[svnbook] r5205 committed - branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Mon Oct 10 06:30:33 CDT 2016


Revision: 5205
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5205
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-10 11:30:33 +0000 (Mon, 10 Oct 2016)
Log Message:
-----------
Chinh Do - ~30% Preface completed

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-10 00:35:51 UTC (rev 5204)
+++ branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-10 11:30:33 UTC (rev 5205)
@@ -130,7 +130,7 @@
    the data, just undo that change.</para>
 -->
 
-  <para>Subversion có thể hoạt động xuyên suốt các hệ thống mạng và vì vậy nó được sử dụng bởi người dùng ở những máy tính khác nhau. Ở một vài cấp độ, việc cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa và quản trị cùng một tập hợp dữ liệu từ những vị trí tương ứng của họ thúc đẩy việc hợp tác. quá trình có thể xảy ra nhanh hơn mà không cần một dạng đường đi đơn lẽ thông qua đó tất cả thay đổi phải xảy ra. Và bởi vì công việc đã được đánh dấu phiên bản, bạn không cần phải lo lắng rằng chất lượng là cái giá cho việc không dùng đường đi đơn lẽ đó—nếu một vài thay đổi được thực hiện không đúng trên dữ liệu, chỉ việc hàon tác thay đổi đó.</para>
+  <para>Subversion có thể hoạt động xuyên suốt các hệ thống mạng và vì vậy nó được sử dụng bởi người dùng ở những máy tính khác nhau. Ở một vài cấp độ, việc cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa và quản trị cùng một tập hợp dữ liệu từ những vị trí tương ứng của họ thúc đẩy việc hợp tác. Quá trình có thể xảy ra nhanh hơn mà không cần một dạng đường đi đơn lẽ thông qua đó tất cả thay đổi phải xảy ra. Và bởi vì công việc đã được đánh dấu phiên bản, bạn không cần phải lo lắng rằng chất lượng là cái giá cho việc không dùng đường đi đơn lẽ đó—nếu một vài thay đổi được thực hiện không đúng trên dữ liệu, chỉ việc hàon tác thay đổi đó.</para>
 
 <!-- 
   <para>
@@ -259,6 +259,7 @@
      <secondary>tập trung hoá</secondary>
     </indexterm>Một khi bạn đã quyết định rằng bạn cần một giải pháp quản lý phiên bản, bạn sẽ tìm thấy không thiếu những lựa chọn có sẵn. Khi Subversion được thiết kế và được phân phối, phương pháp thống trị của quản lý phiên bản là <firstterm>quản lý phiên bản tập trung hoá</firstterm>—một tổng kho đơn từ xa chứa dữ liệu phiên bản với người dùng cá nhân làm việc cục bộ trên bản sao cạn (shallow copy) lịch sử phiên bản của dữ liệu. Subversion nhanh chóng nổi lên sau lần giới thiệu ban đầu như là một tiên phong trong lĩnh vực quản lý phiên bản, được tiếp nhận một cách rộng rãi và là giải pháp thay thế cho nhiều hệ thống quản lý phiên bản cũ hơn. Ngày nay nó tiếp tục nắm giữ vị trí nổi bật.</para>
 
+<!-- 
    <para>
     <indexterm>
      <primary>version control systems</primary>
@@ -289,7 +290,18 @@
     canonical <quote>master</quote> source of a project's
     versioned data is by convention only, a status imputed by
     the various collaborators on that project.</para>
+ -->
+   <para>
+    <indexterm>
+     <primary>hệ thống quản lý phiên bản</primary>
+     <secondary>phân tán</secondary>
+    </indexterm>
+    <indexterm>
+     <primary>DVCS</primary>
+     <see>hệ thống quản lý phiên bản, phân tán</see>
+    </indexterm>Tuy nhiên, đã có nhiều thay đổi kể từ đó. Trong những năm kể từ thời điểm dự án Subversion bắt đầu vòng đời của nó, một phương pháp quản lý phiên bản mới được gọi <firstterm>quản lý phiên bản phân tán </firstterm> đã tương tự như vậy thu hút được sự chú ý và chấp nhận rộng rãi. Những công cụ như là Git (<ulink url="http://git-scm.com/" />) và Mercurial (<ulink url="http://mercurial.selenic.com/" />) đã nổi lên trên đỉnh xếp hạng của hê thống quản lý phiên bản phân tán (DVCS). Hệ thống quản lý phiên bản phân tán khai thác sự phát triển phổ biến của kết nối mạng tốc độ cao và chi phí lưu trữ thấp để cung cấp một cách tiếp cận mà khác với mô hình tập trung theo những cách chính. Trước tiên và rõ ràng nhất đó là thực tế không có tổng kho trung tâm của dữ liệu được đánh dấu phiên bản. Thay vào đó, mỗi người dùng lưu giữ và vận hành một phiên bản cục bộ một bản đầy đủ—đầy đủ, theo đúng nghĩa đen—về lịch sử lưu trữ dữ liệu. Việc hợp tác vẫn xảy ra, nhưng được thực hiện thông qua việc trao đổi tập của những thay đổi được tao trực tiếp giữa những bản dữ liệu lưu trữ cục bộ của người dùng, không phải thông qua lưu trữ dữ liệu tổng thể tập trung. Trên thực tế, bất kỳ hình thái nào của dữ liệu phiên bản của bộ dữ liệu của dự án chỉ là theo quy ước, một trạng thái được quy gán bởi các cộng tác viên khác nhau trong dự án đó.</para>
 
+<!-- 
    <para>There are pros and cons to each version control approach.
     Perhaps the two biggest benefits delivered by the DVCS tools
     are incredible performance for day-to-day operations (because
@@ -308,6 +320,25 @@
     debate, and that Subversion and a DVCS tool such as Git can be
     used together harmoniously within the organization, each
     serving the purposes best suited to the tool.</para>
+ -->
+   <para>Với mỗi hướng tiếp cập của quản lý phiên bản tồn tại những ưu và khuyết điểm. 
+    Perhaps the two biggest benefits delivered by the DVCS tools
+    are incredible performance for day-to-day operations (because
+    the primary data store is locally held) and vastly better
+    support for merging between branches (because merge algorithms
+    serve as the very core of how DVCSes work at all). The
+    downside is that distributed version control is an inherently
+    more complicated model, which can present a non-negligible
+    challenge to comfortable collaboration. Also, DVCS tools do
+    what they do well in part because of a certain degree of
+    control withheld from the user which centalized systems freely
+    offer—the ability to implement path-based access
+    control, the flexibility to update or backdate individual
+    versioned data items, etc. Fortunately, many wise
+    organizations have discovered that this needn't be a religious
+    debate, and that Subversion and a DVCS tool such as Git can be
+    used together harmoniously within the organization, each
+    serving the purposes best suited to the tool.</para>
 
    <para>Alas, this book is about Subversion, so we'll not attempt
     a full comparison of Subversion and other tools. Readers

More information about the svnbook-dev mailing list