[svnbook commit] r1505 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Tue Jun 28 06:12:59 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Tue Jun 28 06:12:58 2005
New Revision: 1505

Modified:
  trunk/src/nb/LAST_UPDATED
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
  trunk/src/nb/book/ch09.xml
Log:
Sync the Norwegian svnbook against the English version, r1464:1504.

* src/nb/LAST_UPDATED
 The usual update by make sync.

* src/nb/book/ch06.xml
 Updated r1476.

* src/nb/book/ch09.xml
 Updated r1485.


Modified: trunk/src/nb/LAST_UPDATED
==============================================================================
--- trunk/src/nb/LAST_UPDATED	(original)
+++ trunk/src/nb/LAST_UPDATED	Tue Jun 28 06:12:58 2005
@@ -1 +1 @@
-1464
+1504

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Tue Jun 28 06:12:58 2005
@@ -454,27 +454,81 @@
     klienten ganske enkelt brukeren etter informasjonen.</para>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>The security-paranoid people may be thinking to
-    themselves, <quote>Caching passwords on disk? That's
-    terrible! You should never do that!</quote> But please remain
-    calm. First, the <filename>auth/</filename> caching area is
-    permission-protected so that only the user (owner) can read
-    data from it, not the world at large. If that's still not
-    safe enough for you, you can disable credential caching. To
-    disable caching for a single command, pass the
-    <option>-ﳢ-no-auth-cache</option> option:</para>
+   <para>Security-conscious people may be thinking to themselves,
+    <quote>Caching passwords on disk? That's terrible! You
+    should never do that!</quote> Please remain calm, it's not as
+    dangerous as it sounds.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Sikkerhetsbevisste folk tenker nok med seg selv:
     <quote>Lagre passord på disken?
     Det er forferdelig!
     Sånt skal aldri gjøres!</quote>
-    Men ta det med ro.
-    For det første er lagringsområdet i <filename>auth/</filename> 
-    beskyttet av rettigheter så bare brukeren (eieren) kan lese 
-    dataene derfra, ikke resten av verden.
-    Hvis dette heller ikke er sikkert nok for deg, kan du slå av 
-    lagringen av legitimasjonsdataene.
-    For å forhindre lagring for en enkelt kommando, spesifiser 
+    Men ta det med ro, det er ikke så farlig som det høres 
+    ut.</para>
+
+   <itemizedlist>
+
+    <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <para>The <filename>auth/</filename> caching area is
+      permission-protected so that only the user (owner) can
+      read data from it, not the world at large. The operating
+      system's own file permissions are protecting the
+      password.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Lagringsområdet i <filename>auth/</filename> er 
+      beskyttet av rettigheter så bare brukeren (eieren) kan lese 
+      dataene derfra, ikke resten av verden.
+      Operativsystemets egne filrettigheter beskytter 
+      passordet.</para>
+    </listitem>
+
+    <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <para>On Windows 2000 and later, the Subversion client uses
+      standard Windows cryptography services to encrypt the
+      password on disk. Because the encryption key is managed
+      by Windows and is tied to the user's own login
+      credentials, only the user can decrypt the cached
+      password. (Note: if the the user's Windows account
+      password is changed, all of the cached passwords become
+      undecipherable. The Subversion client will behave as if
+      they don't exist, prompting for passwords when
+      required.)</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>På Windows 2000 og senere bruker Subversionklienten 
+      standard kryptografitjenester i Windows for å kryptere 
+      passordet på disken.
+      Fordi krypteringsnøkkelen blir vedlikeholdt av Windows og 
+      den er forbundet med brukerens egne <!-- ¤ credentials 
+      -->innloggingsbrukerdata, kan bare brukeren dekryptere det 
+      lagrede passordet.
+      (Merk:
+      Hvis brukerens passord i Windows blir forandret, kan ikke de 
+      lagrede passordene dekrypteres.
+      Subversionklienten vil oppføre seg som om de ikke eksisterer 
+      og spørre etter passord når det er nødvendig.)</para>
+    </listitem>
+
+    <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <para>For the truly paranoid willing to sacrifice all
+      convenience, it's possible to disable credential caching
+      altogether.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>For den sanne paranoide som er villig til å ofre alle 
+      behageligheter, er det mulig å deaktivere all lagring av 
+      <!-- ¤ credential igjen. Men egentlig går vel dette? 
+      -->innloggingsdata.</para>
+    </listitem>
+
+   </itemizedlist>
+
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <para>To disable caching for a single command, pass the
+    <option>-ﳢ-no-auth-cache</option> option:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>For å forhindre lagring for en enkelt kommando, spesifiser 
     valget <option>--no-auth-cache</option>:</para>
 
 <!-- @ENGLISH {{{
@@ -2243,6 +2297,16 @@
 jane = r 
 </screen>
 
+    <para>Groups can also be defined to contain other
+     groups:</para>
+
+    <screen>
+[groups]
+calc-developers = harry, sally, joe
+paint-developers = frank, sally, jane
+everyone = @calc-developers, @paint-developers
+</screen>
+
     <para>...and that's pretty much all there is to it.</para>
 
    </sect3>

Modified: trunk/src/nb/book/ch09.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch09.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch09.xml	Tue Jun 28 06:12:58 2005
@@ -179,7 +179,7 @@
        other—unversioned—file as the source of your log
        message. To assert your intent and override these types
        of errors, pass the <option>--force-log</option> option 
-       to commands that accept log messages.</para>
+       to subcommands that accept log messages.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     More information about the svnbook-dev mailing list