[svnbook commit] r2776 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 noreply at red-bean.com
Sat Apr 7 07:31:34 CDT 2007


Author: sunny256
Date: Sat Apr 7 07:31:33 2007
New Revision: 2776

Log:
Sync the Norwegian and English book, merge r2575:r2579 (r2576, r2578, 
r2579) from /branches/ora-2e-reorg . Contains the change from DocBook 
Lite to DocBook 4.4 .

* src/nb/book/app-quickstart.xml
* src/nb/book/app-svn-for-cvs-users.xml
* src/nb/book/app-third-party-tools.xml
* src/nb/book/app-webdav.xml
* src/nb/book/book.xml
* src/nb/book/ch-advanced-topics.xml
* src/nb/book/ch-basic-usage.xml
* src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml
* src/nb/book/ch-customizing-svn.xml
* src/nb/book/ch-developer-info.xml
* src/nb/book/ch-fundamental-concepts.xml
* src/nb/book/ch-preface.xml
* src/nb/book/ch-reference.xml
* src/nb/book/ch-repository-admin.xml
* src/nb/book/ch-server-configuration.xml
* src/nb/book/copyright.xml
* src/nb/book/foreword.xml
* src/nb/book/styles.css
 Merged and updated r2576, r2578, r2579.

* src/nb/LAST_SYNC
 Updated by "make sync HEAD=2579".


Modified:
  trunk/src/nb/LAST_SYNC
  trunk/src/nb/book/app-quickstart.xml
  trunk/src/nb/book/app-svn-for-cvs-users.xml
  trunk/src/nb/book/app-third-party-tools.xml
  trunk/src/nb/book/app-webdav.xml
  trunk/src/nb/book/book.xml
  trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml
  trunk/src/nb/book/ch-basic-usage.xml
  trunk/src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml
  trunk/src/nb/book/ch-customizing-svn.xml
  trunk/src/nb/book/ch-developer-info.xml
  trunk/src/nb/book/ch-fundamental-concepts.xml
  trunk/src/nb/book/ch-preface.xml
  trunk/src/nb/book/ch-reference.xml
  trunk/src/nb/book/ch-repository-admin.xml
  trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml
  trunk/src/nb/book/copyright.xml
  trunk/src/nb/book/foreword.xml
  trunk/src/nb/book/styles.css

Modified: trunk/src/nb/LAST_SYNC
==============================================================================
--- trunk/src/nb/LAST_SYNC	(original)
+++ trunk/src/nb/LAST_SYNC	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -1 +1 @@
-2575
+2579

Modified: trunk/src/nb/book/app-quickstart.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/app-quickstart.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/app-quickstart.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -5,42 +5,38 @@
  @ENGLISH }}} -->
  <title>Hurtiginnføring i Subversion</title>
 
- <simplesect>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Some people have trouble absorbing a new technology by
-   reading the sort of <quote>top down</quote> approach provided by
-   this book. This appendix contains a very short introduction to
-   Subversion, and is designed to give <quote>bottom up</quote>
-   learners a fighting chance. If you prefer to learn by
-   experimentation, the following demonstration will get you up and
-   running. Along the way, we give links to the relevant chapters
-   of this book.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Noen personer har problemer med å absorbere en ny teknologi 
-   ved å lese dokumentasjon lagt ut etter et <quote>ovenfra og 
-   ned</quote>-prinsipp som i denne boka.
-   Dette tillegget er en veldig kort introduksjon til Subversion, og 
-   er ment å gi personer som lærer <quote>nedenfra og opp</quote> en 
-   sjanse.
-   Hvis du foretrekker å lære gjennom eksperimentering, vil den 
-   følgende demonstrasjonen få deg i gang.
-   Under gjennomgangen vil vi gi deg lenker til de relevante 
-   kapitlene i denne boka.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>If you're new to the entire concept of version control or to
-   the <quote>copy-modify-merge</quote> model used by both CVS and
-   Subversion, then you should read <xref linkend="svn.basic"/>
-   before going any further.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Hvis du er ny innen hele konseptet med versjonskontroll eller 
-   til <quote>kopier-rediger-flett</quote>-modellen brukt av både CVS 
-   og Subversion, bør du lese <xref linkend="svn.basic"/> før du går 
-   videre.</para>
-
- </simplesect>
 
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Some people have trouble absorbing a new technology by
+  reading the sort of <quote>top down</quote> approach provided by
+  this book. This appendix contains a very short introduction to
+  Subversion, and is designed to give <quote>bottom up</quote>
+  learners a fighting chance. If you prefer to learn by
+  experimentation, the following demonstration will get you up and
+  running. Along the way, we give links to the relevant chapters
+  of this book.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Noen personer har problemer med å absorbere en ny teknologi ved 
+  å lese dokumentasjon lagt ut etter et <quote>ovenfra og 
+  ned</quote>-prinsipp som i denne boka.
+  Dette tillegget er en veldig kort introduksjon til Subversion, og er 
+  ment å gi personer som lærer <quote>nedenfra og opp</quote> en 
+  sjanse.
+  Hvis du foretrekker å lære gjennom eksperimentering, vil den 
+  følgende demonstrasjonen få deg i gang.
+  Under gjennomgangen vil vi gi deg lenker til de relevante kapitlene 
+  i denne boka.</para>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>If you're new to the entire concept of version control or to
+  the <quote>copy-modify-merge</quote> model used by both CVS and
+  Subversion, then you should read <xref linkend="svn.basic"/>
+  before going any further.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Hvis du er ny innen hele konseptet med versjonskontroll eller 
+  til <quote>kopier-rediger-flett</quote>-modellen brukt av både CVS 
+  og Subversion, bør du lese <xref linkend="svn.basic"/> før du går 
+  videre.</para>
 
 
  <!-- ================================================================= -->

Modified: trunk/src/nb/book/app-svn-for-cvs-users.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/app-svn-for-cvs-users.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/app-svn-for-cvs-users.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -4,39 +4,35 @@
  @ENGLISH }}} -->
  <title>Subversion for CVS-brukere</title>
 
- <simplesect>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>This appendix is a guide for CVS users new to Subversion.
-   It's essentially a list of differences between the two systems
-   as <quote>viewed from 10,000 feet</quote>. For each section, we
-   provide backreferences to relevant chapters when
-   possible.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Dette tillegget er en guide for CVS-brukere som nettopp har 
-   begynt å bruke Subversion.
-   Det er hovedsaklig en liste over forskjeller mellom de to 
-   systemene som om den er <quote>sett fra en høyde av 3.000 
-   meter</quote>.
-   For hver seksjon refererer vi tilbake til relevante kapitler når 
-   det er mulig.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Although the goal of Subversion is to take over the current
-   and future CVS user base, some new features and design changes
-   were required to fix certain <quote>broken</quote> behaviors
-   that CVS had. This means that, as a CVS user, you may need to
-   break habits—ones that you forgot were odd to begin
-   with.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Selv om målet til Subversion er å overta dagens og fremtidens 
-   brukermasse, var det nødvendig med nye funksjoner og forandringer 
-   i oppbygningen for å ordne enkelte <quote>ødelagte</quote> 
-   virkemåter i CVS.
-   Dette betyr at du som CVS-bruker kanskje må bryte vaner – av den 
-   typen du har glemt var merkelige til å begynne med.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>This appendix is a guide for CVS users new to Subversion.
+  It's essentially a list of differences between the two systems
+  as <quote>viewed from 10,000 feet</quote>. For each section, we
+  provide backreferences to relevant chapters when
+  possible.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Dette tillegget er en guide for CVS-brukere som nettopp har 
+  begynt å bruke Subversion.
+  Det er hovedsaklig en liste over forskjeller mellom de to systemene 
+  som om den er <quote>sett fra en høyde av 3.000 meter</quote>.
+  For hver seksjon refererer vi tilbake til relevante kapitler når det 
+  er mulig.</para>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Although the goal of Subversion is to take over the current
+  and future CVS user base, some new features and design changes
+  were required to fix certain <quote>broken</quote> behaviors
+  that CVS had. This means that, as a CVS user, you may need to
+  break habits—ones that you forgot were odd to begin
+  with.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Selv om målet til Subversion er å overta dagens og fremtidens 
+  brukermasse, var det nødvendig med nye funksjoner og forandringer i 
+  oppbygningen for å ordne enkelte <quote>ødelagte</quote> virkemåter 
+  i CVS.
+  Dette betyr at du som CVS-bruker kanskje må bryte vaner – av den 
+  typen du har glemt var merkelige til å begynne med.</para>
 
- </simplesect>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->

Modified: trunk/src/nb/book/app-third-party-tools.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/app-third-party-tools.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/app-third-party-tools.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -1,19 +1,15 @@
 <appendix id="svn.3rdparty">
  <title>Third Party Tools</title>
 
- <simplesect>
-
-  <para>Subversion's modular design (covered in <xref
-   linkend="svn.developer.layerlib"/>) and the availability of
-   language bindings (as described in <xref
-   linkend="svn.developer.usingapi.otherlangs"/>) make it a likely
-   candidate for use as an extension or backend to other pieces of
-   software. For a listing of many third-party tools that are using
-   Subversion functionality under-the-hood, check out the Links page on the
-   Subversion website (<ulink
-    url="http://subversion.tigris.org/project_links.html"/>).</para>
-
- </simplesect>
+ <para>Subversion's modular design (covered in <xref
+  linkend="svn.developer.layerlib"/>) and the availability of
+  language bindings (as described in <xref
+  linkend="svn.developer.usingapi.otherlangs"/>) make it a likely
+  candidate for use as an extension or backend to other pieces of
+  software. For a listing of many third-party tools that are using
+  Subversion functionality under-the-hood, check out the Links page on the
+  Subversion website (<ulink
+   url="http://subversion.tigris.org/project_links.html"/>).</para>
 
 </appendix>
 

Modified: trunk/src/nb/book/app-webdav.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/app-webdav.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/app-webdav.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -1,21 +1,18 @@
 <appendix id="svn.webdav">
  <title>WebDAV and Autoversioning</title>
 
- <simplesect>
+ <para>WebDAV is an extension to HTTP, and is growing more and more
+  popular as a standard for file-sharing. Today's operating systems
+  are becoming extremely Web-aware, and many now have built-in
+  support for mounting <quote>shares</quote> exported by WebDAV
+  servers.</para>
+
+ <para>If you use Apache/mod_dav_svn as your Subversion network
+  server, then to some extent, you are also running a WebDAV server.
+  This appendix gives some background on the nature of this
+  protocol, how Subversion uses it, and how well Subversion
+  interoperates with other software that is WebDAV-aware.</para>
 
-  <para>WebDAV is an extension to HTTP, and is growing more and more
-   popular as a standard for file-sharing. Today's operating
-   systems are becoming extremely Web-aware, and many now have
-   built-in support for mounting <quote>shares</quote> exported by
-   WebDAV servers.</para>
-
-  <para>If you use Apache/mod_dav_svn as your Subversion network
-   server, then to some extent, you are also running a WebDAV
-   server. This appendix gives some background on the nature of
-   this protocol, how Subversion uses it, and how well Subversion
-   interoperates with other software that is WebDAV-aware.</para>
-
- </simplesect>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->

Modified: trunk/src/nb/book/book.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/book.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/book.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0"?>
-<!DOCTYPE book SYSTEM "../../tools/dtd/dblite.dtd"
+<!DOCTYPE book SYSTEM "../../tools/dtd/docbook-4.4/docbookx.dtd"
 [
 <!ENTITY % vers  SYSTEM "version.xml">
 %vers;
@@ -48,21 +48,22 @@
  @ENGLISH }}} -->
  <title>Versjonskontroll med Subversion</title>
 
- <!-- Using revnumber would be more appropriate, but our stylesheets -->
- <!-- don't seem to render it. -->
- <subtitle>For Subversion 1.3</subtitle>
- <!-- @ENGLISH {{{
- <subtitle>(book compiled from &svn.version;)</subtitle>
- @ENGLISH }}} -->
- <subtitle>(Bok&svn.l10n_revision; &svn.version;)</subtitle>
-
  <bookinfo>
 
+  <subtitle>For Subversion 1.3</subtitle>
+
+  <!-- Using revnumber would be more appropriate, but our stylesheets -->
+  <!-- don't seem to render it. -->
+  <!-- @ENGLISH {{{
+  <subtitle>(Compiled from &svn.l10n_revision;&svn.version;)</subtitle>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <subtitle>(Bok&svn.l10n_revision; &svn.version;)</subtitle>
+
   <!-- @ENGLISH {{{
-  <edition>First</edition>
+  <edition>Second</edition>
   @ENGLISH }}} -->
-  <edition>Første</edition>
-  <isbn>0-59600-448-6</isbn>
+  <edition>Andre</edition>
+  <isbn>?-?????-???-?</isbn>
   <authorgroup>
 
    <author>
@@ -90,8 +91,8 @@
   </othercredit>
 
   <editor>
-   <firstname>Linda</firstname>
-   <surname>Mui</surname>
+   <firstname>Tatiana</firstname>
+   <surname>Apandi</surname>
   </editor>
 
   <!-- @ENGLISH {{{

Modified: trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-advanced-topics.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -4,52 +4,50 @@
  @ENGLISH }}} -->
  <title>Avanserte emner</title>
 
- <simplesect>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>If you've been reading this book chapter by chapter, from
-   start to finish, you should by now have acquired enough
-   knowledge to use the Subversion client to perform the most
-   common version control operations. You understand how to
-   checkout a working copy from a Subversion repository. You are
-   comfortable with submitting and receiving changes using the
-   <command>svn commit</command> and <command>svn update</command>
-   functions. You've probably even developed a reflex which causes
-   you to run the <command>svn status</command> command almost
-   unconsciously. For all intents and purposes, you are ready to
-   use Subversion in a typical environment.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Hvis du har lest denne boka kapittel for kapittel, fra start 
-   til slutt, skal du nå ha samlet opp nok kunnskap til å kunne bruke 
-   Subversionklienten til å utføre de vanligste operasjonene innen 
-   versjonskontroll.
-   Du forstår hvordan du henter ut en arbeidskopi fra et 
-   Subversiondepot.
-   Du er komfortabel med å legge inn og hente ut forandringer ved å 
-   bruke kommandoene <command>svn commit</command> og <command>svn 
-   update</command>.
-   Du har til og med kanskje utviklet en refleks som gjør at du 
-   kjører <command>svn status</command> nærmest ubevisst.
-   Hva oppgaven enn er, er du klar til å bruke Subversion i et typisk 
-   arbeidsmiljø.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>But the Subversion feature set doesn't stop at <quote>common
-   version control operations</quote>.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Men funksjonaliteten til Subversion stopper ikke ved 
-   <quote>vanlige versjonskontrolloperasjoner</quote>.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>If you've been reading this book chapter by chapter, from
+  start to finish, you should by now have acquired enough
+  knowledge to use the Subversion client to perform the most
+  common version control operations. You understand how to
+  checkout a working copy from a Subversion repository. You are
+  comfortable with submitting and receiving changes using the
+  <command>svn commit</command> and <command>svn update</command>
+  functions. You've probably even developed a reflex which causes
+  you to run the <command>svn status</command> command almost
+  unconsciously. For all intents and purposes, you are ready to
+  use Subversion in a typical environment.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Hvis du har lest denne boka kapittel for kapittel, fra start til 
+  slutt, skal du nå ha samlet opp nok kunnskap til å kunne bruke 
+  Subversionklienten til å utføre de vanligste operasjonene innen 
+  versjonskontroll.
+  Du forstår hvordan du henter ut en arbeidskopi fra et 
+  Subversiondepot.
+  Du er komfortabel med å legge inn og hente ut forandringer ved å 
+  bruke kommandoene <command>svn commit</command> og <command>svn 
+  update</command>.
+  Du har til og med kanskje utviklet en refleks som gjør at du kjører 
+  <command>svn status</command> nærmest ubevisst.
+  Hva oppgaven enn er, er du klar til å bruke Subversion i et typisk 
+  arbeidsmiljø.</para>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>But the Subversion feature set doesn't stop at <quote>common
+  version control operations</quote>.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Men funksjonaliteten til Subversion stopper ikke ved 
+  <quote>vanlige versjonskontrolloperasjoner</quote>.</para>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>This chapter highlights some of Subversion's features that
-   aren't quite so regularly used. In it, we will discuss
-   Subversion's property (or <quote>metadata</quote>) support, and
-   how to modify Subversion's default behaviors by tweaking its
-   run-time configuration area. We will describe how you can use
-   externals definitions to instruct Subversion to pull data from
-   multiple repositories. We'll cover in detail some of the
-   additional client- and server-side tools that are part of the
-   Subversion distribution.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>This chapter highlights some of Subversion's features that
+  aren't quite so regularly used. In it, we will discuss
+  Subversion's property (or <quote>metadata</quote>) support, and
+  how to modify Subversion's default behaviors by tweaking its
+  run-time configuration area. We will describe how you can use
+  externals definitions to instruct Subversion to pull data from
+  multiple repositories. We'll cover in detail some of the
+  additional client- and server-side tools that are part of the
+  Subversion distribution.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Dette kapittelet setter fokus på litt av funksjonaliteten til 
    Subversion som ikke blir brukt i like stor grad.
@@ -63,27 +61,25 @@
    Subversiondistribusjonen for bruk på klient- og 
    &server;siden.</para>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Before reading this chapter, you should be familiar with the
-   basic file and directory versioning capabilities of Subversion.
-   If you haven't already read about those, or if you need a
-   refresher, we recommend that you check out <xref
-   linkend="svn.basic" /> and <xref linkend="svn.tour" />. Once
-   you've mastered the basics and consumed this chapter, you'll be
-   a Subversion power-user!
-  </para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Før du leser dette kapittelet bør du gjøre deg kjent med de 
-   grunnleggende mulighetene Subversion har for versjonering av filer 
-   og kataloger.
-   Hvis du ikke allerede har lest om dette, eller hvis du trenger å 
-   friske det opp, anbefaler vi at du leser <xref linkend="svn.basic" 
-   /> og <xref linkend="svn.tour" />.
-   Når du mestrer de grunnleggende tingene og har fordøyd dette 
-   kapittelet, vil du være en <!-- ¤ 
-   -->Subversionmuskelbruker!</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Before reading this chapter, you should be familiar with the
+  basic file and directory versioning capabilities of Subversion.
+  If you haven't already read about those, or if you need a
+  refresher, we recommend that you check out <xref
+  linkend="svn.basic" /> and <xref linkend="svn.tour" />. Once
+  you've mastered the basics and consumed this chapter, you'll be
+  a Subversion power-user!
+ </para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Før du leser dette kapittelet bør du gjøre deg kjent med de 
+  grunnleggende mulighetene Subversion har for versjonering av filer 
+  og kataloger.
+  Hvis du ikke allerede har lest om dette, eller hvis du trenger å 
+  friske det opp, anbefaler vi at du leser <xref linkend="svn.basic" 
+  /> og <xref linkend="svn.tour" />.
+  Når du mestrer de grunnleggende tingene og har fordøyd dette 
+  kapittelet, vil du være en <!-- ¤ -->Subversionmuskelbruker!</para>
 
- </simplesect>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->

Modified: trunk/src/nb/book/ch-basic-usage.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-basic-usage.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-basic-usage.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -4,48 +4,45 @@
  @ENGLISH }}} -->
  <title>Grunnleggende bruk</title>
 
- <simplesect>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Now we will go into the details of using Subversion. By the
-   time you reach the end of this chapter, you will be able to
-   perform almost all the tasks you need to use Subversion in a
-   normal day's work. You'll start with an initial checkout of
-   your code, and walk through making changes and examining those
-   changes. You'll also see how to bring changes made by others
-   into your working copy, examine them, and work through any
-   conflicts that might arise.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Nå vil vi gå inn i detaljene omkring bruken av Subversion.
-   Når du har nådd slutten av dette kapittelet, vil du være i stand 
-   til å utføre omtrent alle de oppgavene du trenger for å bruke 
-   Subversion i en vanlig dags arbeid.
-   Du starter med en innledende uthenting av koden din, og går 
-   gjennom å gjøre forandringer og studere disse forandringene.
-   Du vil også få se hvordan du legger inn forandringer laget av 
-   andre inn i arbeidskopien din, studere dem, og jobbe deg gjennom 
-   eventuelle konflikter som måtte oppstå.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Note that this chapter is not meant to be an exhaustive list
-   of all Subversion's commands—rather, it's a conversational
-   introduction to the most common Subversion tasks you'll
-   encounter. This chapter assumes that you've read and understood
-   <xref linkend="svn.basic"/> and are familiar with the general
-   model of Subversion. For a complete reference of all commands,
-   see <xref linkend="svn.ref"/>.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Merk at dette kapittelet ikke er ment å være en fullstendig 
-   liste over Subversions kommandoer – det er heller en uformell 
-   introduksjon til de mest vanlige Subversionoppgavene du vil komme 
-   ut for.
-   Dette kapittelet forutsetter at du har lest og forstått <xref 
-   linkend="svn.basic"/> og er kjent med den generelle modellen til 
-   Subversion.
-   For en komplett referanse over alle kommandoene, se <xref 
-   linkend="svn.ref"/>.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Now we will go into the details of using Subversion. By the
+  time you reach the end of this chapter, you will be able to
+  perform almost all the tasks you need to use Subversion in a
+  normal day's work. You'll start with an initial checkout of
+  your code, and walk through making changes and examining those
+  changes. You'll also see how to bring changes made by others
+  into your working copy, examine them, and work through any
+  conflicts that might arise.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Nå vil vi gå inn i detaljene omkring bruken av Subversion.
+  Når du har nådd slutten av dette kapittelet, vil du være i stand til 
+  å utføre omtrent alle de oppgavene du trenger for å bruke Subversion 
+  i en vanlig dags arbeid.
+  Du starter med en innledende uthenting av koden din, og går gjennom 
+  å gjøre forandringer og studere disse forandringene.
+  Du vil også få se hvordan du legger inn forandringer laget av andre 
+  inn i arbeidskopien din, studere dem, og jobbe deg gjennom 
+  eventuelle konflikter som måtte oppstå.</para>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Note that this chapter is not meant to be an exhaustive list
+  of all Subversion's commands—rather, it's a conversational
+  introduction to the most common Subversion tasks you'll
+  encounter. This chapter assumes that you've read and understood
+  <xref linkend="svn.basic"/> and are familiar with the general
+  model of Subversion. For a complete reference of all commands,
+  see <xref linkend="svn.ref"/>.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Merk at dette kapittelet ikke er ment å være en fullstendig 
+  liste over Subversions kommandoer – det er heller en uformell 
+  introduksjon til de mest vanlige Subversionoppgavene du vil komme ut 
+  for.
+  Dette kapittelet forutsetter at du har lest og forstått <xref 
+  linkend="svn.basic"/> og er kjent med den generelle modellen til 
+  Subversion.
+  For en komplett referanse over alle kommandoene, se <xref 
+  linkend="svn.ref"/>.</para>
 
- </simplesect>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
@@ -1519,7 +1516,7 @@
     hvilke filer som har forandret seg i arbeidskopien din, og 
     deretter kanskje bruke den tredje for å omgjøre noen (eller 
     alle) disse forandringene.</para>
-   
+
    <!-- pll - Fri 07 Feb 2003 12:55:07                  -->
    <!-- I find this following paragraph a little unclear. Mostly for  -->
    <!-- the same reasons as I found the sidebar above unclear. There  -->
@@ -1527,6 +1524,70 @@
    <!-- therefore, nothing has been clearly stated wrt the fact that the -->
    <!-- repository may not be local.                   -->
    
+   <sidebar>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <title>Look Ma! No Network!</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Mamma, se! Uten nettverk!</title>
+
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <para>All three of these commands (<command>svn
+     status</command>, <command>svn diff</command>, and
+     <command>svn revert</command>) can be used without any
+     network access. This makes it easy to manage your
+     changes-in-progress when you are somewhere without a network
+     connection, such as travelling on an airplane, riding a
+     commuter train or hacking on the beach.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Alle disse tre kommandoene (<command>svn status</command>, 
+     <command>svn diff</command> og <command>svn revert</command>) 
+     kan brukes uten nettverkstilgang.
+     Dette gjør det lettvint å behandle forandringene som du holder 
+     på med når du er en plass uten nettverksforbindelse, som når 
+     du reiser med fly, sitter på toget eller hacker på 
+     stranden.</para>
+
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <para>Subversion does this by keeping private caches of
+     pristine versions of each versioned file inside of the
+     <filename>.svn</filename> administrative areas. This allows
+     Subversion to report—and revert—local
+     modifications to those files <emphasis>without network
+     access</emphasis>. This cache (called the
+     <quote>text-base</quote>) also allows Subversion to send the
+     user's local modifications during a commit to the server as
+     a compressed <firstterm>delta</firstterm> (or
+     <quote>difference</quote>) against the pristine version.
+     Having this cache is a tremendous benefit—even if you
+     have a fast net connection, it's much faster to send only a
+     file's changes rather than the whole file to the server. At
+     first glance, this might not seem that important, but
+     imagine the repercussions if you try to commit a one line
+     change to a 400MB file and have to send the whole file to
+     the server!</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Subversion gjør dette ved å ha et privat lager med urørte 
+     versjoner av hver versjonert fil lagret inne i det 
+     administrative <filename>.svn</filename>-området.
+     Dette lar Subversion rapportere – og reversere – lokale 
+     forandringer i disse filene <emphasis>uten 
+     nettverkstilgang</emphasis>.
+     Dette lageret (kalt <quote>tekstbasen</quote> – 
+     <quote>text-base</quote>) tillater også Subversion å sende 
+     brukerens lokale modifikasjoner under en innlegging som en 
+     pakket <firstterm>delta</firstterm> (eller 
+     <quote>forskjell</quote>) mot den urørte kopien.
+     Det å ha dette lageret er en enorm fordel – selv om du har en 
+     rask nettforbindelse, er det mye raskere å sende bare 
+     forandringene til ei fil istedenfor hele fila til 
+     &the_server;.
+     Ved første øyekast ser ikke dette så viktig ut, men tenk deg 
+     følgene hvis du prøver å legge inn en en-linjers forandring i 
+     ei fil på 400 megabytes og må sende hele fila til 
+     &the_server;!</para>
+
+   </sidebar>
+
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Subversion has been optimized to help you with this task,
     and is able to do many things without communicating with the
@@ -2481,69 +2542,6 @@
 
    </sect3>
 
-   <sidebar>
-     <!-- @ENGLISH {{{
-     <title>Look Ma! No Network!</title>
-     @ENGLISH }}} -->
-     <title>Mamma, se! Uten nettverk!</title>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>All three of these commands (<command>svn
-     status</command>, <command>svn diff</command>, and
-     <command>svn revert</command>) can be used without any
-     network access. This makes it easy to manage your
-     changes-in-progress when you are somewhere without a network
-     connection, such as travelling on an airplane, riding a
-     commuter train or hacking on the beach.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>Alle disse tre kommandoene (<command>svn status</command>, 
-     <command>svn diff</command> og <command>svn revert</command>) 
-     kan brukes uten nettverkstilgang.
-     Dette gjør det lettvint å behandle forandringene som du holder 
-     på med når du er en plass uten nettverksforbindelse, som når 
-     du reiser med fly, sitter på toget eller hacker på 
-     stranden.</para>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>Subversion does this by keeping private caches of
-     pristine versions of each versioned file inside of the
-     <filename>.svn</filename> administrative areas. This allows
-     Subversion to report—and revert—local
-     modifications to those files <emphasis>without network
-     access</emphasis>. This cache (called the
-     <quote>text-base</quote>) also allows Subversion to send the
-     user's local modifications during a commit to the server as
-     a compressed <firstterm>delta</firstterm> (or
-     <quote>difference</quote>) against the pristine version.
-     Having this cache is a tremendous benefit—even if you
-     have a fast net connection, it's much faster to send only a
-     file's changes rather than the whole file to the server. At
-     first glance, this might not seem that important, but
-     imagine the repercussions if you try to commit a one line
-     change to a 400MB file and have to send the whole file to
-     the server!</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>Subversion gjør dette ved å ha et privat lager med urørte 
-     versjoner av hver versjonert fil lagret inne i det 
-     administrative <filename>.svn</filename>-området.
-     Dette lar Subversion rapportere – og reversere – lokale 
-     forandringer i disse filene <emphasis>uten 
-     nettverkstilgang</emphasis>.
-     Dette lageret (kalt <quote>tekstbasen</quote> – 
-     <quote>text-base</quote>) tillater også Subversion å sende 
-     brukerens lokale modifikasjoner under en innlegging som en 
-     pakket <firstterm>delta</firstterm> (eller 
-     <quote>forskjell</quote>) mot den urørte kopien.
-     Det å ha dette lageret er en enorm fordel – selv om du har en 
-     rask nettforbindelse, er det mye raskere å sende bare 
-     forandringene til ei fil istedenfor hele fila til 
-     &the_server;.
-     Ved første øyekast ser ikke dette så viktig ut, men tenk deg 
-     følgene hvis du prøver å legge inn en en-linjers forandring i 
-     ei fil på 400 megabytes og må sende hele fila til 
-     &the_server;!</para>
-  </sidebar>
-
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
@@ -3036,14 +3034,32 @@
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>Remember, if you ever get confused while editing the
-     conflicted file, you can always consult the three files that
-     Subversion creates for you in your working
-     copy—including your file as it was before you updated.
-     You can even use a third-party interactive merging tool to
-     examine those three files.</para>
+    <para>Note that <command>svn resolved</command>, unlike most
+     of the other commands we deal with in this chapter, requires
+     an argument. In any case, you want to be careful and only
+     run <command>svn resolved</command> when you're certain that
+     you've fixed the conflict in your file—once the
+     temporary files are removed, Subversion will let you commit
+     the file even if it still contains conflict markers.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Legg merke til at <command>svn resolved</command>, ulikt 
+     mesteparten av de andre kommandoene vi holder på med i dette 
+     kapittelet, trenger et argument.
+     I alle tilfeller må du være forsiktig og bare kjøre 
+     <command>svn resolved</command> når du er sikker på at du har 
+     ordnet konflikten i fila – når de midlertidige filene er 
+     fjernet, vil Subversion la deg legge inn fila selv om den 
+     fortsatt inneholder konfliktmerker.</para>
+   
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <para>If you ever get confused while editing the conflicted
+     file, you can always consult the three files that Subversion
+     creates for you in your working copy—including your
+     file as it was before you updated. You can even use a
+     third-party interactive merging tool to examine those three
+     files.</para>
     @ENGLISH }}} -->
-    <para>Husk at hvis du blir forvirret mens du redigerer fila med 
+    <para>Hvis du blir forvirret mens du redigerer fila med 
      konflikt, kan du alltids konsultere de tre filene som 
      Subversion lagde for deg i arbeidskopien din – inkludert fila 
      di sånn som den var før du oppdaterte.
@@ -3133,26 +3149,6 @@
 
    </sect3>
 
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Now you're ready to check in your changes. Note that
-    <command>svn resolved</command>, unlike most of the other
-    commands we've dealt with in this chapter, requires an
-    argument. In any case, you want to be careful and only run
-    <command>svn resolved</command> when you're certain that you've
-    fixed the conflict in your file—once the temporary files
-    are removed, Subversion will let you commit the file even if
-    it still contains conflict markers.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Nå er du klar til å legge inn forandringene dine.
-    Legg merke til at <command>svn resolved</command>, ulikt 
-    mesteparten av de andre kommandoene vi har holdt på med i dette 
-    kapittelet, trenger et argument.
-    I alle tilfeller må du være forsiktig og bare kjøre <command>svn 
-    resolved</command> når du er sikker på at du har ordnet 
-    konflikten i fila – når de midlertidige filene er fjernet, vil 
-    Subversion la deg legge inn fila selv om den fortsatt inneholder 
-    konfliktmerker.</para>
-   
   </sect2>
   
   <!-- =============================================================== -->

Modified: trunk/src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-branching-and-merging.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -4,38 +4,35 @@
 @ENGLISH }}} -->
  <title>Forgrening og fletting</title>
 
- <simplesect>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Branching, tagging, and merging are concepts common to
+  almost all version control systems. If you're not familiar with
+  these ideas, we provide a good introduction in this chapter. If
+  you are familiar, then hopefully you'll find it interesting to
+  see how Subversion implements these ideas.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Forgrening (<quote>branching</quote>), merking 
+  (<quote>tagging</quote>) og fletting (<quote>merging</quote>) er 
+  konsepter felles for nesten alle versjonskontrollsystemer.
+  Hvis du ikke er vant med disse idéene, gir vi en god introduksjon i 
+  dette kapittelet.
+  Hvis du kjenner til dem, finner du det forhåpentligvis interessant å 
+  se hvordan Subversion har implementert disse idéene.</para>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Branching is a fundamental part of version control. If
+  you're going to allow Subversion to manage your data, then this
+  is a feature you'll eventually come to depend on. This chapter
+  assumes that you're already familiar with Subversion's basic
+  concepts (<xref linkend="svn.basic"/>).</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Forgreninger er en fundamental del av versjonskontroll.
+  Hvis du skal tillate Subversion å behandle dine data, er dette en 
+  funksjon som du etterhvert kommer til å basere deg mye på.
+  Dette kapittelet går ut i fra at du allerede er kjent med 
+  Subversions grunnleggende konsepter (<xref 
+  linkend="svn.basic"/>).</para>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Branching, tagging, and merging are concepts common to
-   almost all version control systems. If you're not familiar with
-   these ideas, we provide a good introduction in this chapter. If
-   you are familiar, then hopefully you'll find it interesting to
-   see how Subversion implements these ideas.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Forgrening (<quote>branching</quote>), merking 
-   (<quote>tagging</quote>) og fletting (<quote>merging</quote>) er 
-   konsepter felles for nesten alle versjonskontrollsystemer.
-   Hvis du ikke er vant med disse idéene, gir vi en god introduksjon 
-   i dette kapittelet.
-   Hvis du kjenner til dem, finner du det forhåpentligvis interessant 
-   å se hvordan Subversion har implementert disse idéene.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Branching is a fundamental part of version control. If
-   you're going to allow Subversion to manage your data, then this
-   is a feature you'll eventually come to depend on. This chapter
-   assumes that you're already familiar with Subversion's basic
-   concepts (<xref linkend="svn.basic"/>).</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Forgreninger er en fundamental del av versjonskontroll.
-   Hvis du skal tillate Subversion å behandle dine data, er dette en 
-   funksjon som du etterhvert kommer til å basere deg mye på.
-   Dette kapittelet går ut i fra at du allerede er kjent med 
-   Subversions grunnleggende konsepter (<xref 
-   linkend="svn.basic"/>).</para>
-
- </simplesect>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
@@ -1793,82 +1790,6 @@
 
    </sect3>
 
-   <sidebar>
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <title>Subversion and Changesets</title>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <title>Subversion og forandringssett 
-    (<foreignphrase>changesets</foreignphrase>)</title>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>Everyone seems to have a slightly different definition
-     of <quote>changeset</quote>, or at least a different
-     expectation of what it means for a version control system to
-     have <quote>changeset features</quote>. For our purpose,
-     let's say that a changeset is just a collection of changes
-     with a unique name. The changes might include textual edits
-     to file contents, modifications to tree structure, or tweaks
-     to metadata. In more common speak, a changeset is just a
-     patch with a name you can refer to.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>Alle ser ut til å ha litt forskjellige definisjoner av 
-     <quote>forandringssett</quote>, eller i det minste 
-     forskjellige forventninger av hva det betyr for et 
-     versjonskontrollsystem å ha 
-     <quote>forandringssettfunksjonalitet</quote>.
-     For vårt bruk, la oss si at et forandringssett bare er en 
-     samling av forandringer med et unikt navn.
-     Forandringene kan inkludere tekstmessige redigeringer i 
-     filinnhold, forandringer i en trestruktur, eller forandringer 
-     i metadata.
-     Sagt på en mer folkelig måte, et forandringssett er bare en 
-     patch med et navn du kan referere til.</para>
-
-    <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>In Subversion, a global revision number N names a tree
-     in the repository: it's the way the repository looked after
-     the Nth commit. It's also the name of an implicit
-     changeset: if you compare tree N with tree N-1, you can
-     derive the exact patch that was committed. For this reason,
-     it's easy to think of <quote>revision N</quote> as not just
-     a tree, but a changeset as well. If you use an issue
-     tracker to manage bugs, you can use the revision numbers to
-     refer to particular patches that fix bugs—for example,
-     <quote>this issue was fixed by revision 9238.</quote>.
-     Somebody can then run <command>svn log -r9238</command> to
-     read about the exact changeset which fixed the bug, and run
-     <command>svn diff -r9237:9238</command> to see the patch
-     itself. And Subversion's <literal>merge</literal> command
-     also uses revision numbers. You can merge specific changesets
-     from one branch to another by naming them in the merge
-     arguments: <command>svn merge -r9237:9238</command> would
-     merge changeset #9238 into your working copy.</para>
-    @ENGLISH }}} -->
-    <para>I Subversion gir et globalt revisjonsnummer N navn til et 
-     tre i depotet:
-     Det er måten depotet så ut etter den Nte innleggingen.
-     Det er også navnet på et implisitt forandringssett:
-     Hvis du sammenligner treet N med treet N-1, kan du derivere 
-     den eksakte patchen som ble lagt inn.
-     På grunn av dette er det lett å tenke på <quote>revisjon 
-     N</quote> som ikke bare et tre, men også et forandringssett.
-     Hvis du bruker en feildatabase – <!-- ¤ 
-     --><foreignphrase>issue tracker</foreignphrase> – for å holde 
-     rede på programfeil, kan du bruke revisjonsnumre til å 
-     referere til spesielle patcher som fikser feil – for eksempel, 
-     <quote>denne feilen ble fikset i revisjon 9238.</quote>.
-     Noen kan da kjøre <command>svn log -r9238</command> for å lese 
-     om det eksakte forandringssettet som ordnet feilen, og kjøre 
-     <command>svn diff -r9237:9238</command> for å se selve 
-     patchen.
-     Og Subversions <literal>merge</literal>-kommando bruker også 
-     revisjonsnumre.
-     Du kan flette spesifikke forandringssett fra en gren til en 
-     annen ved å gi dem navn i fletteargumentene:
-     <command>svn merge -r9237:9238</command> vil flette 
-     forandringssett #9238 inn i arbeidskopien din.</para>
-   </sidebar>
-
    <sect3 id="svn.branchmerge.copychanges.bestprac.merge">
     <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Merge Conflicts</title>
@@ -2675,6 +2596,82 @@
     merge</command> om å legge inn forandringssett nummer 303 
     <emphasis>baklengs</emphasis> inn i arbeidskopien vår.</para>
   
+   <sidebar>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <title>Subversion and Changesets</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Subversion og forandringssett 
+     (<foreignphrase>changesets</foreignphrase>)</title>
+
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <para>Everyone seems to have a slightly different definition
+     of <quote>changeset</quote>, or at least a different
+     expectation of what it means for a version control system to
+     have <quote>changeset features</quote>. For our purpose,
+     let's say that a changeset is just a collection of changes
+     with a unique name. The changes might include textual edits
+     to file contents, modifications to tree structure, or tweaks
+     to metadata. In more common speak, a changeset is just a
+     patch with a name you can refer to.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Alle ser ut til å ha litt forskjellige definisjoner av 
+     <quote>forandringssett</quote>, eller i det minste 
+     forskjellige forventninger av hva det betyr for et 
+     versjonskontrollsystem å ha 
+     <quote>forandringssettfunksjonalitet</quote>.
+     For vårt bruk, la oss si at et forandringssett bare er en 
+     samling av forandringer med et unikt navn.
+     Forandringene kan inkludere tekstmessige redigeringer i 
+     filinnhold, forandringer i en trestruktur, eller forandringer 
+     i metadata.
+     Sagt på en mer folkelig måte, et forandringssett er bare en 
+     patch med et navn du kan referere til.</para>
+
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <para>In Subversion, a global revision number N names a tree
+     in the repository: it's the way the repository looked after
+     the Nth commit. It's also the name of an implicit
+     changeset: if you compare tree N with tree N-1, you can
+     derive the exact patch that was committed. For this reason,
+     it's easy to think of <quote>revision N</quote> as not just
+     a tree, but a changeset as well. If you use an issue
+     tracker to manage bugs, you can use the revision numbers to
+     refer to particular patches that fix bugs—for example,
+     <quote>this issue was fixed by revision 9238.</quote>.
+     Somebody can then run <command>svn log -r9238</command> to
+     read about the exact changeset which fixed the bug, and run
+     <command>svn diff -r9237:9238</command> to see the patch
+     itself. And Subversion's <literal>merge</literal> command
+     also uses revision numbers. You can merge specific changesets
+     from one branch to another by naming them in the merge
+     arguments: <command>svn merge -r9237:9238</command> would
+     merge changeset #9238 into your working copy.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>I Subversion gir et globalt revisjonsnummer N navn til et 
+     tre i depotet:
+     Det er måten depotet så ut etter den Nte innleggingen.
+     Det er også navnet på et implisitt forandringssett:
+     Hvis du sammenligner treet N med treet N-1, kan du derivere 
+     den eksakte patchen som ble lagt inn.
+     På grunn av dette er det lett å tenke på <quote>revisjon 
+     N</quote> som ikke bare et tre, men også et forandringssett.
+     Hvis du bruker en feildatabase – <!-- ¤ 
+     --><foreignphrase>issue tracker</foreignphrase> – for å holde 
+     rede på programfeil, kan du bruke revisjonsnumre til å 
+     referere til spesielle patcher som fikser feil – for eksempel, 
+     <quote>denne feilen ble fikset i revisjon 9238.</quote>.
+     Noen kan da kjøre <command>svn log -r9238</command> for å lese 
+     om det eksakte forandringssettet som ordnet feilen, og kjøre 
+     <command>svn diff -r9237:9238</command> for å se selve 
+     patchen.
+     Og Subversions <literal>merge</literal>-kommando bruker også 
+     revisjonsnumre.
+     Du kan flette spesifikke forandringssett fra en gren til en 
+     annen ved å gi dem navn i fletteargumentene:
+     <command>svn merge -r9237:9238</command> vil flette 
+     forandringssett #9238 inn i arbeidskopien din.</para>
+   </sidebar>
+
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Keep in mind that rolling back a change like this is just
     like any other <command>svn merge</command> operation, so you

Modified: trunk/src/nb/book/ch-customizing-svn.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-customizing-svn.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-customizing-svn.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -5,11 +5,8 @@
  <!-- ¤ -->
  <title>Tilpassing av Subversion-opplevelsen</title>
 
- <simplesect>
+ <para>### TODO ###</para>
 
-  <para>### TODO ###</para>
-
- </simplesect>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->

Modified: trunk/src/nb/book/ch-developer-info.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-developer-info.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-developer-info.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -1,29 +1,26 @@
 <chapter id="svn.developer">
  <title>Developer Information</title>
  
- <simplesect>
+ <para>Subversion has a modular design, implemented as a collection
+  of C libraries. Each library has a well-defined purpose and
+  interface, and those interfaces are available not only for
+  Subversion itself to use, but for any software that wishes to
+  embed or otherwise programmatically control Subversion. Most of
+  those interfaces are available not only in C, but also in
+  higher-level languages such as Python or Java.</para>
+
+ <para>This chapter is for those who wish to interact with
+  Subversion through its public Application Programming Interface
+  (API) or various language bindings. If you wish to write robust
+  wrapper scripts around Subversion functionality to simplify your
+  own life, are trying to develop more complex integrations
+  between Subversion and other pieces of software, or just have an
+  interest in Subversion's various library modules and what they
+  offer, this chapter is for you. If, however, you don't foresee
+  yourself participating with Subversion at such a level, feel
+  free to skip this chapter with the confidence that your
+  experience as a Subversion user will not be affected.</para>
 
-  <para>Subversion has a modular design, implemented as a collection
-   of C libraries. Each library has a well-defined purpose and
-   interface, and those interfaces are available not only for
-   Subversion itself to use, but for any software that wishes to
-   embed or otherwise programmatically control Subversion. Most of
-   those interfaces are available not only in C, but also in
-   higher-level languages such as Python or Java.</para>
-
-  <para>This chapter is for those who wish to interact with
-   Subversion through its public Application Programming Interface
-   (API) or various language bindings. If you wish to write robust
-   wrapper scripts around Subversion functionality to simplify your
-   own life, are trying to develop more complex integrations
-   between Subversion and other pieces of software, or just have an
-   interest in Subversion's various library modules and what they
-   offer, this chapter is for you. If, however, you don't foresee
-   yourself participating with Subversion at such a level, feel
-   free to skip this chapter with the confidence that your
-   experience as a Subversion user will not be affected.</para>
-
- </simplesect>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
@@ -911,17 +908,14 @@
     used by any program to do these conversions.</para>
 
    <para>Also, Subversion APIs require all URL parameters to be
-    properly URI-encoded. So, instead of passing <systemitem
-    class="url">file:///home/username/My File.txt</systemitem> as
-    the URL of a file named <literal>My File.txt</literal>, you
-    need to pass <systemitem
-    class="url">file:///home/username/My%20File.txt</systemitem>.
-    Again, Subversion supplies helper functions that your
-    application can
+    properly URI-encoded. So, instead of passing
+    <uri>file:///home/username/My File.txt</uri> as the URL of a
+    file named <literal>My File.txt</literal>, you need to pass
+    <uri>file:///home/username/My%20File.txt</uri>. Again,
+    Subversion supplies helper functions that your application can
     use—<function>svn_path_uri_encode()</function> and
-    <function>svn_path_uri_decode()</function>, for URI encoding and
-    decoding, respectively.</para>
-  </sect2>
+    <function>svn_path_uri_decode()</function>, for URI encoding
+    and decoding, respectively.</para> </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.developer.usingapi.otherlangs">

Modified: trunk/src/nb/book/ch-fundamental-concepts.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-fundamental-concepts.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-fundamental-concepts.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -4,35 +4,33 @@
  @ENGLISH }}} -->
  <title>Grunnleggende konsepter</title>
 
- <simplesect>
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>This chapter is a short, casual introduction to Subversion.
-   If you're new to version control, this chapter is definitely for
-   you. We begin with a discussion of general version control
-   concepts, work our way into the specific ideas behind
-   Subversion, and show some simple examples of Subversion in
-   use.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Dette kapittelet er en kort, lettvint introduksjon til 
-   Subversion.
-   Hvis du er ny innen versjonskontroll, er dette kapittelet 
-   definitivt for deg.
-   Vi begynner med en diskusjon om generelle konsepter innen 
-   versjonskontroll, jobber oss gjennom de spesifikke idéene bak 
-   Subversion, og viser noen enkle eksempler på bruk av 
-   Subversion.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>This chapter is a short, casual introduction to Subversion.
+  If you're new to version control, this chapter is definitely for
+  you. We begin with a discussion of general version control
+  concepts, work our way into the specific ideas behind
+  Subversion, and show some simple examples of Subversion in
+  use.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Dette kapittelet er en kort, lettvint introduksjon til 
+  Subversion.
+  Hvis du er ny innen versjonskontroll, er dette kapittelet definitivt 
+  for deg.
+  Vi begynner med en diskusjon om generelle konsepter innen 
+  versjonskontroll, jobber oss gjennom de spesifikke idéene bak 
+  Subversion, og viser noen enkle eksempler på bruk av 
+  Subversion.</para>
   
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Even though the examples in this chapter show people sharing
-   collections of program source code, keep in mind that Subversion
-   can manage any sort of file collection—it's not limited to
-   helping computer programmers.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Selv om eksemplene i dette kapittelet viser personer som deler 
-   samlinger av kildekode til programmer, husk at Subversion kan 
-   behandle alle typer filsamlinger – det er ikke begrenset til å 
-   hjelpe dataprogrammerere.</para>
- </simplesect>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Even though the examples in this chapter show people sharing
+  collections of program source code, keep in mind that Subversion
+  can manage any sort of file collection—it's not limited to
+  helping computer programmers.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Selv om eksemplene i dette kapittelet viser personer som deler 
+  samlinger av kildekode til programmer, husk at Subversion kan 
+  behandle alle typer filsamlinger – det er ikke begrenset til å 
+  hjelpe dataprogrammerere.</para>
  
  
  <!-- ================================================================= -->

Modified: trunk/src/nb/book/ch-preface.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-preface.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-preface.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -4,86 +4,80 @@
  @ENGLISH }}} -->
  <title>Innledning</title>
  
- <simplesect>
-  
-  <blockquote>
-   <attribution>Brian W. Fitzpatrick</attribution>
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para><quote>If C gives you enough rope to hang yourself, think
-    of Subversion as a sort of rope storage facility.</quote></para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para><quote>Hvis C gir deg nok tau til å henge deg selv, tenk på 
-    Subversion som en slags taubeholder.</quote></para>
-  </blockquote>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>In the world of open-source software, the Concurrent
-   Versions System (CVS) has long been the tool of choice for
-   version control. And rightly so. CVS itself is free software,
-   and its non-restrictive <foreignphrase>modus
-   operandi</foreignphrase> and support for networked
-   operation—which allow dozens of geographically dispersed
-   programmers to share their work—fits the collaborative
-   nature of the open-source world very well. CVS and its
-   semi-chaotic development model have become cornerstones of
-   open-source culture.
-  </para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>I opensource-verdenen har Concurrent Versions System (CVS) 
-   lenge vært førstevalget innen versjonskontroll.
-   Og det er fortjent.
-   CVS er selv fri programvare, og dens ikke-restriktive virkemåte og 
-   støtte for nettverksbaserte operasjoner – som tillater dusinvis av 
-   programmerere spredt over et geografisk område å dele arbeidet – 
-   passer veldig bra sammen med samarbeidsånden i 
-   opensource-verdenen.
-   CVS med sin halvkaotiske utviklingsmodell har blitt hjørnesteiner 
-   i kulturen av fri programvare.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>But like many tools, CVS is starting to show its age.
-   Subversion is a relatively new version control system designed
-   to be the successor to CVS. The designers set out to win the
-   hearts of CVS users in two ways: by creating an open-source
-   system with a design (and <quote>look and feel</quote>) similar
-   to CVS, and by attempting to fix most of CVS's noticeable flaws.
-   While the result isn't necessarily the next great evolution in
-   version control design, Subversion <emphasis>is</emphasis> very
-   powerful, very usable, and very flexible.
-  </para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Men som mange verktøy, begynner CVS å vise aldringstegn.
-   Subversion er et relativt nytt versjonskontrollsystem konstruert 
-   for å bli etterfølgeren til CVS.
-   Designerne gikk inn for å vinne hjertene til CVS-brukerne på to 
-   måter:
-   Ved å lage et opensource-system med en design (og <!-- ¤ 
-   --><quote>look and feel</quote>) som ligner på CVS, og samtidig 
-   prøve å fikse mesteparten av de åpenbare feilene i CVS.
-   Selv om resultatet nødvendigvis ikke er det neste store steget 
-   innen versjonskontrolldesign, <emphasis>er</emphasis> Subversion 
-   meget kraftig, brukbart og veldig fleksibelt.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>This book is written to document the 1.3 series of the
-   Subversion version control system. We have made every attempt to be
-   thorough in our coverage. However, Subversion has a thriving
-   and energetic development community, so there are already a
-   number of features and improvements planned for future versions
-   of Subversion that may change some of the commands and specific
-   notes in this book.
-  </para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne boka er skrevet for å dokumentere 1.3-serien av 
-   versjonskontrollsystemet Subversion.
-   Vi har gjort hva vi kan for å være grundig i dekningen av 
-   systemet.
-   Subversion har imidlertid et livlig og energisk utviklermiljø, så 
-   det er allerede et antall funksjoner og forbedringer planlagt i 
-   fremtidige versjoner av Subversion som kan forandre noen av 
-   kommandoene og de spesifikke notatene i denne boka.</para>
-
- </simplesect>
+ <blockquote>
+  <attribution>Brian W. Fitzpatrick</attribution>
+  <!-- @ENGLISH {{{
+  <para><quote>If C gives you enough rope to hang yourself, think
+   of Subversion as a sort of rope storage facility.</quote></para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para><quote>Hvis C gir deg nok tau til å henge deg selv, tenk på 
+   Subversion som en slags taubeholder.</quote></para>
+ </blockquote>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>In the world of open-source software, the Concurrent
+  Versions System (CVS) has long been the tool of choice for
+  version control. And rightly so. CVS itself is free software,
+  and its non-restrictive <foreignphrase>modus
+  operandi</foreignphrase> and support for networked
+  operation—which allow dozens of geographically dispersed
+  programmers to share their work—fits the collaborative
+  nature of the open-source world very well. CVS and its
+  semi-chaotic development model have become cornerstones of
+  open-source culture.
+ </para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>I opensource-verdenen har Concurrent Versions System (CVS) lenge 
+  vært førstevalget innen versjonskontroll.
+  Og det er fortjent.
+  CVS er selv fri programvare, og dens ikke-restriktive virkemåte og 
+  støtte for nettverksbaserte operasjoner – som tillater dusinvis av 
+  programmerere spredt over et geografisk område å dele arbeidet – 
+  passer veldig bra sammen med samarbeidsånden i opensource-verdenen.
+  CVS med sin halvkaotiske utviklingsmodell har blitt hjørnesteiner i 
+  kulturen av fri programvare.</para>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>But like many tools, CVS is starting to show its age.
+  Subversion is a relatively new version control system designed
+  to be the successor to CVS. The designers set out to win the
+  hearts of CVS users in two ways: by creating an open-source
+  system with a design (and <quote>look and feel</quote>) similar
+  to CVS, and by attempting to fix most of CVS's noticeable flaws.
+  While the result isn't necessarily the next great evolution in
+  version control design, Subversion <emphasis>is</emphasis> very
+  powerful, very usable, and very flexible.
+ </para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Men som mange verktøy, begynner CVS å vise aldringstegn.
+  Subversion er et relativt nytt versjonskontrollsystem konstruert for 
+  å bli etterfølgeren til CVS.
+  Designerne gikk inn for å vinne hjertene til CVS-brukerne på to 
+  måter:
+  Ved å lage et opensource-system med en design (og <!-- ¤ 
+  --><quote>look and feel</quote>) som ligner på CVS, og samtidig 
+  prøve å fikse mesteparten av de åpenbare feilene i CVS.
+  Selv om resultatet nødvendigvis ikke er det neste store steget innen 
+  versjonskontrolldesign, <emphasis>er</emphasis> Subversion meget 
+  kraftig, brukbart og veldig fleksibelt.</para>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>This book is written to document the 1.3 series of the
+  Subversion version control system. We have made every attempt to be
+  thorough in our coverage. However, Subversion has a thriving
+  and energetic development community, so there are already a
+  number of features and improvements planned for future versions
+  of Subversion that may change some of the commands and specific
+  notes in this book.
+ </para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Denne boka er skrevet for å dokumentere 1.3-serien av 
+  versjonskontrollsystemet Subversion.
+  Vi har gjort hva vi kan for å være grundig i dekningen av systemet.
+  Subversion har imidlertid et livlig og energisk utviklermiljø, så 
+  det er allerede et antall funksjoner og forbedringer planlagt i 
+  fremtidige versjoner av Subversion som kan forandre noen av 
+  kommandoene og de spesifikke notatene i denne boka.</para>
 
 
  <!-- ================================================================= -->
@@ -173,6 +167,20 @@
    tillegg summerer opp mesteparten av forskjellene mellom CVS og 
    Subversion.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
+  <para>Note also that the source code examples used throughout the
+   book are only examples. While they will compile with the proper
+   compiler incantations, they are intended to illustrate a
+   particular scenario, not necessarily serve as examples of good
+   programming style or practices.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Merk at kildekodeeksemplene som er brukt i boka er bare 
+   eksempler.
+   Selv om de vil kompilere med den riktige kompilatorbesvergelsen, 
+   er de beregnet på å illustrere en spesiell situasjon, ikke 
+   nødvendigvis være eksempler på god programmeringsstil eller 
+   praksis.</para>
+
  </sect1>
 
  <!-- ================================================================= -->
@@ -426,18 +434,6 @@
    </warning>
   </sect2>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Note that the source code examples are just
-   that—examples. While they will compile with the proper
-   compiler incantations, they are intended to illustrate the
-   problem at hand, not necessarily serve as examples of good
-   programming style.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Merk at kildekodeeksemplene er bare det – eksempler.
-   Selv om de vil kompilere med den riktige kompilatorbesvergelsen, 
-   er de beregnet på å illustrere problemet der og da, ikke 
-   nødvendigvis være eksempler på god programmeringsstil.</para>
-
  </sect1>
 
  <!-- ================================================================= -->

Modified: trunk/src/nb/book/ch-reference.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-reference.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-reference.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -1,14 +1,13 @@
 <chapter id="svn.ref">
  <title>Subversion Complete Reference</title>
  
- <simplesect>
-  <para>This chapter is intended to be a complete reference to using
-   Subversion. This includes the command line client
-   (<command>svn</command>) and all its subcommands, as well as the
-   repository administration programs (<command>svnadmin</command>
-   and <command>svnlook</command>) and their respective
-   subcommands.</para>
- </simplesect>
+ <para>This chapter is intended to be a complete reference to using
+  Subversion. This includes the command line client
+  (<command>svn</command>) and all its subcommands, as well as the
+  repository administration programs (<command>svnadmin</command>
+  and <command>svnlook</command>) and their respective
+  subcommands.</para>
+
  
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
@@ -4481,7 +4480,7 @@
 
    <refentry id="svn.ref.svnadmin.c.help">
     <refnamediv>
-     <refname>svnadmin help</refname>
+     <refname>svnadmin help</refname> <refpurpose>Help!</refpurpose>
     </refnamediv>
     <refsect1>
      <title>Synopsis</title>
@@ -5410,7 +5409,7 @@
 
    <refentry id="svn.ref.svnlook.c.help">
     <refnamediv>
-     <refname>svnlook help</refname>
+     <refname>svnlook help</refname> <refpurpose>Help!</refpurpose>
     </refnamediv>
     <refsect1>
      <title>Synopsis</title>

Modified: trunk/src/nb/book/ch-repository-admin.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-repository-admin.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-repository-admin.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -1,78 +1,73 @@
 <chapter id="svn.reposadmin">
-<!-- @ENGLISH {{{
+ <!-- @ENGLISH {{{
  <title>Repository Administration</title>
- at ENGLISH }}} -->
+ @ENGLISH }}} -->
  <title>Depotadministrasjon</title>
 
- <simplesect>
+ <!-- ¤ Oversettes ikke, men fjernes fra den norske. -->
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>### TODO: Heavy (re-)construction will be happenin' here! ###</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>The Subversion repository is the central storehouse of
+  versioned data for any number of projects. As such, it becomes
+  an obvious candidate for all the love and attention an
+  administrator can offer. While the repository is generally a
+  low-maintenance item, it is important to understand how to
+  properly configure and care for it so that potential problems
+  are avoided, and actual problems are safely resolved.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Subversiondepotet er den sentrale lagringsplassen for 
+  versjonerte data for ethvert antall prosjekter.
+  Som sådan blir det en opplagt kandidat for all kjærlighet og 
+  oppmerksomhet en administrator kan tilby.
+  Selv om depotet vanligvis er et element som krever lite vedlikehold, 
+  er det viktig å forstå hvordan du kan konfigurere og passe på det så 
+  potensielle problemer blir unngått, og aktuelle problemer løst på en 
+  trygg måte.</para>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>In this chapter, we'll discuss how to create and configure
+  a Subversion repository. We'll also talk about repository
+  maintenance, including the use of the <command>svnlook</command>
+  and <command>svnadmin</command> tools (which are provided with
+  Subversion). We'll address some common questions and mistakes,
+  and give some suggestions on how to arrange the data in the
+  repository.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>I dette kapittelet vil vi diskutere hvordan du kan opprette og 
+  konfigurere et Subversiondepot.
+  Vi vil også snakke om depotvedlikehold, inkludert bruken av 
+  verktøyene <command>svnlook</command> og <command>svnadmin</command> 
+  (som følger med Subversion).
+  Vi vil adressere vanlige spørsmål og feilgrep, og komme med noen 
+  forslag til hvordan du kan legge opp dataene i depotet.</para>
+
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>If you plan to access a Subversion repository only in the
+  role of a user whose data is under version control (that is, via
+  a Subversion client), you can skip this chapter altogether.
+  However, if you are, or wish to become, a Subversion repository
+  administrator,
+  <footnote>
+   <para>This may sound really prestigious and lofty, but we're
+    just talking about anyone who is interested in that
+    mysterious realm beyond the working copy where everyone's
+    data hangs out.</para>
+  </footnote>
+  you should definitely pay attention to this chapter.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Hvis du planlegger å aksessere et Subversiondepot bare i rollen 
+  som en bruker som har data under versjonskontroll (det vil si via en 
+  Subversionklient), kan du hoppe over hele dette kapitlet.
+  Hvis du derimot er, eller vil bli, en administrator for et 
+  Subversiondepot,<footnote>
+   <para>Dette kan høres <!-- ¤ -->råflott ut, men vi snakker bare om 
+    alle som er interesserte i dette mystiske området hvor alles 
+    data ligger.</para>
+  </footnote> bør du så absolutt følge med i dette kapittelet.</para>
 
-  <!-- ¤ Oversettes ikke, men fjernes fra den norske. -->
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>### TODO: Heavy (re-)construction will be happenin' here! ###</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>The Subversion repository is the central storehouse of
-   versioned data for any number of projects. As such, it becomes
-   an obvious candidate for all the love and attention an
-   administrator can offer. While the repository is generally a
-   low-maintenance item, it is important to understand how to
-   properly configure and care for it so that potential problems
-   are avoided, and actual problems are safely resolved.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Subversiondepotet er den sentrale lagringsplassen for 
-   versjonerte data for ethvert antall prosjekter.
-   Som sådan blir det en opplagt kandidat for all kjærlighet og 
-   oppmerksomhet en administrator kan tilby.
-   Selv om depotet vanligvis er et element som krever lite 
-   vedlikehold, er det viktig å forstå hvordan du kan konfigurere og 
-   passe på det så potensielle problemer blir unngått, og aktuelle 
-   problemer løst på en trygg måte.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>In this chapter, we'll discuss how to create and configure
-   a Subversion repository. We'll also talk about repository
-   maintenance, including the use of the <command>svnlook</command>
-   and <command>svnadmin</command> tools (which are provided with
-   Subversion). We'll address some common questions and mistakes,
-   and give some suggestions on how to arrange the data in the
-   repository.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>I dette kapittelet vil vi diskutere hvordan du kan opprette og 
-   konfigurere et Subversiondepot.
-   Vi vil også snakke om depotvedlikehold, inkludert bruken av 
-   verktøyene <command>svnlook</command> og 
-   <command>svnadmin</command> (som følger med Subversion).
-   Vi vil adressere vanlige spørsmål og feilgrep, og komme med noen 
-   forslag til hvordan du kan legge opp dataene i depotet.</para>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>If you plan to access a Subversion repository only in the
-   role of a user whose data is under version control (that is, via
-   a Subversion client), you can skip this chapter altogether.
-   However, if you are, or wish to become, a Subversion repository
-   administrator,
-   <footnote>
-    <para>This may sound really prestigious and lofty, but we're
-     just talking about anyone who is interested in that
-     mysterious realm beyond the working copy where everyone's
-     data hangs out.</para>
-   </footnote>
-   you should definitely pay attention to this chapter.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Hvis du planlegger å aksessere et Subversiondepot bare i 
-   rollen som en bruker som har data under versjonskontroll (det vil 
-   si via en Subversionklient), kan du hoppe over hele dette 
-   kapitlet.
-   Hvis du derimot er, eller vil bli, en administrator for et 
-   Subversiondepot,<footnote>
-    <para>Dette kan høres <!-- ¤ -->råflott ut, men vi snakker bare 
-     om alle som er interesserte i dette mystiske området hvor 
-     alles data ligger.</para>
-   </footnote> bør du så absolutt følge med i dette 
-   kapittelet.</para>
-
- </simplesect>
 
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->

Modified: trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch-server-configuration.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -4,43 +4,39 @@
  @ENGLISH }}} -->
  <title>&Server;konfigurasjon</title>
  
- <simplesect>
-  
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>A Subversion repository can be accessed simultaneously by
-   clients running on the same machine on which the repository
-   resides using the <literal>file:///</literal> method. But the
-   typical Subversion setup involves a single server machine being
-   accessed from clients on computers all over the office—or,
-   perhaps, all over the world.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Et Subversiondepot kan bli aksessert samtidig av klienter som 
-   kjører på den samme maskinen der depotet ligger ved å bruke 
-   <literal>file:///</literal>-metoden.
-   Men det typiske Subversionoppsettet involverer en enkelt 
-   &server;maskin som blir aksessert fra klienter på maskiner over 
-   hele kontoret – eller kanskje over hele verden.</para>
-
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>A Subversion repository can be accessed simultaneously by
+  clients running on the same machine on which the repository
+  resides using the <literal>file:///</literal> method. But the
+  typical Subversion setup involves a single server machine being
+  accessed from clients on computers all over the office—or,
+  perhaps, all over the world.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Et Subversiondepot kan bli aksessert samtidig av klienter som 
+  kjører på den samme maskinen der depotet ligger ved å bruke 
+  <literal>file:///</literal>-metoden.
+  Men det typiske Subversionoppsettet involverer en enkelt 
+  &server;maskin som blir aksessert fra klienter på maskiner over hele 
+  kontoret – eller kanskje over hele verden.</para>
   
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>This section describes how to get your Subversion repository
-   exposed outside its host machine for use by remote clients. We
-   will cover Subversion's currently available server mechanisms,
-   discussing the configuration and use of each. After reading
-   this section, you should be able to decide which networking
-   setup is right for your needs, and understand how to enable such
-   a setup on your host computer.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Denne seksjonen beskriver hvordan du kan gjøre 
-   Subversiondepotet ditt tilgjengelig utenfra &server;maskinen så 
-   fjerntliggende klienter kan bruke det.
-   Vi vil dekke &server;mekanismene som Subversion har tilgjengelig 
-   og diskutere konfigurasjonen og bruken av hver av disse.
-   Etter å ha lest denne seksjonen vil du være i stand til å avgjøre 
-   hvilket nettverksoppsett som er det riktige for dine behov, og 
-   forstå hvordan du skal sette dette opp på &server;maskinen.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>This section describes how to get your Subversion repository
+  exposed outside its host machine for use by remote clients. We
+  will cover Subversion's currently available server mechanisms,
+  discussing the configuration and use of each. After reading
+  this section, you should be able to decide which networking
+  setup is right for your needs, and understand how to enable such
+  a setup on your host computer.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Denne seksjonen beskriver hvordan du kan gjøre Subversiondepotet 
+  ditt tilgjengelig utenfra &server;maskinen så fjerntliggende 
+  klienter kan bruke det.
+  Vi vil dekke &server;mekanismene som Subversion har tilgjengelig og 
+  diskutere konfigurasjonen og bruken av hver av disse.
+  Etter å ha lest denne seksjonen vil du være i stand til å avgjøre 
+  hvilket nettverksoppsett som er det riktige for dine behov, og 
+  forstå hvordan du skal sette dette opp på &server;maskinen.</para>
   
- </simplesect>
  
  <!-- ================================================================= -->
  <!-- ================================================================= -->
@@ -1046,12 +1042,11 @@
     <emphasis>absolute</emphasis> path in the repository URL. For
     example, if a repository is located at
     <filename>/usr/local/repositories/project1</filename>, then a
-    client would reach it via <systemitem
-    class="url">svn://host.example.com/usr/local/repositories/project1
-    </systemitem>. To increase security, you can pass the
-    <option>-r</option> option to <command>svnserve</command>,
-    which restricts it to exporting only repositories below that
-    path:</para>
+    client would reach it via
+    <uri>svn://host.example.com/usr/local/repositories/project1</uri>.
+    To increase security, you can pass the <option>-r</option>
+    option to <command>svnserve</command>, which restricts it to
+    exporting only repositories below that path:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Når <command>svnserve</command>-programmet kjører, gjør det 
     alle depotene på systemet tilgjengelig på nettverket.
@@ -1059,8 +1054,8 @@
     depot-URLen.
     Hvis for eksempel et depot ligger i 
     <filename>/usr/local/depoter/prosjekt1</filename>, kan en klient 
-    nå det via <systemitem 
-    class="url">svn://&server;.example.com/usr/local/depoter/prosjekt1</systemitem>.
+    nå det via 
+    <uri>svn://&server;.example.com/usr/local/depoter/prosjekt1</uri>.
     For å øke sikkerheten kan du angi <option>-r</option>-valget til 
     <command>svnserve</command> som begrenser den til å kun 
     ekportere depoter som ligger under denne stien:</para>
@@ -2409,10 +2404,8 @@
     common parent directory. For example, if you know you will be
     creating multiple Subversion repositories in a directory
     <filename>/usr/local/svn</filename> that would be accessed via
-    URLs like <systemitem
-    class="url">http://my.server.com/svn/repos1</systemitem>,
-    <systemitem
-    class="url">http://my.server.com/svn/repos2</systemitem>, and
+    URLs like <uri>http://my.server.com/svn/repos1</uri>,
+    <uri>http://my.server.com/svn/repos2</uri>, and
     so on, you could use the <filename>httpd.conf</filename>
     configuration syntax in the following example:</para>
    @ENGLISH }}} -->
@@ -2424,13 +2417,10 @@
     Hvis du for eksempel vet at du vil opprette flere 
     Subversiondepoter i katalogen 
     <filename>/usr/local/svn</filename> som vil bli aksessert vie 
-    URLer som <systemitem 
-    class="url">http://min.&server;.com/svn/depot1</systemitem>, 
-    <systemitem 
-    class="url">http://min.&server;.com/svn/depot2</systemitem> og 
-    så videre, kan du bruke 
-    <filename>httpd.conf</filename>-konfigurasjonssyntaksen i det 
-    følgende eksempelet:</para>
+    URLer som <uri>http://min.&server;.com/svn/depot1</uri>, 
+    <uri>http://min.&server;.com/svn/depot2</uri> og så videre, kan 
+    du bruke <filename>httpd.conf</filename>-konfigurasjonssyntaksen 
+    i det følgende eksempelet:</para>
        
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>

Modified: trunk/src/nb/book/copyright.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/copyright.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/copyright.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -1,8 +1,7 @@
 <appendix id="svn.copyright">
  <title>Copyright</title>
 
- <simplesect>
-  <programlisting>
+ <programlisting>
 
 Copyright (c) 2002-2006
 Ben Collins-Sussman, Brian W. Fitzpatrick, C. Michael Pilato. 
@@ -301,7 +300,7 @@
 
 ====================================================================
 </programlisting>
- </simplesect>
+
 </appendix>
 
 <!--

Modified: trunk/src/nb/book/foreword.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/foreword.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/foreword.xml	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -4,264 +4,256 @@
 ch00.xml. -->
 
 <preface id="svn.foreword">
+
+ <prefaceinfo>
+  <author>
+   <firstname>Karl</firstname>
+   <surname>Fogel</surname>
+  </author>
+  <!-- @ENGLISH {{{
+  <pubdate>Chicago, March 14, 2004</pubdate>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <pubdate>Chicago, 14. mars 2004</pubdate>
+ </prefaceinfo>
+
  <!-- @ENGLISH {{{
  <title>Foreword</title>
  @ENGLISH }}} -->
  <title>Forord</title>
 
- <simplesect>
-
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>A bad Frequently Asked Questions (FAQ) sheet is one that is
-   composed not of the questions people actually asked, but of the
-   questions the FAQ's author <emphasis>wished</emphasis> people
-   had asked. Perhaps you've seen the type before:</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>En dårlig FAQ (Ofte stilte spørsmål) er en som ikke er satt 
-   sammen av spørsmål brukere faktisk stiller, men det som 
-   forfatterne <emphasis>ønsker</emphasis> at de ville spørre om.
-   Du har kanskje sett noe lignende som dette før:</para>
-
-  <blockquote>
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Q: How can I use Glorbosoft XYZ to maximize team
-    productivity?</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Spm.: Hvordan kan jeg bruke Glorbosoft XYZ til å øke 
-    lagproduktiviteten?</para>
-  </blockquote>
-
-  <blockquote>
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>A: Many of our customers want to know how they can
-    maximize productivity through our patented office groupware
-    innovations. The answer is simple: first, click on the
-    <quote><literal>File</literal></quote> menu, scroll down to
-    <quote><literal>Increase Productivity</literal></quote>,
-    then…</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para> Sv.: Mange av våre kunder vil vite hvordan de kan maksimere 
-    produktiviteten gjennom våre patenterte 
-    kontor-gruppevareløsninger.
-    Svaret er enkelt:
-    Først, klikk på <quote><literal>Fil</literal></quote>-menyen, 
-    rull ned til 
-    <quote><literal>Øk produktiviteten</literal></quote>, 
-    deretter…</para>
-  </blockquote>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>A bad Frequently Asked Questions (FAQ) sheet is one that is
+  composed not of the questions people actually asked, but of the
+  questions the FAQ's author <emphasis>wished</emphasis> people
+  had asked. Perhaps you've seen the type before:</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>En dårlig FAQ (Ofte stilte spørsmål) er en som ikke er satt 
+  sammen av spørsmål brukere faktisk stiller, men det som forfatterne 
+  <emphasis>ønsker</emphasis> at de ville spørre om.
+  Du har kanskje sett noe lignende som dette før:</para>
 
+ <blockquote>
   <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>The problem with such FAQs is that they are not, in a
-   literal sense, FAQs at all. No one ever called the tech support
-   line and asked, <quote>How can we maximize
-   productivity?</quote>. Rather, people asked highly specific
-   questions, like, <quote>How can we change the calendaring system
-   to send reminders two days in advance instead of one?</quote>
-   and so on. But it's a lot easier to make up imaginary
-   Frequently Asked Questions than it is to discover the real ones.
-   Compiling a true FAQ sheet requires a sustained, organized
-   effort: over the lifetime of the software, incoming questions
-   must be tracked, responses monitored, and all gathered into a
-   coherent, searchable whole that reflects the collective
-   experience of users in the wild. It calls for the patient,
-   observant attitude of a field naturalist. No grand
-   hypothesizing, no visionary pronouncements here—open eyes
-   and accurate note-taking are what's needed most.</para>
+  <para>Q: How can I use Glorbosoft XYZ to maximize team
+   productivity?</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Problemet med slike FAQ-er er at de er, bokstavelig talt, ikke 
-   FAQ-er i det hele tatt.
-   Ingen ringer teknisk support og spør:
-   <quote>Hvordan kan vi øke produktiviteten?</quote>
-   Istedenfor spør folk høyst spesifikke spørsmål som for eksempel:
-   <quote>Hvordan kan vi forandre kalendersystemet til å sende 
-   påminnelser to dager i forveien istedenfor en?</quote> og så 
-   videre.
-   Men det er er mye lettere å lage spørsmål istedenfor å oppdage de 
-   spørsmålene som egentlig blir stilt.
-   Det å sette sammen en FAQ må være en sammenhengende og organisert 
-   prosess som varer hele levetiden til programmet, innkommende 
-   spørsmål må bli lagret, responsen fulgt, og alt dette må samles i 
-   en fyldig, søkbar helhet som avspeiler den kollektive opplevelsen 
-   for brukerne ute i det fri.
-   Det krever en tålmodig og observant innstilling hos en som 
-   befinner seg i felten.
-   Ingen store hypoteser, ingen visjonære uttalelser her – åpne øyne 
-   og nøyaktige notater er det som trengs mest.</para>
+  <para>Spm.: Hvordan kan jeg bruke Glorbosoft XYZ til å øke 
+   lagproduktiviteten?</para>
+ </blockquote>
 
+ <blockquote>
   <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>What I love about this book is that it grew out of just such
-   a process, and shows it on every page. It is the direct result
-   of the authors' encounters with users. It began with Ben
-   Collins-Sussman's observation that people were asking the same
-   basic questions over and over on the Subversion mailing lists:
-   What are the standard workflows to use with Subversion? Do
-   branches and tags work the same way as in other version control
-   systems? How can I find out who made a particular change?</para>
+  <para>A: Many of our customers want to know how they can
+   maximize productivity through our patented office groupware
+   innovations. The answer is simple: first, click on the
+   <quote><literal>File</literal></quote> menu, scroll down to
+   <quote><literal>Increase Productivity</literal></quote>,
+   then…</para>
   @ENGLISH }}} -->
-  <para>Det jeg liker med denne boka er at den vokste fram nettopp 
-   gjennom en slik prosess, og dette vises på hver eneste side.
-   Den er det direkte resultatet av forfatterens møter med brukerne.
-   Det begynte med Ben Collins-Sussmans observasjon av at folk spurte 
-   de samme enkle spørsmålene om og om igjen på mailinglisten til 
-   Subversion:
-   Hva er standard fremgangsmåte for å bruke Subversion?
-   Virker forgreninger og merker på samme måte som i andre 
-   versjonskontrollsystemer?
-   Hvordan kan jeg finne ut hvem som gjorde en spesiell 
-   forandring?</para>
+  <para> Sv.: Mange av våre kunder vil vite hvordan de kan maksimere 
+   produktiviteten gjennom våre patenterte 
+   kontor-gruppevareløsninger.
+   Svaret er enkelt:
+   Først, klikk på <quote><literal>Fil</literal></quote>-menyen, rull 
+   ned til <quote><literal>Øk produktiviteten</literal></quote>, 
+   deretter …</para>
+ </blockquote>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Frustrated at seeing the same questions day after day, Ben
-   worked intensely over a month in the summer of 2002 to write
-   <citetitle>The Subversion Handbook</citetitle>, a sixty page
-   manual that covered all the basics of using Subversion. The
-   manual made no pretense of being complete, but it was
-   distributed with Subversion and got users over that initial hump
-   in the learning curve. When O'Reilly and Associates decided to
-   publish a full-length Subversion book, the path of least
-   resistance was obvious: just expand the Subversion
-   handbook.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Frustrert over å se de samme spørsmålene dag etter dag, jobbet 
-   Ben intenst over en måned sommeren 2002 for å skrive 
-   <citetitle>The Subversion Handbook</citetitle>, en 60-siders 
-   håndbok som tok for seg all grunnleggende bruk av Subversion.
-   Håndboka tok ikke mål av seg å være komplett, men den ble 
-   distribuert med Subversion og hjalp brukere over den innledende 
-   humpen i lærekurven.
-   Da O’Reilly and Associates bestemte seg for å publisere en 
-   fullversjon av Subversion-boka, var minste motstands vei opplagt:
-   Å utvide håndboka.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>The problem with such FAQs is that they are not, in a
+  literal sense, FAQs at all. No one ever called the tech support
+  line and asked, <quote>How can we maximize
+  productivity?</quote>. Rather, people asked highly specific
+  questions, like, <quote>How can we change the calendaring system
+  to send reminders two days in advance instead of one?</quote>
+  and so on. But it's a lot easier to make up imaginary
+  Frequently Asked Questions than it is to discover the real ones.
+  Compiling a true FAQ sheet requires a sustained, organized
+  effort: over the lifetime of the software, incoming questions
+  must be tracked, responses monitored, and all gathered into a
+  coherent, searchable whole that reflects the collective
+  experience of users in the wild. It calls for the patient,
+  observant attitude of a field naturalist. No grand
+  hypothesizing, no visionary pronouncements here—open eyes
+  and accurate note-taking are what's needed most.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Problemet med slike FAQ-er er at de er, bokstavelig talt, ikke 
+  FAQ-er i det hele tatt.
+  Ingen ringer teknisk support og spør:
+  <quote>Hvordan kan vi øke produktiviteten?</quote>
+  Istedenfor spør folk høyst spesifikke spørsmål som for eksempel:
+  <quote>Hvordan kan vi forandre kalendersystemet til å sende 
+  påminnelser to dager i forveien istedenfor en?</quote> og så videre.
+  Men det er er mye lettere å lage spørsmål istedenfor å oppdage de 
+  spørsmålene som egentlig blir stilt.
+  Det å sette sammen en FAQ må være en sammenhengende og organisert 
+  prosess som varer hele levetiden til programmet, innkommende 
+  spørsmål må bli lagret, responsen fulgt, og alt dette må samles i en 
+  fyldig, søkbar helhet som avspeiler den kollektive opplevelsen for 
+  brukerne ute i det fri.
+  Det krever en tålmodig og observant innstilling hos en som befinner 
+  seg i felten.
+  Ingen store hypoteser, ingen visjonære uttalelser her – åpne øyne og 
+  nøyaktige notater er det som trengs mest.</para>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>The three co-authors of the new book were thus presented
-   with an unusual opportunity. Officially, their task was to
-   write a book top-down, starting from a table of contents and an
-   initial draft. But they also had access to a steady
-   stream—indeed, an uncontrollable geyser—of bottom-up
-   source material. Subversion was already in the hands of
-   thousands of early adopters, and those users were giving tons of
-   feedback, not only about Subversion, but about its existing
-   documentation.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>De tre medforfatterne av den nye boka ble dermed presentert 
-   for en uvanlig mulighet.
-   Offisielt var deres oppgave å skrive ei bok ovenfra og ned, å 
-   starte med innholdet og et innledende utkast.
-   Men de hadde også tilgang til en jevn strøm – faktisk en 
-   ukontrollerbar geysir – av materiale som kom fra gressrotplan.
-   Subversion var allerede i hendene på tusenvis av tidlige brukere, 
-   og disse brukerne ga tonnevis med tilbakemeldinger, ikke bare om 
-   Subversion, men om den eksisterende dokumentasjonen.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>What I love about this book is that it grew out of just such
+  a process, and shows it on every page. It is the direct result
+  of the authors' encounters with users. It began with Ben
+  Collins-Sussman's observation that people were asking the same
+  basic questions over and over on the Subversion mailing lists:
+  What are the standard workflows to use with Subversion? Do
+  branches and tags work the same way as in other version control
+  systems? How can I find out who made a particular change?</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Det jeg liker med denne boka er at den vokste fram nettopp 
+  gjennom en slik prosess, og dette vises på hver eneste side.
+  Den er det direkte resultatet av forfatterens møter med brukerne.
+  Det begynte med Ben Collins-Sussmans observasjon av at folk spurte 
+  de samme enkle spørsmålene om og om igjen på mailinglisten til 
+  Subversion:
+  Hva er standard fremgangsmåte for å bruke Subversion?
+  Virker forgreninger og merker på samme måte som i andre 
+  versjonskontrollsystemer?
+  Hvordan kan jeg finne ut hvem som gjorde en spesiell 
+  forandring?</para>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>During the entire time they wrote this book, Ben, Mike, and
-   Brian haunted the Subversion mailing lists and chat rooms
-   incessantly, carefully noting the problems users were having in
-   real-life situations. Monitoring such feedback is part of their
-   job descriptions at CollabNet anyway, and it gave them a huge
-   advantage when they set out to document Subversion. The book
-   they produced is grounded firmly in the bedrock of experience,
-   not in the shifting sands of wishful thinking; it combines the
-   best aspects of user manual and FAQ sheet. This duality might
-   not be noticeable on a first reading. Taken in order, front to
-   back, the book is simply a straightforward description of a
-   piece of software. There's the overview, the obligatory guided
-   tour, the chapter on administrative configuration, some advanced
-   topics, and of course a command reference and troubleshooting
-   guide. Only when you come back to it later, seeking the
-   solution to some specific problem, does its authenticity shine
-   out: the telling details that can only result from encounters
-   with the unexpected, the examples honed from genuine use cases,
-   and most of all the sensitivity to the user's needs and the
-   user's point of view.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Gjennom hele tiden de skrev denne boka, trålte Ben, Mike og 
-   Brian konstant malilinglisten til Subversion og fulgte med i 
-   snakkerom mens de nøye skrev ned problemer brukere hadde i 
-   virkelige situasjoner.
-   Å holde øye med slike tilbakemeldinger er en del av deres 
-   arbeidsoppgaver hos CollabNet uansett, og det ga dem en stor 
-   fordel når de satte i gang med å dokumentere Subversion.
-   Boka de produserte er fast forankret i erfaringens grunnfjell, 
-   ikke i den skiftende sanden av ønsketenkning; den kombinerer de 
-   beste aspektene av en brukerhåndbok og en liste over ofte spurte 
-   spørsmål.
-   Denne tosidigheten er kanskje ikke så merkbar ved første 
-   gjennomlesing.
-   Tatt i rekkefølge, forside til bakside, er boka rett og slett en 
-   likefrem beskrivelse av et stykke programvare.
-   Oversikten finnes der, den obligatoriske guidede gjennomgangen, 
-   kapittelet om administrativ konfigurasjon, noen avanserte tema, og 
-   selvfølgelig en referanse over kommandoer og problemer som kan 
-   dukke opp.
-   Bare når du kommer tilbake til den senere, når du vil lete opp 
-   løsningen på et spesifikt problem, da viser det seg:
-   Detaljene i fortellingen kan bare være resultatet av møter med det 
-   uventede, eksemplene finslipt av virkelige bruksmåter, og mest av 
-   alt forståelsen av brukerens behov og hvordan situasjonen tar seg 
-   ut fra brukerens ståsted.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Frustrated at seeing the same questions day after day, Ben
+  worked intensely over a month in the summer of 2002 to write
+  <citetitle>The Subversion Handbook</citetitle>, a sixty page
+  manual that covered all the basics of using Subversion. The
+  manual made no pretense of being complete, but it was
+  distributed with Subversion and got users over that initial hump
+  in the learning curve. When O'Reilly and Associates decided to
+  publish a full-length Subversion book, the path of least
+  resistance was obvious: just expand the Subversion
+  handbook.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Frustrert over å se de samme spørsmålene dag etter dag, jobbet 
+  Ben intenst over en måned sommeren 2002 for å skrive <citetitle>The 
+  Subversion Handbook</citetitle>, en 60-siders håndbok som tok for 
+  seg all grunnleggende bruk av Subversion.
+  Håndboka tok ikke mål av seg å være komplett, men den ble 
+  distribuert med Subversion og hjalp brukere over den innledende 
+  humpen i lærekurven.
+  Da O’Reilly and Associates bestemte seg for å publisere en 
+  fullversjon av Subversion-boka, var minste motstands vei opplagt:
+  Å utvide håndboka.</para>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Of course, no one can promise that this book will answer
-   every question you have about Subversion. Sometimes, the
-   precision with which it anticipates your questions will seem
-   eerily telepathic; yet occasionally, you will stumble into a
-   hole in the community's knowledge, and come away empty-handed.
-   When this happens, the best thing you can do is email
-   <email>users at subversion.tigris.org</email> and present your
-   problem. The authors are still there, still watching, and they
-   include not just the three listed on the cover, but many others
-   who contributed corrections and original material. From the
-   community's point of view, solving your problem is merely a
-   pleasant side effect of a much larger project—namely,
-   slowly adjusting this book, and ultimately Subversion itself, to
-   more closely match the way people actually use it. They are
-   eager to hear from you not merely because they can help you, but
-   because you can help them. With Subversion as with all active
-   free software projects, <emphasis>you are not
-   alone</emphasis>.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>Selvfølgelig, ingen kan love at denne boka vil kunne svare på 
-   hvert eneste spørsmål du har om Subversion.
-   Noen ganger vil presisjonen i hva den forventer av spørsmål være 
-   uhyggelig telepatisk;
-   andre ganger kan du finne et hull i fellesskapets kunnskap, og du 
-   står tomhendt tilbake.
-   Når dette skjer, er den beste tingen du kan gjøre å sende en epost 
-   til <email>users at subversion.tigris.org</email> og legge fram 
-   problemet ditt.
-   Forfatterne er fortsatt der, de følger fortsatt med, og disse 
-   består ikke bare av de tre på forsiden, men også mange andre som 
-   har bidratt med korreksjoner og originalt materiale.
-   Fra fellesskapets synspunkt er det å løse problemet ditt bare en 
-   behagelig bieffekt av et mye større prosjekt – det å sakte 
-   tilpasse boka, og aller helst Subversion selv, til å samsvare mer 
-   med hvordan den faktisk brukes.
-   De er ivrige etter å høre fra deg, ikke bare fordi de kan hjelpe 
-   deg, men fordi du kan hjelpe dem.
-   Det er med Subversion som med alle aktive prosjekter innen fri 
-   programvare, <emphasis>du er ikke alene</emphasis>.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>The three co-authors of the new book were thus presented
+  with an unusual opportunity. Officially, their task was to
+  write a book top-down, starting from a table of contents and an
+  initial draft. But they also had access to a steady
+  stream—indeed, an uncontrollable geyser—of bottom-up
+  source material. Subversion was already in the hands of
+  thousands of early adopters, and those users were giving tons of
+  feedback, not only about Subversion, but about its existing
+  documentation.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>De tre medforfatterne av den nye boka ble dermed presentert for 
+  en uvanlig mulighet.
+  Offisielt var deres oppgave å skrive ei bok ovenfra og ned, å starte 
+  med innholdet og et innledende utkast.
+  Men de hadde også tilgang til en jevn strøm – faktisk en 
+  ukontrollerbar geysir – av materiale som kom fra gressrotplan.
+  Subversion var allerede i hendene på tusenvis av tidlige brukere, og 
+  disse brukerne ga tonnevis med tilbakemeldinger, ikke bare om 
+  Subversion, men om den eksisterende dokumentasjonen.</para>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>Let this book be your first companion.</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>La denne boka bli din første ledsager.</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>During the entire time they wrote this book, Ben, Mike, and
+  Brian haunted the Subversion mailing lists and chat rooms
+  incessantly, carefully noting the problems users were having in
+  real-life situations. Monitoring such feedback is part of their
+  job descriptions at CollabNet anyway, and it gave them a huge
+  advantage when they set out to document Subversion. The book
+  they produced is grounded firmly in the bedrock of experience,
+  not in the shifting sands of wishful thinking; it combines the
+  best aspects of user manual and FAQ sheet. This duality might
+  not be noticeable on a first reading. Taken in order, front to
+  back, the book is simply a straightforward description of a
+  piece of software. There's the overview, the obligatory guided
+  tour, the chapter on administrative configuration, some advanced
+  topics, and of course a command reference and troubleshooting
+  guide. Only when you come back to it later, seeking the
+  solution to some specific problem, does its authenticity shine
+  out: the telling details that can only result from encounters
+  with the unexpected, the examples honed from genuine use cases,
+  and most of all the sensitivity to the user's needs and the
+  user's point of view.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Gjennom hele tiden de skrev denne boka, trålte Ben, Mike og 
+  Brian konstant malilinglisten til Subversion og fulgte med i 
+  snakkerom mens de nøye skrev ned problemer brukere hadde i virkelige 
+  situasjoner.
+  Å holde øye med slike tilbakemeldinger er en del av deres 
+  arbeidsoppgaver hos CollabNet uansett, og det ga dem en stor fordel 
+  når de satte i gang med å dokumentere Subversion.
+  Boka de produserte er fast forankret i erfaringens grunnfjell, ikke 
+  i den skiftende sanden av ønsketenkning; den kombinerer de beste 
+  aspektene av en brukerhåndbok og en liste over ofte spurte spørsmål.
+  Denne tosidigheten er kanskje ikke så merkbar ved første 
+  gjennomlesing.
+  Tatt i rekkefølge, forside til bakside, er boka rett og slett en 
+  likefrem beskrivelse av et stykke programvare.
+  Oversikten finnes der, den obligatoriske guidede gjennomgangen, 
+  kapittelet om administrativ konfigurasjon, noen avanserte tema, og 
+  selvfølgelig en referanse over kommandoer og problemer som kan dukke 
+  opp.
+  Bare når du kommer tilbake til den senere, når du vil lete opp 
+  løsningen på et spesifikt problem, da viser det seg:
+  Detaljene i fortellingen kan bare være resultatet av møter med det 
+  uventede, eksemplene finslipt av virkelige bruksmåter, og mest av 
+  alt forståelsen av brukerens behov og hvordan situasjonen tar seg ut 
+  fra brukerens ståsted.</para>
 
-  <!-- @ENGLISH {{{
-  <para>—
-   <author>
-    <firstname>Karl</firstname>
-    <surname>Fogel</surname>
-   </author>, Chicago, 14 March, 2004</para>
-  @ENGLISH }}} -->
-  <para>–
-   <author>
-    <firstname>Karl</firstname>
-    <surname>Fogel</surname>
-   </author>, Chicago, 14. mars 2004</para>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Of course, no one can promise that this book will answer
+  every question you have about Subversion. Sometimes, the
+  precision with which it anticipates your questions will seem
+  eerily telepathic; yet occasionally, you will stumble into a
+  hole in the community's knowledge, and come away empty-handed.
+  When this happens, the best thing you can do is email
+  <email>users at subversion.tigris.org</email> and present your
+  problem. The authors are still there, still watching, and they
+  include not just the three listed on the cover, but many others
+  who contributed corrections and original material. From the
+  community's point of view, solving your problem is merely a
+  pleasant side effect of a much larger project—namely,
+  slowly adjusting this book, and ultimately Subversion itself, to
+  more closely match the way people actually use it. They are
+  eager to hear from you not merely because they can help you, but
+  because you can help them. With Subversion as with all active
+  free software projects, <emphasis>you are not
+  alone</emphasis>.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>Selvfølgelig, ingen kan love at denne boka vil kunne svare på 
+  hvert eneste spørsmål du har om Subversion.
+  Noen ganger vil presisjonen i hva den forventer av spørsmål være 
+  uhyggelig telepatisk;
+  andre ganger kan du finne et hull i fellesskapets kunnskap, og du 
+  står tomhendt tilbake.
+  Når dette skjer, er den beste tingen du kan gjøre å sende en epost 
+  til <email>users at subversion.tigris.org</email> og legge fram 
+  problemet ditt.
+  Forfatterne er fortsatt der, de følger fortsatt med, og disse består 
+  ikke bare av de tre på forsiden, men også mange andre som har 
+  bidratt med korreksjoner og originalt materiale.
+  Fra fellesskapets synspunkt er det å løse problemet ditt bare en 
+  behagelig bieffekt av et mye større prosjekt – det å sakte tilpasse 
+  boka, og aller helst Subversion selv, til å samsvare mer med hvordan 
+  den faktisk brukes.
+  De er ivrige etter å høre fra deg, ikke bare fordi de kan hjelpe 
+  deg, men fordi du kan hjelpe dem.
+  Det er med Subversion som med alle aktive prosjekter innen fri 
+  programvare, <emphasis>du er ikke alene</emphasis>.</para>
 
- </simplesect>
+ <!-- @ENGLISH {{{
+ <para>Let this book be your first companion.</para>
+ @ENGLISH }}} -->
+ <para>La denne boka bli din første ledsager.</para>
 
 </preface>
 

Modified: trunk/src/nb/book/styles.css
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/styles.css	(original)
+++ trunk/src/nb/book/styles.css	Sat Apr 7 07:31:33 2007
@@ -142,14 +142,20 @@
   font-size: 100% !important;
 }
 
-.author
+.author, .pubdate
 {
+  margin: 0;
   font-size: 100%;
   font-style: italic;
   font-weight: normal;
   color: black;
 }
 
+.preface div.author, .preface .pubdate
+{
+  font-size: 80%;
+}
+
 .sidebar 
 {
   border-top: dotted 1px black;
More information about the svnbook-dev mailing list