[svnbook commit] r1572 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Fri Jul 29 08:48:34 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Fri Jul 29 08:48:33 2005
New Revision: 1572

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
  trunk/src/nb/book/ch07.xml
Log:
Finished ch06.xml in the Norwegian book.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 Moved ch06.xml to Finished and ch07.xml to In Progress.

* src/nb/book/ch06.xml
 Finished.

* src/nb/book/ch07.xml
 Added a modeline for Vim.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Fri Jul 29 08:48:33 2005
@@ -22,6 +22,7 @@
    book/ch03.xml
    book/ch04.xml
    book/ch05.xml
+   book/ch06.xml
    book/foreword.xml
    book/images/ch01dia1.png
    book/images/ch02dia1.png
@@ -34,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch06.xml (87%) -- sunny256
+   book/ch07.xml (0%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 
@@ -45,7 +46,6 @@
    book/appb.xml
    book/appc.xml
    book/appd.xml
-   book/ch07.xml
    book/ch08.xml
    book/ch09.xml
    book/copyright.xml

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Fri Jul 29 08:48:33 2005
@@ -4152,15 +4152,27 @@
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.serverconfig.httpd.extra">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Extra Goodies</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title><!-- ¤ -->Flere lure ting</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>We've covered most of the authentication and authorization
     options for Apache and mod_dav_svn. But there are a few other
     nice features that Apache provides.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Vi har dekket mesteparten av autentiserings- og 
+    autorisasjonsvalg for Apache og mod_dav_svn.
+    Men det er noen andre fine ting som Apache tilbyr.</para>
 
    <sect3 id="svn.serverconfig.httpd.extra.browsing">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Repository Browsing</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Bla gjennom depotet</title>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>One of the most useful benefits of an Apache/WebDAV
      configuration for your Subversion repository is that the
      youngest revisions of your versioned files and directories
@@ -4172,7 +4184,21 @@
      based on whether that URL represents a versioned directory
      or file, mod_dav_svn will respond with a directory listing
      or with file contents.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>En av de nyttigste fordelene med å bruke et 
+     Apache/WebDAV-oppsett for Subversiondepotet ditt er at de 
+     yngste revisjonene av de versjonerte filene og katalogene er 
+     øyeblikkelig tilgjengelig for visning gjennom en vanlig 
+     nettleser.
+     Siden Subversion bruker URLer til å identifisere versjonerte 
+     ressurser, kan disse URLene for HTTP-basert depottilgang bli 
+     skrevet direkte inn i en nettleser.
+     Nettleseren vil foreta en <literal>GET</literal>-forespørsel 
+     for denne URLen, og avhengig om denne URLen representerer en 
+     versjonert katalog eller fil vil mod_dav_svn svare med en 
+     katalogutlisting eller innholdet av en fil.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Since the URLs do not contain any information about
      which version of the resource you wish to see, mod_dav_svn
      will always answer with the youngest version. This
@@ -4181,7 +4207,18 @@
      documents, and those URLs will always point at the latest
      manifestation of that document. Of course, you can even use
      the URLs as hyperlinks from other web sites, too.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Siden URLene ikke inneholder noen informasjon om hvilken 
+     versjon av ressursen du ønsker å se, vil mod_dav_svn alltid 
+     svare med den yngste versjonen.
+     Denne funksjonaliteten har den <!-- ¤ -->ytterst stilfulle 
+     bieffekten at du kan sende Subversion-URLer til mottakere som 
+     referanser til dokumenter, og disse URLene vil alltid peke til 
+     den nyeste versjonen av dette dokumentet.
+     Du kan selvfølgelig også til og med bruke URLene som 
+     hyperlinker fra andre hjemmesider.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>You generally will get more use out of URLs to versioned
      files—after all, that's where the interesting content
      tends to lie. But you might have occasion to browse a
@@ -4195,7 +4232,23 @@
      <filename>httpd.conf</filename> will instruct mod_dav_svn to
      generate XML output when displaying a directory listing, and
      to reference the XSLT stylesheet of your choice:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Vanligvis vil du få mer ut av URLer til versjonerte filer 
+     – det er jo der alt det interessante innholdet har for vane å 
+     ligge.
+     Men noen ganger må du bla direkte gjennom en katalogliste i 
+     Subversion, og da legger du merke til at den genererte HTML-en 
+     som brukes i utlistingen er ganske enkel, og i hvertfall ikke 
+     ment å være en nytelse for øyet.
+     For å gjøre det mulig å tilpasse disse katalogvisningene, har 
+     Subversion en XML-basert <!-- ¤ -->innholdsfunksjonalitet.
+     Et enkelt <literal>SVNIndexXSLT</literal>-direktiv i depotets 
+     <literal>Location</literal>-blokk i 
+     <filename>httpd.conf</filename> vil instruere mod_dav_svn til 
+     å generere XML-data når den viser en katalogutlisting og 
+     referere til XSLT-stilsettet som du har valgt:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
  DAV svn
@@ -4204,7 +4257,17 @@
  …
 </Location>
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+<Location /svn>
+ DAV svn
+ SVNParentPath /usr/local/svn
+ SVNIndexXSLT "/svnindex.xsl"
+ …
+</Location>
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Using the <literal>SVNIndexXSLT</literal> directive and
      a creative XSLT stylesheet, you can make your directory
      listings match the color schemes and imagery used in other
@@ -4215,14 +4278,36 @@
      <literal>SVNIndexXSLT</literal> directory is actually a URL
      path—browsers need to be able to read your stylesheets
      in order to make use of them!</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Ved å bruke <literal>SVNIndexXSLT</literal>-direktivet og 
+     et kreativt XSLT-stilsett, kan du få katalogutlistingene til å 
+     følge fargevalgene og utseendet til andre deler av hjemmesiden 
+     din.
+     Eller du kan bruke eksempelstilsettene som ligger i 
+     Subversionkildekodens <filename>tools/xslt</filename>-katalog.
+     Husk på at stien som gis til 
+     <literal>SVNIndexXSLT</literal>-direktivet egentlig er en URL 
+     — nettlesere må være i stand til å lese stilsettene dine for å 
+     kunne bruke dem!</para>
 
     <sidebar>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <title>Can I view older revisions?</title>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <title>Kan jeg se på eldre revisjoner?</title>
 
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>With an ordinary web browser? In one word: nope. At
       least, not with <command>mod_dav_svn</command> as your
       only tool.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Men en vanlig nettleser?
+      Ett ord:
+      Niks.
+      I det minste ikke bare med <command>mod_dav_svn</command> 
+      som det eneste verktøyet.</para>
 
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>Your web browser only speaks ordinary HTTP. That
       means it only knows how to GET public URLs, which
       represent the latest versions of files and directories.
@@ -4234,10 +4319,27 @@
       procedure involves issuing a series of WebDAV PROPFIND
       requests and understanding DeltaV concepts. This is
       something your web browser simply can't do.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Nettleseren din snakker bare vanlig HTTP.
+      Det betyr at den bare vet hvordan den skal <!-- ¤ literal 
+      --><literal>GET</literal> offentlige URLer, som 
+      representerer den seneste versjonen av filer og kataloger.
+      I henhold til WebDAV/DeltaV-sepsifikasjonen definerer hver 
+      tjener en privat URL-syntaks for eldre versjoner av 
+      ressurser, og denne syntaksen er <!-- ¤ -->skjult for 
+      klienter.
+      For å finne en eldre versjon av en fil, må klienten følge en 
+      spesifikk prosedyre for å <quote>avdekke</quote> den 
+      fullstendige URLen; prosedyren involverer å sende en serie 
+      <literal>PROFIND</literal> WebDAV-forespørsler og forstå 
+      konseptene omkring DeltaV.
+      Dette er noe som nettleseren din rett og slett ikke kan 
+      gjøre.</para>
 
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>So to answer the question, one obvious way to see
       older revisions of files and directories is by passing the
-      <option>--revision</option> argument to the <command>svn
+      <option>-ﳢ-revision</option> argument to the <command>svn
       list</command> and <command>svn cat</command> commands.
       To browse old revisions with your web browser, however,
       you can use third-party software. A good example of this
@@ -4247,13 +4349,30 @@
       through the web, and the latest bleeding-edge versions (at
       the time of writing) are able to understand Subversion
       repositories as well.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Så for å svare på spørsmålet, en åpenbar måte å se på 
+      eldre revisjoner av filer og kataloger er å gi 
+      <option>--revision</option>-argumentet til kommandoene 
+      <command>svn list</command> og <command>svn cat</command>.
+      Men for å bla gjennom gamle revisjoner med nettleseren må du 
+      bruke tredjeparts programvare.
+      Et godt eksempel på dette er ViewCVS (<systemitem 
+      class="url">http://viewcvs.sourceforge.net</systemitem>).
+      ViewCVS ble egentlig skrevet for å vise CVS-depoter på <!-- 
+      ¤ Merkes fordi den er kontroversiell. -->web, og de aller 
+      siste <!-- ¤ bleeding-edge --> versjonene (når dette 
+      skrives) forstår seg også på Subversiondepoter.</para>
     </sidebar>
 
    </sect3>
 
    <sect3 id="svn.serverconfig.httpd.extra.other">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Other Features</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Annen funksjonalitet</title>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Several of the features already provided by Apache in
      its role as a robust Web server can be leveraged for
      increased functionality or security in Subversion as well.
@@ -4266,7 +4385,23 @@
      of data). You need only to compile support for the features
      you desire into Subversion and Apache, and properly
      configure the programs to use those features.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Mye av funksjonliteten som Apache tilbyr i sin rolle som 
+     en robust webtjener kan i tillegg bli <!-- ¤ Resten av 
+     setninga. --> satt opp for økt funksjonalitet eller sikkerhet 
+     i Subversion.
+     Subversion kommuniserer med Apache ved bruk av Neon, som er et 
+     generelt HTTP/WebDAV-bibliotek med støtte for mekanismer som 
+     SSL (<foreignphrase>Secure Socket Layer</foreignphrase>, som 
+     tidligere diskutert) og <quote>deflate</quote>-kompresjon (den 
+     samme algoritmen som brukes av programmene 
+     <command>gzip</command> og <command>PKZIP</command> for å 
+     minske størrelsen på filer).
+     Du trenger bare å kompilere støtte for den funksjonaliteten du 
+     ønsker inn i Subversion og Apache og sette programmene opp for 
+     å bruke denne funksjonaliteten.<quote></quote></para>
   
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Deflate compression places a small burden on the client
      and server to compress and decompress network transmissions
      as a way to minimize the size of the actual transmission.
@@ -4276,7 +4411,18 @@
      extreme cases, this minimized network transmission could be
      the difference between an operation timing out or completing
      successfully.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><quote>Deflate</quote>-pakking øker belastningen litt på 
+     klienten og tjeneren for å pakke og pakke opp overføringer på 
+     nettverket som en måte å minske størrelsen på den faktiske 
+     overføringen.
+     I tilfeller med liten båndbredde kan dette virkelig øke 
+     hastigheten på kommunikasjonen mellom tjeneren og klienten.
+     I ekstreme tilfeller kan denne minskede nettverksoverføringen 
+     utgjøre forskjellen på enten å få et tidsavbrudd eller å 
+     fullføre operasjonen.</para>
  
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Less interesting, but equally useful, are other features
      of the Apache and Subversion relationship, such as the
      ability to specify a custom port (instead of the default
@@ -4285,7 +4431,17 @@
      access the repository through a proxy. These things are all
      supported by Neon, so Subversion gets that support for
      free.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Mindre interessante, men like nyttige funksjonaliteter i 
+     forholdet mellom Apache og Subversion er muligheten til å 
+     spesifisere en spesiell port (istedenfor den vanlige 
+     HTTP-porten 80) eller virtuelle domenenavn som 
+     Subversiondepoter skal aksesseres via, eller muligheten til å 
+     aksessere depotet gjennom en mellomtjener.
+     Alle disse tingene støttes av Neon, så denne støtten får 
+     Subversion helt gratis.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Finally, because <command>mod_dav_svn</command> is
      speaking a semi-complete dialect of WebDAV/DeltaV, it's
      possible to access the repository via third-party DAV
@@ -4294,6 +4450,15 @@
      standard network <quote>share</quote>. This is a
      complicated topic; for details, read <xref
      linkend="svn.webdav"/>.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Til sist, fordi <command>mod_dav_svn</command> snakker en 
+     halvkomplett dialekt av WebDAV/DeltaV, er det mulig å 
+     aksessere depotet vie tredjeparts DAV-klienter.
+     De fleste moderne operativsystemer (Win32, OS X og Linux) har 
+     muligheten til å montere en DAV-tjener som en standard 
+     <quote>share</quote> (delt ressurs eller disk).
+     Dette er et kompliser tema; for detaljer, les <xref 
+     linkend="svn.webdav"/>.</para>
 
     
    </sect3>
@@ -4308,39 +4473,73 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.serverconfig.multimethod">
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Supporting Multiple Repository Access Methods</title>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <title><!-- ¤ Krøkkete setning -->Støtte for flere metoder for 
+   tilgang til depotet</title>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>You've seen how a repository can be accessed in many
    different ways. But is it possible—or safe—for your
    repository to be accessed by multiple methods simultaneously?
    The answer is yes, provided you use a bit of foresight.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Du har sett hvordan et depot kan bli aksessert på mange 
+   forskjellige måter.
+   Men er det mulig – eller trygt – for depotet å bli aksessert på 
+   flere forskjellige måter samtidig?</para>
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>At any given time, these processes may require read and
    write access to your repository:</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Til enhver tid kan disse prosessene kreve lese- og 
+   skriveaksess til depotet:</para>
   
   <itemizedlist>
    <listitem>
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>regular system users using a Subversion client (as
      themselves) to access the repository directly via
      <literal>file:///</literal> URLs;</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>vanlige brukere som bruker en Subversionklient (som seg 
+     selv) for å aksessere depotet direkte via <!-- ¤ Ekstra 
+     skråstrek --><literal>file:///</literal>-URLer,</para>
    </listitem>
    <listitem>
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>regular system users connecting to SSH-spawned private
      <command>svnserve</command> processes (running as
      themselves) which access the repository;</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>vanlige brukere som kobler seg til private <!-- ¤ spawn 
+     -->SSH-startede <command>svnserve</command>-prosesser (som 
+     kjører som brukeren selv) som aksesserer depotet,</para>
    </listitem>
    <listitem>
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>an <command>svnserve</command> process—either a
      daemon or one launched by
      <command>inetd</command>—running as a particular fixed
      user;</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>en <command>svnserve</command>-prosess – enten en daemon 
+     eller en startet av <command>inetd</command> – som kjører som 
+     en spesiell bruker,</para>
    </listitem>
    <listitem>
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>an Apache <command>httpd</command> process, running as a
      particular fixed user.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>en Apache <command>httpd</command>-process, som kjører som 
+     en spesiell <!-- ¤ fixed --> bruker.</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The most common problem administrators run into is repository
    ownership and permissions. Does every process (or user) in the
    previous list have the rights to read and write the Berkeley DB
@@ -4351,7 +4550,20 @@
    not enough, because a process may write to the database files
    using an unfriendly umask—one that prevents access by
    other users.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Det vanligste problemer administratorer får med å gjøre er 
+   eierskap og rettigheter for depotene.
+   Har alle prosesser (og brukere) i den forrige listen rettigheter 
+   til å lese og skrive til Berkeley DB-filene?
+   Hvis du har et Unix-lignende operativsystem er en <!-- ¤ 
+   straightforward -->grei måte å plassere hver eneste potensiell 
+   depotbruker i en ny <literal>svn</literal>-gruppe og gjøre denne 
+   gruppen til eier av hele depotet.
+   Men til og med dette er ikke nok, fordi en prosess kan skrive til 
+   databasefilene med en utrivelig umask – en som forbyr tilgang for 
+   andre brukere.</para>
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>So the next step beyond setting up a common group for
    repository users is to force every repository-accessing process
    to use a sane umask. For users accessing the repository
@@ -4362,6 +4574,19 @@
    <command>svnserve</command> program, and add a <command>umask
    002</command> command to Apache's own startup script,
    <filename>apachectl</filename>. For example:</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Så det neste steget etter å sette opp en felles gruppe for 
+   depotbrukerne er å tvinge alle prosesser som aksesserer depotet 
+   til å bruke en fornuftig umask.
+   For brukere som aksesserer depotet direkte kan du kapsle 
+   <command>svn</command>-programmet inn i et skript som først setter 
+   <command>umask 002</command> og deretter kjører det egentlige 
+   svn-programmet.
+   Du kan skrive et lignende innkapslingsskript for 
+   <command>svnserve</command>-programmet, og legge til en 
+   <command>umask 002</command> til Apaches eget oppstartsskript 
+   <command>apachectl</command>.
+   For eksempel:<filename></filename></para>
 
   <screen>
 $ cat /usr/bin/svn
@@ -4373,6 +4598,7 @@
 
 </screen>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Another common problem is often encountered on Unix-like
    systems. As a repository is used, BerkeleyDB occasionally
    creates new log files to journal its actions. Even if the
@@ -4383,13 +4609,33 @@
    the repository's <filename>db</filename> directory. This causes
    all newly-created log files to have the same group owner as the
    parent directory.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Et annet vanlig problem oppstår ofte på Unix-lignende 
+   systemer.
+   Når et depot blir brukt, lager Berkeley DB noen ganger nye 
+   loggfiler for å journalføre det som den gjør.
+   Selv om hele depotet eies av <literal>svn</literal>-gruppen, vil 
+   ikke disse nye filene nødvendigvis eies av den samme gruppen, som 
+   i sin tur fører til flere rettighetsproblemer for brukerne.
+   En grei måte å ordne dette på er å sette gruppens SUID-bit på 
+   <filename>db</filename>-katalogen i depotet.
+   Dette gjør at alle nyopprettede loggfiler tilhører den samme 
+   gruppen som foreldrekatalogen.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Once you've jumped through these hoops, your repository
    should be accessible by all the necessary processes. It may
    seem a bit messy and complicated, but the problems of having
    multiple users sharing write-access to common files are classic
    ones that are not often elegantly solved.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Når du har gjort alt dette, skal depotet være tilgjengelig for 
+   alle de nødvendige prosessene.
+   Det kan se rotete og komplisert ut, men problemene med å ha flere 
+   brukere som skal dele skrivetilgang til vanlige filer er klassiske 
+   og må løses på måter som ikke er spesielt elegante.</para>
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Fortunately, most repository administrators will never
    <emphasis>need</emphasis> to have such a complex configuration.
    Users who wish to access repositories that live on the same
@@ -4402,26 +4648,59 @@
    repositories is likely to be more of a headache than necessary.
    We recommend you choose the server that best meets your needs
    and stick with it!</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Heldigvis vil de fleste administratorer noen gang trenge å ha 
+   et slikt komplisert oppsett.
+   Brukere som ønsker tilgang til depoter som er på den samme 
+   maskinen er ikke begrenset til å bruke URLer av 
+   <literal>file://</literal>-typen, de kan vanligvis kontakte Apache 
+   HTTP-tjeneren eller <command>svnserve</command> ved å bruke 
+   <literal>localhost</literal> som tjenernavnet i 
+   <literal>http://</literal>- og <literal>svn://</literal>-URLene.
+   Og det å vedlikeholde flere tjenerprosesser for Subversiondepotene 
+   har en tendens til å skaffe mer hodebry enn nødvendig.
+   Vi anbefaler at du velger den tjeneren som passer best til dine 
+   behov og holder deg til den!</para>
 
   <sidebar>
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>The svn+ssh:// server checklist</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Sjekklisten for svn+ssh://-tjenere</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>It can be quite tricky to get a bunch of users with
     existing SSH accounts to share a repository without
     permissions problems. If you're confused about all the things
     that you (as an administrator) need to do on a Unix-like
     system, here's a quick checklist that resummarizes some of
     things discussed in this section:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det kan være ganske vanskelig å få en dunge med brukere som 
+    har eksisterende SSH-kontoer å dele et depot uten 
+    rettighetsproblemer.
+    Hvis du er forvirret angående alle tingene som du (som en 
+    administrator) trenger å gjøre på en Unix-lignende system, her 
+    er en rask sjekkliste som oppsummerer noen av tingene som ble 
+    diskutert i denne seksjonen:</para>
 
    <itemizedlist>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>All of your SSH users need to be able to read and
       write to the repository. Put all the SSH users into a
       single group. Make the repository wholly owned by that
       group, and set the group permissions to read/write.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Alle SSH-brukerne dine må være i stand til å lese og 
+      skrive til depotet.
+      Legg alle SSH-brukerne inn i en enkelt gruppe.
+      Gjør denne gruppen til eier av depotet og sett 
+      grupperettighene til lesing+skriving.</para>
     </listitem>
 
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>Your users need to use a sane umask when accessing the
       repository. Make sure that <command>svnserve</command>
       (<filename>/usr/bin/svnserve</filename>, or wherever
@@ -4432,6 +4711,18 @@
       <command>svnlook</command> and
       <command>svnadmin</command>. Either run them with a sane
       umask, or wrap them as described above.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Brukerne må ha en fornuftig umask når depotet 
+      aksesseres.
+      Pass på at <command>svnserve</command> 
+      (<filename>/usr/bin/svnserve</filename> eller hvor den nå 
+      ligger i <literal>$PATH</literal>) egentlig er et 
+      innkapslingsskript som setter <command>umask 002</command> 
+      og kjører den ekte <command>svnserve</command>-binærfilen.
+      Gjør det samme med <command>svnlook</command> og 
+      <command>svnadmin</command>.
+      Programmet må enten kjøres med en anstendig umask eller 
+      pakkes inn som beskrevet ovenfor.</para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Fri Jul 29 08:48:33 2005
@@ -3601,4 +3601,5 @@
 local variables: 
 sgml-parent-document: ("book.xml" "chapter")
 end:
+vim: set ft=svnbook :
 -->More information about the svnbook-dev mailing list