[svnbook] r5536 committed - branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Sun Dec 10 10:13:50 CST 2017


Revision: 5536
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5536
Author:  chinhdo
Date:   2017-12-10 16:13:50 +0000 (Sun, 10 Dec 2017)
Log Message:
-----------
Basic Usage refinement - in progress

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2017-12-10 10:11:06 UTC (rev 5535)
+++ branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2017-12-10 16:13:50 UTC (rev 5536)
@@ -15,7 +15,7 @@
   to bring changes made by others into your working copy, examine
   them, and work through any conflicts that might arise.</para>
 -->
- <para>Lý thiết là hữu ích, nhưng việc ứng dụng chúng cũng sẽ rất thú vị. Hãy bắt đầu sử dụng Subversion. Khi bạn hoàn thành chương này, bạn sẽ có khả năng thực hiện tất cả những thao tác mà bạn cần để sử dụng Subversion trong công việc thông thường hàng ngày. Bạn bắt đầu bằng việc đưa những tập tin vào Subversion thông qua thao tác kiểm xuất lần đầu mã nguồn của bạn. Chúng tôi tiếp đó sẽ hướng dẫn bạn thực hiện và kiểm tra những thay đổi đó. Bạn cũng sẽ được biết làm cách nào để mang những thay đổi được thực hiện bởi những người khác vào bản sao làm việc của bạn, kiểm tra chúng và làm việc xuyên suốt những xung đột có thể xuất hiện.</para>
+ <para>Lý thiết là hữu ích, nhưng việc ứng dụng chúng cũng sẽ rất thú vị. Hãy bắt đầu sử dụng Subversion. Khi bạn hoàn thành chương này, bạn sẽ có khả năng thực hiện tất cả những thao tác mà bạn cần để sử dụng Subversion trong công việc thông thường hàng ngày. Bạn bắt đầu bằng việc đưa những tập tin vào Subversion thông qua thao tác kiểm xuất lần đầu mã nguồn của bạn. Chúng tôi tiếp đó sẽ hướng dẫn bạn thực hiện và kiểm tra những thay đổi đó. Bạn cũng sẽ được biết làm cách nào để mang những thay đổi được thực hiện bởi những người khác vào bản sao làm việc của bạn, kiểm tra chúng và làm việc với những xung đột có thể xuất hiện.</para>
 
 <!--
  <para>This chapter will not provide exhaustive coverage
@@ -26,7 +26,7 @@
   model of Subversion. For a complete reference of all commands,
   see <xref linkend="svn.ref.svn"/>.</para>
 -->
- <para>Chương này sẽ không cung cấp bao quát đầy đủ tất cả những lệnh Subversion—thay vào đó, nó là một giới thiệu theo dạng đàm thoại cho đa số những thao tác Subversion thông thường mà bạn sẽ gặp phải. Chương này giả sử rằng đã đọc và hiểu <xref linkend="svn.basic"/> và bạn quen thuộc với những mô hình của Subversion. Để tham khảo toàn bộ các lệnh, xem <xref linkend="svn.ref.svn"/>.</para>
+ <para>Chương này sẽ không cung cấp bao quát đầy đủ tất cả những lệnh Subversion—thay vào đó, nó là một giới thiệu theo dạng đàm thoại cho đa số những thao tác Subversion thông thường mà bạn sẽ gặp phải. Chương này giả sử rằng bạn đã đọc và hiểu <xref linkend="svn.basic"/> và bạn quen thuộc với những mô hình của Subversion. Để tham khảo toàn bộ các lệnh, xem <xref linkend="svn.ref.svn"/>.</para>
 
 <!--
  <para>Also, this chapter assumes that the reader is seeking
@@ -40,7 +40,7 @@
   examples in this chapter to work without the user having access
   to a Subversion repository.</para>
 -->
- <para>Ngoài ra, chương này cũng giả định rằng độc giả đang tìm kiếm thông tin về việc tương tác đơn giản với một kho lưu trữ đã có sẵn. Không kho lưu trữ có nghĩa không có bản sao làm việc; không bản sao làm việc có nghĩa sẽ không có nhiều thú vị cho chương này. Có nhiều địa chỉ trên Interner cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp dịch vụ lưu trữ Subversion. Hoặc nếu bạn thích thiết lập và quản trị kho lưu trữ riêng của bạn, tham khảo <xref linkend="svn.reposadmin"/>. Nhưng đừng mong đợi rằng những ví dụ trong chương này sẽ hoạt động mà người sử dụng không có quyền truy cập vào kho lưu trữ Subversion.</para>
+ <para>Ngoài ra, chương này cũng giả định rằng độc giả đang tìm kiếm thông tin về việc tương tác đơn giản với một kho lưu trữ đã có sẵn. Không kho lưu trữ đồng nghĩa với việc không có bản sao làm việc; không bản sao làm việc thì sẽ không có nhiều thú vị cho chương này. Có nhiều địa chỉ trên Interner cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp dịch vụ lưu trữ Subversion. Hoặc nếu bạn thích thiết lập và quản trị kho lưu trữ riêng của bạn, tham khảo <xref linkend="svn.reposadmin"/>. Nhưng đừng mong đợi rằng những ví dụ trong chương này sẽ hoạt động mà người sử dụng không có quyền truy cập vào kho lưu trữ Subversion.</para>
 
 <!--
  <para>Finally, any Subversion operation that contacts the repository
@@ -54,7 +54,7 @@
   description of Subversion's handling of authentication and client
   credentials.</para>
 -->
- <para>Cuối cùng, bất kỳ hoạt động Subversion mà tiếp xúc với các kho lưu trữ trên một mạng lưới có khả năng có thể yêu cầu người dùng xác thực. Để đơn giản, những ví dụ xuyên suốt chương này tránh thể hiện và bàn luận về xác thực. Nên biết rằng nếu bạn áp dụng kiến thức ở đây vào một phiên bản có sẵn Subversion, bạn chắc chắn sẽ được yêu cầu cung cấp tối thiểu tên đăng nhập và mật khẩu. Xem mô tả chi tiết tại <xref linkend="svn.serverconfig.netmodel.creds"/> về việc Subversion quản lý xác thực và thông tin khách hàng.</para>
+ <para>Cuối cùng, bất kỳ hoạt động Subversion nào mà tiếp xúc với các kho lưu trữ trên một mạng lưới nhiều khả năng sẽ yêu cầu người dùng xác thực. Để đơn giản, những ví dụ xuyên suốt chương này tránh thể hiện và bàn luận về xác thực. Nên biết rằng nếu bạn áp dụng kiến thức ở đây vào một phiên bản Subversion có sẵn, bạn chắc chắn sẽ được yêu cầu cung cấp tối thiểu tên đăng nhập và mật khẩu. Xem mô tả chi tiết tại <xref linkend="svn.serverconfig.netmodel.creds"/> về việc Subversion quản lý xác thực và thông tin khách hàng.</para>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
@@ -85,7 +85,7 @@
    help</command> command is your gateway to that built-in
    documentation:</para>
 -->
-  <para>Không cần phải nói rằng cuốn sách này là nguồn thông tin và trợ giúp cho cả người sử dụng Subversion cũ và mới. Một cách tiện lợi, dòng lệnh Subversion tự bản thân là tài liệu, giảm bớt sự cần thiết của việc lấy một cuốn sách từ trên kệ (gỗ, ảo hay gì đó khác). Lệnh <command>svn help</command> là cửa ngỏ vào tài liệu được xây dựng bên trong đó:</para>
+  <para>Không cần phải nói rằng cuốn sách này là nguồn thông tin và trợ giúp cho cả người sử dụng Subversion cũ và mới. Một cách tiện lợi, dòng lệnh Subversion tự bản thân nó là tài liệu, giảm bớt sự cần thiết của việc lấy một cuốn sách từ trên kệ (gỗ, ảo hay gì đó khác). Lệnh <command>svn help</command> là cửa ngỏ vào tài liệu được xây dựng bên trong đó:</para>
 
   <informalexample>
    <screen>
@@ -132,7 +132,7 @@
 
   <sidebar>
 <!--    <title>Options and Switches and Flags, Oh My!</title> -->
-   <title>Tuỳ chọn, Khoá và Cờ, Ôi!</title>
+   <title>Tuỳ chọn, Khoá và Cờ</title>
     
    <indexterm>
     <primary>svn</primary>
@@ -149,7 +149,7 @@
     by all subcommands, listed near the bottom of the built-in
     usage message for that subcommand.</para>
 -->
-   <para>Ứng dụng khách Subversion giao-diện-dòng-lệnh có nhiều bổ lệnh. Một vài người đề cập tới như là <quote>khoá</quote> hoặc <quote>cờ</quote>—trong cuốn sách này, chúng tôi gọi là <quote>tuỳ chọn</quote>. Bạn sẽ tìm thấy những tuỳ chọn được hỗ trợ bởi lệnh phụ <command>svn</command> cụ thể, thêm vào đó là một tập những tuỳ chọn mà được hỗ trợ toàn cục bởi tất cả các lệnh phụ, được liệt kê gần bên dưới cùng của thông tin sử dụng đi kèm với lệnh phụ đó.</para>
+   <para>Ứng dụng khách Subversion giao-diện-dòng-lệnh có nhiều bổ lệnh. Một vài người đề cập tới như là <quote>khoá</quote> hoặc <quote>cờ</quote>—trong cuốn sách này, chúng tôi gọi là <quote>tuỳ chọn</quote>. Bạn sẽ tìm thấy những tuỳ chọn được hỗ trợ bởi từng lệnh phụ <command>svn</command> riêng lẻ, thêm vào đó là một tập những tuỳ chọn mà được hỗ trợ toàn cục bởi tất cả các lệnh phụ, được liệt kê gần bên dưới cùng của thông tin sử dụng đi kèm với lệnh phụ đó.</para>
 
 <!--
 		
@@ -188,7 +188,7 @@
    your favorite search engine. Subversion help is never too far
    away.</para>
 -->
-  <para>Nhiều bản phân phối của Subversion dành cho các nền tảng nền-Unix bao gồm trang hướng dẫn sử dụng cuả những lệnh mà có thể được yêu cầu sử dụng chương trình <command>man</command>, nhưng những thành phần này có xu hướng chỉ trả về tham khảo to những nguồn trợ giúp thực khác, ví dụ như website của dự án và tới website mà lưu trữ cuốn sách này. Ngoài ra cũng có rất nhiều công ty cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ Subversion, thông thường là thông qua hình thức giữa diễn đàn thảo luận dạng web và tư vấn có trả phí. Và dĩ nhiên, Internet lưu giữ giá trị của một thập kỷ các cuộc thảo luận liên quan đến Subversion đang chờ sẵn để được định vị bởi công cụ tìm kiếm của bạn. Trợ giúp Subversion không bao giờ ở quá xa.</para>
+  <para>Nhiều bản phân phối của Subversion dành cho các nền tảng dựa-trên-Unix tích hợp trang hướng dẫn sử dụng cuả những lệnh mà có thể được triệu gọi với chương trình <command>man</command>, nhưng những thành phần này có xu hướng chỉ trả về tham khảo tới những nguồn trợ giúp thực khác, ví dụ như website của dự án và tới website mà lưu trữ cuốn sách này. Ngoài ra cũng có rất nhiều công ty cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ Subversion, thông thường là thông qua hình thức pha trộn giữa diễn đàn thảo luận dạng web và tư vấn có trả phí. Và dĩ nhiên, Internet lưu giữ giá trị của một thập kỷ các cuộc thảo luận liên quan đến Subversion có sẵn để được định vị bởi công cụ tìm kiếm của bạn. Trợ giúp Subversion luôn ở trong tầm tay của bạn.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -206,7 +206,7 @@
    and will discuss <command>svn add</command> later in this
    chapter when we review a typical day with Subversion.</para>
 -->
-  <para>Bạn có thể đưa tập tin mới vào trong kho lưu trữ của bạn theo hai cách: <command>svn import</command> and <command>svn add</command>. Chúng ta sẽ thảo luận bây giờ <command>svn import</command> và sẽ thảo luận <command>svn add</command> sau trong chương này khi chúng ta xem lại một ngày tiêu biểu với Subversion.</para>
+  <para>Bạn có thể đưa tập tin mới vào trong kho lưu trữ của bạn theo hai cách: <command>svn import</command> và <command>svn add</command>. Chúng ta sẽ thảo luận bây giờ <command>svn import</command> và sẽ thảo luận <command>svn add</command> sau trong chương này khi chúng ta xem lại một ngày tiêu biểu với Subversion.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.importing.import">
@@ -235,7 +235,7 @@
     use this when you have an existing tree of files that you want to
     begin tracking in your Subversion repository. For example:</para>
 -->
-   <para>Lệnh <command>svn import</command> là một cách để sao chép nhanh một cây chưa đánh phiên bản của những tập tin và thư mục, tạo nên những thư mục trung gian cần thiết. Lệnh <command>svn import</command> không đòi hỏi phải có bản sao làm việc và những tập tin của bạn được chuyển giao ngay tức thì vào trong kho lưu trữ. Thông thường bạn hay sử dụng lệnh này khi bạn đã có sẵn một cây của những tập tin mà bạn muốn bắt đầu theo dõi trong kho lưu trữ của bạn. Ví dụ:</para>
+   <para>Lệnh <command>svn import</command> là một cách để sao chép nhanh một cây chưa đánh phiên bản của những tập tin, tạo nên những thư mục trung gian cần thiết. Lệnh <command>svn import</command> không đòi hỏi phải có bản sao làm việc và những tập tin của bạn được chuyển giao ngay tức thì vào trong kho lưu trữ. Thông thường bạn hay sử dụng lệnh này khi bạn đã có sẵn một cây của những tập tin mà bạn muốn bắt đầu theo dõi trong kho lưu trữ của bạn. Ví dụ:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -287,7 +287,7 @@
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.importing.layout">
 <!--    <title>Recommended Repository Layout</title> -->
-   <title>Đề nghị cách bố trí kho lưu trữ</title>
+   <title>Khuyến nghị cách bố trí kho lưu trữ</title>
 
 <!--
    <para>Subversion provides the ultimate flexibility in terms of
@@ -301,7 +301,7 @@
     completely different and unpredictable arrangements of the
     data within them.</para>
 -->
-   <para>Subversion rất linh hoạt trong việc cung cấp cách bạn sắp xếp dữ liệu của bạn. Bởi vì nó chỉ đơn giản là các phiên bản thư mục và tập tin, và bởi vì nó không gán một ý nghĩa đặc biệt nào vào những đối tượng này, bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong kho lưu trữ của bạn theo bất kỳ cách nào bạn chọn. Không may, tính linh hoạt này cũng có nghĩa là bạn sẽ hay gặp phải tình huống <quote>lạc đường</quote> khi bạn duyệt thông tin những kho lưu trữ khác nhau mà mỗi kho lưu trữ bên trong bộ dữ liệu hoàn toàn khác nhau và được sắp xếp theo một cách không biết trước được.</para>
+   <para>Subversion rất linh hoạt trong việc cung cấp những cách bạn sắp xếp dữ liệu. Bởi vì nó chỉ đơn giản là các phiên bản thư mục và tập tin, và bởi vì nó không gán một ý nghĩa đặc biệt nào vào những đối tượng này, bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong kho lưu trữ của bạn theo bất kỳ cách nào bạn chọn. Không may, tính linh hoạt này cũng có nghĩa là bạn sẽ hay gặp phải tình huống <quote>lạc đường mà không có bản đồ</quote> khi bạn duyệt thông tin những kho lưu trữ khác nhau với mỗi kho có bộ dữ liệu hoàn toàn khác nhau và được sắp xếp theo một cách không biết trước được.</para>
 
 <!--
    <para>
@@ -383,7 +383,7 @@
     Finally, we discuss project roots more in
     <xref linkend="svn.reposadmin.projects.chooselayout"/>.</para>
 -->
-   <para>Chúng tôi đề cập rất nhiều về thẻ và nhánh ở tại <xref linkend="svn.branchmerge"/>. Để năm thông tin chi tiết về việc làm cách nào để thiết lập những kho lưu trữ khi bạn có nhiều dự án, xem ở <xref linkend="svn.branchmerge.maint.layout"/>. Cuối cùng, chúng tôi thảo luận chi tiết về gốc dự án trong <xref linkend="svn.reposadmin.projects.chooselayout"/>.</para>
+   <para>Chúng tôi đề cập rất nhiều về thẻ và nhánh ở tại <xref linkend="svn.branchmerge"/>. Để xem thông tin chi tiết về việc làm cách nào thiết lập những kho lưu trữ khi bạn có nhiều dự án, xem ở <xref linkend="svn.branchmerge.maint.layout"/>. Cuối cùng, chúng tôi thảo luận chi tiết về gốc dự án trong <xref linkend="svn.reposadmin.projects.chooselayout"/>.</para>
 
   </sect2>
 
@@ -403,7 +403,7 @@
     Subversion places restrictions on information it
     stores.</para>
 -->
-   <para>Subversion cố gắng hết mức để không giới hạn loại dữ liệu mà bạn có thể đưa vào kiểm soát phiên bản. Nội dung của các tập tin và những giá trị thuộc tính được lưu trữ và truyền theo dạng dữ liệu nhị phân, và <xref linkend="svn.advanced.props.special.mime-type"/> cho bạn biết làm cách nào để thông báo cho Subversion một gợi ý những thao tác <quote>văn bản</quote> không phù hợp cho một loại tập tin cụ thể. Tuy nhiên, có một vài nơi mà Subversion thiết lập giới hạn về thông tin mà nó lưu trữ.</para>
+   <para>Subversion không giới hạn loại dữ liệu mà bạn có thể đưa vào kiểm soát phiên bản. Nội dung của các tập tin và những giá trị thuộc tính được lưu trữ và truyền theo dạng dữ liệu nhị phân, và <xref linkend="svn.advanced.props.special.mime-type"/> cho bạn biết làm cách nào để thông báo cho Subversion một gợi ý những thao tác <quote>văn bản</quote> không phù hợp cho một loại tập tin cụ thể. Tuy nhiên, có một vài nơi mà Subversion thiết lập giới hạn về thông tin mà nó lưu trữ.</para>
 
 <!--
    <para>Subversion internally handles certain bits of
More information about the svnbook-dev mailing list