[svnbook commit] r1569 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Tue Jul 26 04:43:40 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Tue Jul 26 04:43:39 2005
New Revision: 1569

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
Log:
Party time in the Norwegian section, the book is now more Norwegian than 
English — 50.46% translated. One pint of Guinness, please.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch06.xml to 87%.

* src/nb/book/ch06.xml
 (svn.serverconfig.httpd.authz): Translated subsection.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Tue Jul 26 04:43:39 2005
@@ -34,7 +34,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch06.xml (68%) -- sunny256
+   book/ch06.xml (87%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Tue Jul 26 04:43:39 2005
@@ -3222,22 +3222,46 @@
   
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.serverconfig.httpd.authz">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Authorization Options</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Autorisasjonsvalg</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>At this point, you've configured authentication, but not
     authorization. Apache is able to challenge clients and
     confirm identities, but it has not been told how to allow or
     restrict access to the clients bearing those identities. This
     section describes two strategies for controlling access to
     your repositories.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>På dette punktet har du konfigurert autentisering, men ikke 
+    autorisasjon.
+    Apache er i stand til å utfordre klienter og godkjenne 
+    identiteter, men er ikke blitt fortalt hvordan adgangen skal 
+    begrenses eller hva disse klientene som har disse identitetene 
+    skal få lov til.
+    Denne seksjonen beskriver to strategier for å kontrollere 
+    tilgangen til depotene dine.</para>
 
    <sect3 id="svn.serverconfig.httpd.authz.blanket">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Blanket Access Control</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title><!-- ¤ «Blanket». Tar en nødløsning til jeg finner en 
+     grei oversettelse for det ordet. -->Adgangskontroll for hele 
+     depotet</title>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The simplest form of access control is to authorize
      certain users for either read-only access to a repository,
      or read/write access to a repository.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Den enkleste formen for adgangskontroll er å autorisere 
+     visse brukere enten for <!-- ¤ -->leseaksess til et depot 
+     eller lese/skrive-tilgang til et depot.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>You can restrict access on all repository operations by
      adding the <literal>Require valid-user</literal> directive
      to your <literal><Location></literal> block. Using
@@ -3246,7 +3270,18 @@
      <literal>sally</literal>, and provided the correct
      password for their respective username, would be allowed to
      do anything with the Subversion repository:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Du kan begrense tilgangen til alle depotoperasjoner ved å 
+     legge til <literal>Require valid-user</literal>-direktivet i 
+     <literal><Location></literal>-blokken.
+     Ved å bruke det foregående eksempelet vil dette bety at bare 
+     klienter som påstår å være enten <literal>harry</literal> 
+     eller <literal>sally</literal> og som oppga korrekt passord 
+     for de respektive brukernavnene vil få tilgang til å gjøre 
+     <!-- ¤ «anything» i denne sammenhengen -->noe med 
+     Subversiondepotet:</para>
   
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
  DAV svn
@@ -3261,7 +3296,23 @@
  Require valid-user
 </Location>
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+<Location /svn>
+ DAV svn
+ SVNParentPath /usr/local/svn
+
+ # hvordan brukeren autentiseres
+ AuthType Basic
+ AuthName "Subversiondepot"
+ AuthUserFile /sti/til/brukerfil
+
+ # bare autentiserte brukere får tilgang til depotet
+ Require valid-user
+</Location>
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Sometimes you don't need to run such a tight ship. For
      example, Subversion's own source code repository at
      <systemitem
@@ -3276,7 +3327,23 @@
      <literal>Location</literal> directive, these blocks have
      starting and ending tags, and you would nest them inside
      your <literal><Location></literal> block.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Noen ganger trenger du ikke å <!-- ¤ -->ha en like streng 
+     adgangskontroll.
+     Depotet til Subversions kildekodedepot på <systemitem 
+     class="url">http://svn.collab.net/repos/svn</systemitem> 
+     tillater alle i verden å utføre leseoperasjoner i depotet (som 
+     å hente ut arbeidskopier og bla gjennom depotet med en 
+     nettleser), men begrenser alle skriveoperasjoner til 
+     autentiserte brukere.
+     For å få til denne typen selektiv begrensning kan du bruke 
+     konfigurasjonsdirektivene <literal>Limit</literal> og 
+     <literal>LimitExcept</literal>.
+     I likhet med <literal>Location</literal>-direktivet har disse 
+     blokkene start- og sluttelementer, og du legger dem inn i 
+     <literal><Location></literal>-blokken.</para>
  
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The parameters present on the <literal>Limit</literal>
      and <literal>LimitExcept</literal> directives are HTTP
      request types that are affected by that block. For example,
@@ -3290,7 +3357,22 @@
      directive would be placed inside the
      <literal><LimitExcept></literal> block instead of just
      inside the <literal><Location></literal> block.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Parametrene som brukes sammen med direktivene 
+     <literal>Limit</literal> og <literal>LimitExcept</literal> er 
+     typer av HTTP-forespørsler som blir påvirket av den blokken.
+     Hvis du for eksempel vil forby all tilgang til depotet unntatt 
+     de foreløpig støttede leseoperasjonene, vil du bruke 
+     <literal>LimitExcept</literal>-direktivet sammen med 
+     forespørselstypene <literal>GET</literal>, 
+     <literal>PROPFIND</literal>, <literal>OPTIONS</literal> og 
+     <literal>REPORT</literal>.
+     Deretter plasseres det tidligere nevnte direktivet 
+     <literal>Require valid-user</literal> inne i 
+     <literal><LimitExcept></literal>-blokken istedenfor bare 
+     inne i <literal><Location></literal>-blokken.</para>
   
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
  DAV svn
@@ -3307,20 +3389,49 @@
  </LimitExcept>
 </Location>
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+<Location /svn>
+ DAV svn
+ SVNParentPath /usr/local/svn
+
+ # hvordan brukeren skal autentiseres
+ AuthType Basic
+ AuthName "Subversiondepot"
+ AuthUserFile /sti/til/brukerfil
+
+ # For alle andre operasjoner enn disse kreves en autentisert bruker.
+ <LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>
+  Require valid-user
+ </LimitExcept>
+</Location>
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>These are only a few simple examples. For more in-depth
      information about Apache access control and the
      <literal>Require</literal> directive, take a look at the
      <literal>Security</literal> section of the Apache
      documentation's tutorials collection at <systemitem
      class="url">http://httpd.apache.org/docs-2.0/misc/tutorials.html</systemitem>.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Dette er bare noen få enkle eksempler.
+     For informasjon som går mer i dybden om Apaches 
+     adgangskontroll og <literal>Require</literal>-direktivet, ta 
+     en kikk på <literal>Security</literal>-seksjonen i 
+     dokmentasjonssamlingen for Apache på <systemitem 
+     class="url">http://httpd.apache.org/docs-2.0/misc/tutorials.html</systemitem>.</para>
        
 
    </sect3>
 
    <sect3 id="svn.serverconfig.httpd.authz.perdir">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Per-Directory Access Control</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Adgangskontroll på katalognivå</title>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>It's possible to set up finer-grained permissions using
      a second Apache httpd module,
      <command>mod_authz_svn</command>. This module grabs the
@@ -3328,7 +3439,19 @@
      <command>mod_dav_svn</command> to decode them, and then
      possibly vetoes requests based on access policies defined in
      a configuration file.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Det er mulig å sette opp mer <!-- ¤ -->finjusterte 
+     rettigheter ved å bruke en annen Apache httpd-modul, 
+     <command>mod_authz_svn</command>.
+     Denne modulen <!-- ¤ grabs – «tar tak i», «grabber» (er det 
+     dialekt?) eller noe annet. -->tar for seg de forskjellige <!-- 
+     ¤ opaque --><quote>uklare</quote>
+     URLene som blir sendt fra klienten til tjeneren, spør 
+     <command>mod_dav_svn</command> om å dekode dem og avgjør etter 
+     dette om forespørsler skal nektes, basert på tilgangsregler 
+     som er definert i en konfigurasjonsfil.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>If you've built Subversion from source code,
      <command>mod_authz_svn</command> is automatically built
      and installed alongside <command>mod_dav_svn</command>.
@@ -3337,6 +3460,15 @@
      right after <command>mod_dav_svn</command>'s
      <literal>LoadModule</literal> directive in
      <filename>httpd.conf</filename>:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Hvis du har bygget Subversion fra kildekode, blir 
+     <command>mod_authz_svn</command> automatisk bygget og 
+     installert sammen med <command>mod_dav_svn</command>.
+     Mange binærdistribusjoner installerer den også automatisk.
+     For å kontrollere at den er riktig installert, pass på at den 
+     kommer rett etter <command>mod_dav_svn</command>s 
+     <literal>LoadModule</literal>-direktiv i 
+     <filename>httpd.conf</filename>:</para>
 
     <screen>
 LoadModule dav_module     modules/mod_dav.so
@@ -3344,27 +3476,55 @@
 LoadModule authz_svn_module  modules/mod_authz_svn.so
 </screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>To activate this module, you need to configure your
      <literal>Location</literal> block to use the
      <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> directive, which
      specifies a file containing the permissions policy for paths
      within your repositories. (In a moment, we'll discuss the
      format of that file.)</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>For å aktivere denne modulen må du sette opp 
+     <literal>Location</literal>-blokken til å bruke 
+     <literal>AuthSVNAccessFile</literal>-direktivet, som 
+     spesifiserer en fil som inneholder regler for rettigheter til 
+     stier i depotene dine.
+     (Vil vil diskutere formatet på denne filen om et 
+     øyeblikk.)</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Apache is flexible, so you have the option to configure
      your block in one of three general patterns. To begin,
      choose one of these basic configuration patterns. (The
      examples below are very simple; look at Apache's own
      documentation for much more detail on Apache authentication
      and authorization options.)</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Apache er fleksibel, så du har muligheten til å sette opp 
+     blokken etter ett av tre generelle mønstre.
+     For å begynne, velg ett av disse grunnleggende 
+     konfigurasjonsmønstrene.
+     (Eksemplene nedenfor er veldig enkle; se på Apaches egen 
+     dokumentasjon for mange flere detaljer om autentiserings- og 
+     autorisasjonsvalg i Apache.)</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The simplest block is to allow open access to everyone.
      In this scenario, Apache never sends authentication
      challenges, so all users are treated as
      <quote>anonymous</quote>.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Den enkleste blokken gir tilgang til alle.
+     I dette scenariet sender Apache aldri 
+     autentiseringsutfordringer, så alle brukerne blir behandlet 
+     som anonyme.</para>
 
     <example id="svn.serverconfig.httpd.authz.perdir.ex-1">
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <title>A sample configuration for anonymous access.</title>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <title>Et eksempel på oppsett for anonym tilgang.</title>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <programlisting>
 <Location /repos>
  DAV svn
@@ -3374,17 +3534,39 @@
  AuthzSVNAccessFile /path/to/access/file         
 </Location>
      </programlisting>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <programlisting>
+<Location /repos>
+ DAV svn
+ SVNParentPath /usr/local/svn
+
+ # våre regler for tilgang
+ AuthzSVNAccessFile /sti/til/aksessfil
+</Location>
+     </programlisting>
     </example>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>On the opposite end of the paranoia scale, you can
      configure your block to demand authentication from everyone.
      All clients must supply credentials to identify themselves.
      Your block unconditionally requires authentication via the
      <literal>Require valid-user</literal> directive, and defines
      a means to authenticate.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>I den andre enden av paranoiaskalaen kan du sette opp 
+     blokken din til å forlange autentisering av alle.
+     Alle klienter må oppgi legitimasjon for å identifisere seg.
+     Blokken krever betingelsesløst autentisering via 
+     <literal>Require valid-user</literal>-direktivet og definerer 
+     en <!-- ¤ -->autentiseringsmåte.</para>
 
     <example id="svn.serverconfig.httpd.authz.perdir.ex-2">
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <title>A sample configuration for authenticated access.</title>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <title>Eksempel på oppsett for autentisert tilgang.</title>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <programlisting>
 <Location /repos>
  DAV svn
@@ -3402,8 +3584,27 @@
  AuthUserFile /path/to/users/file         
 </Location>
      </programlisting>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <programlisting>
+<Location /repos>
+ DAV svn
+ SVNParentPath /usr/local/svn
+
+ # våre regler for tilgang
+ AuthzSVNAccessFile /sti/til/aksessfil
+
+ # kun autentiserte brukere får tilgang til depotet
+ Require valid-user
+
+ # hvordan brukeren skal autentiseres
+ AuthType Basic
+ AuthName "Subversiondepot"
+ AuthUserFile /sti/til/brukerfil
+</Location>
+     </programlisting>
     </example>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>A third very popular pattern is to allow a combination
      of authenticated and anonymous access. For example, many
      administrators want to allow anonymous users to read certain
@@ -3415,10 +3616,30 @@
      To do this, you use both the <literal>Satisfy Any</literal>
      and <literal>Require valid-user</literal> directives
      together.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Et tredje, meget populært mønster er å tillate en 
+     kombinasjon av autentisert og anonym tilgang.
+     For eksempel ønsker mange administratorer å tillate alle 
+     anonyme brukere å lese visse depotkataloger, men vil at kun 
+     autentiserte brukere kan lese (eller skrive til) mer sensitive 
+     områder.
+     Med dette oppsettet starter alle brukerne med å aksessere 
+     depotet anonymt.
+     Hvis reglene for adgangskontrollen på et eller annet punkt 
+     krever et brukernavn, vil Apache forlange autentisering av 
+     klienten.
+     For å gjøre dette, bruker du både <literal>Satisfy 
+     Any</literal> og <literal>Require 
+     Valid-user</literal>-direktivene sammen.</para>
 
     <example id="svn.serverconfig.httpd.authz.perdir.ex-3">
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <title>A sample configuration for mixed
       authenticated/anonymous access.</title>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <title>Eksempel på oppsett for blandet autentisert/anonym 
+      tilgang.</title>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <programlisting>
 <Location /repos>
  DAV svn
@@ -3438,12 +3659,38 @@
  AuthUserFile /path/to/users/file         
 </Location>
      </programlisting>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <programlisting>
+<Location /repos>
+ DAV svn
+ SVNParentPath /usr/local/svn
+
+ # våre regler for tilgang
+ AuthzSVNAccessFile /sti/til/aksessfil
+
+ # prøv først anononym tilgang og fall tilbake på skikkelig 
+ # autentisering hvis det er nødvendig.
+ Satisfy Any
+ Require valid-user
+
+ # hvordan brukeren skal autentiseres
+ AuthType Basic
+ AuthName "Subversiondepot"
+ AuthUserFile /sti/til/brukerfil
+</Location>
+     </programlisting>
     </example>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Once your basic <literal>Location</literal> block is
      configured, you can create an access file and define some
      authorization rules in it.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Når den grunnleggende <literal>Location</literal>-blokken 
+     er satt opp, kan du opprette en aksessfil og definere noen 
+     autorisasjonsregler i den.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The syntax of the access file is the same familiar one
      used by <command>svnserve.conf</command> and the runtime
      configuration files. Lines that start with a hash
@@ -3455,7 +3702,23 @@
      <literal>r</literal> (read-only) or <literal>rw</literal>
      (read-write). If the user is not mentioned at all, no
      access is allowed.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Syntaksen til aksessfilnen er den samme kjente som brukes 
+     av <command>svnserve.conf</command> og konfigurasjonsfilene 
+     som brukes under kjøring.
+     Linjer som starter med en hash (<literal>#</literal>) 
+     ignoreres.
+     I sin enkleste form <!-- ¤ -->navngir hver seksjon et depot og 
+     en sti i det, og de autentiserte brukernavnene er <!-- ¤ 
+     -->valgnavnene innenfor hver seksjon.
+     Verdien til hvert valg beskriver brukerens adgangsnivå til 
+     depotstien:
+     Enten <literal>r</literal> (kun lesing) eller 
+     <literal>rw</literal> (både skriving og lesing).
+     Hvis brukeren ikke nevnes i det hele tatt, gis ingen tilgang i 
+     det hele tatt.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>To be more specific: the value of the section-names are
      either of the form <literal>[repos-name:path]</literal> or
      the form <literal>[path]</literal>. If you're using the
@@ -3468,6 +3731,21 @@
      directive, however, then it's fine to only define paths in
      your sections—after all, there's only one
      repository.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>For å være mer spesifikk:
+     Verdien til seksjonsnavnene er enten på formen 
+     <literal>[depotnavn:sti]</literal> eller på formen 
+     <literal>[sti]</literal>.
+     Hvis du bruker <literal>SVNParentPath</literal>-direktivet, er 
+     det viktig å spesifisere depotnavnet i seksjonene dine.
+     Hvis du utelater dem, vil en seksjon som 
+     <literal>[en/katalog]</literal> samsvare med stien 
+     <filename>en/katalog</filename> i <emphasis>hvert 
+     eneste</emphasis> depot.
+     Hvis du bruker imidlertid bruker 
+     <literal>SVNPath</literal>-direktivet, er det greit å bare 
+     definere stier i seksjonene dine — når alt kommer til alt, 
+     finnes det bare ett depot.</para>
      
     <screen>
 [calc:/branches/calc/bug-142]
@@ -3475,18 +3753,33 @@
 sally = r
 </screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>In this first example, the user <literal>harry</literal> has
      full read and write access on the
      <filename>/branches/calc/bug-142</filename> directory in the
      <literal>calc</literal> repository, but the user
      <literal>sally</literal> has read-only access. Any other
      users are blocked from accessing this directory.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>I dette første eksempelet har brukeren 
+     <literal>harry</literal> full lese- og skrivetilgang i 
+     katalogen <filename>/branches/calc/big-142</filename> i 
+     <literal>calc</literal>-depotet, men brukeren 
+     <literal>sally</literal> har kun lesetilgang.
+     Alle andre brukere nektes tilgang til depotet.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Of course, permissions are inherited from
      parent to child directory. That means that we can specify a
      subdirectory with a different access policy for
      Sally:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Alle tilganger arves selvfølgelig fra foreldrekataloger 
+     til underkataloger.
+     Dette betyr at vi kan spesifisere en underkatalog med en 
+     forskjellig adgangsregel for Sally:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 [calc:/branches/calc/bug-142]
 harry = rw
@@ -3496,16 +3789,39 @@
 [calc:/branches/calc/bug-142/testing]
 sally = rw
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+[calc:/branches/calc/bug-142]
+harry = rw
+sally = r
 
+# gi sally skrivetilgang kun til underkatalogen «testing»
+[calc:/branches/calc/bug-142/testing]
+sally = rw
+</screen>
+
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Now Sally can write to the <filename>testing</filename>
      subdirectory of the branch, but can still only read other
      parts. Harry, meanwhile, continues to have complete
      read-write access to the whole branch.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Nå kan Sally skrive til underkatalogen 
+     <filename>testing</filename> på grenen, men kan fortsatt bare 
+     lese andre deler.
+     Imens fortsetter Harry å ha både lese- og skrivetilgang til 
+     hele grenen.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>It's also possible to explicitly deny permission to
      someone via inheritance rules, by setting the username
      variable to nothing:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Det er også mulig å eksplisitt nekte <!-- ¤ -->adgang til 
+     noen ved hjelp av <!-- ¤ -->arveregler, ved å sette 
+     brukernavnvariabelen til ingenting:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 [calc:/branches/calc/bug-142]
 harry = rw
@@ -3514,12 +3830,28 @@
 [calc:/branches/calc/bug-142/secret]
 harry =
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+[calc:/branches/calc/bug-142]
+harry = rw
+sally = r
+
+[calc:/branches/calc/bug-142/hemmelig]
+harry =
+</screen>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>In this example, Harry has read-write access to the
      entire <filename>bug-142</filename> tree, but has absolutely no
      access at all to the <filename>secret</filename>
      subdirectory within it.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>I dette eksempelet har Harry både lese- og skrivetilgang 
+     til hele <filename>bug-142</filename>-treet, men har absolutt 
+     ingen tilgang i det hele tatt til underkatalogen 
+     <filename>hemmelig</filename> innenfor det.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The thing to remember is that the most specific path
      always matches first. The <command>mod_authz_svn</command>
      module tries to match the path itself, and then the parent
@@ -3527,19 +3859,39 @@
      effect is that mentioning a specific path in the accessfile
      will always override any permissions inherited from parent
      directories.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Tingen å huske på er at den mest spesifikke stien alltid 
+     samsvarer først.
+     <command>mod_authz_svn</command>-modulen prøver selv å få 
+     stien til å stemme, deretter forelderen til stien, så 
+     forelderen til den, og så videre.
+     Netteffekten er at det å nevne en spesifikk sti i aksessfilen 
+     alltid vil overstyre alle rettigheter som er arvet fra 
+     foreldrekataloger.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>By default, nobody has any access to the repository at
      all. That means that if you're starting with an empty file,
      you'll probably want to give at least read permission to all
      users at the root of the repository. You can do this by
      using the asterisk variable (<literal>*</literal>), which
      means <quote>all users</quote>:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Som standard har ingen noen tilgang til depotet i det hele 
+     tatt.
+     Det betyr at hvis du starter med en tom fil, vil du 
+     sannsynligvis ønske å i det minste gi leserettigheter til alle 
+     brukere ved roten av depotet.
+     Du kan gjøre dette ved å bruke asteriskvariabelen 
+     (<literal>*</literal>), som betyr <quote>alle 
+     brukere</quote>:</para>
 
     <screen>
 [/]
 * = r
 </screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>This is a common setup; notice that there's no
      repository name mentioned in the section name. This makes
      all repositories world readable to all users, whether you're
@@ -3548,7 +3900,17 @@
      read-access to the repositories, you can give explicit
      <literal>rw</literal> permission to certain users on specific
      subdirectories within specific repositories.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Dette er et vanlig oppsett; legg merke til at det ikke 
+     nevnes noen depotnavn i seksjonsnavnet.
+     Dette gjør alle depotene fullstendig lesbare for alle 
+     brukerne, enten du bruker <literal>SVNPath</literal> eller 
+     <literal>SVNParentPath</literal>
+     Når alle brukerne har lesetilgang til depotene, kan du gi 
+     eksplisitt <literal>rw</literal>-rettigheter til visse brukere 
+     i spesifikke underkataloger inne i spesifikke depoter.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The asterisk variable (<literal>*</literal>) is also
      worth special mention here: it's the
      <emphasis>only</emphasis> pattern which matches an anonymous
@@ -3559,22 +3921,53 @@
      <literal>*</literal> value defined for the path being
      accessed; if it can't find one, then Apache demands real
      authentication from the client.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Asteriskvariabelen (<literal>*</literal>) er også verdt 
+     litt spesiell omtale her:
+     Det er det <emphasis>eneste</emphasis> mønsteret som samsvarer 
+     med en anonym bruker.
+     Hvis du har satt opp <literal>Location</literal>-blokken din 
+     til å tillate en blanding av anonym og autentisert tilgang, 
+     starter alle brukere med å aksessere Apache anonymt.
+     <command>mod_authz_svn</command> ser etter en 
+     <literal>*</literal>-verdi for stien som blir aksessert; hvis 
+     den ikke finner noen, forlanger Apache skikkelig autentisering 
+     fra klienten.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The access file also allows you to define whole groups
      of users, much like the Unix <filename>/etc/group</filename>
      file:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Aksessfilen lar deg også definere hele grupper med 
+     brukere, ganske likt <filename>/etc/group</filename> på 
+     Unix-systemer:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 [groups]
 calc-developers = harry, sally, joe
 paint-developers = frank, sally, jane
 everyone = harry, sally, joe, frank, sally, jane
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+[groups]
+calc-utviklere = harry, sally, joe
+paint-utviklere = frank, sally, jane
+alle = harry, sally, joe, frank, sally, jane
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Groups can be granted access control just like users.
      Distinguish them with an <quote>at</quote> (<literal>@</literal>)
      prefix:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Grupper kan bli gitt tilgang akkurat som brukere.
+     Skill mellom dem ved å sette en krøllalfa 
+     (<literal>@</literal>) foran gruppenavnet:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 [calc:/projects/calc]
 @calc-developers = rw
@@ -3583,24 +3976,52 @@
 @paint-developers = rw
 jane = r 
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+[calc:/prosjekter/calc]
+ at calc-utviklere = rw
 
+[paint:/prosjekter/paint]
+ at paint-utviklere = rw
+jane = r 
+</screen>
+
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Groups can also be defined to contain other
      groups:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Grupper kan også bli definert til å inneholde andre 
+     grupper:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 [groups]
 calc-developers = harry, sally, joe
 paint-developers = frank, sally, jane
 everyone = @calc-developers, @paint-developers
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+[groups]
+calc-utviklere = harry, sally, joe
+paint-utviklere = frank, sally, jane
+alle = @calc-utviklere, @paint-utviklere
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>...and that's pretty much all there is to it.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>…og det er omtrent det som er å si om den saken.</para>
 
    </sect3>
 
    <sect3 id="svn.serverconfig.httpd.authz.pathauthzoff">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Disabling Path-based Checks</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Slå av stibaserte kontroller</title>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <command>mod_dav_svn</command> module goes through a
      lot of work to make sure that data you've marked
      <quote>unreadable</quote> doesn't get accidentally leaked.
@@ -3615,14 +4036,32 @@
      renamed long ago—the rename tracking will simply halt
      if one of the object's former names is determined to be
      read-restricted.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><command>mod_dav_svn</command>-modulen går gjennom en 
+     masse arbeid for å forsikre seg om at dataene som du har 
+     markert som <quote>uleselig</quote> ikke blir lekket ved en 
+     ulykke.
+     Dette betyr at den må passe nøye på alle stiene og filinnhold 
+     som blir returnert av kommandoer som <command>svn 
+     checkout</command> eller <command>svn update</command>.
+     Hvis disse kommandoene kommer over en sti som ikke er lesbar i 
+     følge en eller annen autorisasjonsregel, blir stien <!-- ¤ 
+     -->vanligvis totalt utelatt.
+     Når det gjelder <!-- ¤ -->tråling av historien og navneskifter 
+     – for eksempel å kjøre en kommando som <command>svn cat -r 
+     GAMMELREV foo.c</command> på en fil som skiftet navn for lenge 
+     siden – vil trålingen av navneskiftet ganske enkelt stoppe 
+     hvis et av objektets tidligere navn blir anslått til å være 
+     beskyttet mot lesing.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>All of this path-checking can sometimes be quite
      expensive, especially in the case of <command>svn
      log</command>. When retrieving a list revisions, the server
      looks at every changed path in each revision and checks it
      for readability. If an unreadable path is discovered, then
      it's omitted from the list of the revision's changed paths
-     (normally seen with the <option>--verbose</option> option),
+     (normally seen with the <option>-ﳢ-verbose</option> option),
      and the whole log message is suppressed. Needless to say,
      this can be time-consuming on revisions that affect a large
      number of files. This is the cost of security: even if you
@@ -3634,7 +4073,31 @@
      no idea what authorization modules have been installed, so
      all it can do is ask Apache to invoke whatever might be
      present.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Alle disse kontrollene av stier kan noen ganger være 
+     ganske dyrekjøpte, spesielt i tilfellet med <command>svn 
+     log</command>.
+     Når det hentes en liste med revisjoner, ser tjeneren på alle 
+     stier som har forandret seg i hver revisjon og sjekker om 
+     stien er leselig.
+     Hvis en uleselig sti blir funnet, utelates den fra listen med 
+     forandrede stier i revisjonen (som man vanligvis ser med 
+     <option>--verbose</option>-valget), og hele loggmeldingen blir 
+     utelatt.
+     Dette kan føre til at mye tid blir brukt på revisjoner som 
+     påvirker et stort antall filer.
+     Dette er prisen for sikkerhet:
+     Selv om du ikke har satt opp en modul som 
+     <command>mod_authz_svn</command> i det hele tatt, ber 
+     <command>mod_dav_svn</command>-modulen fortsatt Apache 
+     <command>httpd</command> om å kjøre autorisasjonssjekker på 
+     hver eneste sti.
+     <command>mod_dav_svn</command>-modulen har ingen formening om 
+     hvilke autorisasjonsmoduler som er installert, så alt den kan 
+     gjøre er å be Apache om å utføre alle som kan 
+     eksistere.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>On the other hand, there's also an escape-hatch of
      sorts, one which allows you to trade security features for
      speed. If you're not enforcing any sort of per-directory
@@ -3643,9 +4106,22 @@
      you can disable all of this path-checking. In your
      <filename>httpd.conf</filename> file, use the
      <literal>SVNPathAuthz</literal> directive:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>På den annen side finnes det en slags <!-- ¤ escape-hatch 
+     -->nødløsning for dette, en som lar deg bytte 
+     sikkerhetsfunksjonalitet mot hastighet.
+     Hvis du ikke gjennomfører noen form for katalogbasert 
+     autorisasjon (det vil si at <command>mod_authz_svn</command> 
+     eller en lignende modul ikke brukes) kan du slå av alt av 
+     stikontroller.
+     Bruk <literal>SVNPathAuthz</literal>-direktivet i 
+     <filename>httpd.conf</filename>-filen:</para>
 
     <example id="svn.serverconfig.httpd.authz.pathauthzoff.ex-1">
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <title>Disabling path checks altogether</title>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <title>Slå av alle filstikontroller</title>
      <programlisting>
 <Location /repos>
  DAV svn
@@ -3656,11 +4132,19 @@
      </programlisting>
     </example>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The <literal>SVNPathAuthz</literal> directive is <quote>on</quote> by
      default. When set <quote>off</quote>, all path-based
      authorization checking is disabled;
      <command>mod_dav_svn</command> stops invoking authorization
      checks on every path it discovers.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><literal>SVNPathAuthz</literal>-direktivet er 
+     <quote>on</quote> (aktivt) som standard.
+     Når det settes til <quote>off</quote>, slås all stibasert 
+     autorisasjonskontroll av; <command>mod_dav_svn</command> lar 
+     være å utføre autorisasjonssjekker på hver sti som den 
+     finner.</para>
 
    </sect3>
 More information about the svnbook-dev mailing list