[svnbook] r5208 committed - branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Mon Oct 24 06:17:54 CDT 2016


Revision: 5208
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5208
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-24 11:17:54 +0000 (Mon, 24 Oct 2016)
Log Message:
-----------
Fix the bug: book/ch00-preface.xml:1063: parser error : Opening and ending tag mismatch: Quote line 1063 and quote
y c?\195?\131?\194?\179 th?\195?\161?\194?\187?\198?\146 ?\195?\132?\226?\128?\152?\195?\134?\194?\176?\195?\161?\194?\187?\194?\163c coi l?\195?\131 m?\195?\161?\194?\187?\226?\132?\162t <Quote>danh s?\195?\131?\194?\161ch ?\195?\132?\226?\128?\152?\195?\161?\194?\187?\194?\141c ?\195?\132?\226?\128?\152?\195?\161?\194?\187?\194?\129 ngh?\195?\161?\194?\187?\226?\128?\185</quote>

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-21 09:24:25 UTC (rev 5207)
+++ branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-24 11:17:54 UTC (rev 5208)
@@ -1060,7 +1060,7 @@
    <quote>recommended reading list</quote> for various types of
    readers:</para>
 -->
-  <para>Bất kể phong cách học của bạn là gì, cuốn sách này nhằm mục đích là hữu ích với những người có nền tảng kiến thức khác nhau một cách rộng rãi—từ những người trước đó không có kinh nghiệm với kiểm soát phiên bản tới những nhà quản trị hệ thống kinh ghiệm. Tuỳ thuộc vào kiến thức nền tảng của bạn, những chương cụ thể nào đó có thể ít hoặc nhiều quan trọng với bạn. Sau đây có thể được coi là một <Quote>danh sách đọc đề nghị</quote> với nhiều loại hình độc giả:</para>
+  <para>Bất kể phong cách học của bạn là gì, cuốn sách này nhằm mục đích là hữu ích với những người có nền tảng kiến thức khác nhau một cách rộng rãi—từ những người trước đó không có kinh nghiệm với kiểm soát phiên bản tới những nhà quản trị hệ thống kinh ghiệm. Tuỳ thuộc vào kiến thức nền tảng của bạn, những chương cụ thể nào đó có thể ít hoặc nhiều quan trọng với bạn. Sau đây có thể được coi là một <quote>danh sách đọc đề nghị</quote> với nhiều loại hình độc giả:</para>
 
   <variablelist>
    <varlistentry>
More information about the svnbook-dev mailing list