[svnbook] r5244 committed - branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Wed Nov 30 11:32:55 CST 2016


Revision: 5244
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5244
Author:  chinhdo
Date:   2016-11-30 17:32:54 +0000 (Wed, 30 Nov 2016)
Log Message:
-----------
~18% of basic usage be translated

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2016-11-30 17:32:31 UTC (rev 5243)
+++ branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2016-11-30 17:32:54 UTC (rev 5244)
@@ -1,8 +1,10 @@
 <!-- -*- sgml -*- -->
 
 <chapter id="svn.tour">
- <title>Basic Usage</title>
+<!--  <title>Basic Usage</title> -->
+ <title>Cách sử dụng cơ bản</title>
 
+<!--
  <para>Theory is useful, but its application is just plain fun.
   Let's move now into the details of using Subversion. By the time
   you reach the end of this chapter, you will be able to perform all
@@ -12,7 +14,10 @@
   making changes and examining those changes. You'll also see how
   to bring changes made by others into your working copy, examine
   them, and work through any conflicts that might arise.</para>
+-->
+ <para>Lý thiết là hữu ích, nhưng việc ứng dụng chúng cũng sẽ rất thú vị. Hãy bắt đầu sử dụng Subversion. Khi bạn hoàn thành chương này, bạn sẽ có khả năng thực hiện tất cả những thao tác mà bạn cần để sử dụng Subversion trong công việc thông thường hàng ngày. Bạn bắt đầu bằng việc đưa những tập tin vào Subversion thông qua thao tác kiểm xuất lần đầu mã nguồn của bạn. Chúng tôi tiếp đó sẽ hướng dẫn bạn thực hiện và kiểm tra những thay đổi đó. Bạn cũng sẽ được biết làm cách nào để mang những thay đổi được thực hiện bởi những người khác vào bản sao làm việc của bạn, kiểm tra chúng và làm việc xuyên suốt những xung đột có thể xuất hiện.</para>
 
+<!--
  <para>This chapter will not provide exhaustive coverage
   of all of Subversion's commands—rather, it's a conversational
   introduction to the most common Subversion tasks that you'll
@@ -20,7 +25,10 @@
   <xref linkend="svn.basic"/> and are familiar with the general
   model of Subversion. For a complete reference of all commands,
   see <xref linkend="svn.ref.svn"/>.</para>
+-->
+ <para>Chương này sẽ không cung cấp bao quát đầy đủ tất cả những lệnh Subversion—thay vào đó, nó là một giới thiệu theo dạng đàm thoại cho đa số những thao tác Subversion thông thường mà bạn sẽ gặp phải. Chương này giả sử rằng đã đọc và hiểu <xref linkend="svn.basic"/> và bạn quen thuộc với những mô hình của Subversion. Để tham khảo toàn bộ các lệnh, xem <xref linkend="svn.ref.svn"/>.</para>
 
+<!--
  <para>Also, this chapter assumes that the reader is seeking
   information about how to interact in a basic fashion with an
   existing Subversion repository. No repository means no working
@@ -31,7 +39,10 @@
   <xref linkend="svn.reposadmin"/>. But don't expect the
   examples in this chapter to work without the user having access
   to a Subversion repository.</para>
+-->
+ <para>Ngoài ra, chương này cũng giả định rằng độc giả đang tìm kiếm thông tin về việc tương tác đơn giản với một kho lưu trữ đã có sẵn. Không kho lưu trữ có nghĩa không có bản sao làm việc; không bản sao làm việc có nghĩa sẽ không có nhiều thú vị cho chương này. Có nhiều địa chỉ trên Interner cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp dịch vụ lưu trữ Subversion. Hoặc nếu bạn thích thiết lập và quản trị kho lưu trữ riêng của bạn, tham khảo <xref linkend="svn.reposadmin"/>. Nhưng đừng mong đợi rằng những ví dụ trong chương này sẽ hoạt động mà người sử dụng không có quyền truy cập vào kho lưu trữ Subversion.</para>
 
+<!--
  <para>Finally, any Subversion operation that contacts the repository
   over a network may potentially require that the user authenticate.
   For the sake of simplicity, our examples throughout this chapter
@@ -42,19 +53,30 @@
   <xref linkend="svn.serverconfig.netmodel.creds"/> for a detailed
   description of Subversion's handling of authentication and client
   credentials.</para>
+-->
+ <para>Cuối cùng, bất kỳ hoạt động Subversion mà tiếp xúc với các kho lưu trữ trên một mạng lưới có khả năng có thể yêu cầu người dùng xác thực. Để đơn giản, những ví dụ xuyên suốt chương này tránh thể hiện và bàn luận về xác thực. Nên biết rằng nếu bạn áp dụng kiến thức ở đây vào một phiên bản có sẵn Subversion, bạn chắc chắn sẽ được yêu cầu cung cấp tối thiểu tên đăng nhập và mật khẩu. Xem mô tả chi tiết tại <xref linkend="svn.serverconfig.netmodel.creds"/> về việc Subversion quản lý xác thực và thông tin khách hàng.</para>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.help">
-  <title>Help!</title>
+<!--   <title>Help!</title> -->
+  <title>Trợ giúp!</title>
 
+<!--
   <indexterm>
    <primary>svn</primary>
    <secondary>subcommands</secondary>
    <tertiary>help</tertiary>
   </indexterm>
+-->
+  <indexterm>
+   <primary>svn</primary>
+   <secondary>lệnh con</secondary>
+   <tertiary>trợ giúp</tertiary>
+  </indexterm>
 
+<!--
   <para>It goes without saying that this book exists to be a source
    of information and assistance for Subversion users new and old.
    Conveniently, though, the Subversion command-line is
@@ -62,6 +84,8 @@
    shelf (wooden, virtual, or otherwise). The <command>svn
    help</command> command is your gateway to that built-in
    documentation:</para>
+-->
+  <para>Chúng tôi đã không nói rằng cuốn sách này là nguồn thông tin và trợ giúp cho cả người sử dụng Subversion cũ và mới. Một cách tiện lợi, dòng lệnh Subversion tự bản thân là tài liệu, giảm bớt sự cần thiết của việc lấy một cuốn sách từ trên kệ (gỗ, ảo hay gì đó khác). Lệnh <command>svn help</command> là cửa ngỏ vào tài liệu được xây dựng bên trong đó:</para>
 
   <informalexample>
    <screen>
@@ -84,11 +108,14 @@
 </screen>
   </informalexample>
 
+<!--
   <para>As described in the previous output, you can ask for help on
    a particular subcommand by running <userinput>svn help
    <replaceable>SUBCOMMAND</replaceable></userinput>. Subversion
    will respond with the full usage message for that subcommand,
    including its syntax, options, and behavior:</para>
+-->
+  <para>Như được mô tả trong kết quả câu lệnh bên trên, bạn có thể yêu cầu giúp đỡ cho một lệnh con cụ thể bằng cách thực thi lệnh <userinput>svn help <replaceable>SUBCOMMAND</replaceable></userinput>. Subversion sẽ phản hồi với thông tin sử dụng đầy đủ cho lệnh con đó, bao gồm cú pháp, tuỳ chọn và hành vi:</para>
 
   <informalexample>
    <screen>
@@ -104,13 +131,15 @@
   </informalexample>
 
   <sidebar>
-   <title>Options and Switches and Flags, Oh My!</title>
+<!--    <title>Options and Switches and Flags, Oh My!</title> -->
+   <title>Tuỳ chọn, Khoá và Cờ, Ôi!</title>
     
    <indexterm>
     <primary>svn</primary>
-    <secondary>options</secondary>
+    <secondary>tuỳ chọn</secondary>
    </indexterm>
 
+<!--
    <para>The Subversion command-line client has numerous command
     modifiers. Some folks refer to such things
     as <quote>switches</quote> or <quote>flags</quote>—in
@@ -119,7 +148,10 @@
     subcommand, plus a set of options which are globally supported
     by all subcommands, listed near the bottom of the built-in
     usage message for that subcommand.</para>
+-->
+   <para>Ứng dụng khách Subversion trên giao diện dòng lệnh có nhiều bổ lệnh. Một vài người đề cập tới như là <quote>khoá</quote> hoặc <quote>cờ</quote>—trong cuốn sách này, chúng tôi gọi là <quote>tuỳ chọn</quote>. Bạn sẽ tìm thấy những tuỳ chọn được hỗ trợ bởi lệnh con <command>svn</command> cụ thể, thêm vào đó là một tập những tuỳ chọn mà được hỗ trợ toàn cục bởi tất cả các lệnh con, được liệt kê gần bên dưới cùng của thông tin sử dụng đi kèm với lệnh con đó.</para>
 
+<!--
    <para>Subversion's options have two distinct forms: short
     options are a single hyphen followed by a single letter, and
     long options consist of two hyphens followed by several
@@ -136,9 +168,12 @@
     short form (to make it easier to remember). Use the form
     you're more comfortable with when executing your own
     Subversion commands.</para>
+-->
+   <para>Tuỳ chọn Subversion có hai dạng tách biệt: tuỳ chọn ngắn là một dấu gạch ngang nối tiếp bởi một ký tự đơn, và tuỳ chọn dài bao gồm hai dấu gạch ngang nối tiếp bởi nhiều ký tự hoặc dấu gạch ngang (ví dụ, <literal>-s</literal> và <literal>--đây-là-tuỳ-chọn-dài</literal>, tương ứng). Mỗi tuỳ chọn có tối thiểu một định dạng tuỳ chọn dài. Một vài, như là tuỳ chọn <option>--changelist</option>, có bí danh viết tắt của tuỳ chọn dài (trong trường hợp này là <option>--cl</option>). Chỉ những tuỳ chọn cụ thể—thường là những cái được sử dụng nhiều nhất—có thêm định dạng tuỳ chọn ngắn. Để duy trì tính rõ ràng trong cuốn sách này, chúng tôi thường sử dụng dạng tuỳ chọn dài trong mã lệnh ví dụ, tuy nhiên khi mô tả những tuỳ chọn, nếu có tuỳ chọn ngắn, chúng tôi sẽ cung cấp dạng tuỳ chọn dài (để nâng cao tính rõ ràng) và dạng tuỳ chọn ngắn (để làm cho dễ nhớ). Sử dụng dạng mà bạn thấy phù hợp khi thực thi lệnh Subversion của riêng bạn.</para>
 
   </sidebar>
 
+<!--
   <para>Many Unix-based distributions of Subversion include manual
    pages of the sort that can be invoked using
    the <command>man</command> program, but those tend to carry only
@@ -150,6 +185,8 @@
    Subversion-related discussions just begging to be located by
    your favorite search engine. Subversion help is never too far
    away.</para>
+-->
+  <para>Nhiều bản phân phối của Subversion dành cho các nền tảng nền-Unix bao gồm trang hướng dẫn sử dụng cuả những lệnh mà có thể được yêu cầu sử dụng chương trình <command>man</command>, nhưng những thành phần này có xu hướng chỉ trả về tham khảo to những nguồn trợ giúp thực khác, ví dụ như website của dự án và tới website mà lưu trữ cuốn sách này. Ngoài ra cũng có rất nhiều công ty cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ Subversion, thông thường là thông qua hình thức giữa diễn đàn thảo luận dạng web và tư vấn có trả phí. Và dĩ nhiên, Internet lưu giữ giá trị của một thập kỷ các cuộc thảo luận liên quan đến Subversion đang chờ sẵn để được định vị bởi công cụ tìm kiếm của bạn. Trợ giúp Subversion không bao giờ ở quá xa.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -157,24 +194,37 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.importing">
-  <title>Getting Data into Your Repository</title>
+<!--   <title>Getting Data into Your Repository</title> -->
+  <title>Đưa dữ liệu vào trong kho lưu trữ của bạn</title>
 
+<!--
   <para>You can get new files into your Subversion
    repository in two ways: <command>svn import</command> and <command>svn
    add</command>. We'll discuss <command>svn import</command> now
    and will discuss <command>svn add</command> later in this
    chapter when we review a typical day with Subversion.</para>
+-->
+  <para>Bạn có thể đưa tập tin mới vào trong kho lưu trữ của bạn theo hai cách: <command>svn import</command> and <command>svn add</command>. Chúng ta sẽ thảo luận bây giờ <command>svn import</command> và sẽ thảo luận <command>svn add</command> sau trong chương này khi chúng ta xem lại một ngày tiêu biểu với Subversion.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.importing.import">
-   <title>Importing Files and Directories</title>
+<!--    <title>Importing Files and Directories</title> -->
+   <title>Nhập tập tin và thư mục</title>
 
+<!--
    <indexterm>
     <primary>svn</primary>
     <secondary>subcommands</secondary>
     <tertiary>import</tertiary>
    </indexterm>
+-->
+   <indexterm>
+    <primary>svn</primary>
+    <secondary>lệnh con</secondary>
+    <tertiary>nhập</tertiary>
+   </indexterm>
 
+<!--
    <para>The <command>svn import</command> command is a quick way to
     copy an unversioned tree of files into a repository, creating
     intermediate directories as necessary. <command>svn
@@ -182,6 +232,8 @@
     are immediately committed to the repository. You typically
     use this when you have an existing tree of files that you want to
     begin tracking in your Subversion repository. For example:</para>
+-->
+   <para>Lệnh <command>svn import</command> là một cách để sao chép nhanh một cây chưa đánh phiên bản của những tập tin và thư mục, tạo nên những thư mục trung gian cần thiết. Lệnh <command>svn import</command> không đòi hỏi phải có bản sao làm việc và những tập tin của bạn được chuyển giao ngay tức thì vào trong kho lưu trữ. Thông thường bạn hay sử dụng lệnh này khi bạn đã có sẵn một cây của những tập tin mà bạn muốn bắt đầu theo dõi trong kho lưu trữ của bạn. Ví dụ:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -198,6 +250,7 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>The previous example copied the contents of the local
     directory <filename>mytree</filename> into the directory
     <filename>some/project</filename> in the repository. Note
@@ -205,6 +258,8 @@
     first—<command>svn import</command> does that for you.
     Immediately after the commit, you can see your data in the
     repository:</para>
+-->
+   <para>Ví dụ trên sao chép nội dung của thư mục cục bộ <filename>mytree</filename> vào trong thư mục <filename>some/project</filename> trên kho lưu trữ. Nhớ rằng bạn không cần phải tạo thư mục này trước—lệnh <command>svn import</command> thực hiện việc đó cho bạn. Ngay sau quá trình chuyển giao, bạn có thể thấy dữ liệu của bạn trong kho lưu trữ:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -216,18 +271,23 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>Note that after the import is finished, the original local
     directory is <emphasis>not</emphasis> converted into a working
     copy. To begin working on that data in a versioned fashion,
     you still need to create a fresh working copy of that
     tree.</para>
+-->
+   <para>Ghi nhớ rằng sau khi quá trình nhập kết thúc, thư mục cục bộ ban đầu <emphasis>không</emphasis> được chuyển thành bản sao làm việc. Để bắt đầu làm việc với dữ liệu đó theo dạng đã đánh phiên bản, bạn cần phải tạo một bản sao làm việc mới cho cây đó.</para>
 
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.importing.layout">
-   <title>Recommended Repository Layout</title>
+<!--    <title>Recommended Repository Layout</title> -->
+   <title>Cách bố trí đề nghị kho lưu trữ</title>
 
+<!--
    <para>Subversion provides the ultimate flexibility in terms of
     how you arrange your data. Because it simply versions
     directories and files, and because it ascribes no particular
@@ -238,6 +298,18 @@
     to navigate different Subversion repositories which may carry
     completely different and unpredictable arrangements of the
     data within them.</para>
+-->
+   <para>Subversion cung cấp sự linh hoạt rất cao về cách bạn sắp xếp dữ liệu của bạn. 
+	   Subversion provides the ultimate flexibility in terms of
+    how you arrange your data. Because it simply versions
+    directories and files, and because it ascribes no particular
+    meaning to any of those objects, you may arrange the data in
+    your repository in any way that you choose. Unfortunately,
+    this flexibility also means that it's easy to find
+    yourself <quote>lost without a roadmap</quote> as you attempt
+    to navigate different Subversion repositories which may carry
+    completely different and unpredictable arrangements of the
+    data within them.</para>
 
    <para>
     <indexterm>
More information about the svnbook-dev mailing list