[svnbook commit] r2046 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Tue Mar 7 07:26:31 CST 2006


Author: sunny256
Date: Tue Mar 7 07:26:26 2006
New Revision: 2046

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
Translation to Norwegian.

* /trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch07.xml to 27%.

* /trunk/src/nb/book/ch07.xml
 Translation.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Tue Mar 7 07:26:26 2006
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch07.xml (22%) -- sunny256
+   book/ch07.xml (27%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Tue Mar 7 07:26:26 2006
@@ -1474,36 +1474,74 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.advanced.props.manip">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Manipulating Properties</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Manipulering av egenskaper</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The <command>svn</command> command affords a few ways to
     add or modify file and directory properties. For properties
     with short, human-readable values, perhaps the simplest way to
     add a new property is to specify the property name and value
     on the command-line of the <command>propset</command>
     subcommand.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para><command>svn</command>-kommandoen har flere måter å legge 
+    til og modifisere fil- og katalogegenskaper.
+    For egenskaper med korte egenskaper som er leselig for folk 
+    flest, er kanskje den enkleste måten å legge til en ny egenskap 
+    å spesifisere navnet på egenskapen med verdien dens på 
+    kommandolinja med 
+    <command>propset</command>-delkommandoen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn propset copyright '(c) 2003 Red-Bean Software' calc/button.c
 property 'copyright' set on 'calc/button.c'
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn propset copyright '(c) 2003 Red-Bean Software' calc/button.c
+Egenskapen «copyright» satt på «calc/button.c»
+$
+</screen>
    
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>But we've been touting the flexibility that Subversion
     offers for your property values. And if you are planning to
     have a multi-line textual, or even binary, property value, you
     probably do not want to supply that value on the command-line.
     So the <command>propset</command> subcommand takes a
-    <option>--file</option> (<option>-F</option>) option for
+    <option>-ﳢ-file</option> (<option>-F</option>) option for
     specifying the name of
     a file which contains the new property value.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Men vi har fremhevet fleksibiliteten som Subversion har for 
+    egenskapsverdier.
+    Og hvis du har en tekstbasert, eller til og med binær 
+    egenskapsverdi som går over flere linjer, vil du sannsynligvis 
+    ikke oppgi denne verdien på kommandolinja.
+    Derfor kan <command>propset</command>-delkommandoen bruke valget 
+    <option>--file</option> (<option>-F</option>) for å spesifisere 
+    navnet på en fil som inneholder den nye verdien til 
+    egenskapen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn propset license -F /path/to/LICENSE calc/button.c
 property 'license' set on 'calc/button.c'
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn propset license -F /sti/til/LISENS calc/button.c
+Egenskapen «license» satt på «calc/button.c»
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There are some restrictions on the names you can use for
     properties. A property name must start with a letter, a colon
     (<literal>:</literal>), or an underscore
@@ -1515,7 +1553,20 @@
       ASCII subset of the syntax for XML "Name".</para>
      </footnote>
    </para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det er noen restriksjoner på navnene du kan bruke på 
+    egenskaper.
+    Et egenskapsnavn må starte med en bokstav, kolon 
+    (<literal>:</literal>) eller understrek (<literal>_</literal>).
+    Etter dette kan du også bruke siffer, bindestrek 
+    (<literal>-</literal>) og punktum 
+    (<literal>.</literal>).<footnote>
+     <para>Hvis du kjenner til XML, er dette mye det samme som 
+      ASCII-delen av syntaksen for XML <!-- ¤ Oversette den? 
+      -->"Name".</para>
+    </footnote></para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>In addition to the <command>propset</command> command, the
     <command>svn</command> program supplies the
     <command>propedit</command> command. This command uses the
@@ -1532,19 +1583,57 @@
     accept that as the new property value. If you exit your
     editor without making any changes, no property modification
     will occur.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>I tillegg til <command>propset</command>-kommandoen, har 
+    <command>svn</command>-programmet kommandoen 
+    <command>propedit</command>.
+    Denne kommandoen bruker tekstbehandleren som er spesifisert i 
+    konfigurasjonen (se <xref 
+    linkend="svn.advanced.confarea.opts.config" />) for å legge til 
+    eller modifisere egenskaper.
+    Når du kjører kommandoen, kjører <command>svn</command> 
+    tekstbehandleren mot en midlertidig fil som inneholder den 
+    nåværende verdien til egenskapen (eller starter uten tekst hvis 
+    du legger til en ny egenskap).
+    Deretter forandrer du på verdien i tekstbehandleren til den er 
+    lik den nye verdien du vil lagre i egenskapen, lagrer den 
+    midlertidige filen og avslutter tekstbehandleren.
+    Hvis Subversion finner ut at du faktisk har forandret den 
+    nåværende egenskapsverdien, vil den godta det som den nye 
+    verdien til egenskapen.
+    Hvis du avslutter tekstbehandleren uten å gjøre noen 
+    forandringer, vil det ikke bli gjort noen forandringer i 
+    egenskapen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn propedit copyright calc/button.c ### exit the editor without changes
 No changes to property 'copyright' on 'calc/button.c'
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn propedit copyright calc/button.c
+### tekstbehandleren avsluttes uten at noe er forandret
+Ingen endring for egenskap «copyright» på «calc/button.c»
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>We should note that, as with other <command>svn</command>
     subcommands, those related to properties can act on multiple
     paths at once. This enables you to modify properties on whole
     sets of files with a single command. For example, we could
     have done:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Vi skal legge merke til at i likhet med andre 
+    <command>svn</command>-kommandoer kan de som har med egenskaper 
+    å gjøre utføre handlinger på flere stier på en gang.
+    Dette lar deg forandre egenskaper på hele sett av filer med en 
+    enkelt kommando.
+    For eksempel kunne vi ha gjort dette:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn propset copyright '(c) 2002 Red-Bean Software' calc/*
 property 'copyright' set on 'calc/Makefile'
@@ -1553,7 +1642,17 @@
 …
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn propset copyright '(c) 2002 Red-Bean Software' calc/*
+Egenskapen «copyright» satt på «calc/Makefile»
+Egenskapen «copyright» satt på «calc/button.c»
+Egenskapen «copyright» satt på «calc/integer.c»
+…
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>All of this property adding and editing isn't really very
     useful if you can't easily get the stored property value. So
     the <command>svn</command> program supplies two subcommands
@@ -1565,7 +1664,22 @@
     propget</command>. This command will, given a path (or set of
     paths) and a property name, print the value of the property to
     the standard output stream.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Alt dette med å legge til og redigere egenskaper hadde 
+    egentlig ikke vært særlig nyttig hvis du ikke hadde hatt en måte 
+    å få tak i den lagrede egenskapsverdien.
+    Til dette har <command>svn</command>-programmet to delkommandoer 
+    for å vise navnene og verdiene til egenskaper som er lagret i 
+    filer og kataloger.
+    Kommandoen <command>svn proplist</command> vil liste ut navnene 
+    på egenskapene som eksisterer i en sti.
+    Når du vet navnene til egenskapene på noden, kan du be om 
+    verdiene individuelt ved å bruke <command>svn propget</command>.
+    Denne kommandoen vil, når den får en sti (eller sett av stier) 
+    og et egenskapsnavn, skrive verdien av egenskapen til standard 
+    ut-strømmen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn proplist calc/button.c
 Properties on 'calc/button.c':
@@ -1574,14 +1688,31 @@
 $ svn propget copyright calc/button.c
 (c) 2003 Red-Bean Software
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn proplist calc/button.c
+Egenskaper for «calc/button.c»:
+ copyright
+ license
+$ svn propget copyright calc/button.c
+(c) 2003 Red-Bean Software
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There's even a variation of the
     <command>proplist</command> command that will list both the
     name and value of all of the properties. Simply supply the
-    <option>--verbose</option> (<option>-v</option>) option.</para>
+    <option>-ﳢ-verbose</option> (<option>-v</option>) option.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det er til og med en variant av 
+    <command>proplist</command>-kommandoen som vil liste både navnet 
+    og verdien til alle egenskapene.
+    Bare legg til valget <option>--verbose</option> 
+    (<option>-v</option>).</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
-$ svn proplist --verbose calc/button.c
+$ svn proplist -ﳢ-verbose calc/button.c
 Properties on 'calc/button.c':
  copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
  license : ================================================================
@@ -1596,37 +1727,90 @@
 red-beans-and-rice.
 …
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn proplist --verbose calc/button.c
+Egenskaper for «calc/button.c»:
+ copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
+ license : ================================================================
+Copyright (c) 2003 Red-Bean Software. All rights reserved.
 
+Redistribution and use in source and binary forms, with or without
+modification, are permitted provided that the following conditions 
+are met:
+
+1. Redistributions of source code must retain the above copyright
+notice, this list of conditions, and the recipe for Fitz's famous
+red-beans-and-rice.
+…
+</screen>
+
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The last property-related subcommand is
     <command>propdel</command>. Since Subversion allows you to
     store properties with empty values, you can't remove a
     property altogether using <command>propedit</command> or
     <command>propset</command>. For example, this command will
     <emphasis>not</emphasis> yield the desired effect:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Den siste delkommandoen relatert til egenskaper er 
+    <command>propdel</command>.
+    Siden Subversion lar deg lagre egenskaper med tomme verdier, kan 
+    du ikke fjerne en egenskap helt ved å bruke 
+    <command>propedit</command> eller <command>propset</command>.
+    For eksempel, denne kommandoen vil <emphasis>ikke</emphasis> 
+    gjøre det du ønsker:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn propset license '' calc/button.c
 property 'license' set on 'calc/button.c'
-$ svn proplist --verbose calc/button.c
+$ svn proplist -ﳢ-verbose calc/button.c
 Properties on 'calc/button.c':
  copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
  license : 
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn propset license '' calc/button.c
+Egenskapen «license» satt på «calc/button.c»
+$ svn proplist --verbose calc/button.c
+Egenskaper for «calc/button.c»:
+ copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
+ license : 
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>You need to use the <command>propdel</command> command to
     delete properties altogether. The syntax is similar to the
     other property commands:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Du må bruke <command>propdel</command>-kommandoen for å 
+    fjerne egenskaper helt.
+    Syntaksen er lik de andre egenskapskommandoene:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn propdel license calc/button.c
 property 'license' deleted from ''.
-$ svn proplist --verbose calc/button.c
+$ svn proplist -ﳢ-verbose calc/button.c
 Properties on 'calc/button.c':
  copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn propdel license calc/button.c
+Egenskapen «license» slettet fra «calc/button.c».
+$ svn proplist --verbose calc/button.c
+Egenskaper for 'calc/button.c':
+ copyright : (c) 2003 Red-Bean Software
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Now that you are familiar with all of the
     property-related <command>svn</command> subcommands, let's see
     how property modifications affect the usual Subversion
@@ -1635,13 +1819,27 @@
     result, Subversion provides the same opportunities for
     merging—in cleanly or conflicting fashions—someone
     else's modifications into your own.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Nå som du er kjent med alle 
+    <command>svn</command>-kommandoene som er relatert til 
+    egenskaper, la oss se hvordan forandringer i egenskaper påvirker 
+    den vanlige arbeidsflyten i Subversion.
+    Som vi nevnte tidligere, er fil- og katalogegenskaper 
+    versjonerte, akkurat som innholdet i filene dine.
+    Dette betyr at Subversion har de samme mulighetene for fletting 
+    – med dertil potensielle konflikter – av andres forandringer inn 
+    i dine egne.</para>
 
    <sidebar>
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Modifying Revision Properties</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Forandre revisjonsegenskaper</title>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Remember those unversioned revision properties? You can
      modify those, too, with the <command>svn</command> program.
-     Simply add the <option>--revprop</option> command-line
+     Simply add the <option>-ﳢ-revprop</option> command-line
      parameter, and specify the revision whose property you wish
      to modify. Since revisions are global, you don't need to
      specify a path in this case as long as you are positioned in
@@ -1652,15 +1850,39 @@
       <para>Fixing spelling errors, grammatical gotchas, and
        <quote>just-plain-wrongness</quote> in commit log
        messages is perhaps the most common use case for the
-       <option>--revprop</option> option.</para>
+       <option>-ﳢ-revprop</option> option.</para>
+     </footnote></para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Husker du de uversjonerte revisjonsegenskapene?
+     Du kan modifisere disse også ved hjelp av 
+     <command>svn</command>-programmet.
+     Bare legg til <option>--revprop</option>-valget på 
+     kommandolinja og spesifiser revisjonen som har den egenskapen 
+     du vil forandre.
+     Siden revisjoner er globale, trenger du ikke å spesifisere en 
+     sti i dette tilfellet så lenge du står i arbeidskopien til 
+     depotet som har revisjonsegenskapen som du vil forandre.
+     Du vil for eksempel forandre loggmeldingen for en eksisterende 
+     revisjon.<footnote>
+      <para>Retting av skrivefeil, grammatiske flauser og ting som 
+       er direkte feil i loggmeldinger er kanskje det vanligste 
+       bruksområdet for <option>--revprop</option>-valget.</para>
      </footnote></para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
-$ svn propset svn:log '* button.c: Fix a compiler warning.' -r11 --revprop
+$ svn propset svn:log '* button.c: Fix a compiler warning.' -r11 -ﳢ-revprop
 property 'svn:log' set on repository revision '11'
 $
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+$ svn propset svn:log '* button.c: Fix a compiler warning.' -r11 --revprop
+Egenskapen «svn:log» satt på depotrevisjon «11»
+$
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Note that the ability to modify these unversioned
      properties must be explicitly added by the repository
      administrator (see <xref linkend="svn.reposadmin.create.hooks" />).
@@ -1669,6 +1891,16 @@
      The repository administrator can setup methods to protect
      against this loss, and by default, modification of
      unversioned properties is disabled.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Legg merke til at muligheten til å forandre disse 
+     uversjonerte egenskapene må bli eksplisitt satt av 
+     depotadministratoren (se <xref 
+     linkend="svn.reposadmin.create.hooks" />).
+     Siden egenskapene ikke er versjonerte, risikerer du å miste 
+     informasjon hvis du ikke er forsiktig når du redigerer.
+     Depotadministratoren kan sette opp metoder for å beskytte mot 
+     datatap som dette, og standardoppsettet forbyr forandringer i 
+     revisjonsegenskaper.</para>
 
    </sidebar>
 
More information about the svnbook-dev mailing list