[svnbook] r5204 committed - branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Sun Oct 9 19:35:51 CDT 2016


Revision: 5204
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5204
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-10 00:35:51 +0000 (Mon, 10 Oct 2016)
Log Message:
-----------
Chinh Do - improvement on last commit (22% completed)

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-08 09:37:56 UTC (rev 5203)
+++ branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-10 00:35:51 UTC (rev 5204)
@@ -1,26 +1,34 @@
 <!-- -*- sgml -*- -->
 
 <preface id="svn.preface">
+<!--  <title>Preface</title> -->
  <title>Lời nói đầu</title>
 
+<!-- 
  <blockquote>
-  <attribution>Greg Hudson, nhà phát triển Subversion</attribution>
+  <attribution>Greg Hudson, Subversion developer</attribution>
   <para><quote>It is important not to let the perfect become the
    enemy of the good, even when you can agree on what perfect is.
    Doubly so when you can't. As unpleasant as it is to be trapped by
    past mistakes, you can't make any progress by being afraid of your
    own shadow during design.</quote></para>
  </blockquote>
+ -->
 
+ <blockquote>
+  <attribution>Greg Hudson, nhà phát triển Subversion</attribution>
+  <para><quote>Điều quan trọng là không để cho sự hoàn hảo trở thành kẻ thù của sự tốt, ngay cả khi bạn có thể đồng ý như thế nào là hoàn hảo. Gấp bội nếu bạn không thể. Sẽ rất khó chịu khi bị mắc kẹt bởi những sai lầm trong quá khứ, bạn không thể thực hiện bất kỳ sự tiến bộ nào nếu sợ cái bóng của chính mình trong quá trình thiết kế.</quote></para>
+ </blockquote>
+
+<!-- 
  <para>
   <indexterm>
-   <primary>Những Hệ thống Quản lý phiên bản Hiện nay</primary>
+   <primary>Concurrent Versions System</primary>
   </indexterm>
   <indexterm>
    <primary>CVS</primary>
    <see>Concurrent Versions System</see>
-  </indexterm>Trong thế giới của phần mềm mã nguồn mở, CVS đã là công cụ được chọn để quản lý phiên bản trong rất nhiều năm. Và đúng như vậy. CVS bản thân nó cũng là phần mềm mã nguồn mở, cách làm việc không bị giới hạn của nó và hỗ trợ cho việc làm việc qua mạng cho phép hàng chục lập trình viên ở những vị trí địa lý phân tán có thể chia sẽ công việc của họ. Nó ăn khớp rất tốt tính năng cộng tác của thế mã nguồn mở. CVS và mô hình phát triển hơi hỗn loạn của nó đã trở thành nền tảng của văn hoá mã nguồn mở.-- 
-  In the world of open source software, the Concurrent
+  </indexterm>In the world of open source software, the Concurrent
   Versions System (CVS) was the tool of choice for version control
   for many years. And rightly so. CVS was open source software
   itself, and its nonrestrictive modus operandi and support for
@@ -29,8 +37,19 @@
   of the open source world very well. CVS and its semi-chaotic
   development model have since become cornerstones of open source
   culture.</para>
+ -->
 
- <para>Nhưng CVS không phải là không có những khiếm khuyết, và để khắc phục những lỗ hổng này sẽ là một nỗ lực rất lớn. Chuyến sang Subversion. Subversion được thiết kế để kế nhiệm CVS, và khởi đầu của nó được đặt ra là để chiếm được trái tim của những người dùng CVS theo hai điểm—tạo ra một hệ thống mã nguồn mở với thiết kế(và <quote>cảm nhận</quote>) tương tự như CVS, và cố gắng tránh những lỗ hổng thấy rõ của SVN. Trong khi kết quả đã không—và chưa—phải là sự tiến hóa lớn tiếp theo trong thiết kế quản lý phiên bản, Subversion <emphasis>vẫn</emphasis> rất mạnh mẽ, tiện dụng và rất linh hoạt. -- But CVS was not without its flaws, and simply fixing those
+ <para>
+  <indexterm>
+   <primary>Concurrent Versions System</primary>
+  </indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>CVS</primary>
+   <see>Concurrent Versions System</see>
+  </indexterm>Trong thế giới của phần mềm mã nguồn mở, Concurrent Versions System (CVS) đã là công cụ được chọn để quản lý phiên bản trong rất nhiều năm. Và đúng như vậy. CVS bản thân nó cũng là phần mềm mã nguồn mở, cách làm việc không bị giới hạn của nó và hỗ trợ cho việc làm việc qua mạng cho phép hàng chục lập trình viên ở những vị trí địa lý phân tán có thể chia sẽ công việc của họ. Nó ăn khớp rất tốt tính năng cộng tác của thế mã nguồn mở. CVS và mô hình phát triển hơi hỗn loạn của nó đã trở thành nền tảng của văn hoá mã nguồn mở.</para>
+
+<!-- 
+ <para>But CVS was not without its flaws, and simply fixing those
   flaws promised to be an enormous effort. Enter Subversion.
   Subversion was designed to be a successor to CVS, and its
   originators set out to win the hearts of CVS users in two
@@ -40,8 +59,12 @@
   result wasn't—and isn't—the next great evolution in
   version control design, Subversion <emphasis>is</emphasis> very
   powerful, very usable, and very flexible.</para>
+ -->
 
- <para>Cuốn sách này được viết cho phiên bản 1.8 của hệ thống quản lý phiên bản Apache™ Subversion®<footnote><para>Chúng ta sẽ đề cập tới nó chỉ đơn giản là <quote>Subversion</quote> xuyên suốt cuốn sách này. Bạn sẽ cảm ơn chúng tôi khi bạn nhận thấy nó rút gọn được rất nhiều!</para></footnote>. Chúng tôi đã nổ lực triệt để trong phạm vi khả năng của chúng tôi. Tuy nhiên, Subversions có một cộng đồng phát triển rộng lớn và nhiệt huyết, vì vậy một số tính năng và cải thiện đã được lên kế hoạch cho những phiên bản tương lai mà có thể thay đổi một vài câu lệnh và một vài ghi chú cụ thể trong cuốn sách này. -- This book is written to document the 1.8 series of the
+ <para>Nhưng CVS không phải là không có những khiếm khuyết, và để khắc phục những lỗ hổng này sẽ là một nỗ lực rất lớn. Chuyến sang Subversion. Subversion được thiết kế để kế nhiệm CVS, và khởi đầu của nó được đặt ra là để chiếm được trái tim của những người dùng CVS theo hai điểm—tạo ra một hệ thống mã nguồn mở với thiết kế(và <quote>cảm nhận</quote>) tương tự như CVS, và cố gắng tránh những lỗ hổng thấy rõ của SVN. Trong khi kết quả đã không—và chưa—phải là sự tiến hóa lớn tiếp theo trong thiết kế quản lý phiên bản, Subversion <emphasis>vẫn</emphasis> rất mạnh mẽ, tiện dụng và rất linh hoạt.</para>
+
+<!-- 
+ <para>This book is written to document the 1.8 series of the
   Apache™ Subversion®<footnote><para>We'll refer to it
   simply as <quote>Subversion</quote> throughout this book. You'll
   thank us when you realize just how much space that
@@ -51,33 +74,52 @@
   number of features and improvements are planned for future
   versions that may change some of the commands and specific notes
   in this book.</para>
+ -->
 
+ <para>Cuốn sách này được viết cho phiên bản 1.8 của hệ thống quản lý phiên bản Apache™ Subversion®<footnote><para>Chúng ta sẽ đề cập tới nó chỉ đơn giản là <quote>Subversion</quote> xuyên suốt cuốn sách này. Bạn sẽ cảm ơn chúng tôi khi bạn nhận thấy nó rút gọn được rất nhiều!</para></footnote>. Chúng tôi đã nổ lực triệt để trong phạm vi khả năng của chúng tôi. Tuy nhiên, Subversions có một cộng đồng phát triển rộng lớn và nhiệt huyết, vì vậy một số tính năng và cải thiện đã được lên kế hoạch cho những phiên bản tương lai mà có thể thay đổi một vài câu lệnh và một vài ghi chú cụ thể trong cuốn sách này.</para>
 
+
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.intro.whatis">
-  <title>Subversion Là Gì? -- What Is Subversion?</title>
+<!--   <title>What Is Subversion?</title> -->
+  <title>Subversion Là Gì?</title>
 
+<!-- 
   <para>
    <indexterm>
     <primary>Subversion</primary>
    </indexterm>
    <indexterm>
-    <primary>hệ thống quản lý phiên bản -- version control systems</primary>
+    <primary>version control systems</primary>
    </indexterm>
    <indexterm>
     <primary>VCS</primary>
-    <see>hệ thống quản lý phiên bản -- version control systems</see>
-   </indexterm>Subversion là một <firstterm>hệ thống quản lý phiên bản</firstterm> (VCS) mã nguồn mở. Subversion quản lý xuyên suốt tệp, thư mục và những thay đổi trên những tệp và thư mục này. Nó cho phép bạn phục hồi lại những phiên bản dữ liệu cũ của hoặc xem xét lịch sử của việc dữ liệu của bạn được thay đổi như thế nào. Về khía cạnh này, nhiều người nghĩ hệ thống quản lý phiên bản như một dạng của <quote>cỗ máy thời gian.</quote> -- Subversion is a free/open source <firstterm>version
+    <see>version control systems</see>
+   </indexterm>Subversion is a free/open source <firstterm>version
    control system</firstterm> (VCS). That is, Subversion manages
    files and directories, and the changes made to them, over time.
    This allows you to recover older versions of your data or
    examine the history of how your data changed. In this regard,
    many people think of a version control system as a sort
    of <quote>time machine.</quote></para>
+ -->
+
+  <para>
+   <indexterm>
+    <primary>Subversion</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+    <primary>hệ thống quản lý phiên bản</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+    <primary>VCS</primary>
+    <see>hệ thống quản lý phiên bản</see>
+   </indexterm>Subversion là một <firstterm>hệ thống quản lý phiên bản</firstterm> (VCS) mã nguồn mở. Subversion quản lý xuyên suốt tệp, thư mục và những thay đổi trên những tệp và thư mục này. Nó cho phép bạn phục hồi lại những phiên bản dữ liệu cũ của hoặc xem xét lịch sử của việc dữ liệu của bạn được thay đổi như thế nào. Về khía cạnh này, nhiều người nghĩ hệ thống quản lý phiên bản như một dạng của <quote>cỗ máy thời gian.</quote></para>
   
-  <para>Subversion có thể hoạt động xuyên suốt các hệ thống mạng và vì vậy nó được sử dụng bởi người dùng ở những máy tính khác nhau. Ở một vài cấp độ, việc cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa và quản trị cùng một tập hợp dữ liệu từ những vị trí tương ứng của họ thúc đẩy việc hợp tác. quá trình có thể xảy ra nhanh hơn mà không cần một dạng đường đi đơn lẽ thông qua đó tất cả thay đổi phải xảy ra. Và bởi vì công việc đã được đánh dấu phiên bản, bạn không cần phải lo lắng rằng chất lượng là cái giá cho việc không dùng đường đi đơn lẽ đó—nếu một vài thay đổi được thực hiện không đúng trên dữ liệu, chỉ việc hàon tác thay đổi đó. -- Subversion can operate across networks, which allows it to
+<!-- 
+  <para>Subversion can operate across networks, which allows it to
    be used by people on different computers. At some level, the
    ability for various people to modify and manage the same set of
    data from their respective locations fosters collaboration.
@@ -86,15 +128,19 @@
    versioned, you need not fear that quality is the trade-off for
    losing that conduit—if some incorrect change is made to
    the data, just undo that change.</para>
+ -->
 
+  <para>Subversion có thể hoạt động xuyên suốt các hệ thống mạng và vì vậy nó được sử dụng bởi người dùng ở những máy tính khác nhau. Ở một vài cấp độ, việc cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa và quản trị cùng một tập hợp dữ liệu từ những vị trí tương ứng của họ thúc đẩy việc hợp tác. quá trình có thể xảy ra nhanh hơn mà không cần một dạng đường đi đơn lẽ thông qua đó tất cả thay đổi phải xảy ra. Và bởi vì công việc đã được đánh dấu phiên bản, bạn không cần phải lo lắng rằng chất lượng là cái giá cho việc không dùng đường đi đơn lẽ đó—nếu một vài thay đổi được thực hiện không đúng trên dữ liệu, chỉ việc hàon tác thay đổi đó.</para>
+
+<!-- 
   <para>
    <indexterm>
-    <primary>quản lý cấu hình phần mềm -- software configuration management</primary>
+    <primary>software configuration management</primary>
    </indexterm>
    <indexterm>
     <primary>SCM</primary>
-    <see>quản lý cấu hình phần mềm -- software configuration management</see>
-   </indexterm>Một vài hệ thống quản lý phiên bản cũng là hệ thống <firstterm>quản lý cấu hình phần mềm</firstterm> (SCM). Các hệ thống này đặc biệt phù hợp với việc quản lý cây mã nguồn và có nhiều tính năng cụ thể dành cho việc phát triển phần mềm—như là hiểu ngôn ngữ lập trình, hoặc cung cấp công cụ để xây dựng phần mềm. Tuy nhiên, Subversion không phải là một hệ thống như vậy. Nó là một hệ thống mà có thể dùng để quản lý tập hợp các tệp <emphasis>bất kỳ</emphasis>. Với bạn, những tệp này có thể là mã nguồn—với những người khác, có thể là bất loại gì từ danh sách mua tạp hoá tới hoà trộn video kỹ thuật số và nhiều hơn nữa. -- Some version control systems are
+    <see>software configuration management</see>
+   </indexterm>Some version control systems are
    also <firstterm>software configuration management</firstterm>
    (SCM) systems. These systems are specifically tailored to
    manage trees of source code and have many features that are
@@ -106,19 +152,35 @@
    files might be source code—for others, anything from
    grocery shopping lists to digital video mixdowns and
    beyond.</para>
+ -->
 
+  <para>
+   <indexterm>
+    <primary>quản lý cấu hình phần mềm</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+    <primary>SCM</primary>
+    <see>quản lý cấu hình phần mềm</see>
+   </indexterm>Một vài hệ thống quản lý phiên bản cũng là hệ thống <firstterm>quản lý cấu hình phần mềm</firstterm> (SCM). Các hệ thống này đặc biệt phù hợp với việc quản lý cây mã nguồn và có nhiều tính năng cụ thể dành cho việc phát triển phần mềm—như là hiểu ngôn ngữ lập trình, hoặc cung cấp công cụ để xây dựng phần mềm. Tuy nhiên, Subversion không phải là một hệ thống như vậy. Nó là một hệ thống mà có thể dùng để quản lý tập hợp các tệp <emphasis>bất kỳ</emphasis>. Với bạn, những tệp này có thể là mã nguồn—với những người khác, có thể là bất loại gì từ danh sách mua tạp hoá tới hoà trộn video kỹ thuật số và nhiều hơn nữa.</para>
 
+
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.intro.righttool">
-   <title>Subversion Có Phải Là Công Cụ Phù Hợp? -- Is Subversion the Right Tool?</title>
+<!--    <title>Is Subversion the Right Tool?</title> -->
+   <title>Subversion Có Phải Là Công Cụ Phù Hợp?</title>
  
-   <para>Nếu bạn là người dùng hoặc quản trị hệ thống mà đang cân nhắc sử dụng Subversion, câu hỏi đầu tiên mà bạn nên tự hỏi mình là: "Đây có phải là công cụ phù hợp cho công việc hay không?" Subversion là một cái búa tuyệt vời, nhưng hãy cẩn thận đừng xem tất cả các vấn đề như một móng tay. -- If you're a user or system administrator pondering the use
+<!-- 
+   <para>If you're a user or system administrator pondering the use
     of Subversion, the first question you should ask yourself is:
     "Is this the right tool for the job?" Subversion is a
     fantastic hammer, but be careful not to view every problem as
     a nail.</para>
+ -->
 
-   <para>Như bước khởi đầu, bạn cần quyết định nếu quản lý phiên bản nói chung là cần thiết cho các mục đích của bạn. Nếu bạn cần lưu trữ những phiên bản cũ của tệp và thư mục, có thể phục hồi chúng, và kiểm tra các bản ghi để xem chúng được thay đổi như thế nào xuyến suốt thời gian, nếu vậy quản lý phiên bản có thể làm được. Nếu bạn cần hợp tác với nhiều người trên tài liệu (thông thường là trên hệ thống mạng) và theo dõi việc ai thay đổi những gì, quản lý phiên bản cũng có thể làm được. Trên thực tế, đó là lý do vì sao những công cụ quản lý phiên bản như là Subversion thường được sử dụng trong môi trường phát triển phần mềm—làm việc trong một nhóm phát triển vốn là một hoạt động xã hội nơi mà việc thay đổi trên tệp mã nguồn liên tục được thảo luận, thực hiện, đánh giá, và kể cả đôi khi phá bỏ. Những công cụ quản lý phiên bản tạo điều kiện cho loại hợp tác đó. -- As a first step, you need to decide if version control in
+   <para>Nếu bạn là người dùng hoặc quản trị hệ thống mà đang cân nhắc sử dụng Subversion, câu hỏi đầu tiên mà bạn nên tự hỏi mình là: "Đây có phải là công cụ phù hợp cho công việc hay không?" Subversion là một cái búa tuyệt vời, nhưng hãy cẩn thận đừng xem tất cả các vấn đề như một móng tay.</para>
+
+<!-- 
+   <para>As a first step, you need to decide if version control in
     general is required for your purposes. If you need to archive
     old versions of files and directories, possibly resurrect
     them, and examine logs of how they've changed over time, then
@@ -132,8 +194,12 @@
     are constantly being discussed, made, evaluated, and even
     sometimes unmade. Version control tools facilitate that sort
     of collaboration.</para>
+ -->
 
-   <para>Sử dụng quản lý phiên bản tất nhiên cũng có giá của nó. Trừ khi bạn có thể thuê ngoài việc quản trị hệ thống quản lý phiên bản của bạn cho bên thứ ba, việc tự bạn quản lý hệ thống vẫn có một số mặt hạn chế. Khi làm việc với dữ liệu trên cơ sở hàng ngày, bạn không thể sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xoá tệp theo cách mà bạn thường làm. Thay vào đó, bạn sẽ phải thực hiện tất cả những việc đó thông qua hệ thống quản lý phiên bản. -- There is cost associated with using version control, too.
+   <para>Như bước khởi đầu, bạn cần quyết định nếu quản lý phiên bản nói chung là cần thiết cho các mục đích của bạn. Nếu bạn cần lưu trữ những phiên bản cũ của tệp và thư mục, có thể phục hồi chúng, và kiểm tra các bản ghi để xem chúng được thay đổi như thế nào xuyến suốt thời gian, nếu vậy quản lý phiên bản có thể làm được. Nếu bạn cần hợp tác với nhiều người trên tài liệu (thông thường là trên hệ thống mạng) và theo dõi việc ai thay đổi những gì, quản lý phiên bản cũng có thể làm được. Trên thực tế, đó là lý do vì sao những công cụ quản lý phiên bản như là Subversion thường được sử dụng trong môi trường phát triển phần mềm—làm việc trong một nhóm phát triển vốn là một hoạt động xã hội nơi mà việc thay đổi trên tệp mã nguồn liên tục được thảo luận, thực hiện, đánh giá, và kể cả đôi khi phá bỏ. Những công cụ quản lý phiên bản tạo điều kiện cho loại hợp tác đó.</para>
+
+<!-- 
+   <para>There is cost associated with using version control, too.
     Unless you can outsource the administration of your version
     control system to a third-party, you'll have the obvious costs
     of performing that administration yourself. When working with
@@ -141,8 +207,12 @@
     rename, or delete files the way you usually do. Instead,
     you'll have to do all of those things through the version
     control system.</para>
+ -->
 
-   <para>Ngay cả giả sử rằng bạn hài lòng với sự cân bằng hạn chế/lợi ích mà hệ thống quản lý phiên bản mang lại, -- Even assuming that you are okay with the cost/benefit
+   <para>Việc sử dụng quản lý phiên bản tất nhiên cũng có một số hạn chế. Trừ khi bạn có thể thuê ngoài việc quản trị hệ thống quản lý phiên bản của bạn cho bên thứ ba, việc tự bạn quản lý hệ thống vẫn có một số mặt hạn chế. Khi làm việc với dữ liệu trên cơ sở hàng ngày, bạn không thể sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xoá tệp theo cách mà bạn thường làm. Thay vào đó, bạn sẽ phải thực hiện tất cả những việc đó thông qua hệ thống quản lý phiên bản.</para>
+
+<!-- 
+   <para>Even assuming that you are okay with the cost/benefit
     tradeoff afforded by a version control system, you shouldn't
     choose to use one merely because it <emphasis>can</emphasis>
     do what you want. Consider whether your needs are better
@@ -161,7 +231,11 @@
     efficiently replicate data <emphasis>without</emphasis> the
     overhead of tracking changes, such as <command>rsync</command>
     or <command>unison</command>.</para>
+ -->
 
+   <para>Ngay cả giả sử rằng bạn hài lòng với sự cân bằng về mặt hạn-chế/lợi-ích mà hệ thống quản lý phiên bản mang lại, bạn cũng không nên chọn sử dụng chỉ đơn thuần bởi vì nó <emphasis>có thể</emphasis> làm được những gì bạn muốn. Nên cân nhắc nhu cầu của bạn có thể được giải quyết bằng các công cụ khác. Ví dụ, bởi vì Subversion sao chép dữ liệu đến tất cả các cộng tác viên liên quan, một sự lạm dụng phổ biến đó là xem nó như một hệ thống phân phối. Đôi khi người ta sử dụng Subversion để phân phối những bộ sưu tập lớn hình ảnh, âm nhạc kỹ thuật số, hoặc những gói phần mềm. Vấn đề là tất cả những loại dữ liệu này thường không thay đổi. Bản thân bộ sưu phồng lên theo thời gian, nhưng những tệp riêng lẽ trong bộ sưu tập thì không thay đổi. Trong trường hợp này, việc sử dụng Subversion là <quote>quá mức cần thiết</quote>.<footnote><para>Hoặc như một người bạn ví von, <quote>chém ruồi bằng dao phay.</quote></para></footnote> Có nhiều công cụ đơn giản hơn để sao chép dữ liệu một cách hiệu quả <emphasis>mà không</emphasis> tốn thêm chi phí với phần theo dõi thay đổi, ví dụ như <command>rsync</command> hoặc <command>unison</command>.</para>
+
+<!-- 
    <para>
     <indexterm>
      <primary>version control systems</primary>
@@ -178,6 +252,12 @@
     version control, earning widespread adoption and supplanting
     installations of many older version control systems. It
     continues to hold that prominent position today.</para>
+ -->
+   <para>
+    <indexterm>
+     <primary>hệ thống quản lý phiên bản</primary>
+     <secondary>tập trung hoá</secondary>
+    </indexterm>Một khi bạn đã quyết định rằng bạn cần một giải pháp quản lý phiên bản, bạn sẽ tìm thấy không thiếu những lựa chọn có sẵn. Khi Subversion được thiết kế và được phân phối, phương pháp thống trị của quản lý phiên bản là <firstterm>quản lý phiên bản tập trung hoá</firstterm>—một tổng kho đơn từ xa chứa dữ liệu phiên bản với người dùng cá nhân làm việc cục bộ trên bản sao cạn (shallow copy) lịch sử phiên bản của dữ liệu. Subversion nhanh chóng nổi lên sau lần giới thiệu ban đầu như là một tiên phong trong lĩnh vực quản lý phiên bản, được tiếp nhận một cách rộng rãi và là giải pháp thay thế cho nhiều hệ thống quản lý phiên bản cũ hơn. Ngày nay nó tiếp tục nắm giữ vị trí nổi bật.</para>
 
    <para>
     <indexterm>

More information about the svnbook-dev mailing list