[svnbook] r5254 committed - branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

chinhdo at users.sourceforge.net chinhdo at users.sourceforge.net
Thu Dec 1 02:15:18 CST 2016


Revision: 5254
     http://sourceforge.net/p/svnbook/source/5254
Author:  chinhdo
Date:   2016-12-01 08:15:18 +0000 (Thu, 01 Dec 2016)
Log Message:
-----------
comment block: change "--" (double hyphen) into "- -" to bypass parsing error

Modified Paths:
--------------
  branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml

Modified: branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml
===================================================================
--- branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2016-11-30 20:45:28 UTC (rev 5253)
+++ branches/1.8/vi/book/ch02-basic-usage.xml	2016-12-01 08:15:18 UTC (rev 5254)
@@ -85,7 +85,7 @@
    help</command> command is your gateway to that built-in
    documentation:</para>
 -->
-  <para>Chúng tôi đã không nói rằng cuốn sách này là nguồn thông tin và trợ giúp cho cả người sử dụng Subversion cũ và mới. Một cách tiện lợi, dòng lệnh Subversion tự bản thân là tài liệu, giảm bớt sự cần thiết của việc lấy một cuốn sách từ trên kệ (gỗ, ảo hay gì đó khác). Lệnh <command>svn help</command> là cửa ngỏ vào tài liệu được xây dựng bên trong đó:</para>
+  <para>Không cần phải nói rằng cuốn sách này là nguồn thông tin và trợ giúp cho cả người sử dụng Subversion cũ và mới. Một cách tiện lợi, dòng lệnh Subversion tự bản thân là tài liệu, giảm bớt sự cần thiết của việc lấy một cuốn sách từ trên kệ (gỗ, ảo hay gì đó khác). Lệnh <command>svn help</command> là cửa ngỏ vào tài liệu được xây dựng bên trong đó:</para>
 
   <informalexample>
    <screen>
@@ -152,14 +152,16 @@
    <para>Ứng dụng khách Subversion trên giao diện dòng lệnh có nhiều bổ lệnh. Một vài người đề cập tới như là <quote>khoá</quote> hoặc <quote>cờ</quote>—trong cuốn sách này, chúng tôi gọi là <quote>tuỳ chọn</quote>. Bạn sẽ tìm thấy những tuỳ chọn được hỗ trợ bởi lệnh con <command>svn</command> cụ thể, thêm vào đó là một tập những tuỳ chọn mà được hỗ trợ toàn cục bởi tất cả các lệnh con, được liệt kê gần bên dưới cùng của thông tin sử dụng đi kèm với lệnh con đó.</para>
 
 <!--
+		
+		
    <para>Subversion's options have two distinct forms: short
     options are a single hyphen followed by a single letter, and
     long options consist of two hyphens followed by several
     letters and hyphens (e.g., <literal>-s</literal>
-    and <literal>--this-is-a-long-option</literal>, respectively).
+    and <literal>- -this-is-a-long-option</literal>, respectively).
     Every option has at least one long format. Some, such as
-    the <option>--changelist</option> option, feature an
-    abbreviated long-format alias (<option>--cl</option>, in this
+    the <option>- -changelist</option> option, feature an
+    abbreviated long-format alias (<option>- -cl</option>, in this
     case). Only certain options—generally the most-used
     ones—have an additional short format. To maintain
     clarity in this book, we usually use the long form in code
@@ -299,7 +301,7 @@
     completely different and unpredictable arrangements of the
     data within them.</para>
 -->
-   <para>Subversion cung cấp sự linh hoạt rất cao về cách bạn sắp xếp dữ liệu của bạn. 
+   <para>Subversion rất linh hoạt trong việc cung cấp cách bạn sắp xếp dữ liệu của bạn. Bởi vì nó chỉ đơn giản là các phiên bản thư mục và tập tin, và bởi vì nó không gán một ý nghĩa đặc biệt nào vào những đối tượng này, bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong kho lưu trữ của bạn theo bất kỳ cách nào bạn chọn. Không may, tính linh hoạt này cũng có nghĩa là nó rất dễ
 	   Subversion provides the ultimate flexibility in terms of
     how you arrange your data. Because it simply versions
     directories and files, and because it ascribes no particular

More information about the svnbook-dev mailing list