[svnbook] r5214 committed - www/index.vi.html

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Tue Oct 25 20:51:14 CDT 2016


Revision: 5214
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5214
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-26 01:51:14 +0000 (Wed, 26 Oct 2016)
Log Message:
-----------
fix small typing error: line 272 "di?\225?\187?\135n" instead of "di?\195?\170n"

Modified Paths:
--------------
  www/index.vi.html

Modified: www/index.vi.html
===================================================================
--- www/index.vi.html	2016-10-25 13:53:35 UTC (rev 5213)
+++ www/index.vi.html	2016-10-26 01:51:14 UTC (rev 5214)
@@ -269,7 +269,7 @@
  that at least something "icky" wasn't chosen to represent
  Subversion.</p>
 -->
-<p>Tại sao, vâng, đó là rùa, phải đó, những con rùa. Đó là con vật được chọn bởi nhà phát hành cho trang bìa cuốn sách của chúng tôi. Và trước khi bạn hỏi chúng tôi, "vì sao?"— chúng tôi thật sự không biết. Nó thú vị, và vợ của chúng tôi rất hài lòng vì ít nhất thì không có một cái gì đó "lạc hậu" được chọn để đại diên cho Subversion (sự lật đổ).</p>
+<p>Tại sao, vâng, đó là rùa, phải đó, những con rùa. Đó là con vật được chọn bởi nhà phát hành cho trang bìa cuốn sách của chúng tôi. Và trước khi bạn hỏi chúng tôi, "vì sao?"— chúng tôi thật sự không biết. Nó thú vị, và vợ của chúng tôi rất hài lòng vì ít nhất thì không có một cái gì đó "lạc hậu" được chọn để đại diện cho Subversion (sự lật đổ).</p>
 
 <!-- CONTENT ENDS -->
 
More information about the svnbook-dev mailing list