[svnbook] r5241 committed - branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Mon Nov 28 10:45:04 CST 2016


Revision: 5241
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5241
Author:  chinhdo
Date:   2016-11-28 16:45:04 +0000 (Mon, 28 Nov 2016)
Log Message:
-----------
Fixed the typing error: "ch?\225?\187?\169ng t?\195?\180i" -> "ch?\195?\186ng t?\195?\180i"

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-11-28 07:05:15 UTC (rev 5240)
+++ branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-11-28 16:45:04 UTC (rev 5241)
@@ -1416,7 +1416,7 @@
    and Mary Treseler. Your patience and support has been
    tremendous.</para>
 -->
-  <para>Cảm ơn O'Reilly và đội ngũ những biên tập viên chuyên nghiệp là những người đã giúp đỡ chứng tôi trau chuốt văn bản này ở các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của nó: Chuck Tôprek, Linda Mui, Tatiana Apandi, Mary Brady và Mary Treseler. Các bạn đã rất kiên nhẫn và nhiệt tình hỗ trợ.</para>
+  <para>Cảm ơn O'Reilly và đội ngũ những biên tập viên chuyên nghiệp là những người đã giúp đỡ chúng tôi trau chuốt văn bản này ở các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của nó: Chuck Tôprek, Linda Mui, Tatiana Apandi, Mary Brady và Mary Treseler. Các bạn đã rất kiên nhẫn và nhiệt tình hỗ trợ.</para>
 
 <!-- 
   <para>Finally, we thank the countless people who contributed to

More information about the svnbook-dev mailing list