[svnbook] r5211 committed - www/index.vi.html

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Tue Oct 25 02:57:56 CDT 2016


Revision: 5211
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5211
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-25 07:57:56 +0000 (Tue, 25 Oct 2016)
Log Message:
-----------
100% be translated to Vietnamese (with refinement)

Modified Paths:
--------------
  www/index.vi.html

Modified: www/index.vi.html
===================================================================
--- www/index.vi.html	2016-10-24 13:15:10 UTC (rev 5210)
+++ www/index.vi.html	2016-10-25 07:57:56 UTC (rev 5211)
@@ -3,7 +3,8 @@
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en">
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<title>Version Control with Subversion</title>
+<!-- <title>Version Control with Subversion</title> -->
+<title>Kiểm Soát Phiên Bản với Subversion</title>
 <link rel="stylesheet" href="./styles.css" type="text/css" />
 </head>
 
@@ -32,7 +33,8 @@
    onclick="if(this.value == 'Search the site...') { this.value = '';
         this.style.color = 'black'; }" />
 <input type="submit" value="Go" />
-<p>Powered by Google.</p>
+<!-- <p>Powered by Google.</p> -->
+<p>Cung cấp bởi Google.</p>
 </div>
 </form>
 <hr/>
@@ -54,14 +56,21 @@
 <div id="content">
 
 <h1 class="bar"> </h1>
+<!--
 <h1 class="tagline">The Standard in Open Source Version Control</h1>
 <h1 class="title1">Version Control with</h1>
 <h1 class="title2">Subversion</h1>
+-->
+<h1 class="tagline">Tiêu Chuẩn trong Kiểm Soát Phiên Bản Mã Nguồn Mở</h1>
+<h1 class="title1">Kiểm Soát Phiên Bản với</h1>
+<h1 class="title2">Subversion</h1>
 
 <!-- CONTENT STARTS -->
 
-<h2>Introduction</h2>
+<!-- <h2>Introduction</h2> -->
+<h2>Giới Thiệu</h2>
 
+<!--
 <p>This is the home of <span class="underline">Version Control with
  Subversion</span>,
  a <a href="http://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn.copyright.html"
@@ -69,7 +78,10 @@
  <a href="http://subversion.apache.org/" >Apache™
  Subversion®</a> version control system and written by some of
  the developers of Subversion itself.</p>
+-->
+<p>Đây là địa chỉ của <span class="underline">Kiểm Soát Phiên Bản với Subversion</span>, một cuốn sách <a href="http://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn.copyright.html">miễn phí</a> về hệ thống kiểm soát phiên bản nổi tiếng <a href="http://subversion.apache.org/" >Apache™Subversion®</a> và được viết bởi những nhà phát triển của chính Subversion.</p>
 
+<!--
 <p>As you may have guessed from the layout of this page, we are quite
  pleased that some versions of this book have
  been <a href="http://www.oreilly.com/catalog/0596004486/"
@@ -78,19 +90,27 @@
  copy of the book if you'd like to, but you'll always find the most
  recent versions here on this site, available in both HTML and PDF
  formats.</p>
+-->
+<p>Như bạn đã đoán được dựa trên cách trình bày của trang này, chúng tôi khá hài lòng rằng một số phiên bản của cuốn sách này được <a href="http://www.oreilly.com/catalog/0596004486/">xuất bản</a> bởi O'Reilly Media. Bạn chắc chắn có thể <a href="/buy/">mua</a> một bản in truyền thống của cuốn sách này nếu bạn thích, nhưng bạn sẽ luôn tìm được những phiên bản mới nhất ở đây trên địa chỉ này, có sẵn trong cả hai định dạng HTML và PDF.</p>
 
-<h2>Online Versions of the Book</h2>
+<!-- <h2>Online Versions of the Book</h2> -->
+<h2>Phiên Bản Trực Tuyến của Cuốn Sách</h2>
 
+<!--
 <p>Versions of this book use a numbering system designed to match
  those used by the Subversion software itself—version 1.7 of
  <span class="underline">Version Control with Subversion</span>
  covers Subversion 1.7, for example. Here are the latest versions
  of the book which are available online:</p>
+-->
+<p>Những phiên bản của cuốn sách này sử dụng hệ thống đánh số mà được thiết kế để phù hợp với cách sử dụng với chính phần mềm Subversion—Ví dụ, phiên bản 1.7 của <span class="underline">Kiểm Soát Phiên Bản với Subversion</span> bao hàm Subversion 1.7. Đây là những phiên bản mới nhất của cuốn sách có sẵn trực tuyến:</p>  
 
 <div id="versionlist" class="versionlist">
 
-<h3>For Subversion 1.7</h3>
+<!-- <h3>For Subversion 1.7</h3> -->
+<h3>Cho phiên bản Subversion 1.7</h3>
 
+<!--
 <ul>
 <li>View the <a href="./en/1.7/index.html">multiple-page HTML edition</a>
   of the book.
@@ -104,15 +124,30 @@
   <a href="https://sourceforge.net/p/svnbook/source/HEAD/tree/branches/1.7/en/book/"
   >DocBook XML sources</a>.</li>
 </ul>
+-->
 
-<h3>Nightly Build (for Subversion 1.8)</h3>
+<ul>
+<li>Xem <a href="./en/1.7/index.html">phiên bản đa-trang HTML</a> của cuốn sách.
+  [<a href="./en/1.7/svn-book-html-chunk.tar.bz2">tar.bz</a>]</li>
+<li>Xem <a href="./en/1.7/svn-book.html">phiên bản đơn-trang HTML</a> của cuốn sách.
+  [<a href="./en/1.7/svn-book-html.tar.bz2">tar.bz</a>]</li>
+<li>Xem <a href="./en/1.7/svn-book.pdf">phiên bản PDF</a> của cuốn sách.</li>
+<li>Xem <a href="https://sourceforge.net/p/svnbook/source/HEAD/tree/branches/1.7/en/book/">mã nguồn DocBook XML</a> của cuốn sách.</li>
+</ul>
 
+<!-- <h3>Nightly Build (for Subversion 1.8)</h3> -->
+<h3>Bản Build Hàng Đêm (dành cho Subversion 1.8)</h3>
+
+<!--
 <p>Please bear in mind that these versions are works-in-progress: if
  you bookmark or link to specific sections, those links may be
  invalidated by continuing development. If you need a link that can
  be reasonably expected to remain stable for years to come, link to
  one of the completed editions above.</p>
+-->
+<p>Xin hãy lưu ý rằng những phiên bản này là công-việc-đang-tiến-hành: nếu bạn đánh dấu trang hoặc liên kết tới những phần cụ thể, những liên kết này có thể bị vô hiệu trong quá trình phát triển. Nếu bạn muốn một liên kết mà được kỳ vọng có thể duy trì ổn định trong nhiều năm tới, hãy liên kết tới một trong những phiên bản đã hoàn thành ở bên trên.</p>
 
+<!--
 <ul>
 <li>View the <a href="./nightly/en/index.html">multiple-page HTML edition</a>
   of the book.
@@ -121,22 +156,39 @@
   href="https://sourceforge.net/p/svnbook/source/HEAD/tree/trunk/en/book/">DocBook 
   XML sources</a>.</li>
 </ul>
+-->
+<ul>
+<li>Xem <a href="./nightly/en/index.html">phiên bản đa-trang HTML</a> của cuốn sách.
+  [<a href="./nightly/en/svn-book-html-chunk.tar.bz2">tar.bz</a>]</li>
+<li>Xem <a href="https://sourceforge.net/p/svnbook/source/HEAD/tree/trunk/en/book/">mã nguồn DocBook XML</a>.</li>
+</ul>
 
 </div>
 
+<!--
 <p>You can also find older versions of the book (which we suspect are
  no longer of much interest to most folks) <a href="old-versions.html" 
  >here</a>.</p>
+-->
+<p>Bạn cũng có thể tìm thấy những phiên bản cũ hơn của cuốn sách (mà chúng tôi nghi ngờ không còn nhận được sự quan tâm nhiều của hầu hết mọi người) <a href="old-versions.html">ở đây</a>.</p>
 
-<h2>Feedback/Contributing</h2>
+<!-- <h2>Feedback/Contributing</h2> -->
+<h2>Phản hồi/Đóng góp</h2>
 
+<!--
 <p>For feedback on the book or this website, contact
  <tt>svnbook-dev@red-bean.com</tt>
  [<a
  href="http://www.red-bean.com/mailman/listinfo/svnbook-dev">listinfo</a>].
  If you have spotted errors in the book (O'Reilly's hardcopy or
  otherwise), please do the following things:</p>
+-->
+<p>Để phản hồi cho cuốn sách hoặc cho trang web này, liên hệ
+  <tt>svnbook-dev@red-bean.com</tt>
+  [<a
+  href="http://www.red-bean.com/mailman/listinfo/svnbook-dev">listinfo</a>]. Nếu bạn phát hiện sai sót trong cuốn sách (bản in O'Reilly hoặc khác), vui lòng thực hiện những việc sau:</p>
 
+<!--
 <ol>
 <li>Check our <a href="https://sourceforge.net/p/svnbook/tickets/"
   >issue/ticket tracker</a> to see if someone else has already reported the
@@ -156,7 +208,15 @@
   page</a> for the book, and report the error there if it hasn't
   already been reported.</li>
 </ol>
+-->
+<ol>
+<li>Kiểm tra <a href="https://sourceforge.net/p/svnbook/tickets/">hệ thống quản lý lỗi</a> của chúng tôi để xem nếu có ai đó khác thông báo cùng vấn đề. Nếu đã có thì không cần phải làm gì thêm, trừ khi bạn muốn đóng góp bản vá mà có thể sửa được lỗi (xem bên dưới).</li>
+<li>Kiểm tra mã nguồn XML để xem nếu vấn đề vẫn tồn tại. Bạn có thể lấy mã nguồn này với chính Subversion bằng cách kiểm xuất phần trunk của kho lưu trữ Subversion của chúng tôi tại <a href="https://svn.code.sf.net/p/svnbook/source/trunk/">https://svn.code.sf.net/p/svnbook/source/trunk/</a>. Nếu vấn đề tồn tại trong bản mã nguồn mới nhất, vui lòng thông báo vấn đề đến diễn đàn bên trên hoặc gửi một <a href="https://sourceforge.net/p/svnbook/tickets/new/">thẻ mới</a>.</li>
+<li>Nếu vấn đề thuộc phiên bản đã phát hành lần hai, vui lòng kiểm tra <a href="http://www.oreilly.com/catalog/9780596510336/errata/">trang lỗi in</a> của O'Reilly dành cho cuốn sách, và thông báo lỗi ở đấy nếu nó chưa được thông báo.</li>
+</ol>
 
+
+<!--
 <p>Reports of errors in the book are always welcome. Reports of
  errors in the book which are accompanied by a suggested fix for the
  problem are even better. For technical fixes (spelling, grammar,
@@ -165,9 +225,13 @@
  the subject line). For more subjective concerns about the tone or
  comprehensibility of a passage, it's best just raise that topic on
  the mailing list.</p>
+-->
+<p>Thông báo lỗi trên cuốn sách luôn luôn được chào đón. Những thông báo lỗi mà đi kèm với một hướng giải quyết cho vấn đề còn tốt hơn nữa. Cho những sửa đổi kỹ thuật (chính tả, ngữ pháp, đánh dấu, vv.), chỉ cần gửi kèm với email thông báo lỗi của bạn bản vá lỗi cho mã nguồn XML (và thêm từ <tt>[PATCH]</tt> vào trong dòng tiêu đề của email). Cho những mối quan tâm chủ quan hơn về lối diễn đạt và tính dễ hiểu của một đoạn văn, tốt nhất là chỉ nên đưa chủ đề đó lên diễn đàn.</p>
 
-<h2>Translations</h2>
+<!-- <h2>Translations</h2> -->
+<h2>Dịch Thuật</h2>
 
+<!--
 <p>This book has been (or is being) translated to other languages.
  Use the navigation menu at the bottom of the page to select a
  different language. From each translated page you can get
@@ -176,30 +240,46 @@
  the English version is the master from which all translations
  derive, and if you have any comments about a translation you should
  contact that translation's authors.</p>
+-->
+<p>Cuốn sách này đã được (hoặc đang được) dịch sang các ngôn ngữ khác. Dùng menu điều hướng ở dưới cùng của trang để chọn một ngôn ngữ khác. Từ mỗi trang dịch bạn sẽ tìm thấy thông tin hướng dẫn về việc thu thập các bản dịch của cuốn sách (hoặc một bản lưu nhanh của công-việc-đang-tiến-hành nếu nó chưa hoàn thành). Lưu ý rằng phiên bản tiếng Anh là bản gốc mà tất cả các bản dịch khác được bắt nguồn từ, và nếu bạn có góp ý gì vào bản dịch bạn nên liên hệ với những tác giả của bản dịch.</p>
 
 <!-- NON-ENGLISH TRANSLATION-SPECIFIC STUFF BEGINS -->
+<!--
+<h2>Vietnamese Version</h2>
 
+<p>We are currently working on a Vietnamese translation of the 1.8
+  version of the book. You can see our progress via the nightly build
+  at <a href="http://svnbook.red-bean.com/vi/1.8/"
+  >http://svnbook.red-bean.com/vi/1.8/</a>. If you'd like to help
+  out with this translation effort, contact Chinh Do
+  (chinh.d.v{__AT__}gmail.com).</p>
+-->
+<h2>Phiên bản Tiếng Việt</h2>
+
+<p>Chúng tôi hiện đang thực hiện việc dịch phiên bản 1.8 của cuốn sách sang tiếng Việt. Bạn có thể theo dõi tiến trình thông qua bản build hàng đêm tại <a href="http://svnbook.red-bean.com/vi/1.8/">http://svnbook.red-bean.com/vi/1.8/</a>. Nếu bạn muốn giúp đỡ trong việc dịch thuật này, hãy liên hệ Chinh Do (chinh.d.v{__AT__}gmail.com).</p>
 <!-- NON-ENGLISH TRANSLATION-SPECIFIC STUFF ENDS -->
 
-<h2>Are Those Turtles?</h2>
+<!-- <h2>Are Those Turtles?</h2> -->
+<h2>Là Những Con Rùa?</h2>
 
+<!--
 <p>Why, yes, they are, indeed, turtles. That's the animal chosen by
  the publisher for our book cover. And before you ask us, "Why?"
  — we don't really know. It's cool, and our wives are pleased
  that at least something "icky" wasn't chosen to represent
  Subversion.</p>
+-->
+<p>Tại sao, vâng, đó là rùa, phải đó, những con rùa. Đó là con vật được chọn bởi nhà phát hành cho trang bìa cuốn sách của chúng tôi. Và trước khi bạn hỏi chúng tôi, "vì sao?"— chúng tôi thật sự không biết. Nó thú vị, và vợ của chúng tôi rất hài lòng vì ít nhất thì không có một cái gì đó "lạc hậu" được chọn để đại diên cho Subversion (sự lật đổ).</p>
 
 <!-- CONTENT ENDS -->
 
-<h1 class="authorlist"><a href="http://www.red-bean.com/sussman/">Ben
-  Collins-Sussman</a>,<br /><a
+<h1 class="authorlist"><a href="http://www.red-bean.com/sussman/">Ben Collins-Sussman</a>,<br /><a
  href="http://www.red-bean.com/fitz/">Brian W. Fitzpatrick</a> &
-  <a href="http://www.red-bean.com/cmpilato/">C. Michael
-  Pilato</a></h1>
-
+  <a href="http://www.red-bean.com/cmpilato/">C. Michael Pilato</a></h1>
 <hr />
 
-<p id="translinks">This page is also available in the following languages:<br />
+<!-- <p id="translinks">This page is also available in the following languages:<br /> -->
+<p id="translinks">Trang này có sẵn trong những ngôn ngữ sau:<br />
 
 <!-- For ease of maintenance, keep these sorted by language code.
   TRANSLATORS: titles here are in your native language; link text
@@ -222,6 +302,8 @@
  <a href="index.ru.html" title="Russian"
    hreflang="ru" lang="ru" rel="alternate"
    >Русский</a> |
+  <a href="index.vi.html" title="Vietnamese"
+   hreflang="vi" lang="vi" rel="alternate">Tiếng Việt</a> |
  <a href="index.zh.html" title="Chinese" 
    hreflang="zh" lang="zh" rel="alternate">中文</a>
 </p>
More information about the svnbook-dev mailing list