, Subversion sẽ mặc định dùng thư mục làm việc hiện tại. Kết quả là, nếu bạn đang thao tác trên một thư mục con của bảo sao làm việc và cố gắng xem nhật ký của phiên bản mà cả thư mục đó và bất kỳ một thư mục con nào của nó đều không có thay đổi, Subversion sẽ hiển thị một kết quả rỗng. Nếu bạn muốn xem những thay đổi trên phiên bản này, hãy trỏ <command>svn log</command> trực tiếp đến lớp URL trên cùng của kho lưu trữ của bạn như trong <userinput>svn log -r 2 ^/</userinput>.</para>
 
    </sidebar>
 
+<!--
    <para>As of Subversion 1.7, users of the Subversion command-line
     can also take advantage of a special output mode
     for <command>svn log</command> which integrates a difference
     report such as is generated by the <command>svn diff</command>
     command we introduced earlier. When you invoke <command>svn
-    log</command> with the <option>--diff</option> option,
+    log</command> with the <option>- -diff</option> option,
     Subversion will append to each revision log chunk in the log
     report a <command>diff</command>-style difference report.
     This is a very convenient way to see both the high-level, semantic
     changes and the line-based modifications of a revision all at
     the same time!</para>
+-->
+   <para>Kể từ Subversion 1.7, người sử dụng giao diện dòng lệnh Subversion còn có thể tận dụng lợi thế của một chế độ xuất kết quả đặc biệt cho lệnh <command>svn log</command> mà tích hợp một báo cáo khác như báo cáo được kết xuất bởi lệnh <command>svn diff</command> chúng tôi đã giới thiệu trước đây. Khi bạn thực thi lệnh <command>svn log</command> với tham số <option>--diff</option>, Subversion sẽ chèn vào mỗi khối nhật ký trong báo cáo nhật ký một báo cáo khác theo-kiểu-<command>diff</command>. Đây là một cách rất tiện lợi để xem được cả hai dạng thay đổi mức-cao, thay đổi ngữ nghĩa và theo dạng dựa-trên-dòng của một phiên bản ở cùng một thời điểm!</para>
 
+<!--
    <para>Beginning with Subversion 1.8, <command>svn log</command>
-    accepts <option>--search</option> and <option>--search-and</option>
+    accepts <option>- -search</option> and <option>- -search-and</option>
     options. The options allow you to filter the output of
     <command>svn log</command> based on the search pattern you
     supply. When using these options, a log message is shown
     only if a revision's author, date, log message text, or list
     of changed paths, matches the search pattern.</para>
+-->
+   <para>Bắt đầu với Subversion 1.8, lệnh <command>svn log</command> chấp nhận tham số <option>--search</option> và <option>--search-and</option>. Những tuỳ chọn này cho phép bạn lọc kết quả của lệnh <command>svn log</command> dựa trên mẫu tìm kiếm bạn cung cấp. Khi sử dụng những tuỳ chọn này, ghi chú nhật ký chỉ xuất hiện nếu tác giả phiên bản, ngày tháng, văn bản ghi chú nhật ký hoặc danh sách những đường dẫn thay đổi khớp với mẫu tìm kiếm.</para>
 
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.history.browsing">
-   <title>Browsing the Repository</title>
+<!--    <title>Browsing the Repository</title> -->
+   <title>Duyệt kho lưu trữ</title>
 
+<!--
    <para>Using <command>svn cat</command> and <command>svn
     list</command>, you can view various revisions of files and
     directories without changing the working revision of your
     working copy. In fact, you don't even need a working copy to
     use either one.</para>
+-->
+   <para>Sử dụng lệnh <command>svn cat</command> và <command>svn list</command>, bạn có thể xem nhiều phiên bản của những tập tin và thư mục mà không cần phải thay đổi phiên bản làm việc của bản sao làm việc của bạn. Trên thực tế, để có thể sử dụng hai lệnh này bạn không cần phải có một bản sao làm việc.</para>
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.history.browsing.cat">
-    <title>Displaying file contents</title>
+<!--     <title>Displaying file contents</title> -->
+    <title>Hiển thị nội dung tập tin</title>
 
+<!--
     <para>If you want to examine an earlier version of a file and
      not necessarily the differences between two files, you can use
      <command>svn cat</command>:</para>
+-->
+    <para>Nếu bạn muốn xem xét một phiên bản trước đó của tập tin và không cần thiết phải xem sự khác biệt giữa hai tập tin thì bạn có thể dùng lệnh <command>svn cat</command>:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2974,8 +3360,11 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>You can also redirect the output directly into a
      file:</para>
+-->
+    <para>Bạn cũng có thể chuyển kết quả trực tiếp vào một tập tin:</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -2988,8 +3377,10 @@
 
    <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->
    <sect3 id="svn.tour.history.browsing.annotate">
-    <title>Displaying line-by-line change attribution</title>
+<!--     <title>Displaying line-by-line change attribution</title> -->
+    <title>Hiển thị thuộc tính thay đổi theo-từng-dòng</title>
 
+<!--
     <para>Very similar to the <command>svn cat</command> command
      we discussed in the previous section is the <command>svn
      annotate</command> command. This command also displays the
@@ -2998,11 +3389,16 @@
      file's content but also the username, the revision number
      and (optionally) the datestamp of the revision in which that
      line was last modified.</para>
+-->
+    <para>Lệnh <command>svn annotate</command> rất giống với lệnh <command>svn cat</command> mà chúng ta đã thảo luận trong phần trước. Lệnh này cũng hiển thị nội dung của tập tin được đánh phiên bản nhưng nó hiển thị theo dạng bảng. Mỗi dòng kết quả không phải chỉ là dòng chứa nội dung tập tin mà còn chứa tên đăng nhập, số phiên bản và dấu ngày tháng của phiên bản mà dòng này lần cuối được chỉnh sửa.</para>
 
+<!--
     <para>When used with a working copy file target, <command>svn
      annotate</command> will by default show line-by-line
      attribution of the file as it currently appears in the
      working copy.</para>
+-->
+    <para>Khi được sử dụng với một tập tin trên bản sao làm việc, lệnh <command>svn annotate</command> sẽ mặc nhiên hiển thị thuộc tính theo-từng-dòng của tập tin như hiện tại nó đang được xuất hiện trên bảo sao làm việc.</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -3015,6 +3411,7 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
+<!--
     <para>Notice that for some lines, there is no attribution
      provided. In this case, that's because those lines have
      been modified in the working copy's version of the file. In
@@ -3024,6 +3421,8 @@
      keyword (see <xref linkend="svn.tour.revs.keywords" />) to
      instead see the unmodified form of the file as it resides
      in your working copy.</para>
+-->
+    <para>Lưu ý rằng với một số dòng mà không có thuộc tính. Trường hợp này là bởi vì những dòng này được chỉnh sửa trong phiên bản thuộc bản sao làm việc của tập tin. Theo cách này, <command>svn annotate</command> trở thành một cách khác giúp bạn biết được những dòng nào trên tập tin mà bạn đã thay đổi. Bạn có thể sử dụng thêm từ khoá phiên bản <literal>BASE</literal> (xem <xref linkend="svn.tour.revs.keywords" />) để xem dạng chưa chỉnh sửa của tập tin bởi vì nó đang tồn tại trong bản sao làm việc của bạn.</para>
 
     <informalexample>
      <screen>
@@ -3035,12 +3434,16 @@
 </screen>
     </informalexample>
 
-    <para>The <option>--verbose (-v)</option> option causes
+<!--
+    <para>The <option>- -verbose (-v)</option> option causes
      <command>svn annotate</command> to also include on each line
      the datestamp associated with that line's reported revision
      number. (This adds a significant amount of width to each
      line of ouput, so we'll skip the demonstration here.)</para>
+-->
+    <para>Tuỳ chọn <option>--verbose (-v)</option> cũng yêu cầu <command>svn annotate</command> xuất thêm trên mỗi dòng thông tin ngày tháng liên quan đến số phiên bản của dòng đó. (Việc này sẽ làm cho độ rộng của mỗi dòng kết quả lớn hơn rất nhiều, vì vậy chúng tôi bỏ qua phần ví dụ ở đây.)</para>
 
+<!--
     <para>As with <command>svn cat</command>, you can also
      ask <command>svn annotate</command> to display previous
      versions of the file. This can be a handy trick when, after
@@ -3047,6 +3450,8 @@
      finding out who most recently modified a particular line of
      interest in the file, you then wish to see who modified the
      same line prior to that.</para>
+-->
+    <para>Tương tự lệnh <command>svn cat</command>, bạn cũng có thể dùng lệnh <command>svn annotate</command> để hiển thị những phiên bản trước đó của tập tin. Nó là một thủ thuật hữu dụng trong tình huống sau khi nhận thấy ai là người cuối cùng thường xuyên chỉnh sửa một dòng cụ thể của tập tin, bạn tiếp theo có thể muốn biết ai đã điều chỉnh cũng dòng đó trước đó nữa.</para>
 
     <informalexample>
      <screen>

@@ Diff output truncated at 100000 characters. @@More information about the svnbook-dev mailing list