[svnbook] r5260 committed - branches/1.8/vi/book

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Tue Dec 13 04:50:05 CST 2016


Revision: 5260
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5260
Author:  chinhdo
Date:   2016-12-13 10:50:05 +0000 (Tue, 13 Dec 2016)
Log Message:
-----------
commit new works for?\194?\160Basic Usage + some small modification about section and chapter title capitialization + fix typing error

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/book.xml
  branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
  branches/1.8/vi/book/ch01-fundamental-concepts.xml
  branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
  branches/1.8/vi/book/foreword.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/book.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/book.xml	2016-12-04 21:52:31 UTC (rev 5259)
+++ branches/1.8/vi/book/book.xml	2016-12-13 10:50:05 UTC (rev 5260)
@@ -48,7 +48,7 @@
  <bookinfo>
 
 <!--   <subtitle>For Subversion 1.8</subtitle> -->
-  <subtitle>Cho phiên bản Subversion 1.8</subtitle>  
+  <subtitle>Dành cho phiên bản Subversion 1.8</subtitle>  
 
   <!-- Using revnumber would be more appropriate, but our stylesheets -->
   <!-- don't seem to render it. -->
@@ -128,7 +128,7 @@
 
  <part id="svn.content">
 <!--   <title>Getting to Know Subversion</title> -->
-  <title>Nhận biết Subversion</title>  
+  <title>Nhận Biết Subversion</title>  
 
   &ch01;
   &ch02;
@@ -142,7 +142,7 @@
 
  <part id="svn.ref">
 <!--   <title>Subversion Command Reference</title> -->
-  <title>Lệnh tham khảo Subversion</title>
+  <title>Lệnh Tham Khảo Subversion</title>
 
   &refsvn;
   &refsvnadmin;
@@ -158,7 +158,7 @@
 
  <part id="svn.apps">
 <!--   <title>Appendices</title> -->
-  <title>Phụ lục</title>
+  <title>Phụ Lục</title>
 
   &appa;
   &appb;

Modified: branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-12-04 21:52:31 UTC (rev 5259)
+++ branches/1.8/vi/book/ch00-preface.xml	2016-12-13 10:50:05 UTC (rev 5260)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 <preface id="svn.preface">
 <!--  <title>Preface</title> -->
- <title>Lời nói đầu</title>
+ <title>Lời Nói Đầu</title>
 
 <!-- 
  <blockquote>
@@ -84,7 +84,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.intro.whatis">
 <!--   <title>What Is Subversion?</title> -->
-  <title>Subversion là gì?</title>
+  <title>Subversion Là Gì?</title>
 
 <!-- 
   <para>
@@ -962,7 +962,7 @@
  <sect1 id="svn.preface.audience">
 
 <!--   <title>Audience</title> -->
-  <title>Độc giả</title>
+  <title>Độc Giả</title>
   
 <!-- 
   <para>This book is written for computer-literate folk who want to
@@ -1025,7 +1025,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.preface.howread">
 <!--   <title>How to Read This Book</title> -->
-  <title>Đối tượng nên đọc cuốn sách này</title>
+  <title>Đối Tượng Nên Đọc Cuốn Sách Này</title>
 
 <!-- 
   <para>Technical books always face a certain dilemma: whether to
@@ -1149,7 +1149,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.preface.organization">
 <!--   <title>Organization of This Book</title> -->
-  <title>Trình bày của cuốn sách</title>
+  <title>Trình Bày Của Cuốn Sách</title>
 
 <!-- 
   <para>The chapters that follow and their contents are listed
@@ -1337,7 +1337,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.preface.free">
 <!--   <title>This Book Is Free</title> -->
-  <title>Đây là cuốn sách miễn phí</title>
+  <title>Đây Là Cuốn Sách Miễn Phí</title>
 
 <!-- 
   <para>This book started out as bits of documentation written by
@@ -1394,7 +1394,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.preface.acks">
 <!--   <title>Acknowledgments</title> -->
-  <title>Lời cảm ơn</title>
+  <title>Lời Cảm Ơn</title>
 
 <!-- 
   <para>This book would not be possible (nor very useful) if
@@ -1416,7 +1416,7 @@
    and Mary Treseler. Your patience and support has been
    tremendous.</para>
 -->
-  <para>Cảm ơn O'Reilly và đội ngũ những biên tập viên chuyên nghiệp là những người đã giúp đỡ chúng tôi trau chuốt văn bản này ở các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của nó: Chuck Tôprek, Linda Mui, Tatiana Apandi, Mary Brady và Mary Treseler. Các bạn đã rất kiên nhẫn và nhiệt tình hỗ trợ.</para>
+  <para>Cảm ơn O'Reilly và đội ngũ những biên tập viên chuyên nghiệp là những người đã giúp đỡ chúng tôi trau chuốt văn bản này ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của nó: Chuck Tôprek, Linda Mui, Tatiana Apandi, Mary Brady và Mary Treseler. Các bạn đã rất kiên nhẫn và nhiệt tình hỗ trợ.</para>
 
 <!-- 
   <para>Finally, we thank the countless people who contributed to
@@ -1425,7 +1425,7 @@
    print and maintain here, but may their names live on forever in
    this book's version control history!</para>
 -->
-  <para>Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều người mà đã đóng góp vào cuốn sách này với những đánh giá không chính thức, với nhữung đề nghị và những bản vá lỗi. Một danh sách đầy đủ với tên của các bạn sẽ không thực tế để in và duy trì ở đây, nhưng có thể tên của các bạn mãi mãi tồn tại trong lịch sử kiểm soát phiên bản của cuốn sách này!</para>
+  <para>Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều người đã đóng góp vào cuốn sách này với những đánh giá không chính thức, với những đề nghị và những bản vá lỗi. Một danh sách đầy đủ với tên của các bạn sẽ không thực tế để in và duy trì ở đây, nhưng tên của các bạn mãi mãi tồn tại trong lịch sử kiểm soát phiên bản của cuốn sách này!</para>
 
  </sect1>
 

Modified: branches/1.8/vi/book/ch01-fundamental-concepts.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch01-fundamental-concepts.xml	2016-12-04 21:52:31 UTC (rev 5259)
+++ branches/1.8/vi/book/ch01-fundamental-concepts.xml	2016-12-13 10:50:05 UTC (rev 5260)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 <chapter id="svn.basic">
 <!--  <title>Fundamental Concepts</title> -->
- <title>Những khái niệm cơ bản</title>
+ <title>Những Khái Niệm Cơ Bản</title>
 
 <!--
  <para>This chapter is a short, casual introduction to Subversion and
@@ -27,7 +27,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.basic.version-control-basics">
 <!--   <title>Version Control Basics</title> -->
-  <title>Căn bản kiểm soát phiên bản</title>
+  <title>Căn Bản Kiểm Soát Phiên Bản</title>
 
 <!--
   <para>
@@ -239,7 +239,7 @@
      probably by accident. This is definitely a situation we want
      to avoid!</para>
 -->
-    <para>Xem xét kịch bản thể hiện trong <xref linkend="svn.basic.vsn-models.problem-sharing.dia-1"/>. Giả sử chúng ta có hai người đồng nghiệp, Harry và Sally. Mỗi người đều quyết định sẽ chỉnh sửa cùng một tập tin cùng thời điểm. Nếu Harry lưu những thay đổi của anh ấy vào kho lưu trữ trước, thì có nhiều khả năng là (một lát sau) Sally có thể ghi đè lên những thay đổi này với phiên bản tập tin mới hơn của cô ấy một cách vô tình. Mặc dù phiên bản của Harry sẽ không bị mất hẵn (bởi vì hệ thống ghi nhớ mỗi thay đổi), bất kỳ thay đổi nào mà Harry tạo ra <emphasis>sẽ không</emphasis> được hiện diện trong phiên bản tập tin mới hơn của Sally, bởi vì cô ấy không biết về những thay đổi của Harry để tiếp tục nối vào. Những thay đổi của Harry vẫn bị mất—hoặc ít nhất là không có mặt trong phiên bản mới nhất của tập ti—và có lẽ bởi sự vô ý. Đó chắc chắn là một tình huống mà chúng ta cần tránh!</para>
+    <para>Xem xét kịch bản thể hiện trong <xref linkend="svn.basic.vsn-models.problem-sharing.dia-1"/>. Giả sử chúng ta có hai người đồng nghiệp, Harry và Sally. Mỗi người đều quyết định sẽ chỉnh sửa cùng một tập tin cùng thời điểm. Nếu Harry lưu những thay đổi của anh ấy vào kho lưu trữ trước, thì có nhiều khả năng là (một lát sau) Sally có thể ghi đè lên những thay đổi này với phiên bản tập tin mới hơn của cô ấy một cách vô tình. Mặc dù phiên bản của Harry sẽ không bị mất hẵn (bởi vì hệ thống ghi nhớ mỗi thay đổi), bất kỳ thay đổi nào mà Harry tạo ra <emphasis>sẽ không</emphasis> được hiện diện trong phiên bản tập tin mới hơn của Sally, bởi vì cô ấy không biết về những thay đổi của Harry để tiếp tục nối vào. Những thay đổi của Harry vẫn bị mất—hoặc ít nhất là không có mặt trong phiên bản mới nhất của tập tin—và có lẽ bởi sự vô ý. Đó chắc chắn là một tình huống mà chúng ta cần tránh!</para>
 
     <figure id="svn.basic.vsn-models.problem-sharing.dia-1">
 <!--      <title>The problem to avoid</title> -->
@@ -516,7 +516,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.basic.in-action">
 <!--   <title>Version Control the Subversion Way</title> -->
-  <title>Kiểm soát phiên bản theo cách của Subversion</title>
+  <title>Kiểm Soát Phiên Bản Theo Cách Của Subversion</title>
 
 <!--
   <para>We've mentioned already that Subversion is a modern,
@@ -1597,7 +1597,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.basic.summary">
 <!--   <title>Summary</title> -->
-  <title>Tóm tắt</title>
+  <title>Tóm Tắt</title>
   
 <!--
   <para>We covered a number of fundamental Subversion concepts in

Modified: branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2016-12-04 21:52:31 UTC (rev 5259)
+++ branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2016-12-13 10:50:05 UTC (rev 5260)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 <chapter id="svn.tour">
 <!--  <title>Basic Usage</title> -->
- <title>Cách sử dụng cơ bản</title>
+ <title>Cách Sử Dụng Cơ Bản</title>
 
 <!--
  <para>Theory is useful, but its application is just plain fun.
@@ -61,7 +61,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.help">
 <!--   <title>Help!</title> -->
-  <title>Trợ giúp!</title>
+  <title>Trợ Giúp!</title>
 
 <!--
   <indexterm>
@@ -197,7 +197,7 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.importing">
 <!--   <title>Getting Data into Your Repository</title> -->
-  <title>Đưa dữ liệu vào trong kho lưu trữ của bạn</title>
+  <title>Đưa Dữ Liệu Vào Trong Kho Lưu Trữ Của Bạn</title>
 
 <!--
   <para>You can get new files into your Subversion
@@ -287,7 +287,7 @@
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.importing.layout">
 <!--    <title>Recommended Repository Layout</title> -->
-   <title>Cách bố trí đề nghị kho lưu trữ</title>
+   <title>Đề nghị cách bố trí kho lưu trữ</title>
 
 <!--
    <para>Subversion provides the ultimate flexibility in terms of
@@ -301,18 +301,9 @@
     completely different and unpredictable arrangements of the
     data within them.</para>
 -->
-   <para>Subversion rất linh hoạt trong việc cung cấp cách bạn sắp xếp dữ liệu của bạn. Bởi vì nó chỉ đơn giản là các phiên bản thư mục và tập tin, và bởi vì nó không gán một ý nghĩa đặc biệt nào vào những đối tượng này, bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong kho lưu trữ của bạn theo bất kỳ cách nào bạn chọn. Không may, tính linh hoạt này cũng có nghĩa là nó rất dễ
-	   Subversion provides the ultimate flexibility in terms of
-    how you arrange your data. Because it simply versions
-    directories and files, and because it ascribes no particular
-    meaning to any of those objects, you may arrange the data in
-    your repository in any way that you choose. Unfortunately,
-    this flexibility also means that it's easy to find
-    yourself <quote>lost without a roadmap</quote> as you attempt
-    to navigate different Subversion repositories which may carry
-    completely different and unpredictable arrangements of the
-    data within them.</para>
+   <para>Subversion rất linh hoạt trong việc cung cấp cách bạn sắp xếp dữ liệu của bạn. Bởi vì nó chỉ đơn giản là các phiên bản thư mục và tập tin, và bởi vì nó không gán một ý nghĩa đặc biệt nào vào những đối tượng này, bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong kho lưu trữ của bạn theo bất kỳ cách nào bạn chọn. Không may, tính linh hoạt này cũng có nghĩa là bạn sẽ hay gặp phải tình huống <quote>lạc đường</quote> khi bạn duyệt thông tin những kho lưu trữ khác nhau mà mỗi kho lưu trữ bên trong bộ dữ liệu hoàn toàn khác nhau và được sắp xếp theo một cách không biết trước được.</para>
 
+<!--
    <para>
     <indexterm>
      <primary>trunk</primary>
@@ -349,8 +340,23 @@
     tags (or collections of tags) will be created. Of course, if
     a repository houses only a single project, the root of the
     repository can serve as the project root, too.</para>
+-->
+   <para>
+    <indexterm>
+     <primary>thân (trunk)</primary>
+    </indexterm>
+    <indexterm>
+     <primary>thẻ (tags)</primary>
+    </indexterm>
+    <indexterm>
+     <primary>nhánh (branches)</primary>
+    </indexterm>
+    <indexterm>
+     <primary>gốc dự án</primary>
+    </indexterm>Để hạn chế sự nhầm lẫn này, chúng tôi khuyến nghị bạn nên theo cách bố trí kho lưu trữ quy ước (đã được thiết lập từ lâu, từ lúc khởi đầu của dự án Subversion) mà một số ít những thư mục kho lưu trữ Subversion được đặt tên theo cách có thể chuyển tải được thông tin có giá trị về dữ liệu mà chúng đang lưu trữ. Đa số các dự án chứa <quote>dòng chính</quote> dễ nhận biết của quá trình phát triển, <firstterm>thân (trunk)</firstterm>; một vài <firstterm>nhánh (branches)</firstterm>, là những bản sao khác nhau của dự án; và vài <firstterm>thẻ (tags)</firstterm>, mà được đặt tên, chứa những bản sao lưu của một nhánh phát triển cụ thể. Vì vậy trước tiên chúng tôi đề nghị rằng mỗi dự án nên có một <firstterm>gốc dự án</firstterm> trong kho lưu trữ, là thư mục mà trong đó tất cả những thông tin phiên bản của dự án được chứa—và chỉ dự án này—. Thứ hai, chúng tôi đề nghị mỗi gốc dự chứa án một thư mục con <filename>trunk</filename> dành cho nhánh phát triển chính, một thư mục con <filename>branches</filename> chứa những nhánh cụ thể (hoặc những tập các nhánh) mà sẽ được tạo, và một thư mục con <filename>tags</filename> chứa những thẻ cụ thể (hoặc những tập các thẻ) mà sẽ được tạo. Dĩ nhiên nếu kho lưu trữ chỉ chứa một dự án đơn thì gốc của kho cũng có thể coi như là gốc của dự án.</para>
 
-   <para>Here are some examples:</para>
+<!--    <para>Here are some examples:</para> -->
+   <para>Dưới đây là một vài ví dụ:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -369,19 +375,24 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>We talk much more about tags and branches in
     <xref linkend="svn.branchmerge"/>. For details and some
     advice on how to set up repositories when you have multiple
     projects, see <xref linkend="svn.branchmerge.maint.layout"/>.
     Finally, we discuss project roots more in
     <xref linkend="svn.reposadmin.projects.chooselayout"/>.</para>
+-->
+   <para>Chúng tôi đề cập rất nhiều về thẻ và nhánh ở tại <xref linkend="svn.branchmerge"/>. Để năm thông tin chi tiết về việc làm cách nào để thiết lập những kho lưu trữ khi bạn có nhiều dự án, xem ở <xref linkend="svn.branchmerge.maint.layout"/>. Cuối cùng, chúng tôi thảo luận chi tiết về gốc dự án trong <xref linkend="svn.reposadmin.projects.chooselayout"/>.</para>
 
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.importing.naming">
-   <title>What's In a Name?</title>
+<!--    <title>What's In a Name?</title> -->
+   <title>Điều gì chứa trong tên gọi?</title>
 
+<!--
    <para>Subversion tries hard not to limit the type of data you
     can place under version control. The contents of files and
     property values are stored and transmitted as binary data, and
@@ -391,7 +402,10 @@
     particular file. There are a few places, however, where
     Subversion places restrictions on information it
     stores.</para>
+-->
+   <para>Subversion cố gắng hết mức để không giới hạn loại dữ liệu mà bạn có thể đưa vào kiểm soát phiên bản. Nội dung của các tập tin và những giá trị thuộc tính được lưu trữ và truyền theo dạng dữ liệu nhị phân, và <xref linkend="svn.advanced.props.special.mime-type"/> cho bạn biết làm cách nào để thông báo cho Subversion một gợi ý những thao tác <quote>văn bản</quote> không phù hợp cho một loại tập tin cụ thể. Tuy nhiên, có một vài nơi mà Subversion thiết lập giới hạn về thông tin mà nó lưu trữ.</para>
 
+<!--
    <para>Subversion internally handles certain bits of
     data—for example, property names, pathnames, and log
     messages—as UTF-8-encoded Unicode. This is not to say
@@ -401,7 +415,15 @@
     encoding system in use on your computer, if such a conversion
     can meaningfully be done (which is the case for most common
     encodings in use today).</para>
+-->
 
+   <!-- ### TODO: Need to find a better way to translate the sentence "if such a conversion
+    can meaningfully be done (which is the case for most common
+    encodings in use today)" ### -->
+
+   <para>Subversion về mặt nội bộ xử lý những bit dữ liệu nhất định—ví dụ, tên thuộc tính, đường dẫn và thông báo nhật ký—theo định dạng Unicode UTF-8. Tuy nhiên, đây không phải là khẳng định rằng tất cả các tương tác của bạn với Subversion phải liên quan đến TF-8. Như một quy tắc chung, ứng dụng khách Subversion sẽ xử lý việc chuyển đổi giữa UTF-8 và hệ thống mã hóa đang được sử dụng trong máy tính của bạn một cách nhẹ nhàng và hoàn toàn ẩn bên dưới nếu cần thiết (đây là cách mà đa số những hệ thống mã hóa hiện nay sử dụng).</para>
+
+<!--
    <para>In WebDAV exchanges and older versions of some of
     Subversion's administrative files, paths are used as XML
     attribute values, and property names in XML tag names. This
@@ -412,7 +434,10 @@
     path names to prevent paths from being broken up in diffs or
     in the output of commands such as <command>svn log</command>
     or <command>svn status</command>.</para>
+-->
+   <para>Trong chuyển đổi dùng WebDAV và trong những phiên bản cũ của một vài tập tin hành chính của Subversion, đường dẫn được sử dụng như những giá trị thuộc tính XML và tên thuộc tính được chứa trong tên thẻ XML. Điều này có nghĩa rằng đường dẫn chỉ có thể chứa những ký tự XML (1.0) hợp lệ và những thuộc tính được giới hạn trong những ký tự ASCII. Subversion cũng không cho phép những ký tự <literal>TAB</literal>, <literal>CR</literal> và <literal>LF</literal> trong đường dẫn để ngăn ngừa tình huống đường dẫn bị sai trong lệnh <command>diff</command> và trong kết quả trả về của những lệnh như là <command>svn log</command> hoặc <command>svn status</command>.</para>
 
+<!--
    <para>While it may seem like a lot to remember, in practice
     these limitations are rarely a problem. As long as your
     locale settings are compatible with UTF-8 and you don't use
@@ -422,8 +447,11 @@
     <quote>legally correct</quote> versions for internal
     use it will automatically escape illegal
     path characters as needed in URLs that you type.</para>
+-->
+   <para>Mặc dù có vẻ như có rất nhiều thứ để ghi nhớ, trên thực tế những giới hạn này rất ít khi là vấn đề. Miễn là các thiết lập miền địa phương của bạn là tương thích với UTF-8 và bạn không dùng ký tự điều khiển in đường dẫn của bạn, bạn sẽ không gặp vấn đề khi giao tiếp với Subversion. Ứng dụng khách Subversion trên giao diện dòng lệnh thêm một bit phụ để hỗ trợ—để tạo một phiên bản <quote>hợp lệ</quote> sử dụng nội bộ nó sẽ tự động loại bỏ những ký tự đường dẫn không hợp lệ khi cần thiết trong URL mà bạn nhập.</para>
 
    <warning>
+<!--
     <para>Of course, when it comes to choosing valid path names,
      Subversion isn't the only limiting factor. Teams using
      multiple operating systems need to consider the limitations
@@ -438,6 +466,8 @@
      broad awareness of the various limitations introduced by
      different operating systems and filesystems, then, is
      recommended.</para>
+-->
+    <para>Trong vẫn đề lựa chọn đường dẫn hợp lệ, Subversion không phải là một nhân tố duy nhất. Những nhóm làm việc sử dụng nhiều hệ điều hành khác nhau cũng cần phải cân nhắc đến giới hạn trên đường dẫn bởi những hệ điều hành này. Ví dụ, trong khi Windows không cho phép dấu hai chấm trong tên tập tin, người sử dụng Subversion trên Linux có thể dễ dàng thêm tập tin này vào kiểm soát phiên bản, kết quả là tập dữ liệu đó không thể được kiểm xuất trên Windows. Việc thêm nhiều tập tin vào trong một thư mục mà tên chỉ khác nhau trong những ký tự hoa/thường cũng sẽ gây ra những vấn đề cho những người sử dụng trên những hệ thống có phân biệt hoa-thường. Vì vậy, việc nhận thức rộng rãi về những hạn chế trên những hệ điều hành khác nhau, hệ thống tập tin khác nhau là cần thiết.</para>
    </warning>
 
   </sect2>
@@ -447,8 +477,10 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.initial">
-  <title>Creating a Working Copy</title>
+<!--   <title>Creating a Working Copy</title> -->
+  <title>Tạo Bản Sao Làm Việc</title>
 
+<!--
   <para>
    <indexterm>
     <primary>svn</primary>
@@ -462,6 +494,13 @@
    (that is, most recently created or modified) versions of the
    directory and its children found in the Subversion
    repository:</para>
+-->
+  <para>
+   <indexterm>
+    <primary>svn</primary>
+    <secondary>lệnh con</secondary>
+    <tertiary>kiểm xuất</tertiary>
+   </indexterm>Đa số trường hợp, bạn bắt đầu làm việc với kho lưu trữ Subversion bằng việc <firstterm>kiểm xuất</firstterm> dự án của bạn. Kiểm xuất một thư mục từ kho lưu trữ sẽ tạo một bản sao làm việc của thư mục đó trên máy cục bộ của bạn. Nếu không có chỉ định gì khác, bản sao đó sẽ chứa phiên bản mới nhất (mới được tạo hoặc chỉnh sửa gần đây nhất) của thư mục và con của nó mà được tìm thấy trên kho lưu trữ Subversion:</para>
 
   <informalexample>
    <screen>
@@ -476,10 +515,13 @@
 </screen>
   </informalexample>
 
+<!--
   <para>Although the preceding example checks out the trunk
    directory, you can just as easily check out a deeper
    subdirectory of a repository by specifying that subdirectory's
    URL as the checkout URL:</para>
+-->
+  <para>Mặc dù ví dụ vừa rồi kiểm xuất thư mục "trunk", bạn có thể dễ dàng kiểm xuất một nhánh con ở mức sâu hơn của kho lưu trữ bằng cách khai báo URL của thư mục con đó như là URL kiểm xuất:</para>
 
   <informalexample>
    <screen>
@@ -493,15 +535,19 @@
 </screen>
   </informalexample>
 
-  <para>Since Subversion uses a copy-modify-merge model instead of
+  <!--<para>Since Subversion uses a copy-modify-merge model instead of
    lock-modify-unlock (see <xref linkend="svn.basic.vsn-models"/>),
    you can immediately make changes to the files and directories in
    your working copy. Your working copy is just like any other
    collection of files and directories on your system. You can
    edit the files inside it, rename it, even delete the entire
-   working copy and forget about it.</para>
+   working copy and forget about it.</para>-->
+	 
+  <para>Bởi vì Subversion áp dụng mô hình sao chép-sửa đổi-hợp nhất thay vì mô hình khoá-sửa đổi-mở khoá (xem <xref linkend="svn.basic.vsn-models"/>), bạn có thể thay đổi trên tập tin và thư mục trong bản sao làm việc của bạn ngay tức thì. Bản sao làm việc của bạn cũng tương tự như những tập các tập tin và thư mục khác trên hệ thống của bạn. Bạn có thể hiệu chỉnh những tập tin, đổi tên, thậm chí là xóa toàn bộ bản sao làm việc và quên nó.</para>
 
   <warning>
+   <para>Mặc dù bản sao làm việc của bạn <quote>cũng tương tự như những tập các tập tin và thư mục khác trên hệ thống của bạn,</quote> bạn có thể xóa tập tin tùy ý, nhưng bạn phải thông báo cho Subversion về <emphasis>mọi thứ khác</emphasis> mà bạn thực hiện. Ví dụ, nếu bạn muốn sao chép hoặc di chuyển một mục trong một bản sao làm việc, bạn phải dùng lệnh <command>svn copy</command> hoặc <command>svn move</command> chứ không phải lệnh sao chép và di chuyển của hệ điều hành bạn đang sử dụng. Chúng ta sẽ bàn về những lệnh này sau trong chương này.</para>
+<!--
    <para>While your working copy is <quote>just like any other
     collection of files and directories on your system,</quote>
     you can edit files at will, but you must tell Subversion
@@ -511,16 +557,22 @@
     <command>svn move</command> instead of the copy and move
     commands provided by your operating system. We'll talk more
     about them later in this chapter.</para>
+-->
   </warning>
 
+<!--
   <para>Unless you're ready to commit the addition of a new file or
    directory or changes to existing ones, there's no need to
    further notify the Subversion server that you've done
    anything.</para>
+-->
+  <para>Trừ khi bạn đã sẵn sàng để chuyển giao những tập tin hoặc thư mục mới hay là những thay đổi trên những mục hiện có, bạn không cần thiết phải thông báo cho máy chủ Subversion về những việc khác.</para>
 
   <sidebar>
-   <title>What Is This .svn Directory?</title>
+<!--    <title>What Is This .svn Directory?</title> -->
+   <title>Thư mục .svn gì vậy?</title>
 
+<!--
    <para>The topmost directory of a working copy—and prior to
     version 1.7, every versioned subdirectory
     thereof—contains a special administrative subdirectory
@@ -530,8 +582,11 @@
     Whatever you do, don't delete or change anything in the
     administrative area! Subversion uses that directory and its
     contents to manage your working copy.</para>
+-->
+   <para>Thư mục trên cùng của một bản sao làm việc chứa một thư mục hành chính con đặc biệt tên là <filename>.svn</filename>—ở những phiên bản trước 1.7, mỗi thư mục con chứa một thư mục .svn riêng—. Thông thường lệnh liệt kê nội dung thư mục trên hệ điều hành của bạn không hiển thị thư mục con này, tuy nhiên nó là một thư mục quan trọng. Bất cứ lý do nào, không xóa hoặc thực hiện bất kỳ việc thay đổi nào trong thư mục này! Subversion sử dụng thư mục này và nội dung của nó để quản trị bản sao làm việc của bạn.</para>
   </sidebar>
 
+<!--
   <para>Notice that in the previous pair of examples, Subversion
    chose to create a working copy in a directory named for the
    final component of the checkout URL. This occurs only as a
@@ -541,6 +596,8 @@
    flexibility, though, allowing you to optionally specify the
    local directory name that Subversion should use for the working
    copy it creates. For example:</para>
+-->
+  <para>chú ý rằng trong cặp ví dụ trước, Subversion tạo bản sao làm việc trên một thư mục với tên là phần cuối của URL kiểm xuất. Điều này như là một sự tiện lợi cho người sử dụng khi chỉ có URL kiểm xuất được cung cấp khi thực hiện lệnh <command>svn checkout</command>. Ứng dụng khách Subversion theo giao diện dòng lệnh cũng cung cấp cho bạn một sự linh hoạt, đó là cho phép bạn tùy ý chỉ tên định thư mục cục bộ mà Subversion sẽ dùng cho việc tạo bản sao làm việc. Ví dụ:</para>
 
   <informalexample>
    <screen>
@@ -555,9 +612,12 @@
 </screen>
   </informalexample>
 
+<!--
   <para>If the local directory you specify doesn't yet
    exist, that's okay—<command>svn checkout</command> will
    create it for you.</para>
+-->
+  <para>Nếu thư mục cục bộ bạn chỉ định chưa tồn tại, không thành vấn đề—lệnh <command>svn checkout</command> sẽ tạo thư mục đó cho bạn.</para>
 
  </sect1>
 
@@ -565,23 +625,25 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.tour.cycle">
-  <title>Basic Work Cycle</title>
+<!--   <title>Basic Work Cycle</title> -->
+  <title>Chu Kỳ Làm Việc Cơ Bản</title>
 
-  <para>Subversion has numerous features, options, bells, and
-   whistles, but on a day-to-day basis, odds are that you will use
-   only a few of them. In this section, we'll run through the most
-   common things that you might find yourself doing with Subversion
-   in the course of a day's work.</para>
+  <para>Subversion có nhiều tính năng, tùy chọn, chuông và còi nhưng trên cơ sở hoạt động hàng ngày, chúng ta chỉ sử dụng một vài trong số chúng. Trong phần này, chúng ta sẽ đi xuyên xuốt những vấn đề phổ biến mà bạn sẽ gặp phải trong quá trình làm việc hàng ngày với Subversion.</para>
 
-  <para>The typical work cycle looks like this:</para>
+<!--   <para>The typical work cycle looks like this:</para> -->
+  <para>Chu kỳ làm việc điển hình trông như thế này:</para>
 
   <orderedlist>
    <listitem>
+<!--
     <para><emphasis>Update your working copy.</emphasis> This
      involves the use of the <command>svn update</command>
      command.</para>
+-->
+    <para><emphasis>Cập nhật bản sao làm việc của bạn.</emphasis> Điều này liên quan đến việc sử dụng lệnh <command>svn update</command>.</para>
    </listitem>
    <listitem>
+<!--
     <para><emphasis>Make your changes.</emphasis> The most common
      changes that you'll make are edits to the contents of your
      existing files. But sometimes you need to add, remove, copy
@@ -590,22 +652,31 @@
      copy</command>, and <command>svn move</command> commands
      handle those sorts of structural changes within the working
      copy.</para>
+-->
+    <para><emphasis>Thực hiện thay đổi của bạn.</emphasis> Thay đổi phổ biến nhất mà bạn sẽ thực hiện là hiệu chỉnh nội dung của những tập tin hiện có. Tuy nhiên đôi khi bạn cần thêm, xóa, sao chép hoặc di chuyển tập tin và thư mục—những lệnh <command>svn add</command>, <command>svn delete</command>, <command>svn copy</command>, và <command>svn move</command> xử lý những thao tác thay đổi cấu trúc này trên bản sao làm việc.</para>
    </listitem>
    <listitem>
+<!--
     <para><emphasis>Review your changes.</emphasis>
      The <command>svn status</command> and <command>svn
      diff</command> commands are critical to reviewing the
      changes you've made in your working copy.</para>
+-->
+    <para><emphasis>Xem lại những thay đổi của bạn.</emphasis> Những lệnh <command>svn status</command> và <command>svn diff</command> là quan trọng để xem lại những thay đổi mà bạn đã thực hiện trên bản sao làm việc của bạn.</para>
    </listitem>
    <listitem>
+<!--
     <para><emphasis>Fix your mistakes.</emphasis> Nobody's
      perfect, so as you review your changes, you may spot
      something that's not quite right. Sometimes the easiest way
      to fix a mistake is start all over again from scratch.
      The <command>svn revert</command> command restores a file
      or directory to its unmodified state.</para>
+-->
+    <para><emphasis>Sửa những sai sót của bạn.</emphasis> Không có ai hoàn hảo, vì vậy khi bạn xem lại những thay đổi của bạn, bạn có thể sẽ tìm thấy một vài điểm không hoàn toàn chính xác. Đôi khi cách dễ nhất để sửa một sai sót là bắt đầu làm lại từ đầu. Lệnh <command>svn revert</command> phục hồi một tập tin hoặc thư mục trở về trạng thái chưa chỉnh sửa của nó.</para>
    </listitem>
    <listitem>
+<!--
     <para><emphasis>Resolve any conflicts (merge others'
      changes).</emphasis> In the time it takes you to make and
      review your changes, others might have made and published
@@ -616,26 +687,40 @@
      this. If this results in local conflicts, you'll need to
      resolve those using the <command>svn resolve</command>
      command.</para>
+-->
+    <para><emphasis>Giải quyết những xung đột (hợp nhất thay đổi của những người khác).</emphasis> Trong lúc bạn thực hiện việc thay đổi và xem lại những thay đổi của bạn, những người khác cũng có thể đã thực hiện và đã phát hành những thay đổi. Bạn sẽ muốn tích hợp những thay đổi của họ vào trong bản sao làm việc của bạn để tránh tình huống quá-hạn khi bạn cố thực hiện việc phát hành những thay đổi của riêng bạn. Một lần nữa, lệnh <command>svn update</command> được dùng cho việc này. Nếu việc này dẫn tới xung đột trên bản sao cục bộ của bạn, bạn cần phải giải quyết những xung đột này với lệnh <command>svn resolve</command>.</para>
    </listitem>
    <listitem>
+<!--
     <para><emphasis>Publish (commit) your changes.</emphasis>
      The <command>svn commit</command> command transmits your
      changes to the repository where, if they are accepted, they
      create the newest versions of all the things you modified.
      Now others can see your work, too!</para>
+-->
+    <para><emphasis>Phát hành (chuyển giao) những thay đổi của bạn.</emphasis> Lệnh <command>svn commit</command> chuyển giao những thay đổi của bạn đến kho lưu trữ, nơi mà nếu những thay đổi này được chấp nhận sẽ tạo thành phiên bản mới nhất của tất cả những thay đổi bạn đã thực hiện. Lúc này, những người khác cũng có thể thấy những thay đổi của bạn!</para>
    </listitem>
   </orderedlist>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.cycle.update">
-   <title>Update Your Working Copy</title>
+<!--    <title>Update Your Working Copy</title> -->
+   <title>Cập nhật bản sao làm việc của bạn</title>
 
+<!--
    <indexterm>
     <primary>svn</primary>
     <secondary>subcommands</secondary>
     <tertiary>update</tertiary>
    </indexterm>
+-->
+   <indexterm>
+    <primary>svn</primary>
+    <secondary>lệnh con</secondary>
+    <tertiary>cập nhật</tertiary>
+   </indexterm>
 
+<!--
    <para>When working on a project that is being modified via
     multiple working copies, you'll want to update your working
     copy to receive any changes committed from other working
@@ -647,10 +732,15 @@
     directories, so it's best to have the latest versions
     of all your project's files and directories before making new
     changes of your own.</para>
+-->
+   <para>Khi làm việc trong một dự án mà những thay đổi đến từ nhiều bản sao làm việc khác nhau, bạn sẽ mong muốn cập nhật bản sao làm việc của bạn để nhận mỗi thay đổi được chuyển giao từ những bản sao làm việc khác kể từ lần cập nhật cuối cùng của bạn. Đó có thể là những thay đổi mà những thành viên khác trong dự án thực hiện, hoặc có thể là những thay đổi của chính bạn từ một máy tính khác. Để bảo vệ dữ liệu của bạn, Subversion không cho phép bạn chuyển giao những thay đổi mới vào những tập tin và thư mục quá-hạn, vì vậy tốt nhất bạn nên có những tập tin và thư mục mới nhất trong dự án của bạn trước khi thực hiện những thay đổi của riêng bạn.</para>
 
+<!--
    <para>Use <command>svn update</command> to bring your working
     copy into sync with the latest revision in the
     repository:</para>
+-->
+   <para>Sử dụng lệnh <command>svn update</command> để làm cho bản sao làm việc của bạn được đồng bộ với phiên bản mới nhất trên kho lưu tr:</para>
 
    <informalexample>
     <screen>
@@ -663,12 +753,16 @@
 </screen>
    </informalexample>
 
+<!--
    <para>In this case, it appears that someone committed
     modifications to both <filename>foo.c</filename>
     and <filename>bar.c</filename> since the last time you
     updated, and Subversion has updated your working copy to
     include those changes.</para>
+-->
+   <para>Trong tình huống này, ai đó đã chuyển giao những chỉnh sửa vào cả hai tập tin <filename>foo.c</filename> và <filename>bar.c</filename> kể từ lần cuối bạn cập nhật và Subversion vừa mới cập nhật bản sao làm việc của bạn để bao gồm những thay đổi này.</para>
 
+<!--
    <para>When the server sends changes to your working copy via
     <command>svn update</command>, a letter code is displayed next
     to each item to let you know what actions Subversion performed
@@ -676,12 +770,15 @@
     letters mean, run <userinput>svn help update</userinput> or
     see <xref linkend="svn.ref.svn.c.update"/> in
     <xref linkend="svn.ref.svn"/>.</para>
+-->
+   <para>Khi máy chủ gửi những thay đổi đến bản sao làm việc của bạn thông qua lệnh <command>svn update</command>, một mã ký tự được hiển thị sát bên tập tin để cho bạn biết rằng thao tác nào Subversion đã thực hiện để làm cho bản sao làm việc của bạn được cập nhật thông tin mới nhất. Để tìm hiểu những ký tự này có ý nghĩa gì, thực thi lệnh <userinput>svn help update</userinput> hoặc tham khảo <xref linkend="svn.ref.svn.c.update"/> trong <xref linkend="svn.ref.svn"/>.</para>
 
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.tour.cycle.edit">
-   <title>Make Your Changes </title>
+<!--    <title>Make Your Changes </title> -->
+   <title>Thực hiện thay đổi của bạn</title>
 
    <para>
     <indexterm>

Modified: branches/1.8/vi/book/foreword.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/foreword.xml	2016-12-04 21:52:31 UTC (rev 5259)
+++ branches/1.8/vi/book/foreword.xml	2016-12-13 10:50:05 UTC (rev 5260)
@@ -12,7 +12,7 @@
  </prefaceinfo>
 
 <!--  <title>Foreword</title> -->
- <title>Lời tựa</title>
+ <title>Lời Tựa</title>
 
 <!--
  <para>A bad Frequently Asked Questions (FAQ) sheet is one that is

More information about the svnbook-dev mailing list