[svnbook] r5529 committed - branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Wed Dec 6 20:03:56 CST 2017


Revision: 5529
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5529
Author:  chinhdo
Date:   2017-12-07 02:03:56 +0000 (Thu, 07 Dec 2017)
Log Message:
-----------
change {U+201C}khach/chu{U+201D} -> {U+201C}chu/khach{U+201D}

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2017-12-07 01:26:01 UTC (rev 5528)
+++ branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2017-12-07 02:03:56 UTC (rev 5529)
@@ -914,7 +914,7 @@
     <varlistentry>
      <term>Subversion 1.7 (Tháng Mười 2011)</term>
      <listitem>
-      <para>Bản phát hành 1.7 chủ yếu phân phối hai bản sửa chữa lớn của những thành phần Subversion đã tồn tại. Mục lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất có tên <quote>WC-NG</quote>—là bản viết lại hoàn toàn của thư viện quản lý bản sao làm việc <command>libsvn_wc</command>. Mục thay đổi thứ hai là sự giới thiệu của một giao thức HTTP bóng bảy hơn cho giao tiếp khách/chủ Subversion. Subversion 1.7 cũng phân phối một vài tính năng khác, sửa nhiều lỗi và một vài cải tiến đáng ghi nhận về mặt hiệu năng.</para>
+      <para>Bản phát hành 1.7 chủ yếu phân phối hai bản sửa chữa lớn của những thành phần Subversion đã tồn tại. Mục lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất có tên <quote>WC-NG</quote>—là bản viết lại hoàn toàn của thư viện quản lý bản sao làm việc <command>libsvn_wc</command>. Mục thay đổi thứ hai là sự giới thiệu của một giao thức HTTP bóng bảy hơn cho giao tiếp chủ/khách Subversion. Subversion 1.7 cũng phân phối một vài tính năng khác, sửa nhiều lỗi và một vài cải tiến đáng ghi nhận về mặt hiệu năng.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
More information about the svnbook-dev mailing list