[svnbook commit] r1429 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Tue Jun 7 03:12:39 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Tue Jun 7 03:12:38 2005
New Revision: 1429

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
Log:
Translation in the Norwegian svnbook.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch06.xml to 11%.

* src/nb/book/ch06.xml
 (svn.serverconfig.netmodel): Almost finished.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Tue Jun 7 03:12:38 2005
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch06.xml (5%) -- sunny256
+   book/ch06.xml (11%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Tue Jun 7 03:12:38 2005
@@ -278,18 +278,33 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.serverconfig.netmodel">
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Network Model</title>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <title>Nettverksmodellen</title>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>This section is a general discussion of how a Subversion
    client and server interact with one another, regardless of the
    network implementation you're using. After reading, you'll have
    a good understanding of how a server can behave and the
    different ways in which a client can be configured to
    respond.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Denne seksjonen er en generell diskusjon om hvordan en 
+   Subversionklient og -tjener kommuniserer med hverandre, uavhengig 
+   av hvilken nettverksimplementasjon du bruker.
+   Etter å ha lest dette vil du ha en god forståelse av hvordan en 
+   tjener kan oppføre seg og de forskjellige måtene en klient kan 
+   settes opp til å svare.</para>
 
   <sect2 id="svn.serverconfig.netmodel.reqresp">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Requests and Responses</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Forespørsler og reponser</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The Subversion client spends most of its time managing
     working copies. When it needs information from a repository,
     however, it makes a network request, and the server responds
@@ -298,9 +313,22 @@
     access a URL, and depending on the URL schema, a particular
     protocol is used to contact the server (see <xref
     linkend="svn.basic.in-action.wc.sb-1"/>). Users can run <command>svn
-    --version</command> to see which URL schemas and protocols the
+    -ﳢ-version</command> to see which URL schemas and protocols the
     client knows how to use.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Subversionklienten bruker mesteparten av tiden til å 
+    behandle arbeidskopier.
+    Men når den trenger informasjon fra et depot foretar den en 
+    nettverksforespørsel og tjeneren kommer med et passende svar.
+    Detaljene i nettverksprotokollen er skjult for brukeren; 
+    klienten prøver å aksessere en URL, og alt etter hvilket 
+    URL-skjema som brukes blir en passende protokoll brukt for å 
+    aksessere tjeneren (se <xref 
+    linkend="svn.basic.in-action.wc.sb-1"/>).
+    Brukere kan kjøre <command>svn --version</command> for å se 
+    hvilke URL-skjema og protokoller klienten kan bruke.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>When the server process receives a client request, it
     typically demands that the client identify itself. It issues
     an authentication challenge to the client, and the client
@@ -318,7 +346,27 @@
     then the server will never issue an authentication challenge
     when a client attempts to <command>svn
     checkout</command>.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Når tjeneren mottar en klientforespørsel, forlanger den 
+    vanligvis at klienten identifiserer seg.
+    Den utsteder en autentiseringsforespørsel til klienten, og 
+    klienten svarer ved å <firstterm>legitimere</firstterm> seg 
+    ovenfor tjeneren.
+    Når autentiseringen er komplett, svarer tjeneren med den 
+    originale informasjonen klienten spurte etter.
+    Legg merke til at dette systemet er forskjellig fra systemer som 
+    CVS, hvor klienten på forhånd oppgir legitimasjon (<quote>logger 
+    inn</quote>) til tjeneren før noen forespørsel etter informasjon 
+    blir gjort.
+    I Subversion <quote>henter</quote> tjeneren legitimasjonen ved å 
+    kontrollere klienten på det nødvendige tidspunktet i stedet for 
+    at klienten uoppfordret <quote>leverer</quote> den.
+    Dette gjør visse operasjoner mer elegant.
+    For eksempel, hvis en tjener er konfigurert til å la alle i hele 
+    verden få lese depotet, vil tjeneren aldri be om autentisering 
+    når klienten prøver en <command>svn checkout</command>.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If the client's network request writes new data to the
     repository (e.g. <command>svn commit</command>), then a new
     revision tree is created. If the client's request was
@@ -330,16 +378,39 @@
     <literal>svn:author</literal> property is empty.
     <footnote><para>This problem is actually a FAQ, resulting from
     a misconfigured server setup.</para></footnote></para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Hvis klientens nettverksforespørsel skriver nye data til 
+    depotet (for eksempel <command>svn commit</command>), vil et 
+    nytt revisjonstre bli opprettet.
+    Hvis klientens forespøsel ble autentisert, blir brukernavnet til 
+    den autentiserte brukeren lagret i 
+    <literal>svn:author</literal>-egenskapen i den nye revisjonen 
+    (se <xref linkend="svn.reposadmin.basics.revprops"/>).
+    Hvis klienten ikke ble autentisert (med andre ord, tjeneren 
+    spurte ikke etter legitimasjon), er revisjonens 
+    <literal>svn:author</literal>-egenskap tom.<footnote><para>Dette 
+    er egentlig et spørsmål som ofte dukker opp som et resultat av 
+    feil i konfigurasjonen på tjeneren.</para></footnote></para>
 
   </sect2>
 
   <sect2 id="svn.serverconfig.netmodel.credcache">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Client Credentials Caching</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Lagring av klientlegitimasjon</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Many servers are configured to require authentication on
     every request. This can become a big annoyance to users, who
     are forced to type their passwords over and over again.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Mange tjenere er satt opp til å forlange autentisering for 
+    hver eneste forespørsel.
+    Dette kan bli et stort irrtasjonsmoment for brukerne, som blir 
+    tvunget til å skrive passordet om og om igjen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Happily, the Subversion client has a remedy for this: a
     built-in system for caching authentication credentials on
     disk. By default, whenever the command-line client
@@ -352,13 +423,37 @@
     linkend="svn.advanced.confarea"/>.) Successful credentials are
     cached on disk, keyed on a combination of hostname, port, and
     authentication realm.</para> 
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Heldigvis har Subversion en løsning på dette:
+    Et innebygget system for å lagre legitimasjonen på disk.
+    Normalt sett, når kommandolinjeklienten klarer å legitimere seg 
+    ovenfor en tjener, lagres denne legitimasjonsinformasjonen i 
+    brukerens private <!-- ¤ runtime -->konfigurasjonsområde – i 
+    <filename>~/.subversion/auth/</filename> på Unix-lignende 
+    systemer eller <filename>%APPDATA%/Subversion/auth/</filename> i 
+    Windows.
+    (<!-- ¤ runtime igjen – fellesordlista til Skolelinux oversetter 
+    dette med «kjøretid», men … vel. I dette tilfellet passer det 
+    vel bedre å ikke ha det med. -->Konfigurasjonsområdet er dekket 
+    mer inngående i <xref linkend="svn.advanced.confarea"/>.)
+    Data fra vellykkede autentiseringer lagres på disken, der 
+    nøkkelen er en kombinasjon av tjenernavn, port og området der 
+    autentiseringen gjelder.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>When the client receives an authentication challenge, it
     first looks for the appropriate credentials in the disk cache;
     if not present, or if the cached credentials fail to
     authenticate, then the client simply prompts the user for the
     information.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Når klienten må gjennom en autentiseringsprosess, ser den 
+    først etter passende legitimasjonsdata i lageret på disken.
+    Hvis dette ikke finnes, eller de lagrede legitimasjonsdataene 
+    ikke er tilstrekkelig for å fullføre autentiseringen, spør 
+    klienten ganske enkelt brukeren etter informasjonen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The security-paranoid people may be thinking to
     themselves, <quote>Caching passwords on disk? That's
     terrible! You should never do that!</quote> But please remain
@@ -367,10 +462,24 @@
     data from it, not the world at large. If that's still not
     safe enough for you, you can disable credential caching. To
     disable caching for a single command, pass the
-    <option>--no-auth-cache</option> option:</para>
+    <option>-ﳢ-no-auth-cache</option> option:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Sikkerhetsbevisste folk tenker nok med seg selv:
+    <quote>Lagre passord på disken?
+    Det er forferdelig!
+    Sånt skal aldri gjøres!</quote>
+    Men ta det med ro.
+    For det første er lagringsområdet i <filename>auth/</filename> 
+    beskyttet av rettigheter så bare brukeren (eieren) kan lese 
+    dataene derfra, ikke resten av verden.
+    Hvis dette heller ikke er sikkert nok for deg, kan du slå av 
+    lagringen av legitimasjonsdataene.
+    For å forhindre lagring for en enkelt kommando, spesifiser 
+    valget <option>--no-auth-cache</option>:</para>
 
+<!-- @ENGLISH {{{
 <screen>
-$ svn commit -F log_msg.txt --no-auth-cache
+$ svn commit -F log_msg.txt -ﳢ-no-auth-cache
 Authentication realm: <svn://host.example.com:3690> example realm
 Username: joe
 Password for 'joe':
@@ -387,6 +496,26 @@
 Username: joe
 [...]
 </screen>
+ at ENGLISH }}} -->
+    <!-- ¤ --><screen>
+$ svn commit -F log_msg.txt --no-auth-cache
+Authentication realm: <svn://host.example.com:3690> example realm
+Username: joe
+Password for 'joe':
+
+Adding     newfile
+Transmitting file data .
+Committed revision 2324.
+
+# Passordet ble ikke lagret, så ved neste innlegging blir vi spurt på 
+# nytt.
+
+$ svn delete newfile
+$ svn commit -F new_msg.txt
+Authentication realm: <svn://host.example.com:3690> example realm
+Username: joe
+…
+</screen>
 
    <para>Or, if you want to disable credential caching permanently,
     you can edit your runtime <filename>config</filename> fileMore information about the svnbook-dev mailing list