[svnbook] r5207 committed - branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Fri Oct 21 04:24:25 CDT 2016


Revision: 5207
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5207
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-21 09:24:25 +0000 (Fri, 21 Oct 2016)
Log Message:
-----------
100% translated version of Preface (without refinement)

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-12 08:19:05 UTC (rev 5206)
+++ branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-21 09:24:25 UTC (rev 5207)
@@ -196,7 +196,7 @@
     of collaboration.</para>
 -->
 
-   <para>Như bước khởi đầu, bạn cần quyết định nếu kiểm soát phiên bản nói chung là cần thiết cho các mục đích của bạn. Nếu bạn cần lưu trữ những phiên bản cũ của tập tin và thư mục, có thể phục hồi chúng, và kiểm tra các bản ghi để xem chúng được thay đổi như thế nào xuyến suốt thời gian, nếu vậy kiểm soát phiên bản có thể làm được. Nếu bạn cần hợp tác với nhiều người trên tài liệu (thông thường là trên hệ thống mạng) và theo dõi việc ai thay đổi những gì, kiểm soát phiên bản cũng có thể làm được. Trên thực tế, đó là lý do vì sao những công cụ kiểm soát phiên bản như là Subversion thường được sử dụng trong môi trường phát triển phần mềm—làm việc trong một nhóm phát triển vốn là một hoạt động xã hội nơi mà việc thay đổi trên tập tin mã nguồn liên tục được thảo luận, thực hiện, đánh giá, và kể cả đôi khi phá bỏ. Những công cụ kiểm soát phiên bản tạo điều kiện cho loại hợp tác đó.</para>
+   <para>Như bước khởi đầu, bạn cần quyết định nếu kiểm soát phiên bản nói chung là cần thiết cho các mục đích của bạn. Nếu bạn cần lưu trữ những phiên bản cũ của tập tin và thư mục, có thể phục hồi chúng, và kiểm tra các bản ghi nhật ký để xem chúng được thay đổi như thế nào xuyên suốt thời gian, nếu vậy kiểm soát phiên bản có thể làm được. Nếu bạn cần hợp tác với nhiều người trên tài liệu (thông thường là trên hệ thống mạng) và theo dõi việc ai thay đổi những gì, kiểm soát phiên bản cũng có thể làm được. Trên thực tế, đó là lý do vì sao những công cụ kiểm soát phiên bản như là Subversion thường được sử dụng trong môi trường phát triển phần mềm—làm việc trong một nhóm phát triển vốn là một hoạt động xã hội nơi mà việc thay đổi trên tập tin mã nguồn liên tục được thảo luận, thực hiện, đánh giá, và kể cả đôi khi phá bỏ. Những công cụ kiểm soát phiên bản tạo điều kiện cho loại hợp tác đó.</para>
 
 <!-- 
    <para>There is cost associated with using version control, too.
@@ -233,7 +233,7 @@
     or <command>unison</command>.</para>
 -->
 
-   <para>Ngay cả giả sử rằng bạn hài lòng với sự cân bằng về mặt hạn-chế/lợi-ích mà hệ thống kiểm soát phiên bản mang lại, bạn cũng không nên chọn sử dụng chỉ đơn thuần bởi vì nó <emphasis>có thể</emphasis> làm được những gì bạn muốn. Nên cân nhắc nhu cầu của bạn có thể được giải quyết bằng các công cụ khác. Ví dụ, bởi vì Subversion sao chép dữ liệu đến tất cả các cộng tác viên liên quan, một sự lạm dụng phổ biến đó là xem nó như một hệ thống phân phối. Đôi khi người ta sử dụng Subversion để phân phối những bộ sưu tập lớn hình ảnh, âm nhạc kỹ thuật số, hoặc những gói phần mềm. Vấn đề là tất cả những loại dữ liệu này thường không thay đổi. Bản thân bộ sưu phồng lên theo thời gian, nhưng những tập tin riêng lẽ trong bộ sưu tập thì không thay đổi. Trong trường hợp này, việc sử dụng Subversion là <quote>quá mức cần thiết</quote>.<footnote><para>Hoặc như một người bạn ví von, <quote>chém ruồi bằng dao phay.</quote></para></footnote> Có nhiều công cụ đơn giản hơn để sao chép dữ liệu một cách hiệu quả <emphasis>mà không</emphasis> tốn thêm chi phí với phần theo dõi thay đổi, ví dụ như <command>rsync</command> hoặc <command>unison</command>.</para>
+   <para>Ngay cả giả sử rằng bạn hài lòng với sự cân bằng về mặt hạn-chế/lợi-ích mà hệ thống kiểm soát phiên bản mang lại, bạn cũng không nên chọn sử dụng chỉ đơn thuần bởi vì nó <emphasis>có thể</emphasis> làm được những gì bạn muốn. Nên cân nhắc nhu cầu của bạn có thể được giải quyết bằng các công cụ khác. Ví dụ, bởi vì Subversion sao chép dữ liệu đến tất cả các cộng tác viên liên quan, một sự lạm dụng phổ biến đó là xem nó như một hệ thống phân phối. Đôi khi người ta sử dụng Subversion để phân phối những bộ sưu tập lớn hình ảnh, âm nhạc kỹ thuật số, hoặc những gói phần mềm. Vấn đề là tất cả những loại dữ liệu này thường không thay đổi. Bản thân bộ sưu phồng lên theo thời gian, nhưng những tập tin riêng lẽ trong bộ sưu tập thì không thay đổi. Trong trường hợp này, việc sử dụng Subversion là <quote>quá mức cần thiết</quote>.<footnote><para>Hoặc như một người bạn ví von, <quote>chém ruồi bằng dao phay.</quote></para></footnote> Có nhiều công cụ đơn giản hơn để sao chép dữ liệu một cách hiệu quả <emphasis>mà không</emphasis> tốn thêm chi phí với phần theo dõi những thay đổi, ví dụ như <command>rsync</command> hoặc <command>unison</command>.</para>
 
 <!-- 
    <para>
@@ -821,17 +821,11 @@
     <varlistentry>
      <term>Subversion 1.3 (Tháng Mười Hai 2005)</term>
      <listitem>
-      <para>Release 1.3 brought path-based authorization
-       controls to the <command>svnserve</command> server,
-       matching a feature formerly found only in the Apache
-       server. The Apache server, however, gained some new
-       logging features of its own, and Subversion's API
-       bindings to other languages also made great leaps
-       forward.</para>
+      <para>Bản phát hành 1.3 mang chức năng kiểm soát uỷ quyền theo đường dẫn vào máy chủ <command>svnserve</command>, đồng nhất với tính năng mà trước đó chỉ có trên máy chủ Apache. Tuy nhiên, máy chủ Apache đã đạt được một vài tính năng ghi nhật ký của riêng nó và API của Subversion kết hợp với các ngôn ngữ khác cũng đã nhảy vọt về phía trước.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
-    <varlistentry>
+<!--    <varlistentry>
      <term>Subversion 1.4 (September 2006)</term>
      <listitem>
       <para>Release 1.4 introduced a whole new
@@ -843,8 +837,16 @@
        ability to automatically recover itself after a server
        crash.</para>
      </listitem>
+    </varlistentry>-->
+    
+    <varlistentry>
+     <term>Subversion 1.4 (Tháng Chín 2006)</term>
+     <listitem>
+      <para>Bản phát hành 1.4 giới thiệu một tính năng hoàn toàn mới—<command>svnsync</command>—để thực hiện việc sao chép một chiều kho lưu trữ trong một mạng lưới. Nhiều phần chính của siêu dữ liệu của bản sao làm việc được tân trang để không còn sử dụng XML (kết quả là tăng tốc độ phía ứng dụng khách), trong khi kho lưu trữ Barkeley DB bên dưới đã đạt được khả năng tự phục hồi chính nó sau khi một máy chủ gặp tai nạn.</para>
+     </listitem>
     </varlistentry>
 
+<!-- 
     <varlistentry>
      <term>Subversion 1.5 (June 2008)</term>
      <listitem>
@@ -862,7 +864,15 @@
        the <command>svnserve</command> server.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
+ -->
+    <varlistentry>
+     <term>Subversion 1.5 (Tháng Sáu 2008)</term>
+     <listitem>
+      <para>Bản phát hành 1.5 mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành so với các phiên bản khác, nhưng tính năng mở đầu là rất khổng lồ: theo dõi các phân nhánh và hợp nhất bán tự động. Đó là một lợi ích to lớn cho người sử dụng và đã nâng Subversion cao hơn rất nhiều so với khả năng của CVS và vào trong nhóm của những đối thủ cạnh tranh thương mại như là Perfoce và ClearCase. Subversion 1.5 cũng giới thiệu một loạt những tính năng khác hướng tới người dùng như là tương tác giải quyết xung đột tập tin, kiểm xuất rời rạc, quản lý danh sách thay đổi ở phía khách, cú pháp mới mạnh mẽ cho mục bên ngoài và hỗ trợ xác thực SASL cho máy chủ <command>svnserve</command></para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
 
+<!-- 
     <varlistentry>
      <term>Subversion 1.6 (March 2009)</term>
      <listitem>
@@ -878,7 +888,15 @@
        for referring to Subversion repository URLs.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
+ -->
+    <varlistentry>
+     <term>Subversion 1.6 (Tháng Ba 2009)</term>
+     <listitem>
+      <para>Bản phát hành 1.6 tiếp tục làm mạnh mẽ hơn chức năng phân nhánh và hợp nhất với việc giới thiệu cây xung đột và cung cấp cải tiến cho một loạt những tính năng đã có: nhiều tuỳ chọn giải quyết xung đột tương tác; tách và loại trừ hoàn toàn sự hỗ trợ cho kiểm xuất rời rạc; mục bên ngoài dựa trên tập tin; và hỗ trợ ghi nhật ký hoạt động cho <command>svnserve</command> tương tự như những gì <command>mod_dav_svn</command> đã có. Ứng-dụng-dòng-lệnh khách cũng giới thiệu một cú pháp phím tắt mới để tham chiếu tới URL của kho lưu trữ.</para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
 
+<!-- 
     <varlistentry>
      <term>Subversion 1.7 (October 2011)</term>
      <listitem>
@@ -894,7 +912,15 @@
        notable performance improvements, too.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
+ -->
+    <varlistentry>
+     <term>Subversion 1.7 (Tháng Mười 2011)</term>
+     <listitem>
+      <para>Bản phát hành 1.7 chủ yếu phân phối hai bản sửa chữa lớn của những thành phần Subversion đã tồn tại. Mục lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất có tên <quote>WC-NG</quote>—là bản viết lại hoàn toàn của thư viện quản lý bản sao làm việc <command>libsvn_wc</command>. Mục thay đổi thứ hai là sự giới thiệu của một giao thức HTTP bóng bảy hơn cho giao tiếp khách/chủ Subversion. Subversion 1.7 cũng phân phối một vài tính năng khác, sửa nhiều lỗi và một vài cải tiến đáng ghi nhận về mặt hiệu năng.</para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
 
+<!-- 
     <varlistentry>
      <term>Subversion 1.8 (June 2013)</term>
      <listitem>
@@ -903,7 +929,7 @@
        renamed files and directories more thoroughly, and
        its <command>svn merge</command> command has grown
        intelligent enough to make the
-       <option>--reintegrate</option> option unnecessary.
+       <option>~~reintegrate</option> option unnecessary.
        Certain new versioned property values can be inherited
        from parent directories. That feature now allows a
        repository to dictate default values for automatic
@@ -916,7 +942,15 @@
        improvements in behavior and performance.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
+ -->
+    <varlistentry>
+     <term>Subversion 1.8 (Tháng Sáu 2013)</term>
+     <listitem>
 
+      <para>Trong bản phát hành 1.8, ứng dụng khách Subversion giờ đây theo dõi việc đổi tên tập tin và thư mục một cách triệt để, và lệnh <command>svn merge</command> của nó đã thông minh hơn làm cho tuỳ chọn <option>--reintegrate</option> không còn cần thiết. Giá trị thuộc tính phiên bản mới có thể được kế thừa từ thư mục cha. Tính năng đó giờ đây cho phép một kho lưu trữ đọc giá trị mặc định cho các thiết lập thuộc tính tự động và mô hình tập tin có thể bỏ qua, mang lại sự thống nhất xuyên suốt cơ sở người dùng của kho lưu trữ đó theo cách mà trước đây cần phải được quản lý theo tinh thần xã hội. Ngoài ra cũng có một lệnh kiểu dòng lệnh mới là công cụ hợp nhất tập tin để giải quyết xung đột tương tác. Như mọi khi, Subversion phiên bản 1.8 bao gồm nhiều tính năng bổ sung, sửa chữa khiếm khuyết và cải tiến về mặt hiệu năng và hành vi.</para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
+
    </variablelist>
 
   </sect2>
@@ -928,15 +962,20 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.preface.audience">
 
-  <title>Audience</title>
+<!--   <title>Audience</title> -->
+  <title>Độc giả</title>
   
+<!-- 
   <para>This book is written for computer-literate folk who want to
    use Subversion to manage their data. While Subversion runs on a
    number of different operating systems, its primary user
    interface is command-line-based. That command-line tool
    (<command>svn</command>), and some additional auxiliary
    programs, are the focus of this book.</para>
+ -->
+  <para>Cuốn sách này được viết cho những ai có kiến thức về máy tính muốn sử dụng Subversion để quản lý dữ liệu của họ. Mặc dù Subversion chạy được trên một số hệ điều hành, giao diện người dùng chính của nó là dựa-trên-dòng-lệnh. Công cụ dòng lệnh đó (<command>svn</command>) và một vài chương trình phụ trợ thêm khác là tiêu điểm của cuốn sách này.</para>
 
+<!-- 
   <para>For consistency, the examples in this book assume that the reader
    is using a Unix-like operating system and is relatively comfortable
    with Unix and command-line interfaces. That said, the
@@ -946,7 +985,10 @@
    forward slashes (<literal>/</literal>) for path separators, the
    input to and output from this tool when run on Windows are
    identical to that of its Unix counterpart.</para>
+ -->
+  <para>Để đồng nhất, những ví dụ trong cuốn sách này giả sử rằng độc giả đang sử dụng hệ điều hành tương tự Unix và thoải mái với Unix và với giao diện dòng lệnh. Như đã nói, chương trình <command>svn</command> cũng chạy được trên những nền tảng khác Unix như là Microsoft Windows. Với một vài ngoại lệ, ví dụ như việc sử dụng những dấu gạch chéo ngược (<literal>\</literal>) thay vì dấu gạch chéo xuôi (<literal>/</literal>) cho những dấu phân cách đường dẫn, giá trị đầu vào và đầu ra của công cụ này khi chạy trên Windows là tương đồng với những giá trị của ứng dụng chạy trên Unix.</para>
 
+<!-- 
   <para>Most readers are probably programmers or system
    administrators who need to track changes to source code. This
    is the most common use for Subversion, and therefore it is the
@@ -954,7 +996,10 @@
    can be used to manage changes to any sort of
    information—images, music, databases, documentation, and
    so on. To Subversion, all data is just data.</para>
+ -->
+  <para>Đa số độc giả có lẽ là lập trình viên hoặc quản trị hệ thống là những người cần phải theo dõi những thay đổi trên mã nguồn. Đây là ứng dụng thông dụng nhất của Subversion và vì vậy nó là kịch bản cơ bản của những ví dụ trong cuốn sách. Ngoài ra Subversion còn được sử dụng để quản lý thay đổi trên bất kỳ những loại thông tin—hình ảnh, âm nhạc, cơ sở dữ liệu, tài liệu và vv. Với Subversion, dữ liệu chỉ là dữ liệu.</para>
   
+<!-- 
   <para>While this book is written with the assumption that the
    reader has never used a version control system, we've also tried
    to make it easy for users of CVS (and other systems) to make a
@@ -962,12 +1007,17 @@
    other version control systems from time to time, and
    <xref linkend="svn.forcvs"/> summarizes many of the differences
    between CVS and Subversion.</para>
+ -->
+  <para>Mặc dù cuốn sách này được viết với giả định rằng độc giả chưa bao giờ sử dụng một hệ thống kiểm soát phiên bản, chúng tôi cũng cố gắng soạn nó theo hướng dễ dàng cho người sử dụng CVS (và những hệ thống khác) tiếp cận nhanh chóng Subversion. Theo thời gian, một vài khung lề có thể đề cập tới những hệ quản lý phiên bản khác và phụ lục <xref linkend="svn.forcvs"/> tóm tắt rất nhiều những khác biệt giữa CVS và Subversion.</para>
 
+<!-- 
   <para>Note also that the source code examples used throughout the
    book are only examples. While they will compile with the proper
    compiler incantations, they are intended to illustrate a
    particular scenario and not necessarily to serve as examples of good
    programming style or practices.</para>
+ -->
+  <para>Cũng lưu ý rằng mã nguồn ví dụ được sử dụng xuyên suốt cuốn sách chỉ là ví dụ. Mặc dù những mã nguồn này có thể được biên dịch với một trình biên dịch phù hợp, những mã nguồn này chỉ có ý định minh hoạ một tình huống cụ thể và không nên xem chúng như là những ví dụ về phong cách lập trình hoặc những thực nghiệm chuẩn.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -975,8 +1025,10 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.preface.howread">
-  <title>How to Read This Book</title>
+<!--   <title>How to Read This Book</title> -->
+  <title>Đối Tượng Nên Đọc Cuốn Sách Này</title>
 
+<!-- 
   <para>Technical books always face a certain dilemma: whether to
    cater to <quote>top-down</quote> or to <quote>bottom-up</quote>
    learners. A top-down learner prefers to read or skim
@@ -995,7 +1047,10 @@
    that you can try-by-doing. For the impatient folks who just
    want to get going, you can jump right to
    <xref linkend="svn.intro"/>.</para>
+ -->
+  <para>Những cuốn sách kỹ thuật luôn luôn gặp phải tình huống khó xử: liệu để phục vụ cho cách học <quote>từ-trên-xuống</quote> hoặc cho <quote>từ-dưới-lên</quote>. Người học từ-trên-xuống ưa thích đọc hoặc đọc lướt tài liệu, nắm được bao quát hệ thống hoạt động như thế nào; chỉ sau đó cô ấy mới thực sự bắt đầu sử dụng phần mềm. Người học từ-dưới-lên là người <quote>vừa học vừa làm</quote>—là người chỉ muốn nhảy vào phần mềm và tìm hiểu nó trong lúc cô ấy đang làm việc, tham khảo từng chương của cuốn sách khi cần. Đa số những cuốn sách có xu hướng được viết cho một trong hai loại độc giả này, và cuốn sách này chắc chắn thiên về hướng dành cho người học từ-trên-xuống. (Và nếu bạn thực tế đang đọc phần này, chắc chắn bạn là người học từ-trên-xuống!). Tuy nhiên, nếu bạn là người học từ-dưới-lên, đừng tuyệt vọng. Mặc dù cuốn sách được trình bày như là một cuộc khảo sát rộng rãi những chủ đề của Subversion, nội dung của từng phần có xu hướng thiên về những ví dụ cụ thể mà bạn có thể vừa-thử-vừa-làm. Với những người thiếu kiên nhẫn chỉ muốn bắt đầu, các bạn có thể chuyển ngay đến phần <xref linkend="svn.intro"/>.</para>
 
+<!-- 
   <para>Regardless of your learning style, this book aims to be
    useful to people of widely different backgrounds—from
    those with no previous experience in version control to
@@ -1004,11 +1059,15 @@
    you. The following can be considered a
    <quote>recommended reading list</quote> for various types of
    readers:</para>
+ -->
+  <para>Bất kể phong cách học của bạn là gì, cuốn sách này nhằm mục đích là hữu ích với những người có nền tảng kiến thức khác nhau một cách rộng rãi—từ những người trước đó không có kinh nghiệm với kiểm soát phiên bản tới những nhà quản trị hệ thống kinh ghiệm. Tuỳ thuộc vào kiến thức nền tảng của bạn, những chương cụ thể nào đó có thể ít hoặc nhiều quan trọng với bạn. Sau đây có thể được coi là một <Quote>danh sách đọc đề nghị</quote> với nhiều loại hình độc giả:</para>
 
   <variablelist>
    <varlistentry>
-    <term>Experienced system administrators</term>
+<!--     <term>Experienced system administrators</term> -->
+    <term>Nhà Quản Trị Hệ Thống Kinh Nghiệm</term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>The assumption here is that you've probably used
       version control before and are dying to get a
       Subversion server up and running ASAP.
@@ -1019,24 +1078,32 @@
       <xref linkend="svn.tour"/> and
       <xref linkend="svn.forcvs"/> are the fastest routes to
       learning the Subversion client.</para>
+ -->
+     <para>Giả định rằng bạn đã sử dụng kiểm soát phiên bản trước đây và bạn đang nóng lòng làm cho hệ thống máy chủ Subversion chạy càng sớm càng tốt. <xref linkend="svn.reposadmin"/> và <xref linkend="svn.serverconfig"/> sẽ chỉ cho làm thế nào để tạo kho lưu trữ đầu tiên của bạn và làm cho nó sẵn sàng trong một mạng lưới. Sau khi xong việc đó, <xref linkend="svn.tour"/> và <xref linkend="svn.forcvs"/> là con đường nhanh nhất để học về ứng dụng khách Subversion.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term>New users</term>
+    <!-- <term>New users</term> -->
+    <term>Người Dùng Mới</term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Your administrator has probably set up Subversion
       already, and you need to learn how to use the client. If
       you've never used a version control system, then
       <xref linkend="svn.basic"/> is a vital introduction to the
       ideas behind version control. <xref linkend="svn.tour"/>
       is a guided tour of the Subversion client.</para>
+ -->
+     <para>Quản trị hệ thống của bạn chắc chắn đã thiết lập Subversion, và bạn cần phải học cách sử dụng ứng dụng khách, Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng một hệ kiểm soát phiên bản nào thì <xref linkend="svn.basic"/> là một giới thiệu quan trọng cho ý tưởng bên dưới kiểm soát phiên bản. <xref linkend="svn.tour"/> là một chuyến du lịch có hướng dẫn của ứng dụng khách Subversion.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term>Advanced users</term>
+<!--     <term>Advanced users</term> -->
+    <term>Người Dùng Cao Cấp</term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Whether you're a user or administrator, eventually
       your project will grow larger. You're going to want to
       learn how to do more advanced things with Subversion, such
@@ -1047,25 +1114,34 @@
       (<xref linkend="svn.customization"/>), and other things.
       These chapters aren't critical at first, but be sure to
       read them once you're comfortable with the basics.</para>
+ -->
+     <para>Bất kể bạn là người sử dụng hay quản trị hệ thống, cuối cùng dự án của bạn cũng sẽ phình to lên. Bạn sẽ muốn học cách làm những việc cao cấp hơn với Subversion ví dụ như ứng dụng việc hỗ trợ thuộc tính của Subversion như thế nào (<xref linkend="svn.advanced"/>), sử dụng những nhánh và thực hiện việc hợp nhất như thế nào (<xref linkend="svn.branchmerge"/>), cấu hình tuỳ chọn chạy thực như thế nào (<xref linkend="svn.customization"/>), và những vấn đề khác. Các chương này không quan trọng lúc đầu, nhưng hãy chắc chắn đọc chúng một khi bạn cảm thấy thoải mái với những điều cơ bản</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term>Developers</term>
+<!--     <term>Developers</term> -->
+    <term>Nhà Phát Triển</term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Presumably, you're already familiar with Subversion,
       and now want to either extend it or build new software on
       top of its many APIs. <xref linkend="svn.developer"/> is
       just for you.</para>
+ -->
+     <para>Có lẽ, bạn đã quen thuộc với Subversion, và bây giờ muốn hoặc mở rộng nó hoặc xây dựng phần mềm mới dựa trên nhiều hàm API của nó. <xref linkend="svn.developer"/> là dành cho bạn.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
   </variablelist>
 
+<!-- 
   <para>The book ends with reference material—<xref
    linkend="svn.ref"/> is a reference guide for all Subversion
    commands, and the appendixes cover a number of useful topics.
    These are the chapters you're most likely to come back to
    after you've finished the book.</para>
+ -->
+  <para>Cuốn sách kết thúc với tài liệu tham khảo—<xref linkend="svn.ref"/> là một hướng dẫn tham khảo cho tất cả các lệnh Subversion, và những mục phụ lục bao hàm một số chủ đề hữu ích. Đây là những chương mà bạn có nhiều khả năng trở lại để sau khi bạn đã hoàn thành cuốn sách.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -1073,113 +1149,149 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.preface.organization">
-  <title>Organization of This Book</title>
+<!--   <title>Organization of This Book</title> -->
+  <title>Trình Bày của Cuốn Sách</title>
 
+<!-- 
   <para>The chapters that follow and their contents are listed
    here:</para>
+ -->
+  <para>Những chương tiếp theo và nội dung của chúng được liệt kê ở đây:</para>
 
   <variablelist>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.basic"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Explains the basics of version control and different
       versioning models, along with Subversion's repository,
       working copies, and revisions.</para>
+ -->
+     <para>Giải thích những khái niệm cơ bản của kiểm soát phiên bản và những mô hình kiểm soát phiên bản khác cùng với kho lưu trữ Subversion, bản sao làm việc và những sửa đổi.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.tour"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Walks you through a day in the life of a Subversion
       user. It demonstrates how to use a Subversion client to
       obtain, modify, and commit data.</para>
+ -->
+     <para>Đưa bạn qua một ngày làm việc của một người sử dụng Subversion. Nó trình diễn cách sử dụng ứng dụng khách Subversion như thế nào để lấy về, chỉnh sửa và chuyển giao dữ liệu.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.advanced"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Covers more complex features that regular users will
       eventually come into contact with, such as versioned
       metadata, file locking, and peg revisions.</para>
+ -->
+     <para>Bao hàm những tính năng phức tạp hơn mà những người sử dụng thường xuyên thường hay tiếp xúc, như là siêu dữ liệu phiên bản, khoá tập tin và chốt phiên bản.</para>
+     <!-- ### TODO: peg revisions hiện đang được dịch là "chốt phiên bản" tuy nhiên bản dịch này chưa phù hợp lắm ### -->     
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.branchmerge"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Discusses branches, merges, and tagging, including
       best practices for branching and merging, common
       use cases, how to undo changes, and how to easily swing
       from one branch to the next.</para>
+ -->
+     <para>Thảo luận nhánh, hợp nhất, gắn thẻ, bao gồm những cách làm tốt nhất (best practice)cho việc rẽ nhánh và hợp nhất, tình huống sử dụng chung, hồi tác những thay đổi như thế nào, và chuyển từ nhánh này đến nhánh tiếp theo như thế nào.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.reposadmin"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Describes the basics of the Subversion repository,
       how to create, configure, and maintain a repository, and
       the tools you can use to do all of this.</para>
+ -->
+     <para>Mô tả những khái niệm cơ bản của kho lưu trữ Subversion, tạo mới như thế nào, cấu hình, duy trì một kho lưu trữ và những công cụ bạn có thể sử dụng để thực hiện tất cả những yêu cầu này.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.serverconfig"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Explains how to configure your Subversion server and
       offers different ways to access your repository:
       <literal>HTTP</literal>, the <literal>svn</literal>
       protocol, and local disk access. It also covers the details
       of authentication, authorization and anonymous
       access.</para>
+ -->
+     <para>Trình bày cách cấu hình máy chủ Subversion và cung cấp những cách khác nhau để truy cập kho lưu trữ của bạn: giao thức <literal>HTTP</literal>, <literal>svn</literal>, và truy cập đĩa cục bộ. Nó cũng bao hàm chi tiết về xác thực, phân quyền và truy cập ẩn danh.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.customization"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Explores the Subversion client configuration files,
       the handling of internationalized text, and how to make
       external tools cooperate with Subversion.</para>
+ -->
+     <para>Tìm hiểu tập tin cấu hình ứng dụng khách Subversion, xử lý văn bản quốc tế hoá, và làm cách nào để những công cụ bên ngoài có thể tương tác với Subversion.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.developer"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Describes the internals of Subversion, the
       Subversion filesystem, and the working copy
       administrative areas from a programmer's point of view.
       It also demonstrates how to use the public APIs to write a
       program that uses Subversion.</para>
+ -->
+     <para>Mô tả những phần bên trong của Subversion, hệ thống tập tin Subversion, và những vùng quản trị bản sao làm việc dưới góc nhìn của lập trình viên. Ngoài ra nó cũng trình diễn cách sử dụng những hàm API mở để xây dựng một ứng dụng mà kết hợp chức năng Subversion.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.ref"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Explains in great detail every subcommand of
       <command>svn</command>, <command>svnadmin</command>, and
       <command>svnlook</command> with plenty of examples for
       the whole family!</para>
+ -->
+     <para>Giải thích rất chi tiết từng lệnh con của <command>svn</command>, <command>svnadmin</command>, và <command>svnlook</command> với rất nhiều ví dụ cho tất cả các lệnh!</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.intro"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>For the impatient, a whirlwind explanation of how to
       install Subversion and start using it immediately. You
       have been warned.</para>
+ -->
+     <para>Dành cho những người thiếu kiên nhẫn, giải thích nhanh về việc cái đặt và sử dụng nó ngay như thế nào. Bạn đã được cảnh báo.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.forcvs"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Covers the similarities and differences between
       Subversion and CVS, with numerous suggestions on how to
       break all the bad habits you picked up from years of
@@ -1188,23 +1300,31 @@
       operations, <command>update</command>
       versus <command>status</command>, branches, tags, metadata,
       conflict resolution, and authentication.</para>
+ -->
+     <para>Bao gồm những điểm tương đồng và khác biệt giữa Subversion và CVS, với rất nhiều đề xuất vào việc làm cách nào để phá vỡ những thói quen xấu bạn đã chọn từ những năm sử dụng CVS. Bao gồm mô tả về số phiên bản Subversion, những thư mục phiên bản, những thao tác ngoại tuyến, <command>update</command> và <command>status</command>, nhánh, thẻ, siêu dữ liệu, giải quyết xung đột và xác thực.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.webdav"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>Describes the details of WebDAV and DeltaV and how
       you can configure your Subversion repository to be
       mounted read/write as a DAV share.</para>
+ -->
+     <para>Mô tả chi tiết về WebDAV và DeltaV và làm cách nào bạn có thể cấu hình kho lưu trữ của bạn thành một mục chia sẽ ánh xạ DAV với quyền ghi và đọc.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
     <term><xref linkend="svn.copyright"/></term>
     <listitem>
+<!-- 
      <para>A copy of the Creative Commons Attribution License,
       under which this book is licensed.</para>
+ -->
+     <para>Một bản sao của Giấy Phép Ghi Công Creative Commons, theo đó cuốn sách này được cấp phép.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -1217,31 +1337,42 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.preface.free">
-  <title>This Book Is Free</title>
+<!--   <title>This Book Is Free</title> -->
+  <title>Đây Là Cuốn Sách Miễn Phí</title>
 
+<!-- 
   <para>This book started out as bits of documentation written by
    Subversion project developers, which were then coalesced into a
    single work and rewritten. As such, it has always been under a
    free license (see <xref linkend="svn.copyright"/>). In fact,
    the book was written in the public eye, originally as part of
    the Subversion project itself. This means two things:</para>
+ -->
+  <para>Cuốn sách này được bắt đầu như là những phần nhỏ của các tài liệu được viết bởi các nhà phát triển dự án Subversion, mà sau đó được kết hợp lại thành một tác phẩm duy nhất và được viết lại. Như vậy, nó luôn luôn được theo một giấy phép miễn phí (xem <xref linkend="svn.copyright"/>). Trong thực tế, cuốn sách đã được viết trong mắt công chúng, khởi điểm như là một phần của bản thân dự án Subversion. Điều đó có nghĩa là hai điều sau:</para>
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
+<!-- 
     <para>You will always find the latest version of this book in
      the book's own Subversion repository.</para>
+ -->
+    <para>Bạn luôn luôn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của cuốn sách này trong kho lưu trữ Subversion riêng của cuốn sách.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
+<!-- 
     <para>You can make changes to this book and redistribute it
      however you wish—it's under a free license. Your only
      obligation is to maintain proper attribution to the original
      authors. Of course, we'd much rather you send feedback and
      patches to the Subversion developer community, instead of 
      distributing your private version of this book.</para>
+ -->
+    <para>Bạn có thể thay đổi trong cuốn sách này và phát hành lại nó tuỳ ý—nó theo giấy phép miễn phí. Điều ràng buộc duy nhất đó là bạn cần phải duy trì ghi công với tác giả ban đầu. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn bạn gửi phản hồi và bản vá tới cộng đồng những nhà phát triển subversion, thay vì phân phối phiên bản riêng của bạn về cuốn sách này.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
   
+<!-- 
   <para>The online home of this book's development and most of the
    volunteer-driven translation efforts regarding it is
    <ulink url="http://svnbook.red-bean.com"/>. There you can find
@@ -1251,6 +1382,8 @@
    code lives). Feedback is welcomed—encouraged, even. Please
    submit all comments, complaints, and patches against the book
    sources to <email>svnbook-dev at red-bean.com</email>.</para>
+ -->
+  <para>Địa chỉ trực tuyến của dự án phát triển cuốn sách này và đa số những nỗ lực dịch thuật của những tình nguyện viên là <ulink url="http://svnbook.red-bean.com"/>. Tại đây bạn có thể tìm thấy liên kết tới những bản phát hành mới nhất và những phiên bản đánh dấu của cuốn sách ở nhiều định dạng, cũng như là phần hướng dẫn truy cập kho lưu trữ Subversion của cuốn sách (là nơi là mã nguồn DocBook XML của nó được lưu trữ). Góp ý luôn luôn được chào đón—thậm chí, khuyến khích. Vui lòng chuyển tất cả các ý kiến, khiếu nại và bản vá của mã nguồn cuốn sách đến địa chỉ <email>svnbook-dev at red-bean.com</email>.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -1261,8 +1394,10 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.preface.acks">
-  <title>Acknowledgments</title>
+<!--   <title>Acknowledgments</title> -->
+  <title>Lời Cảm Ơn</title>
 
+<!-- 
   <para>This book would not be possible (nor very useful) if
    Subversion did not exist. For that, the authors would like to
    thank Brian Behlendorf and CollabNet for the vision to fund such
@@ -1272,18 +1407,26 @@
    community leader, in that order.<footnote><para>Oh, and thanks,
    Karl, for being too overworked to write this book
    yourself.</para></footnote></para>
+ -->
+  <para>Cuốn sách này sẽ không được tốt (cũng không hữu ích) nếu Subversion không tồn tại. Vì lý do đó, tác giả muốn cảm ơn Brian Behlendorf và CollabNet cho tầm nhìn để hỗ trợ một dự án mã nguồn mở mới đầy rủi ro và tham vọng; Jim Blandy cho tên gọi ban đầu và thiết kế của Subversion—chúng tôi quý bạn, Jim; và Karl Fogel vì là một người bạn tốt và một người chỉ huy cộng đồng tuyệt vời, theo đúng thứ tự đó.<footnote><para>Ồ, và cảm ơn, Karl, đã làm việc quá sức để tự viết cuốn sách này.</para></footnote></para>
 
+<!-- 
   <para>Thanks to O'Reilly and the team of professional editors who
    have helped us polish this text at various stages of its
    evolution: Chuck Toporek, Linda Mui, Tatiana Apandi, Mary Brady,
    and Mary Treseler. Your patience and support has been
    tremendous.</para>
+ -->
+  <para>Cảm ơn O'Reilly và đội ngũ những biên tập viên chuyên nghiệp là những người đã giúp đỡ chứng tôi trauhuốt văn bản này ở các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của nó: Chuck Tôprek, Linda Mui, Tatiana Apandi, Mary Brady và Mary Treseler. Các bạn đã rất kiên nhẫn và nhiệt tình hỗ trợ.</para>
 
+<!-- 
   <para>Finally, we thank the countless people who contributed to
    this book with informal reviews, suggestions, and patches. An
    exhaustive listing of those folks' names would be impractical to
    print and maintain here, but may their names live on forever in
    this book's version control history!</para>
+ -->
+  <para>Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều người mà đã đóng góp vào cuốn sách này với những đánh giá không chính thức, với nhữung đề nghị và những bản vá lỗi. Một danh sách đầy đủ với tên của các bạn sẽ không thực tế để in và duy trì ở đây, nhưng có thể tên của họ mãi mãi tồn tại trong lịch sử kiểm soát phiên bản của cuốn sách này!</para>
 
  </sect1>
 

More information about the svnbook-dev mailing list