[svnbook] r5212 committed - branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Tue Oct 25 03:50:51 CDT 2016


Revision: 5212
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5212
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-25 08:50:50 +0000 (Tue, 25 Oct 2016)
Log Message:
-----------
with refinement for Preface

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-25 07:57:56 UTC (rev 5211)
+++ branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-25 08:50:50 UTC (rev 5212)
@@ -46,7 +46,7 @@
   <indexterm>
    <primary>CVS</primary>
    <see>Concurrent Versions System</see>
-  </indexterm>Trong thế giới của phần mềm mã nguồn mở, Concurrent Versions System (CVS) đã là công cụ được chọn để kiểm soát phiên bản trong rất nhiều năm. Và đúng như vậy. CVS bản thân nó cũng là phần mềm mã nguồn mở, cách làm việc không bị giới hạn của nó và hỗ trợ cho việc làm việc qua mạng cho phép hàng chục lập trình viên ở những vị trí địa lý phân tán có thể chia sẽ công việc của họ. Nó ăn khớp rất tốt tính năng cộng tác của thế mã nguồn mở. CVS và mô hình phát triển hơi hỗn loạn của nó đã trở thành nền tảng của văn hoá mã nguồn mở.</para>
+  </indexterm>Trong thế giới của phần mềm mã nguồn mở, Concurrent Versions System (CVS) đã là công cụ được chọn để kiểm soát phiên bản trong rất nhiều năm. Và đúng như vậy. CVS bản thân nó cũng là phần mềm mã nguồn mở, cách làm việc không bị giới hạn của nó và hỗ trợ làm việc qua mạng cho phép hàng chục lập trình viên ở những vị trí địa lý phân tán có thể chia sẽ công việc của họ. Nó ăn khớp rất tốt tính năng cộng tác của thế giới mã nguồn mở. CVS và mô hình phát triển hơi hỗn loạn của nó đã trở thành nền tảng của văn hoá mã nguồn mở.</para>
 
 <!-- 
  <para>But CVS was not without its flaws, and simply fixing those
@@ -61,7 +61,7 @@
   powerful, very usable, and very flexible.</para>
 -->
 
- <para>Nhưng CVS không phải là không có những khiếm khuyết, và để khắc phục những lỗ hổng này sẽ là một nỗ lực rất lớn. Chuyến sang Subversion. Subversion được thiết kế để kế nhiệm CVS, và khởi đầu của nó được đặt ra là để chiếm được trái tim của những người dùng CVS theo hai điểm—tạo ra một hệ thống mã nguồn mở với thiết kế(và <quote>cảm nhận</quote>) tương tự như CVS, và cố gắng tránh những lỗ hổng thấy rõ của SVN. Trong khi kết quả đã không—và chưa—phải là sự tiến hóa lớn tiếp theo trong thiết kế kiểm soát phiên bản, Subversion <emphasis>vẫn</emphasis> rất mạnh mẽ, tiện dụng và rất linh hoạt.</para>
+ <para>Nhưng CVS không phải là không có những khiếm khuyết, và để khắc phục những lỗ hổng này sẽ là một nỗ lực rất lớn. Chuyến sang Subversion. Subversion được thiết kế để kế nhiệm CVS, và khởi đầu của nó được đặt ra là để chiếm được trái tim của những người dùng CVS theo hai điểm—tạo ra một hệ thống mã nguồn mở với thiết kế(và <quote>cảm nhận</quote>) tương tự như CVS, và cố gắng tránh những lỗ hổng thấy rõ của CVS. Trong khi kết quả đã không—và chưa—phải là sự tiến hóa lớn tiếp theo trong thiết kế kiểm soát phiên bản, Subversion <emphasis>vẫn</emphasis> rất mạnh mẽ, tiện dụng và rất linh hoạt.</para>
 
 <!-- 
  <para>This book is written to document the 1.8 series of the
@@ -116,7 +116,7 @@
    <indexterm>
     <primary>VCS</primary>
     <see>hệ thống kiểm soát phiên bản</see>
-   </indexterm>Subversion là một <firstterm>hệ thống kiểm soát phiên bản</firstterm> (VCS) mã nguồn mở. Subversion quản lý xuyên suốt tập tin, thư mục và những thay đổi trên những tập tin và thư mục này. Nó cho phép bạn phục hồi lại những phiên bản dữ liệu cũ của hoặc xem xét lịch sử của việc dữ liệu của bạn được thay đổi như thế nào. Về khía cạnh này, nhiều người nghĩ hệ thống kiểm soát phiên bản như một dạng của <quote>cỗ máy thời gian.</quote></para>
+   </indexterm>Subversion là một <firstterm>hệ thống kiểm soát phiên bản</firstterm> (VCS - version control systems) mã nguồn mở. Subversion quản lý xuyên suốt tập tin, thư mục và những thay đổi trên những tập tin và thư mục này. Nó cho phép bạn phục hồi lại những phiên bản dữ liệu cũ của bạn hoặc xem xét lịch sử của việc dữ liệu của bạn được thay đổi như thế nào. Về khía cạnh này, nhiều người nghĩ hệ thống kiểm soát phiên bản như một dạng của <quote>cỗ máy thời gian.</quote></para>
   
 <!-- 
   <para>Subversion can operate across networks, which allows it to
@@ -130,7 +130,7 @@
    the data, just undo that change.</para>
 -->
 
-  <para>Subversion có thể hoạt động xuyên suốt các hệ thống mạng và vì vậy nó được sử dụng bởi người dùng ở những máy tính khác nhau. Ở một vài cấp độ, việc cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa và quản trị cùng một tập hợp dữ liệu từ những vị trí tương ứng của họ thúc đẩy việc hợp tác. Quá trình có thể xảy ra nhanh hơn mà không cần một dạng đường đi đơn lẽ thông qua đó tất cả thay đổi phải xảy ra. Và bởi vì công việc đã được đánh dấu phiên bản, bạn không cần phải lo lắng rằng chất lượng là cái giá cho việc không dùng đường đi đơn lẽ đó—nếu một vài thay đổi được thực hiện không đúng trên dữ liệu, chỉ việc hàon tác thay đổi đó.</para>
+  <para>Subversion có thể hoạt động xuyên suốt các hệ thống mạng và vì vậy nó được sử dụng bởi người dùng ở những máy tính khác nhau. Ở một vài cấp độ, việc cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa và quản trị cùng một tập hợp dữ liệu từ những vị trí tương ứng của họ thúc đẩy việc hợp tác. Quá trình có thể xảy ra nhanh hơn mà không cần một dạng đường đi đơn lẽ thông qua đó tất cả thay đổi phải xảy ra. Và bởi vì công việc đã được đánh dấu phiên bản, bạn không cần phải lo lắng rằng chất lượng là cái giá cho việc không dùng đường đi đơn lẽ đó—nếu một vài thay đổi được thực hiện không đúng trên dữ liệu, chỉ việc hoàn tác thay đổi đó.</para>
 
 <!-- 
   <para>
@@ -161,7 +161,7 @@
    <indexterm>
     <primary>SCM</primary>
     <see>quản lý cấu hình phần mềm</see>
-   </indexterm>Một vài hệ thống kiểm soát phiên bản cũng là hệ thống <firstterm>quản lý cấu hình phần mềm</firstterm> (SCM). Các hệ thống này đặc biệt phù hợp với việc quản lý cây mã nguồn và có nhiều tính năng cụ thể dành cho việc phát triển phần mềm—như là hiểu ngôn ngữ lập trình, hoặc cung cấp công cụ để xây dựng phần mềm. Tuy nhiên, Subversion không phải là một hệ thống như vậy. Nó là một hệ thống mà có thể dùng để quản lý tập hợp các tập tin <emphasis>bất kỳ</emphasis>. Với bạn, những tập tin này có thể là mã nguồn—với những người khác, có thể là bất loại gì từ danh sách mua tạp hoá tới hoà trộn video kỹ thuật số và nhiều hơn nữa.</para>
+   </indexterm>Một vài hệ thống kiểm soát phiên bản cũng là hệ thống <firstterm>quản lý cấu hình phần mềm</firstterm> (SCM - software configuration management). Các hệ thống này đặc biệt phù hợp với việc quản lý cây mã nguồn và có nhiều tính năng cụ thể dành cho việc phát triển phần mềm—như là hiểu ngôn ngữ lập trình, hoặc cung cấp công cụ để xây dựng phần mềm. Tuy nhiên, Subversion không phải là một hệ thống như vậy. Nó là một hệ thống mà có thể dùng để quản lý tập hợp các tập tin <emphasis>bất kỳ</emphasis>. Với bạn, những tập tin này có thể là mã nguồn—với những người khác, có thể là bất loại gì từ danh sách mua tạp hoá tới hoà trộn video kỹ thuật số và nhiều hơn nữa.</para>
 
 
   <!-- =============================================================== -->
@@ -177,7 +177,7 @@
     a nail.</para>
 -->
 
-   <para>Nếu bạn là người dùng hoặc quản trị hệ thống mà đang cân nhắc sử dụng Subversion, câu hỏi đầu tiên mà bạn nên tự hỏi mình là: "Đây có phải là công cụ phù hợp cho công việc hay không?" Subversion là một cái búa tuyệt vời, nhưng hãy cẩn thận đừng xem tất cả các vấn đề như một móng tay.</para>
+   <para>Nếu bạn là người sử dụng hoặc quản trị hệ thống mà đang cân nhắc sử dụng Subversion, câu hỏi đầu tiên mà bạn nên tự hỏi mình là: "Đây có phải là công cụ phù hợp cho công việc hay không?" Subversion là một cái búa tuyệt vời, nhưng hãy cẩn thận đừng xem tất cả các vấn đề như một móng tay.</para>
 
 <!-- 
    <para>As a first step, you need to decide if version control in
@@ -196,7 +196,7 @@
     of collaboration.</para>
 -->
 
-   <para>Như bước khởi đầu, bạn cần quyết định nếu kiểm soát phiên bản nói chung là cần thiết cho các mục đích của bạn. Nếu bạn cần lưu trữ những phiên bản cũ của tập tin và thư mục, có thể phục hồi chúng, và kiểm tra các bản ghi nhật ký để xem chúng được thay đổi như thế nào xuyên suốt thời gian, nếu vậy kiểm soát phiên bản có thể làm được. Nếu bạn cần hợp tác với nhiều người trên tài liệu (thông thường là trên hệ thống mạng) và theo dõi việc ai thay đổi những gì, kiểm soát phiên bản cũng có thể làm được. Trên thực tế, đó là lý do vì sao những công cụ kiểm soát phiên bản như là Subversion thường được sử dụng trong môi trường phát triển phần mềm—làm việc trong một nhóm phát triển vốn là một hoạt động xã hội nơi mà việc thay đổi trên tập tin mã nguồn liên tục được thảo luận, thực hiện, đánh giá, và kể cả đôi khi phá bỏ. Những công cụ kiểm soát phiên bản tạo điều kiện cho loại hợp tác đó.</para>
+   <para>Như bước khởi đầu, bạn cần quyết định nếu kiểm soát phiên bản nói chung là cần thiết cho các mục đích của bạn. Nếu bạn cần lưu trữ những phiên bản cũ của tập tin và thư mục, có thể phục hồi chúng, và kiểm tra các bản ghi nhật ký để xem chúng được thay đổi như thế nào xuyên suốt thời gian, nếu vậy kiểm soát phiên bản có thể làm được. Nếu bạn cần hợp tác với nhiều người trên tài liệu (thông thường là trên hệ thống mạng) và theo dõi việc ai thay đổi những gì, kiểm soát phiên bản cũng có thể làm được. Trên thực tế, đó là lý do vì sao những công cụ kiểm soát phiên bản như là Subversion thường được sử dụng trong môi trường phát triển phần mềm—làm việc trong một nhóm phát triển vốn là một hoạt động xã hội nơi mà việc thay đổi trên tập tin mã nguồn liên tục được thảo luận, thực hiện, đánh giá, và kể cả đôi khi phá bỏ. Những công cụ kiểm soát phiên bản tạo điều kiện cho loại hợp tác đó.</para>
 
 <!-- 
    <para>There is cost associated with using version control, too.
@@ -299,7 +299,7 @@
     <indexterm>
      <primary>DVCS</primary>
      <see>hệ thống kiểm soát phiên bản, phân tán</see>
-    </indexterm>Tuy nhiên, đã có nhiều thay đổi kể từ đó. Trong những năm kể từ thời điểm dự án Subversion bắt đầu vòng đời của nó, một phương pháp kiểm soát phiên bản mới được gọi <firstterm>kiểm soát phiên bản phân tán </firstterm> đã tương tự như vậy thu hút được sự chú ý và chấp nhận rộng rãi. Những công cụ như là Git (<ulink url="http://git-scm.com/" />) và Mercurial (<ulink url="http://mercurial.selenic.com/" />) đã nổi lên trên đỉnh xếp hạng của hê thống kiểm soát phiên bản phân tán (DVCS). Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán khai thác sự phát triển phổ biến của kết nối mạng tốc độ cao và chi phí lưu trữ thấp để cung cấp một cách tiếp cận mà khác với mô hình tập trung theo những cách chính. Trước tiên và rõ ràng nhất đó là thực tế không có tổng kho trung tâm của dữ liệu được đánh dấu phiên bản. Thay vào đó, mỗi người dùng lưu giữ và vận hành một phiên bản cục bộ một bản đầy đủ—đầy đủ, theo đúng nghĩa đen—về lịch sử lưu trữ dữ liệu. Việc hợp tác vẫn xảy ra, nhưng được thực hiện thông qua việc trao đổi tập của những thay đổi được tao trực tiếp giữa những bản dữ liệu lưu trữ cục bộ của người dùng, không phải thông qua lưu trữ dữ liệu tổng thể tập trung. Trên thực tế, bất kỳ hình thái nào của dữ liệu phiên bản của bộ dữ liệu của dự án chỉ là theo quy ước, một trạng thái được quy gán bởi các cộng tác viên khác nhau trong dự án đó.</para>
+    </indexterm>Tuy nhiên, đã có nhiều thay đổi kể từ đó. Trong những năm kể từ thời điểm dự án Subversion bắt đầu vòng đời của nó, một phương pháp kiểm soát phiên bản mới được gọi là <firstterm>kiểm soát phiên bản phân tán</firstterm> đã tương tự như vậy thu hút được sự chú ý và chấp nhận rộng rãi. Những công cụ như là Git (<ulink url="http://git-scm.com/" />) và Mercurial (<ulink url="http://mercurial.selenic.com/" />) đã nổi lên trên đỉnh xếp hạng của hê thống kiểm soát phiên bản phân tán (DVCS). Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán khai thác sự phát triển phổ biến của kết nối mạng tốc độ cao và chi phí lưu trữ thấp để cung cấp một cách tiếp cận mà khác với mô hình tập trung theo những cách chính. Trước tiên và rõ ràng nhất đó là thực tế không có tổng kho trung tâm của dữ liệu được đánh dấu phiên bản. Thay vào đó, mỗi người dùng lưu giữ và vận hành một phiên bản cục bộ một bản đầy đủ—đầy đủ, theo đúng nghĩa đen—về lịch sử lưu trữ dữ liệu. Việc hợp tác vẫn xảy ra, nhưng được thực hiện thông qua việc trao đổi tập của những thay đổi được tao trực tiếp giữa những bản dữ liệu lưu trữ cục bộ của người dùng, không phải thông qua lưu trữ dữ liệu tổng thể tập trung. Trên thực tế, bất kỳ hình thái nào của dữ liệu phiên bản của bộ dữ liệu của dự án chỉ là theo quy ước, một trạng thái được quy gán bởi các cộng tác viên khác nhau trong dự án đó.</para>
 
 <!-- 
    <para>There are pros and cons to each version control approach.
@@ -334,7 +334,7 @@
     information about how to use it successfully in the chapters
     that follow!</para>
 -->
-   <para>Than ôi, cuốn sách này là về Subversion, vì vậy chúng tôi sẽ không cố gắng làm một so sánh đầy đủ của Subversion và các công cụ khác. Độc giả được trao quyền để lựa chọn hệ thống kiểm soát phiên bản của họ và được khuyến khích nghiên cứu các tùy chọn có sẵn để có lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và cộng tác viên của họ. Và nếu, sau khi ra quyết định, Subversion được chọn, có <emphasis>nhiều</emphasis> thông tin chi tiết về cách làm thế nào để sử dụng nó một cách thành công trong cách chương tiếp theo! </para>
+   <para>Than ôi, cuốn sách này là về Subversion, vì vậy chúng tôi sẽ không cố gắng làm một so sánh đầy đủ của Subversion và các công cụ khác. Độc giả được trao quyền để lựa chọn hệ thống kiểm soát phiên bản của họ và được khuyến khích nghiên cứu các tùy chọn có sẵn để có lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và cộng tác viên của họ. Và nếu, sau khi ra quyết định, Subversion được chọn, có <emphasis>nhiều</emphasis> thông tin chi tiết về cách làm thế nào để sử dụng nó một cách thành công trong các chương tiếp theo! </para>
 
   </sect2>
 
@@ -376,8 +376,7 @@
     </indexterm>
     <indexterm>
      <primary>CollabNet</primary>
-    </indexterm>Trong những năm đầu 2000, CollabNet,
-    Inc. (<ulink url="http://www.collab.net"/>) bắt đầu chiêu mộ nhiều lập trình viên để xây dựng một bản thay thế cho CVS. CollabNet cung cấp<footnote><para>CollabNet Enterprise Edition sau đó được thay thế bởi một dòng sản phẩm mới gọi là CollabNet TeamForge.</para></footnote> một bộ phần mềm cộng tác gọi là CollabNet Enterprise Edition (CEE), trong đó có một thành phần là kiểm soát phiên bản. Mặc dù ban đầu CEE dùng CVS làm hệ thống kiểm soát văn bản, những giới hạn của CVS là rõ ràng ngay từ ban đầu, và CollabNet biết là họ cuối cùng cần phải tìm một cái gì đó tốt hơn. Không may là CVS trên thực tế đã trở thành tiêu chuẩn trong phần lớn thế giới mã nguồn mở bởi vì <emphasis>không</emphasis> có cái nào tốt hơn, ít nhất là theo một giấy phép miễn phí. Vì vậy CollabNet đã quyết định xây dựng một hệ thống kiểm soát phiên bản mới hoàn toàn, giữ lại những ý tưởng cơ bản của CVS nhưng không có lỗi và bổ sung những tính năng còn thiếu.</para>
+    </indexterm>Trong những năm đầu 2000, CollabNet, Inc. (<ulink url="http://www.collab.net"/>) bắt đầu chiêu mộ nhiều lập trình viên để xây dựng một bản thay thế cho CVS. CollabNet cung cấp<footnote><para>CollabNet Enterprise Edition sau đó được thay thế bởi một dòng sản phẩm mới gọi là CollabNet TeamForge.</para></footnote> một bộ phần mềm cộng tác gọi là CollabNet Enterprise Edition (CEE), trong đó có một thành phần là kiểm soát phiên bản. Mặc dù ban đầu CEE dùng CVS làm hệ thống kiểm soát văn bản, những giới hạn của CVS là rõ ràng ngay từ ban đầu, và CollabNet biết là họ cuối cùng cần phải tìm một cái gì đó tốt hơn. Không may là CVS trên thực tế đã trở thành tiêu chuẩn trong phần lớn thế giới mã nguồn mở bởi vì <emphasis>không</emphasis> có cái nào tốt hơn, ít nhất là theo một giấy phép miễn phí. Vì vậy CollabNet đã quyết định xây dựng một hệ thống kiểm soát phiên bản mới hoàn toàn, giữ lại những ý tưởng cơ bản của CVS nhưng không có lỗi và bổ sung những tính năng còn thiếu.</para>
     
 <!-- 
    <para>In February 2000, they contacted Karl Fogel, the author of
@@ -405,7 +404,7 @@
     frustrating experiences with CVS and welcomed the chance to
     finally do something about it.</para>
 -->
-   <para>Vào tháng 2 năm 200, họ liên lạc với Karl Fogel là tác giả của <citetitle>Phát Triển Mã Nguồn Mở với CVS</citetitle> (Coriolis, 1999) và đề nghị ông tham gia vào dự án. Thật trùng hợp, lúc đó Karl đang thảo luận với bạn của mình Jim Blandy về việc thiết kế một hệ thống kiểm soát phiên bản mới. Trong năm 1995, cả hai đã mở công ty Cyclic Software là công ty chuyên cung cấp hợp đồng hỗ trợ CVS, và mặt dù sau đó họ đã bán công ty họ vẫn sử dụng CVS để làm việc hàng ngày. Sự thất vọng của họ với CVS đã khiến ông phải suy nghĩ cẩn thận về những cách tốt hơn để kiểm soát phiên bản dữ liệu và ông đã không chỉ nghĩ ra cái tên Subversion mà còn xây dựng được những thiết kế cơ bản của dữ liệu lưu trữ Subversion. Khi CollabNet liên hệ, Karl ngay lập tức đồng ý tham gia vào dự án, và Jim có được chủ nhân của mình, Công ty Phần mềm Red Hat, để về cơ bản cống hiến cho dự án vô thời hạn. CollabNet thuê Karl và Ben Collins-Susman và việc thiết kế chi tiết đã bắt đầu vào tháng Ba năm 2000. Với sự giúp đỡ từ Brian Behlendorf và Jason Robbins của CollabNet, và từ Greg Stein (lúc đó là một nhà phát triển tự do chuyên về quy trình đặc điểm kỹ thuật WebDAV/DeltaV), Subversion nhanh chóng thu hút được một cộng đồng những nhà phát triển tích cực. Hoá ra có rất nhiều người có trải nghiệm thất vọng với CVS và họ hoan nghênh cơ hội để cuối cùng làm gì đó về nó.</para>
+   <para>Vào tháng 2 năm 2000, họ liên lạc với Karl Fogel là tác giả của <citetitle>Phát Triển Mã Nguồn Mở với CVS</citetitle> (Coriolis, 1999) và đề nghị ông tham gia vào dự án. Thật trùng hợp, lúc đó Karl đang thảo luận với bạn của mình Jim Blandy về việc thiết kế một hệ thống kiểm soát phiên bản mới. Trong năm 1995, cả hai đã mở công ty Cyclic Software là công ty chuyên cung cấp hợp đồng hỗ trợ CVS, và mặc dù sau đó đã bán công ty họ vẫn sử dụng CVS để làm việc hàng ngày. Sự thất vọng của họ với CVS đã khiến Jim phải suy nghĩ cẩn thận về những cách tốt hơn để kiểm soát phiên bản dữ liệu và ông đã không chỉ nghĩ ra cái tên Subversion mà còn xây dựng được những thiết kế cơ bản của dữ liệu lưu trữ Subversion. Khi CollabNet liên hệ, Karl ngay lập tức đồng ý tham gia vào dự án, và Jim có được chủ nhân của mình, Công ty Phần mềm Red Hat, để về cơ bản cống hiến cho dự án vô thời hạn. CollabNet thuê Karl và Ben Collins-Susman và việc thiết kế chi tiết đã bắt đầu vào tháng Ba năm 2000. Với sự giúp đỡ từ Brian Behlendorf và Jason Robbins của CollabNet, và từ Greg Stein (lúc đó là một nhà phát triển tự do chuyên về quy trình đặc điểm kỹ thuật WebDAV/DeltaV), Subversion nhanh chóng thu hút được một cộng đồng những nhà phát triển tích cực. Hoá ra có rất nhiều người có trải nghiệm thất vọng với CVS và họ hoan nghênh cơ hội để cuối cùng làm gì đó về nó.</para>
  
 <!-- 
    <para>The original design team settled on some simple goals. They
@@ -425,7 +424,7 @@
     Subversion developers stopped using CVS to manage Subversion's
     own source code and started using Subversion instead.</para>
 -->
-   <para>Sau 14 tháng lập trình, Subversion bắt đầu <quote>tự lưu trữ</quote> vào ngày 31 tháng 8 năm 2001. Đó là, các nhà phát triển Subversion ngừng sử dụng CVS để quản lý mã nguồn riêng của Subversion và bắt đầu sử dụng Subversion để thay thế.</para>
+   <para>Sau 14 tháng lập trình, Subversion bắt đầu <quote>tự-lưu-trữ</quote> vào ngày 31 tháng 8 năm 2001. Đó là, các nhà phát triển Subversion ngừng sử dụng CVS để quản lý mã nguồn riêng của Subversion và bắt đầu sử dụng Subversion để thay thế.</para>
 
 <!-- 
    <para>
@@ -800,7 +799,7 @@
     <varlistentry>
      <term>Subversion 1.2 (Tháng Năm 2005)</term>
      <listitem>
-      <para>Bản phát hành 1.2 giới thiệu khả năng tạo ổ khoá phía máy chủ trên các tập tin, do đó tuần tự hoá truy cập chuyển giao vào tài nguyên cụ thể. Trong khi Subversion vẫn cơ bản là một hệ thống kiểm soát phiên bản đồng thời, một vài loại tập tin nhị phân (ví dụ. tập tin hình ảnh) không thể được trộn chung. Chức năng khoá đáp ứng nhu cầu đánh phiên bản và bảo vệ loại tài nguyên này. Cùng với chức năng khoá, bản phát hành này còn đi kèm với việc tích hợp tự-động-đánh-phiên-bản WebDAV một cách toàn diện, cho phép kho lưu trữ Subversion có thể được ánh xạ như là một thư mục mạng lưới. Cuối cùng, Subversion 1.2 bắt đầu sử dụng thuật toán binary-differencing mới và nhanh hơn để nén và truy xuất phiên bản cũ của những tập tin.</para>
+      <para>Bản phát hành 1.2 giới thiệu khả năng tạo khoá phía máy chủ trên các tập tin, do đó tuần tự hoá truy cập chuyển giao vào tài nguyên cụ thể. Trong khi Subversion vẫn cơ bản là một hệ thống kiểm soát phiên bản đồng thời, một vài loại tập tin nhị phân (ví dụ. tập tin hình ảnh) không thể được trộn chung. Chức năng khoá đáp ứng nhu cầu đánh phiên bản và bảo vệ loại tài nguyên này. Cùng với chức năng khoá, bản phát hành này còn đi kèm với việc tích hợp tự-động-đánh-phiên-bản WebDAV một cách toàn diện, cho phép kho lưu trữ Subversion có thể được ánh xạ như là một thư mục mạng lưới. Cuối cùng, Subversion 1.2 bắt đầu sử dụng thuật toán binary-differencing mới và nhanh hơn để nén và truy xuất phiên bản cũ của những tập tin.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -821,7 +820,7 @@
     <varlistentry>
      <term>Subversion 1.3 (Tháng Mười Hai 2005)</term>
      <listitem>
-      <para>Bản phát hành 1.3 mang chức năng kiểm soát uỷ quyền theo đường dẫn vào máy chủ <command>svnserve</command>, đồng nhất với tính năng mà trước đó chỉ có trên máy chủ Apache. Tuy nhiên, máy chủ Apache đã đạt được một vài tính năng ghi nhật ký của riêng nó và API của Subversion kết hợp với các ngôn ngữ khác cũng đã nhảy vọt về phía trước.</para>
+      <para>Bản phát hành 1.3 mang chức năng kiểm soát uỷ quyền theo đường dẫn vào máy chủ <command>svnserve</command>, đồng nhất với tính năng mà trước đó chỉ có trên máy chủ Apache. Tuy nhiên, máy chủ Apache đã đạt được một vài tính năng ghi nhật ký của riêng nó và API của Subversion kết hợp với các ngôn ngữ khác cũng đã có bước nhảy vọt về phía trước.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -868,7 +867,7 @@
     <varlistentry>
      <term>Subversion 1.5 (Tháng Sáu 2008)</term>
      <listitem>
-      <para>Bản phát hành 1.5 mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành so với các phiên bản khác, nhưng tính năng mở đầu là rất khổng lồ: theo dõi các phân nhánh và hợp nhất bán tự động. Đó là một lợi ích to lớn cho người sử dụng và đã nâng Subversion cao hơn rất nhiều so với khả năng của CVS và vào trong nhóm của những đối thủ cạnh tranh thương mại như là Perfoce và ClearCase. Subversion 1.5 cũng giới thiệu một loạt những tính năng khác hướng tới người dùng như là tương tác giải quyết xung đột tập tin, kiểm xuất rời rạc, quản lý danh sách thay đổi ở phía khách, cú pháp mới mạnh mẽ cho mục bên ngoài và hỗ trợ xác thực SASL cho máy chủ <command>svnserve</command></para>
+      <para>Bản phát hành 1.5 mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành so với các phiên bản khác, nhưng tính năng mở đầu là rất lớn: theo dõi các phân nhánh và hợp nhất bán tự động. Đó là một lợi ích to lớn cho người sử dụng và đã nâng Subversion cao hơn rất nhiều so với khả năng của CVS và vào trong nhóm của những đối thủ cạnh tranh thương mại như là Perfoce và ClearCase. Subversion 1.5 cũng giới thiệu một loạt những tính năng khác hướng tới người dùng như là tương tác giải quyết xung đột tập tin, kiểm xuất rời rạc, quản lý danh sách thay đổi ở phía khách, cú pháp mới mạnh mẽ cho mục bên ngoài và hỗ trợ xác thực SASL cho máy chủ <command>svnserve</command></para>
      </listitem>
     </varlistentry>
 
@@ -1060,7 +1059,11 @@
    <quote>recommended reading list</quote> for various types of
    readers:</para>
 -->
+<<<<<<< .mine
+  <para>Bất kể phong cách học của bạn là gì, cuốn sách này nhằm mục đích là hữu ích với những người có nền tảng kiến thức khác nhau một cách rộng rãi—từ những người trước đó không có kinh nghiệm với kiểm soát phiên bản tới những nhà quản trị hệ thống kinh ghiệm. Tuỳ thuộc vào kiến thức nền tảng của bạn, những chương cụ thể nào đó có thể ít hoặc nhiều quan trọng với bạn. Sau đây có thể được coi là một <quote>danh sách đọc đề nghị</quote> với nhiều loại hình độc giả:</para>
+=======
   <para>Bất kể phong cách học của bạn là gì, cuốn sách này nhằm mục đích là hữu ích với những người có nền tảng kiến thức khác nhau một cách rộng rãi—từ những người trước đó không có kinh nghiệm với kiểm soát phiên bản tới những nhà quản trị hệ thống kinh ghiệm. Tuỳ thuộc vào kiến thức nền tảng của bạn, những chương cụ thể nào đó có thể ít hoặc nhiều quan trọng với bạn. Sau đây có thể được coi là một <quote>danh sách đọc đề nghị</quote> với nhiều loại hình độc giả:</para>
+>>>>>>> .r5211
 
   <variablelist>
    <varlistentry>
@@ -1079,7 +1082,7 @@
       <xref linkend="svn.forcvs"/> are the fastest routes to
       learning the Subversion client.</para>
 -->
-     <para>Giả định rằng bạn đã sử dụng kiểm soát phiên bản trước đây và bạn đang nóng lòng làm cho hệ thống máy chủ Subversion chạy càng sớm càng tốt. <xref linkend="svn.reposadmin"/> và <xref linkend="svn.serverconfig"/> sẽ chỉ cho làm thế nào để tạo kho lưu trữ đầu tiên của bạn và làm cho nó sẵn sàng trong một mạng lưới. Sau khi xong việc đó, <xref linkend="svn.tour"/> và <xref linkend="svn.forcvs"/> là con đường nhanh nhất để học về ứng dụng khách Subversion.</para>
+     <para>Giả định rằng bạn đã sử dụng kiểm soát phiên bản trước đây và bạn đang nóng lòng làm cho hệ thống máy chủ Subversion chạy càng sớm càng tốt. <xref linkend="svn.reposadmin"/> và <xref linkend="svn.serverconfig"/> sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để tạo kho lưu trữ đầu tiên của bạn và làm cho nó sẵn sàng trong một mạng lưới. Sau khi xong việc đó, <xref linkend="svn.tour"/> và <xref linkend="svn.forcvs"/> là con đường nhanh nhất để học về ứng dụng khách Subversion.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -1206,7 +1209,7 @@
       use cases, how to undo changes, and how to easily swing
       from one branch to the next.</para>
 -->
-     <para>Thảo luận nhánh, hợp nhất, gắn thẻ, bao gồm những cách làm tốt nhất (best practice)cho việc rẽ nhánh và hợp nhất, tình huống sử dụng chung, hồi tác những thay đổi như thế nào, và chuyển từ nhánh này đến nhánh tiếp theo như thế nào.</para>
+     <para>Thảo luận nhánh, hợp nhất, gắn thẻ, bao gồm những cách thực hành tốt nhất(best practice) cho việc rẽ nhánh và hợp nhất, tình huống sử dụng chung, hồi tác những thay đổi như thế nào, và chuyển từ nhánh này đến nhánh tiếp theo như thế nào.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -1284,7 +1287,7 @@
       install Subversion and start using it immediately. You
       have been warned.</para>
 -->
-     <para>Dành cho những người thiếu kiên nhẫn, giải thích nhanh về việc cái đặt và sử dụng nó ngay như thế nào. Bạn đã được cảnh báo.</para>
+     <para>Dành cho những người thiếu kiên nhẫn, giải thích nhanh về việc cài đặt và sử dụng nó ngay như thế nào. Bạn đã được cảnh báo.</para>
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -1348,7 +1351,7 @@
    the book was written in the public eye, originally as part of
    the Subversion project itself. This means two things:</para>
 -->
-  <para>Cuốn sách này được bắt đầu như là những phần nhỏ của các tài liệu được viết bởi các nhà phát triển dự án Subversion, mà sau đó được kết hợp lại thành một tác phẩm duy nhất và được viết lại. Như vậy, nó luôn luôn được theo một giấy phép miễn phí (xem <xref linkend="svn.copyright"/>). Trong thực tế, cuốn sách đã được viết trong mắt công chúng, khởi điểm như là một phần của bản thân dự án Subversion. Điều đó có nghĩa là hai điều sau:</para>
+  <para>Cuốn sách này được bắt đầu như là những phần nhỏ của các tài liệu được viết bởi các nhà phát triển dự án Subversion, mà sau đó được kết hợp lại thành một tác phẩm duy nhất và được viết lại. Như vậy, nó luôn luôn được theo một giấy phép miễn phí (xem <xref linkend="svn.copyright"/>). Trong thực tế, cuốn sách đã được viết một cách công khai, khởi điểm như là một phần của bản thân dự án Subversion. Điều đó có nghĩa là hai điều sau:</para>
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
@@ -1368,7 +1371,7 @@
      patches to the Subversion developer community, instead of 
      distributing your private version of this book.</para>
 -->
-    <para>Bạn có thể thay đổi trong cuốn sách này và phát hành lại nó tuỳ ý—nó theo giấy phép miễn phí. Điều ràng buộc duy nhất đó là bạn cần phải duy trì ghi công với tác giả ban đầu. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn bạn gửi phản hồi và bản vá tới cộng đồng những nhà phát triển subversion, thay vì phân phối phiên bản riêng của bạn về cuốn sách này.</para>
+    <para>Bạn có thể thay đổi trong cuốn sách này và phát hành lại nó tuỳ ý—nó theo giấy phép miễn phí. Điều ràng buộc duy nhất đó là bạn cần phải duy trì ghi công với tác giả ban đầu. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn bạn gửi phản hồi và bản vá tới cộng đồng những nhà phát triển Subversion, thay vì phân phối phiên bản riêng của bạn về cuốn sách này.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
   
@@ -1408,7 +1411,7 @@
    Karl, for being too overworked to write this book
    yourself.</para></footnote></para>
 -->
-  <para>Cuốn sách này sẽ không được tốt (cũng không hữu ích) nếu Subversion không tồn tại. Vì lý do đó, tác giả muốn cảm ơn Brian Behlendorf và CollabNet cho tầm nhìn để hỗ trợ một dự án mã nguồn mở mới đầy rủi ro và tham vọng; Jim Blandy cho tên gọi ban đầu và thiết kế của Subversion—chúng tôi quý bạn, Jim; và Karl Fogel vì là một người bạn tốt và một người chỉ huy cộng đồng tuyệt vời, theo đúng thứ tự đó.<footnote><para>Ồ, và cảm ơn, Karl, đã làm việc quá sức để tự viết cuốn sách này.</para></footnote></para>
+  <para>Cuốn sách này sẽ không được tốt (cũng không hữu ích) nếu Subversion không tồn tại. Vì lý do đó, tác giả muốn cảm ơn Brian Behlendorf và CollabNet với tầm nhìn để hỗ trợ một dự án mã nguồn mở mới đầy rủi ro và tham vọng; Jim Blandy cho tên gọi ban đầu và thiết kế của Subversion—chúng tôi quý bạn, Jim; và Karl Fogel vì là một người bạn tốt và một người chỉ huy cộng đồng tuyệt vời, theo đúng thứ tự đó.<footnote><para>Ồ, và cảm ơn, Karl, đã làm việc quá sức để tự viết cuốn sách này.</para></footnote></para>
 
 <!-- 
   <para>Thanks to O'Reilly and the team of professional editors who
@@ -1417,7 +1420,7 @@
    and Mary Treseler. Your patience and support has been
    tremendous.</para>
 -->
-  <para>Cảm ơn O'Reilly và đội ngũ những biên tập viên chuyên nghiệp là những người đã giúp đỡ chứng tôi trauhuốt văn bản này ở các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của nó: Chuck Tôprek, Linda Mui, Tatiana Apandi, Mary Brady và Mary Treseler. Các bạn đã rất kiên nhẫn và nhiệt tình hỗ trợ.</para>
+  <para>Cảm ơn O'Reilly và đội ngũ những biên tập viên chuyên nghiệp là những người đã giúp đỡ chứng tôi trau chuốt văn bản này ở các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của nó: Chuck Tôprek, Linda Mui, Tatiana Apandi, Mary Brady và Mary Treseler. Các bạn đã rất kiên nhẫn và nhiệt tình hỗ trợ.</para>
 
 <!-- 
   <para>Finally, we thank the countless people who contributed to
@@ -1426,7 +1429,7 @@
    print and maintain here, but may their names live on forever in
    this book's version control history!</para>
 -->
-  <para>Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều người mà đã đóng góp vào cuốn sách này với những đánh giá không chính thức, với nhữung đề nghị và những bản vá lỗi. Một danh sách đầy đủ với tên của các bạn sẽ không thực tế để in và duy trì ở đây, nhưng có thể tên của họ mãi mãi tồn tại trong lịch sử kiểm soát phiên bản của cuốn sách này!</para>
+  <para>Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều người mà đã đóng góp vào cuốn sách này với những đánh giá không chính thức, với nhữung đề nghị và những bản vá lỗi. Một danh sách đầy đủ với tên của các bạn sẽ không thực tế để in và duy trì ở đây, nhưng có thể tên của các bạn mãi mãi tồn tại trong lịch sử kiểm soát phiên bản của cuốn sách này!</para>
 
  </sect1>
 




More information about the svnbook-dev mailing list