[svnbook] r5203 committed - branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Sat Oct 8 04:37:56 CDT 2016


Revision: 5203
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5203
Author:  chinhdo
Date:   2016-10-08 09:37:56 +0000 (Sat, 08 Oct 2016)
Log Message:
-----------
Chinh Do - Commit first translation for Preface (20% done)

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-07 13:06:10 UTC (rev 5202)
+++ branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-10-08 09:37:56 UTC (rev 5203)
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!-- -*- sgml -*- -->
 
 <preface id="svn.preface">
- <title>Preface</title>
+ <title>Lời nói đầu</title>
 
  <blockquote>
-  <attribution>Greg Hudson, Subversion developer</attribution>
+  <attribution>Greg Hudson, nhà phát triển Subversion</attribution>
   <para><quote>It is important not to let the perfect become the
    enemy of the good, even when you can agree on what perfect is.
    Doubly so when you can't. As unpleasant as it is to be trapped by
@@ -14,12 +14,13 @@
 
  <para>
   <indexterm>
-   <primary>Concurrent Versions System</primary>
+   <primary>Những Hệ thống Quản lý phiên bản Hiện nay</primary>
   </indexterm>
   <indexterm>
    <primary>CVS</primary>
    <see>Concurrent Versions System</see>
-  </indexterm>In the world of open source software, the Concurrent
+  </indexterm>Trong thế giới của phần mềm mã nguồn mở, CVS đã là công cụ được chọn để quản lý phiên bản trong rất nhiều năm. Và đúng như vậy. CVS bản thân nó cũng là phần mềm mã nguồn mở, cách làm việc không bị giới hạn của nó và hỗ trợ cho việc làm việc qua mạng cho phép hàng chục lập trình viên ở những vị trí địa lý phân tán có thể chia sẽ công việc của họ. Nó ăn khớp rất tốt tính năng cộng tác của thế mã nguồn mở. CVS và mô hình phát triển hơi hỗn loạn của nó đã trở thành nền tảng của văn hoá mã nguồn mở.-- 
+  In the world of open source software, the Concurrent
   Versions System (CVS) was the tool of choice for version control
   for many years. And rightly so. CVS was open source software
   itself, and its nonrestrictive modus operandi and support for
@@ -29,7 +30,7 @@
   development model have since become cornerstones of open source
   culture.</para>
 
- <para>But CVS was not without its flaws, and simply fixing those
+ <para>Nhưng CVS không phải là không có những khiếm khuyết, và để khắc phục những lỗ hổng này sẽ là một nỗ lực rất lớn. Chuyến sang Subversion. Subversion được thiết kế để kế nhiệm CVS, và khởi đầu của nó được đặt ra là để chiếm được trái tim của những người dùng CVS theo hai điểm—tạo ra một hệ thống mã nguồn mở với thiết kế(và <quote>cảm nhận</quote>) tương tự như CVS, và cố gắng tránh những lỗ hổng thấy rõ của SVN. Trong khi kết quả đã không—và chưa—phải là sự tiến hóa lớn tiếp theo trong thiết kế quản lý phiên bản, Subversion <emphasis>vẫn</emphasis> rất mạnh mẽ, tiện dụng và rất linh hoạt. -- But CVS was not without its flaws, and simply fixing those
   flaws promised to be an enormous effort. Enter Subversion.
   Subversion was designed to be a successor to CVS, and its
   originators set out to win the hearts of CVS users in two
@@ -40,7 +41,7 @@
   version control design, Subversion <emphasis>is</emphasis> very
   powerful, very usable, and very flexible.</para>
 
- <para>This book is written to document the 1.8 series of the
+ <para>Cuốn sách này được viết cho phiên bản 1.8 của hệ thống quản lý phiên bản Apache™ Subversion®<footnote><para>Chúng ta sẽ đề cập tới nó chỉ đơn giản là <quote>Subversion</quote> xuyên suốt cuốn sách này. Bạn sẽ cảm ơn chúng tôi khi bạn nhận thấy nó rút gọn được rất nhiều!</para></footnote>. Chúng tôi đã nổ lực triệt để trong phạm vi khả năng của chúng tôi. Tuy nhiên, Subversions có một cộng đồng phát triển rộng lớn và nhiệt huyết, vì vậy một số tính năng và cải thiện đã được lên kế hoạch cho những phiên bản tương lai mà có thể thay đổi một vài câu lệnh và một vài ghi chú cụ thể trong cuốn sách này. -- This book is written to document the 1.8 series of the
   Apache™ Subversion®<footnote><para>We'll refer to it
   simply as <quote>Subversion</quote> throughout this book. You'll
   thank us when you realize just how much space that
@@ -56,19 +57,19 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.intro.whatis">
-  <title>What Is Subversion?</title>
+  <title>Subversion Là Gì? -- What Is Subversion?</title>
 
   <para>
    <indexterm>
     <primary>Subversion</primary>
    </indexterm>
    <indexterm>
-    <primary>version control systems</primary>
+    <primary>hệ thống quản lý phiên bản -- version control systems</primary>
    </indexterm>
    <indexterm>
     <primary>VCS</primary>
-    <see>version control systems</see>
-   </indexterm>Subversion is a free/open source <firstterm>version
+    <see>hệ thống quản lý phiên bản -- version control systems</see>
+   </indexterm>Subversion là một <firstterm>hệ thống quản lý phiên bản</firstterm> (VCS) mã nguồn mở. Subversion quản lý xuyên suốt tệp, thư mục và những thay đổi trên những tệp và thư mục này. Nó cho phép bạn phục hồi lại những phiên bản dữ liệu cũ của hoặc xem xét lịch sử của việc dữ liệu của bạn được thay đổi như thế nào. Về khía cạnh này, nhiều người nghĩ hệ thống quản lý phiên bản như một dạng của <quote>cỗ máy thời gian.</quote> -- Subversion is a free/open source <firstterm>version
    control system</firstterm> (VCS). That is, Subversion manages
    files and directories, and the changes made to them, over time.
    This allows you to recover older versions of your data or
@@ -76,7 +77,7 @@
    many people think of a version control system as a sort
    of <quote>time machine.</quote></para>
   
-  <para>Subversion can operate across networks, which allows it to
+  <para>Subversion có thể hoạt động xuyên suốt các hệ thống mạng và vì vậy nó được sử dụng bởi người dùng ở những máy tính khác nhau. Ở một vài cấp độ, việc cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa và quản trị cùng một tập hợp dữ liệu từ những vị trí tương ứng của họ thúc đẩy việc hợp tác. quá trình có thể xảy ra nhanh hơn mà không cần một dạng đường đi đơn lẽ thông qua đó tất cả thay đổi phải xảy ra. Và bởi vì công việc đã được đánh dấu phiên bản, bạn không cần phải lo lắng rằng chất lượng là cái giá cho việc không dùng đường đi đơn lẽ đó—nếu một vài thay đổi được thực hiện không đúng trên dữ liệu, chỉ việc hàon tác thay đổi đó. -- Subversion can operate across networks, which allows it to
    be used by people on different computers. At some level, the
    ability for various people to modify and manage the same set of
    data from their respective locations fosters collaboration.
@@ -88,12 +89,12 @@
 
   <para>
    <indexterm>
-    <primary>software configuration management</primary>
+    <primary>quản lý cấu hình phần mềm -- software configuration management</primary>
    </indexterm>
    <indexterm>
     <primary>SCM</primary>
-    <see>software configuration management</see>
-   </indexterm>Some version control systems are
+    <see>quản lý cấu hình phần mềm -- software configuration management</see>
+   </indexterm>Một vài hệ thống quản lý phiên bản cũng là hệ thống <firstterm>quản lý cấu hình phần mềm</firstterm> (SCM). Các hệ thống này đặc biệt phù hợp với việc quản lý cây mã nguồn và có nhiều tính năng cụ thể dành cho việc phát triển phần mềm—như là hiểu ngôn ngữ lập trình, hoặc cung cấp công cụ để xây dựng phần mềm. Tuy nhiên, Subversion không phải là một hệ thống như vậy. Nó là một hệ thống mà có thể dùng để quản lý tập hợp các tệp <emphasis>bất kỳ</emphasis>. Với bạn, những tệp này có thể là mã nguồn—với những người khác, có thể là bất loại gì từ danh sách mua tạp hoá tới hoà trộn video kỹ thuật số và nhiều hơn nữa. -- Some version control systems are
    also <firstterm>software configuration management</firstterm>
    (SCM) systems. These systems are specifically tailored to
    manage trees of source code and have many features that are
@@ -109,15 +110,15 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.intro.righttool">
-   <title>Is Subversion the Right Tool?</title>
+   <title>Subversion Có Phải Là Công Cụ Phù Hợp? -- Is Subversion the Right Tool?</title>
  
-   <para>If you're a user or system administrator pondering the use
+   <para>Nếu bạn là người dùng hoặc quản trị hệ thống mà đang cân nhắc sử dụng Subversion, câu hỏi đầu tiên mà bạn nên tự hỏi mình là: "Đây có phải là công cụ phù hợp cho công việc hay không?" Subversion là một cái búa tuyệt vời, nhưng hãy cẩn thận đừng xem tất cả các vấn đề như một móng tay. -- If you're a user or system administrator pondering the use
     of Subversion, the first question you should ask yourself is:
     "Is this the right tool for the job?" Subversion is a
     fantastic hammer, but be careful not to view every problem as
     a nail.</para>
 
-   <para>As a first step, you need to decide if version control in
+   <para>Như bước khởi đầu, bạn cần quyết định nếu quản lý phiên bản nói chung là cần thiết cho các mục đích của bạn. Nếu bạn cần lưu trữ những phiên bản cũ của tệp và thư mục, có thể phục hồi chúng, và kiểm tra các bản ghi để xem chúng được thay đổi như thế nào xuyến suốt thời gian, nếu vậy quản lý phiên bản có thể làm được. Nếu bạn cần hợp tác với nhiều người trên tài liệu (thông thường là trên hệ thống mạng) và theo dõi việc ai thay đổi những gì, quản lý phiên bản cũng có thể làm được. Trên thực tế, đó là lý do vì sao những công cụ quản lý phiên bản như là Subversion thường được sử dụng trong môi trường phát triển phần mềm—làm việc trong một nhóm phát triển vốn là một hoạt động xã hội nơi mà việc thay đổi trên tệp mã nguồn liên tục được thảo luận, thực hiện, đánh giá, và kể cả đôi khi phá bỏ. Những công cụ quản lý phiên bản tạo điều kiện cho loại hợp tác đó. -- As a first step, you need to decide if version control in
     general is required for your purposes. If you need to archive
     old versions of files and directories, possibly resurrect
     them, and examine logs of how they've changed over time, then
@@ -132,7 +133,7 @@
     sometimes unmade. Version control tools facilitate that sort
     of collaboration.</para>
 
-   <para>There is cost associated with using version control, too.
+   <para>Sử dụng quản lý phiên bản tất nhiên cũng có giá của nó. Trừ khi bạn có thể thuê ngoài việc quản trị hệ thống quản lý phiên bản của bạn cho bên thứ ba, việc tự bạn quản lý hệ thống vẫn có một số mặt hạn chế. Khi làm việc với dữ liệu trên cơ sở hàng ngày, bạn không thể sao chép, di chuyển, đổi tên hoặc xoá tệp theo cách mà bạn thường làm. Thay vào đó, bạn sẽ phải thực hiện tất cả những việc đó thông qua hệ thống quản lý phiên bản. -- There is cost associated with using version control, too.
     Unless you can outsource the administration of your version
     control system to a third-party, you'll have the obvious costs
     of performing that administration yourself. When working with
@@ -141,7 +142,7 @@
     you'll have to do all of those things through the version
     control system.</para>
 
-   <para>Even assuming that you are okay with the cost/benefit
+   <para>Ngay cả giả sử rằng bạn hài lòng với sự cân bằng hạn chế/lợi ích mà hệ thống quản lý phiên bản mang lại, -- Even assuming that you are okay with the cost/benefit
     tradeoff afforded by a version control system, you shouldn't
     choose to use one merely because it <emphasis>can</emphasis>
     do what you want. Consider whether your needs are better
More information about the svnbook-dev mailing list