[svnbook commit] r1979 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Sat Feb 4 09:47:43 CST 2006


Author: sunny256
Date: Sat Feb 4 09:47:37 2006
New Revision: 1979

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch07.xml

Log:
Finished translation of a section in the Norwegian book.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch07.xml to 19%.

* src/nb/book/ch07.xml
 (svn.advanced.confarea): Translated.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Sat Feb 4 09:47:37 2006
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch07.xml (12%) -- sunny256
+   book/ch07.xml (19%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Sat Feb 4 09:47:37 2006
@@ -809,22 +809,39 @@
 
    </sect3>
    <sect3 id="svn.advanced.confarea.opts.config">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Config</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Konfigurasjon</title>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <filename>config</filename> file contains the rest
      of the currently available Subversion run-time options,
      those not related to networking. There are only a few
      options in use at this time, but they are again grouped into
      sections in expectation of future additions.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><filename>config</filename>-fila inneholder resten av de 
+     kjørevalgene som for øyeblikket er tilgjengelig i Subversion 
+     og ikke er relatert til nettverk.
+     Det er bare noen få valg som er i bruk nå, men de er gruppert 
+     i seksjoner med tanke på framtidige utvidelser.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <literal>auth</literal> section contains settings
      related to Subversion's authentication and authorization
      against the repository. It contains:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><literal>auth</literal>-seksjonen inneholder innstillinger 
+     relatert til Subversions autentisering og autorisasjon i 
+     depotet.
+     Den inneholder:</para>
 
     <variablelist>
      <varlistentry>
       <term><literal>store-passwords</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This instructs Subversion to cache, or not to
         cache, passwords that are supplied by the user in
         response to server authentication challenges. The
@@ -832,39 +849,67 @@
         <literal>no</literal> to disable this on-disk password
         caching. You can override this option for a single
         instance of the <command>svn</command> command using
-        the <option>--no-auth-cache</option> command-line
+        the <option>-ﳢ-no-auth-cache</option> command-line
         parameter (for those subcommands that support it).
         For more information, see <xref
         linkend="svn.serverconfig.netmodel.credcache"/>.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette ber Subversion om å lagre, eller ikke lagre, 
+        passord som blir skrevet av brukeren som respons til 
+        autentiseringskrav fra &servers;.
+        Standardverdien er <literal>yes</literal>.
+        Sett dette til <literal>no</literal> for å forhindre 
+        lagring av passord på disken.
+        Du kan overstyre dette valget for en enkeltstående 
+        <command>svn</command>-kjøring ved å bruke 
+        kommanolinjevalget <option>--no-auth-cache</option> 
+        sammen med de delkommandoene som støtter det.
+        For mer informasjon, se <xref 
+        linkend="svn.serverconfig.netmodel.credcache"/>.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>store-auth-creds</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This setting is the same as
         <literal>store-passwords</literal>, except that
         enables or disables disk-caching of
         <emphasis>all</emphasis> authentication information:
         usernames, passwords, server certificates, and any
         other types of cacheable credentials.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Denne valget er det samme som 
+        <literal>store-passwords</literal>, unntatt at det slår 
+        av/på disklagring av <emphasis>all</emphasis> 
+        autentiseringsinformasjon:
+        Brukernavn, passord, &server;sertifikater og alle andre 
+        typer <!-- ¤ -->lagringsbar legitimasjon.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
     </variablelist>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <literal>helpers</literal> section controls which
      external applications Subversion uses to accomplish its
      tasks. Valid options in this section are:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><literal>helpers</literal>-seksjonen kontrollerer hvilke 
+     eksterne programmer Subversion bruker for å utføre oppgavene 
+     sine.
+     Gyldige valig i denne seksjonen er:</para>
 
     <variablelist>
      <varlistentry>
       <term><literal>editor-cmd</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This specifies the program Subversion will use to
         query the user for a log message during a commit
         operation, such as when using <command>svn
         commit</command> without either the
-        <option>--message</option> (<option>-m</option>) or
-        <option>--file</option> (<option>-F</option>) options.
+        <option>-ﳢ-message</option> (<option>-m</option>) or
+        <option>-ﳢ-file</option> (<option>-F</option>) options.
         This program is also used with the <command>svn
         propedit</command> command—a temporary file is
         populated with the current value of the property the
@@ -877,11 +922,31 @@
         <literal>VISUAL</literal>, and
         <literal>EDITOR</literal> (in that order) for an
         editor command.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette spesifiserer hvilket program Subversion vil 
+        kjøre når brukeren skal skrive inn en loggmelding under 
+        en innleggingsoperasjon, som for eksempel ved bruk av 
+        <command>svn commit</command> uten valgene 
+        <option>--message</option> (<option>-m</option>) og 
+        <option>--file</option> (<option>-F</option>).
+        Dette programmet brukes også sammen med kommandoen 
+        <command>svn propedit</command> – en midlertidig fil 
+        blir fylt med den nåværende verdien til egenskapen 
+        brukeren vil redigere, og redigeringen skjer i 
+        tekstbehandleren (se <xref linkend="svn.advanced.props" 
+        />).
+        Standardverdien til dette valget er tom.
+        Hvis valget ikke er satt, prøver Subversion å sjekke 
+        miljøvariablene <literal>SVN_EDITOR</literal>, 
+        <literal>VISUAL</literal> og <literal>EDITOR</literal> 
+        (i denne rekkefølgen) for en 
+        tekstbehandlingskommando.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>diff-cmd</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This specifies the absolute path of a differencing
         program, used when Subversion generates
         <quote>diff</quote> output (such as when using the
@@ -891,11 +956,21 @@
         perform this task using an external program. See
         <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools"/> for
         more details on using such programs.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette spesifiserer den absolutte stien til et 
+        diff-program (viser forskjeller mellom filer) som blir 
+        brukt når Subversion lager <quote>diff</quote>-data (som 
+        når <command>svn diff</command>-kommandoen brukes).
+        Vanligvis bruker Subversion et internt diff-bibliotek, 
+        men ved å sette dette valget brukes et eksternt program.
+        Se <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools"/> for 
+        flere detaljer om bruk av sånne programmer.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>diff3-cmd</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This specifies the absolute path of a three-way
         differencing program. Subversion uses this program to
         merge changes made by the user with those received
@@ -905,37 +980,70 @@
         external program. See <xref
         linkend="svn.advanced.externaldifftools"/> for more
         details on using such programs.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Her spesifiseres den absolutte stien til et treveis 
+        diff-program.
+        Subversion bruker dette programmet til å flette 
+        forandringer gjort av brukeren sammen med de som mottas 
+        fra depotet.
+        Vanligvis bruker Subversion et internt diff-bibliotek, 
+        men ved å sette dette valget brukes et eksternt program.
+        Se <xref linkend="svn.advanced.externaldifftools"/> for 
+        flere detaljer om bruk av sånne programmer.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      <varlistentry>
       <term><literal>diff3-has-program-arg</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This flag should be set to <literal>true</literal>
         if the program specified by the
         <literal>diff3-cmd</literal> option accepts a
-        <option>--diff-program</option> command-line
+        <option>-ﳢ-diff-program</option> command-line
         parameter.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette flagget bør settes til <literal>true</literal> 
+        hvis programmet spesifisert i 
+        <literal>diff3-cmd</literal>-valget aksepterer et 
+        <option>--diff-program</option>-parameter på 
+        kommandolinja.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
     </variablelist>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <literal>tunnels</literal> section allows you to
      define new tunnel schemes for use with
      <command>svnserve</command> and <literal>svn://</literal>
      client connections. For more details, see <xref
      linkend="svn.serverconfig.svnserve.sshauth"/>.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><literal>tunnels</literal>-seksjonen lar deg definere nye 
+     tunnelskjemaer for bruk sammen med <command>svnserve</command> 
+     og klienttilkoblinger med <literal>svn://</literal>.
+     For flere detaljer, se <xref 
+     linkend="svn.serverconfig.svnserve.sshauth"/>.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <literal>miscellany</literal> section is where
      everything that doesn't belong elsewhere winds up.
      <footnote>
       <para>Anyone for potluck dinner?</para> 
      </footnote>
      In this section, you can find:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><literal>miscellany</literal>-seksjonen er der alt som 
+     ikke hører hjemme andre steder ender opp.<!-- ¤ --><!-- 
+     <footnote>
+      <para></para>
+     </footnote> -->
+     I denne seksjonen finner du:</para>
 
     <variablelist>
      <varlistentry>
       <term><literal>global-ignores</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>When running the <command>svn status</command>
         command, Subversion lists unversioned files and
         directories along with the versioned ones, annotating
@@ -950,49 +1058,100 @@
         display unless they are versioned. The default value
         is <literal>*.o *.lo *.la #*# .*.rej *.rej .*~ *~
         .#* .DS_Store</literal>.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Ved kjøring av <command>svn 
+        status</command>-kommandoen lister Subversion 
+        uversjonerte filer og kataloger sammen med de 
+        versjonerte og merker dem med et 
+        <literal>?</literal>-tegn (se <xref 
+        linkend="svn.tour.cycle.examine.status" />).
+        Noen ganger kan det være plagsomt å se uinteressante, 
+        uversjonerte elementer – for eksempel objektfiler som 
+        ligger igjen etter at et program er kompilert – i denne 
+        visningen.
+        Valget <literal>global-ignores</literal> er en liste med 
+        blanktegn-separerte <!-- ¤ globs --> strenger som 
+        beskriver navn på filer og kataloger som Subversion ikke 
+        skal vise unntatt hvis de er versjonert.
+        Standardverdien er <literal>*.o *.lo *.la #*# .*.rej 
+        *.rej .*~ *~ .#* .DS_Store</literal>.</para>
 
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>As well as <command>svn status</command>, the
         <command>svn add</command> and <command>svn import</command>
         commands also ignore files that match the list.
         You can override this option for a single instance
         of any of these commands by using
-        the <option>--no-ignore</option> command-line flag.
+        the <option>-ﳢ-no-ignore</option> command-line flag.
         For information on more fine-grained control of
         ignored items, see <xref linkend="svn.advanced.props.special.ignore"
         />.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>I likhet med <command>svn status</command> ignoreres 
+        de filene som samsvarer med denne listen også av 
+        kommandoene <command>svn add</command> og <command>svn 
+        import</command>.
+        Du kan overstyre dette valget for en enkelt kjøring av 
+        disse kommandoene ved å bruke kommandolinjevalget 
+        <option>--no-ignore</option>.
+        For informasjon om mer finkontroll av ignorerte 
+        elementer, se <xref 
+        linkend="svn.advanced.props.special.ignore" />.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      
      <varlistentry>
       <term><literal>enable-auto-props</literal></term>
       <listitem>
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This instructs Subversion to automatically set
         properties on newly added or imported files. The
         default value is <literal>no</literal>, so set this to
         <literal>yes</literal> to enable Auto-props.
         The <literal>auto-props</literal> section of this file
         specifies which properties are to be set on which files.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Dette ber Subversion om å automatisk sette 
+        egenskaper på nye filer som legges til eller importeres.
+        Standardverdien er <literal>no</literal>, så sett denne 
+        til <literal>yes</literal> for å slå på autoegenskaper.
+        Seksjonen <literal>auto-props</literal> i denne fila 
+        spesifiserer hvilke egenskaper som skal settes på hvilke 
+        filer.</para>
       </listitem>      
      </varlistentry>
 
      <varlistentry>
       <term><literal>log-encoding</literal></term>
       <listitem>     
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>This variable sets the default character set
         encoding for commit log messages. It's a permanent
-        form of the <option>--encoding</option> option (see
+        form of the <option>-ﳢ-encoding</option> option (see
         <xref linkend="svn.ref.svn.sw"/>.) The Subversion
         repository stores log messages in UTF8, and assumes
         that your log message is written using your operating
         system's native locale. You should specify a
         different encoding if your commit messages are written
         in any other encoding.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Denne variabelen setter standardtegnsettet for 
+        loggmeldinger ved innlegging.
+        Det er en permanent form av 
+        <option>--encoding</option>-valget (se <xref 
+        linkend="svn.ref.svn.sw"/>).
+        Subversiondepotet lagrer loggmeldinger i UTF-8, og går 
+        ut i fra at loggmeldingene dine er skrevet med 
+        operativsystemets lokale tegnsett.
+        Du bør spesifisere en annen koding hvis loggmeldingene 
+        dine skrives med et annet tegnsett.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
 
      <varlistentry>
       <term><literal>use-commit-times</literal></term>
       <listitem>     
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>Normally your working copy files have timestamps
         that reflect the last time they were touched by any
         process, whether that be your own editor or by some
@@ -1000,7 +1159,17 @@
         convenient for people developing software, because
         build systems often look at timestamps as a way of
         deciding which files need to be recompiled.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>Normalt har filene i arbeidskopien din fildatoer som 
+        viser forrige gang de ble rørt av en prosess, enten det 
+        er tekstbehandleren din eller av en eller annen 
+        delkommando i <command>svn</command>.
+        Det er vanligvis praktisk for folk som utvikler 
+        programvare, fordi byggesystemer ofte ser på fildatoer 
+        som en måte å bestemme hvilke filer som trenger en ny 
+        kompilering.</para>
 
+       <!-- @ENGLISH {{{
        <para>In other situations, however, it's sometimes nice
         for the working copy files to have timestamps that
         reflect the last time they were changed in the
@@ -1013,6 +1182,20 @@
         <command>svn switch</command>, and <command>svn
         revert</command> commands will also set last-commit
         timestamps on files that they touch.</para>
+       @ENGLISH }}} -->
+       <para>I andre situasjoner, derimot, er det greit å la 
+        filene i arbeidskopien ha fildatoen satt til tidspunktet 
+        de sist ble forandret i depotet.
+        Kommandoen <command>svn export</command> setter alltid 
+        disse <quote>tidspunktene for siste innlegging</quote> 
+        på trær som den produserer.
+        Ved å sette denne konfigurasjonsvariabelen til 
+        <literal>yes</literal>, vil kommandoene <command>svn 
+        checkout</command>, <command>svn update</command>, 
+        <command>svn switch</command> og <command>svn 
+        revert</command> også sette fildatoen på filer som 
+        berøres til forrige gangen de ble lagt inn i 
+        depotet.</para>
       </listitem>
      </varlistentry>
      
@@ -1020,6 +1203,7 @@
      registry file, e.g., template-root -->
     </variablelist>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <literal>auto-props</literal> section controls
      the Subversion client's ability to automatically set
      properties on files when they are added or imported.
@@ -1038,6 +1222,29 @@
      forget to set <literal>enable-auto-props</literal> to
      <literal>yes</literal> in the <literal>miscellany</literal>
      section if you want to enable auto-props.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Seksjonen <literal>auto-props</literal> kontrollerer 
+     Subversionklientens mulighet til å automatisk sette egenskaper 
+     på filer når de legges til eller importeres.
+     Den inneholder et vilkårlig antall nøkkel/verdi-par på 
+     formatet <literal>MØNSTER = 
+     EGENSKAPSNAVN=EGENSKAPSVERDI</literal> der 
+     <literal>MØNSTER</literal> er en filnavnsøkestreng som passer 
+     med et sett av filnavn og resten av linja er egenskapen og 
+     dens verdi.
+     Flere samsvar på en fil vil resultere i flere 
+     egenskapsforandringer for denne fila; imidlertid er det ingen 
+     garanti at autoegenskaper vil bli lagt til i den rekkefølgen 
+     som de listes i konfigurasjonsfila.
+     Du kan derfor ikke la en regel <quote>overstyre</quote> en 
+     annen.
+     Du kan finne flere eksempler på bruk av autoegenskaper i 
+     <filename>config</filename>-fila.
+     Til sist, ikke glem å sette 
+     <literal>enable-auto-props</literal> til 
+     <literal>yes</literal> i 
+     <literal>miscellany</literal>-seksjonen hvis du vil at 
+     autoegenskaper skal brukes.</para>
 
    </sect3>
 
More information about the svnbook-dev mailing list