[svnbook commit] r2764 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 noreply at red-bean.com
Wed Mar 28 12:56:52 CDT 2007


Author: sunny256
Date: Wed Mar 28 12:56:51 2007
New Revision: 2764

Log:
* src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml
 (svn.advanced.vendorbr): Translated some paragraphs.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 (Needs update): Removed tranlation percent.


Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml

Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Wed Mar 28 12:56:51 2007
@@ -38,8 +38,8 @@
 
   2.1.3. Needs update
 
-   book/ch-branching-and-merging.xml (84%) -- Untranslated section 
-    after r2572 was merged.
+   book/ch-branching-and-merging.xml -- Untranslated section after 
+    r2572 was merged.
 
   2.1.4. Untranslated
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml	Wed Mar 28 12:56:51 2007
@@ -4369,8 +4369,12 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.advanced.vendorbr">
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Vendor branches</title>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <title>Leverandørgrener</title>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>As is especially the case when developing software, the data
    that you maintain under version control is often closely related
    to, or perhaps dependent upon, someone else's data. Generally,
@@ -4380,7 +4384,19 @@
    This scenario plays itself out all the time—anywhere that
    the information generated by one group of people has a direct
    effect on that which is generated by another group.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Som det ofte er når man utvikler programvare, er dataene du 
+   har under versjonskontroll ofte nært knyttet til, eller avhengig 
+   av, noen andres data.
+   Vanligvis vil behovene til prosjektet ditt tilsi at du holder deg 
+   mest mulig oppdatert som mulig med dataene som du får fra denne 
+   eksterne enheten uten å ofre stabiliteten til ditt eget 
+   prosjekt.
+   Denne situasjonen oppstår hele tiden – alle steder der 
+   informasjonen generert av en gruppe har en direkte effekt på hva 
+   som er generert av en annen gruppe.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>For example, software developers might be working on an
    application which makes use of a third-party library.
    Subversion has just such a relationship with the Apache Portable
@@ -4392,7 +4408,22 @@
    library's code churn. Now that both APR and Subversion have
    matured, Subversion attempts to synchronize with APR's library
    API only at well-tested, stable release points.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>For eksempel, programvareutviklere kan utvikle en programpakke 
+   som bruker tredjeparts biblioteker.
+   Subversion har akkurat et slikt forhold til <foreignphrase 
+   lang="en">Apache Portable Runtime library</foreignphrase> (se 
+   <xref linkend="svn.developer.usingapi.apr" />).
+   Kildekoden til Subversion avhenger av APR-biblioteket for alle 
+   behov innen portabilitet.
+   I tidligere faser av utviklingen til Subversion, fulgte prosjektet 
+   brukergrensesittet for APR veldig nøye, og brukte alltid den helt 
+   nyeste koden til biblioteket.
+   Så som både APR og Subversion har modnet, prøver Subversion å 
+   synkronisere med kun velprøvde, stabile utgaver av 
+   APR-biblioteket.<quote></quote></para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Now, if your project depends on someone else's information,
    there are several ways that you could attempt to synchronize that
    information with your own. Most painfully, you could issue oral
@@ -4404,7 +4435,21 @@
    definitions to effectively <quote>pin down</quote> specific
    versions of that information to some location in your own
    working copy directory (see <xref linkend="svn.advanced.externals" />).</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Hvis prosjektet ditt nå består av noen adres informasjon, er 
+   det flere måter du kan prøve å synkronisere denne informasjonen 
+   med din egen.
+   Det mest smertefulle kan være å gi muntlige eller nedskrevne 
+   instruksjoner til alle bidragsyterne for prosjektet, og fortelle 
+   dem at de må være sikre på at de har de absolutt riktige 
+   versjonene av denne tredjepartsinformasjonen.
+   Hvis tredjepartsinformasjonen lagres i et Subversion-depot, kan du 
+   også bruke Subversions externals-definisjon for å effektivt 
+   <quote>nagle fast</quote> spesifikke versjoner av den 
+   informasjonen til en spesiell plassering i din egen arbeidskopi 
+   (se <xref linkend="svn.advanced.externals" />).</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>But sometimes you want to maintain custom modifications to
    third-party data in your own version control system. Returning
    to the software development example, programmers might need to
@@ -4415,7 +4460,22 @@
    changes might never be relayed back to the library maintainers,
    existing solely as custom tweaks to make the library further
    suit the needs of the software developers.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Men noen ganger vil du vedlikeholde spesialtilpassede 
+   versjoner av tredjeparts programvare i ditt eget 
+   versjonskontrollsystem.
+   Hvis vi går tilbake til programutviklingseksempelet, kan det være 
+   nødvendig for programmerere å gjøre forandringer i 
+   tredjepartsbiblioteket for eget bruk.
+   Disse forandringene kan inneholde ny funksjonalitet eller 
+   filrettinger, internt vedlikeholdt bare til de blir del av en 
+   offisiell utgivelse av tredjepartsbiblioteket.
+   Eller forandringene blir kanskje aldri sendt tilbake til 
+   vedlikeholderne av biblioteket, men fungerer bare som 
+   hjemmeskrudde løsninger for å få biblioteket til å dekke behovene 
+   enda bedre.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Now you face an interesting situation. Your project could
    house its custom modifications to the third-party data in some
    disjointed fashion, such as using patch files or full-fledged
@@ -4424,14 +4484,37 @@
    to apply your custom changes to the third-party data, and
    necessitating regeneration of those changes with each successive
    version of the third-party data that you track.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Nå står du ovenfor en interessant situasjon.
+   Prosjektet ditt kunne lagret spesialforandringene i 
+   tredjepartsdataene som noe helt annet, som å bruke patchfiler 
+   eller fullstendige alternative versjoner av filer og kataloger.
+   Men dette vedlikeholdet har en tendens til å bli en hodepine som 
+   krever en eller annen mekanisme som du bruker til å legge inn dine 
+   spesialforandringer i tredjepartsdataene.
+   Det vil også være nødvendig å regenerere disse forandringene med 
+   hver eneste etterfølgende versjon av tredjepartsdataene som du 
+   følger med på.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The solution to this problem is to use <firstterm>vendor
    branches</firstterm>. A vendor branch is a directory tree in
    your own version control system that contains information
    provided by a third-party entity, or vendor. Each version of
    the vendor's data that you decide to absorb into your project is
    called a <firstterm>vendor drop</firstterm>.</para> 
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Løsningen på dette problemet er å bruke 
+   <firstterm>leverandørgrener</firstterm> (engelsk: <foreignphrase 
+   lang="en">vendor branches</foreignphrase>).
+   En leverandørgren er et katalogtre i deitt eget 
+   versjonskontrollsystem som inneholder informasjon utgitt av en 
+   tredjepart eller leverandør.
+   Hver versjon av leverandørens data som du bestemmer det for å 
+   legge inn i prosjektet ditt, kalles <!-- ¤¤¤ --><firstterm>vendor 
+   drop</firstterm>.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Vendor branches provide two key benefits. First, by storing
    the currently supported vendor drop in your own version control
    system, the members of your project never need to question
@@ -4441,6 +4524,16 @@
    own Subversion repository, you can store your custom changes to
    it in-place—you have no more need of an automated (or
    worse, manual) method for swapping in your customizations.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Leverandørgrener gir to fordeler.
+   For det første, ved å lagre <!-- ¤ -->den nåværende versjonen av 
+   leverandørdataene i ditt eget versjonskontrollsystem, trenger 
+   medlemmene i prosjektet ditt aldri å lure på om de har den riktige 
+   versjonen som en del av de vanlige arbeidskopioppdateringene.
+   For det andre, fordi dataene er i ditt eget Subversiondepot, kan 
+   du lagre forandringene dine direkte i dem – du trenger ikke lengre 
+   å ha en automatisert (eller enda verre, manuell) metode for å 
+   legge inn tilpasningene dine.</para>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.advanced.vendorbr.general">
More information about the svnbook-dev mailing list