[svnbook commit] r2349 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 noreply at red-bean.com
Mon Jul 24 16:25:49 CDT 2006


Author: sunny256
Date: Mon Jul 24 16:25:48 2006
New Revision: 2349

Modified:
  trunk/src/nb/LAST_UPDATED
  trunk/src/nb/book/ch02.xml
  trunk/src/nb/book/ch04.xml
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
  trunk/src/nb/book/ch07.xml
  trunk/src/nb/book/ch09.xml

Log:
Sync the Norwegian book against the English version, r2331:2348.

* src/nb/LAST_UPDATED: Updated by make sync.

* src/nb/book/ch02.xml
* src/nb/book/ch04.xml
* src/nb/book/ch06.xml
* src/nb/book/ch07.xml
* src/nb/book/ch09.xml
 Merged and updated r2347, r2348.


Modified: trunk/src/nb/LAST_UPDATED
==============================================================================
--- trunk/src/nb/LAST_UPDATED	(original)
+++ trunk/src/nb/LAST_UPDATED	Mon Jul 24 16:25:48 2006
@@ -1 +1 @@
-2331
+2348

Modified: trunk/src/nb/book/ch02.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch02.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch02.xml	Mon Jul 24 16:25:48 2006
@@ -1560,20 +1560,21 @@
      <para>If your project is sufficiently complex, you'll
       discover that it's sometimes nice to forcibly
       <quote>backdate</quote> portions of your working copy to
-      an earlier revision; you'll learn how to do that in
-      Chapter 3. Perhaps you'd like to test an earlier version
-      of a sub-module contained in a subdirectory, or perhaps
-      you'd like to figure out when a bug first came into
-      existence in a specific file. This is the <quote>time
-      machine</quote> aspect of a version control system —
-      the feature which allows you to move any portion of your
-      working copy forward and backward in history.</para>
+      an earlier revision; you'll learn how to do that in <xref
+      linkend="svn.tour"/>. Perhaps you'd like to test an
+      earlier version of a sub-module contained in a
+      subdirectory, or perhaps you'd like to figure out when a
+      bug first came into existence in a specific file. This is
+      the <quote>time machine</quote> aspect of a version
+      control system — the feature which allows you to
+      move any portion of your working copy forward and backward
+      in history.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>Forutsatt at prosjektet ditt er komplekst nok, vil du 
       oppdage at det noen ganger er fint å kunne 
       <quote>tilbakedatere</quote> deler av arbeidskopien til en 
       tidligere revisjon; du vil lære hvordan du gjør dette i 
-      kapittel 3.
+      <xref linkend="svn.tour"/>.
       Kanskje vil du prøve en tidligere versjon av en delmodul som 
       ligger i en underkatalog lagret i en underkatalog, eller 
       kanskje du vil finne ut når en feil først oppsto i en 
@@ -1619,17 +1620,18 @@
      <para>Second, you cannot commit a metadata change to a
       directory unless it's fully up-to-date. You'll learn
       about attaching
-      <quote>properties</quote> to items in Chapter 6. A
-      directory's working revision defines a specific set of
-      entries and properties, and thus committing a property
-      change to an out-of-date directory may destroy properties
-      you've not yet seen.</para>
+      <quote>properties</quote> to items in <xref
+      linkend="svn.serverconfig"/>. A directory's working
+      revision defines a specific set of entries and properties,
+      and thus committing a property change to an out-of-date
+      directory may destroy properties you've not yet
+      seen.</para>
      @ENGLISH }}} -->
      <para>For det andre kan du ikke legge inn en 
       metadata-forandring til en katalog hvis den ikke er 
       fullstendig oppdatert.
       Du vil få lære om å legge til <quote>egenskaper</quote> til 
-      elementer i kapittel 6.
+      elementer i <xref linkend="svn.serverconfig"/>.
       En katalogs arbeidsrevisjon definerer et spesifikt sett med 
       poster og egenskaper, og en innlegging av forandringer i en 
       egenskap for en utdatert katalog kan ødelegge egenskaper som 

Modified: trunk/src/nb/book/ch04.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch04.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch04.xml	Mon Jul 24 16:25:48 2006
@@ -159,16 +159,17 @@
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>For this chapter, we'll go back to the same example from
-   Chapter 2. Remember that you and your collaborator, Sally, are
-   sharing a repository that contains two projects,
-   <filename>paint</filename> and <filename>calc</filename>.
-   Notice that in <xref linkend="svn.branchmerge.using.dia-1"/>, however, each
-   project directory now contains subdirectories named
+   <xref linkend="svn.basic"/>. Remember that you and your
+   collaborator, Sally, are sharing a repository that contains two
+   projects, <filename>paint</filename> and
+   <filename>calc</filename>. Notice that in <xref
+   linkend="svn.branchmerge.using.dia-1"/>, however, each project
+   directory now contains subdirectories named
    <filename>trunk</filename> and <filename>branches</filename>.
    The reason for this will soon become clear.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>I dette kapittelet skal vi gå tilbake til det samme eksempelet 
-   fra kapittel 2.
+   fra <xref linkend="svn.basic"/>.
    Du husker at du og din kollega Sally deler et depot som inneholder 
    to prosjekter – <filename>paint</filename> og 
    <filename>calc</filename>.
@@ -1038,16 +1039,17 @@
    <para>It's time to use the <command>svn merge</command> command.
     This command, it turns out, is a very close cousin to the
     <command>svn diff</command> command (which you read about in
-    Chapter 3). Both commands are able to compare any two objects
-    in the repository and describe the differences. For example,
-    you can ask <command>svn diff</command> to show you the exact
-    change made by Sally in revision 344:</para>
+    <xref linkend="svn.tour"/>). Both commands are able to
+    compare any two objects in the repository and describe the
+    differences. For example, you can ask <command>svn
+    diff</command> to show you the exact change made by Sally in
+    revision 344:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Det er på tide å bruke kommandoen <command>svn 
     merge</command>.
     Det skal vise seg at denne kommandoen er en veldig nær slektning 
     av <command>svn diff</command>-kommandoen (som du leste om i 
-    kapittel 3).
+    <xref linkend="svn.tour"/>).
     Begge kommandoene er i stand til å sammenligne to vilkårlige 
     objekter i depotet og beskrive forskjellene.
     For eksempel kan du spørre <command>svn diff</command> om å vise 
@@ -1188,17 +1190,19 @@
    <para>In another scenario, it's possible that things may not have
     gone so well, and that <filename>integer.c</filename> may have
     entered a conflicted state. You might need to resolve the
-    conflict using standard procedures (see Chapter 3), or if you
-    decide that the merge was a bad idea altogether, simply give up
-    and <command>svn revert</command> the local change.</para>
+    conflict using standard procedures (see <xref
+    linkend="svn.tour"/>), or if you decide that the merge was a
+    bad idea altogether, simply give up and <command>svn
+    revert</command> the local change.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>I et annet scenario er det mulig at ting ikke gikk så bra og 
     at <filename>integer.c</filename> gikk inn i en 
     konflikttilstand.
     Du må kanskje løse konflikten ved hjelp av standard prosedyrer 
-    (se kapittel 3), eller hvis du finner ut at flettingen egentlig 
-    var en dårlig idé, kan du rett og slett gi opp og kjøre 
-    <command>svn revert</command> på den lokale forandringen.</para>
+    (se <xref linkend="svn.tour"/>), eller hvis du finner ut at 
+    flettingen egentlig var en dårlig idé, kan du rett og slett gi 
+    opp og kjøre <command>svn revert</command> på den lokale 
+    forandringen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>But assuming that you've reviewed the merged change, you can
@@ -1351,19 +1355,19 @@
    <para>A word of warning: while <command>svn diff</command> and
     <command>svn merge</command> are very similar in concept, they
     do have different syntax in many cases. Be sure to read about
-    them in Chapter 9 for details, or ask <command>svn
-    help</command>. For example, <command>svn merge</command>
-    requires a working-copy path as a target, i.e. a place where
-    it should apply the tree-changes. If the target isn't
-    specified, it assumes you are trying to perform one of the
-    following common operations:</para>
+    them in <xref linkend="svn.ref"/> for details, or ask
+    <command>svn help</command>. For example, <command>svn
+    merge</command> requires a working-copy path as a target, i.e.
+    a place where it should apply the tree-changes. If the target
+    isn't specified, it assumes you are trying to perform one of
+    the following common operations:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>En liten advarsel:
     Selv om <command>svn diff</command> og <command>svn 
     merge</command> er veldig like i konsept, har de i mange 
     tilfeller forskjellig syntaks.
-    Vær sikker på at du får lest om dem i kapittel 9 for detaljer, 
-    eller spør <command>svn help</command>.
+    Vær sikker på at du får lest om dem i <xref linkend="svn.ref"/> 
+    for detaljer, eller spør <command>svn help</command>.
     For eksempel krever <command>svn merge</command> en arbeidskopi 
     som et mål, det vil si en plass hvor den skal legge inn 
     treforandringene.
@@ -3984,18 +3988,18 @@
     work here. In this case, you want to make a snapshot of your
     exact working copy arrangement and store it in the repository.
     Luckily, <command>svn copy</command> actually has four
-    different uses (which you can read about in Chapter 9),
-    including the ability to copy a working-copy tree to the
-    repository:</para>
+    different uses (which you can read about in <xref
+    linkend="svn.ref"/>), including the ability to copy a
+    working-copy tree to the repository:</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>På tide å lagre et øyeblikksbilde.
     Det å kopiere en URL til en annen vil ikke fungere her.
     I dette tilfellet ønsker du å lage et øyeblikksbilde av din 
     eksakte arbeidskopi og lagre den i depotet.
     Heldigvis har <command>svn copy</command> faktisk fire 
-    forskjellige bruksmåter (som du kan lese om i kapittel 9), 
-    inkludert muligheten til å kopiere et tre av en arbeidskopi til 
-    depotet:</para>
+    forskjellige bruksmåter (som du kan lese om i <xref 
+    linkend="svn.ref"/>), inkludert muligheten til å kopiere et tre 
+    av en arbeidskopi til depotet:</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Mon Jul 24 16:25:48 2006
@@ -74,11 +74,12 @@
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Apache is an extremely popular webserver; using the
    <command>mod_dav_svn</command> module, Apache can access a
-   repository and make it available to clients via the WebDAV/DeltaV
-   protocol, which is an extension of HTTP. In the other corner is
-   <command>svnserve</command>: a small, standalone server
-   program that speaks a custom protocol with clients. Table 6-1
-   presents a comparison of the two servers.</para>
+   repository and make it available to clients via the
+   WebDAV/DeltaV protocol, which is an extension of HTTP. In the
+   other corner is <command>svnserve</command>: a small, standalone
+   server program that speaks a custom protocol with clients.
+   <xref linkend="svn.serverconfig.overview.tbl-1"/> presents a
+   comparison of the two servers.</para>
   @ENGLISH }}} -->
   <para>Apache er en ekstremt populær web&server;. Ved å bruke 
    <command>mod_dav_svn</command>-modulen kan Apache aksessere et 
@@ -87,8 +88,8 @@
    I det andre hjørnet er <command>svnserve</command>:
    Et lite, enkeltstående &server;program som kommuniserer med 
    klientene ved hjelp av en egendefinert protokoll.
-   Tabell 6-1 viser en sammenligning av de to 
-   &server;modellene.</para>
+   <xref linkend="svn.serverconfig.overview.tbl-1"/> viser en 
+   sammenligning av de to &server;modellene.</para>
 
   <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Note that Subversion, as an open-source project, does not
@@ -1839,11 +1840,11 @@
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
- ssh-dsa AAAABtce9euch.... user at example.com
+ ssh-dsa AAAABtce9euch… user at example.com
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
- ssh-dsa AAAABtce9euch.... bruker at example.com
+ ssh-dsa AAAABtce9euch… bruker at example.com
 </screen>
      
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -1861,11 +1862,11 @@
 
     <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
- command="program" ssh-dsa AAAABtce9euch.... user at example.com
+ command="program" ssh-dsa AAAABtce9euch… user at example.com
 </screen>
     @ENGLISH }}} -->
     <screen>
- command="program" ssh-dsa AAAABtce9euch.... bruker at example.com
+ command="program" ssh-dsa AAAABtce9euch… bruker at example.com
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2633,7 +2634,7 @@
 </screen>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>...then your repository is <quote>anonymously</quote>
+   <para>…then your repository is <quote>anonymously</quote>
     accessible to the world. Until you configure some
     authentication and authorization policies, the Subversion
     repositories you make available via the
@@ -4017,7 +4018,7 @@
 </screen>
 
     <!-- @ENGLISH {{{
-    <para>...and that's pretty much all there is to it.</para>
+    <para>…and that's pretty much all there is to it.</para>
     @ENGLISH }}} -->
     <para>…og det er omtrent det som er å si om den saken.</para>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Mon Jul 24 16:25:48 2006
@@ -3722,7 +3722,7 @@
 $ svn <replaceable>command</replaceable> -r <replaceable>OPERATIVE-REV</replaceable> item@<replaceable>PEG-REV</replaceable>
 </screen>
    
-   <para>...it performs the following algorithm:</para>
+   <para>…it performs the following algorithm:</para>
 
    <itemizedlist>
     

Modified: trunk/src/nb/book/ch09.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch09.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch09.xml	Mon Jul 24 16:25:48 2006
@@ -2375,10 +2375,10 @@
      <screen>
 $ svn log -r 14:15
 ------------------------------------------------------------------------
-r14 | ... 
+r14 | …
 
 ------------------------------------------------------------------------
-r15 | ... 
+r15 | …
 
 ------------------------------------------------------------------------
 </screen>
@@ -2393,15 +2393,15 @@
 $ svn log -r 27 >> mylog
 $ cat mylog
 ------------------------------------------------------------------------
-r14 | ... 
+r14 | …
 
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
-r19 | ... 
+r19 | …
 
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
-r27 | ... 
+r27 | …
 
 ------------------------------------------------------------------------
 </screen>
@@ -2416,13 +2416,13 @@
 $ svn log --incremental -r 27 >> mylog
 $ cat mylog
 ------------------------------------------------------------------------
-r14 | ... 
+r14 | …
 
 ------------------------------------------------------------------------
-r19 | ... 
+r19 | …
 
 ------------------------------------------------------------------------
-r27 | ... 
+r27 | …
 </screen>
 
      <para>The <option>--incremental</option> switch provides
@@ -4802,7 +4802,7 @@
 $ svnadmin recover /usr/local/svn/repos --wait
 Waiting on repository lock; perhaps another process has it open?
 
-### time goes by...
+### time goes by…
 
 Repository lock acquired.
 Please wait; recovering the repository may take some time...
More information about the svnbook-dev mailing list