[svnbook commit] r1559 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Thu Jul 21 12:50:09 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Thu Jul 21 12:50:08 2005
New Revision: 1559

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch06.xml
Log:
Norwegian svnbook: Translated three subsections.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 ch06.xml to 68%.

* src/nb/book/ch06.xml
 (svn.serverconfig.httpd.prereqs, svn.serverconfig.httpd.basic, 
  svn.serverconfig.httpd.authn): Translated.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Thu Jul 21 12:50:08 2005
@@ -35,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch06.xml (42%) -- sunny256
+   book/ch06.xml (68%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch06.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch06.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch06.xml	Thu Jul 21 12:50:08 2005
@@ -2032,8 +2032,12 @@
  <!-- ================================================================= -->
  <sect1 id="svn.serverconfig.httpd">
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <title>httpd, the Apache HTTP server</title>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <title>HTTP-tjeneren Apache (httpd)</title>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>The Apache HTTP Server is a <quote>heavy duty</quote>
    network server that Subversion can leverage. Via a custom
    module, <command>httpd</command> makes Subversion repositories
@@ -2054,7 +2058,30 @@
    While an Apache-Subversion server has more features than
    <command>svnserve</command>, it's also a bit more difficult
    to set up. With flexibility often comes more complexity.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>HTTP-tjeneren Apache er en nettverkstjener i tungvektsklassen 
+   som Subversion kan bruke.
+   Ved hjelp av en spesiallaget modul gjør <command>httpd</command> 
+   Subversiondepoter tilgjengelig for klienter via 
+   WebDAV/DeltaV-protokollen, som er en utvidelse av HTTP 1.1 (se 
+   <systemitem class="url">http://www.webdav.org</systemitem> for mer 
+   informasjon).
+   Denne protokollen tar HTTP-protokollen som vi finner over alt, 
+   kjernen av <!-- ¤ -->World Wide Web, og legger til muligheter for 
+   skriving – mer spesifikt, versjonert skriving.
+   Resultatet er et standardisert, robust system som går godt sammen 
+   med Apache 2.0-programvaren, støttet av et stort antall 
+   operativsystemer og tredjeparts programvare.
+   Og systemadministratorer trenger ikke å åpne enda en port på 
+   systemet.<footnote>
+    <para>Det er noe som de virkelig hater.</para>
+   </footnote>
+   En Apache/Subversion-tjener har større funksjonalitet enn 
+   <command>svnserve</command>, men er også vanskeligere å sette opp.
+   Med fleksibilitet kommer det ofte mer kompleksitet med på 
+   kjøpet.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Much of the following discussion includes references to
    Apache configuration directives. While some examples are given
    of the use of these directives, describing them in full is
@@ -2064,7 +2091,20 @@
    For example, a general reference for the configuration
    directives is located at <systemitem class="url">
    http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/directives.html</systemitem>.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Mye av den følgende diskusjonen inneholder referanser til 
+   konfigurasjonsdirektiver for Apache.
+   Selv om noen eksempler inneholder bruk av disse direktivene, er 
+   det å beskrive dem i full detalj utenfor det som dette kapittelet 
+   dekker.
+   Utviklerne bak Apache vedlikeholder fortreffelig dokumentasjon, 
+   offentlig tilgjengelig på hjemmesiden <systemitem 
+   class="url">http://httpd.apache.org</systemitem>.
+   En generell oversikt over konfigurasjonsdirektivene er for 
+   eksempel tilgjengelig på <systemitem 
+   class="url">http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/directives.html</systemitem>.</para>
   
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Also, as you make changes to your Apache setup, it is likely
    that somewhere along the way a mistake will be made. If you are
    not already familiar with Apache's logging subsystem, you should
@@ -2077,10 +2117,29 @@
    the contents of those files for information that might reveal
    the source of a problem that is not clearly noticeable
    otherwise.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>I tillegg, etter hvert som du gjør forandringer til 
+   Apacheoppsettet, kan det skje at en feil blir gjort på veien.
+   Hvis du ikke allerede kjenner til Apaches loggesystem, bør du bli 
+   kjent med det.
+   I <filename>httpd.conf</filename>-filen din er det direktiver som 
+   spesifiserer plasseringer på disken av aksess- og 
+   feilmeldingsloggene som genereres av Apache (henholdsvis 
+   direktivene <literal>CustomLog</literal> og 
+   <literal>ErrorLog</literal>).
+   Subversions mod_dav_svn bruker også Apaches logging av 
+   feilmeldinger.
+   Du kan alltids gå gjennom innholdet av disse filene etter 
+   informasjon som kan vise kilden til et problem som ellers ikke er 
+   lett å få øye på.</para>
   
   <sidebar>
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Why Apache 2?</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Hvorfor Apache 2?</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If you're a system administrator, it's very likely that
     you're already running the Apache web server and have some
     prior experience with it. At the time of writing, Apache 1.3
@@ -2092,25 +2151,61 @@
     are waiting for a 2.X port. Whatever the reason, many people
     begin to worry when they first discover that Subversion's
     Apache module is written specifically for the Apache 2 API.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Hvis du er en systemadministrator, er det ganske sannsynlig 
+    at du allerede kjører webtjeneren Apache og har noe tidligere 
+    erfaring med den.
+    Når dette skrives, er Apache 1.3 med god margin den mest 
+    populære versjonen av Apache.
+    Verden har vært ganske sen med å oppgradere til Apache 
+    2.X-serien av diverse grunner:
+    Noen folk frykter forandringer, spesielt det å forandre noe så 
+    kritisk som en webtjener.
+    Andre folk er avhenging av <!-- ¤ -->innpluggingsmoduler som 
+    bare virker mot Apache 1.3-<!-- ¤ API -->grensesnittet, og 
+    venter på en versjon for 2.X.
+    Hva grunnen enn er, begynner mange personer å bekymre seg når de 
+    oppdager at Subversions Apachemodul er skrevet spesifikt for 
+    grensesnittet for Apache 2.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The proper response to this problem is: don't worry about
     it. It's easy to run Apache 1.3 and Apache 2 side-by-side;
     simply install them to separate places, and use Apache 2 as a
     dedicated Subversion server that runs on a port other than 80.
     Clients can access the repository by placing the port number
     into the URL:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Svaret på dette problemet er:
+    Ikke noe å bekymre seg for.
+    Det er lett å kjøre Apache 1.3 og Apache 2 side ved side; bare 
+    installer dem på forskjellige plasser på disken, og bruk Apache 
+    2 som en dedisert Subversiontjener som bruker en annen port enn 
+    80.
+    Klienter kan aksessere depotet ved å plassere portnummeret i 
+    URLen:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn checkout http://host.example.com:7382/repos/project
 …
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn checkout http://tjener.example.com:7382/repos/prosjekt
+…
+</screen>
   </sidebar>
 
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.serverconfig.httpd.prereqs">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Prerequisites</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Systemkrav</title>
    
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>To network your repository over HTTP, you basically need
     four components, available in two packages. You'll need
     Apache <command>httpd</command> 2.0, the
@@ -2119,23 +2214,45 @@
     filesystem provider module distributed with Subversion.
     Once you have all of those components, the process of
     networking your repository is as simple as:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>For å få depotet ditt på nettverk over HTTP, trenger du 
+    hovedsaklig fire komponenter, tilgjengelig i to pakker.
+    Du trenger Apache <command>httpd</command> 2.0, DAV-modulen 
+    <command>mod_dav</command> som følger med Apache, Subversion og 
+    filsystemmodulen <command>mod_dav_svn</command> som kommer 
+    sammen med Subversion.
+    Når du har alle disse komponentene er prosessen å få depotet på 
+    nett så enkel som å:</para>
    
    <itemizedlist>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>getting httpd 2.0 up and running with the mod_dav
       module,</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>få httpd 2.0 opp og kjøre med mod_dav-modulen,</para>
     </listitem>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>installing the mod_dav_svn plugin to mod_dav, which
       uses Subversion's libraries to access the repository,
       and</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>installere programtillegget mod_dav_svn til mod_dav, som 
+      bruker Subversions biblioteker til å aksessere depotet, 
+      og</para>
     </listitem>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>configuring your <filename>httpd.conf</filename>
       file to export (or expose) the repository.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>konfigurere <filename>httpd.conf</filename>-filen din 
+      til å eksportere (eller vise) depotet.</para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
    
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>You can accomplish the first two items either by
     compiling <command>httpd</command> and Subversion from
     source code, or by installing pre-built binary packages of
@@ -2144,13 +2261,26 @@
     as well as how to compile and configure Apache itself for
     this purpose, see the <filename>INSTALL</filename> file in
     the top level of the Subversion source code tree.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Du kan sette opp de første to elementene enten ved å 
+    kompilere <command>httpd</command> og Subversion fra kildekode 
+    eller ved å installere ferdigbygde pakker med dem på systemet.
+    For den mest oppdaterte informasjonen om hvordan du kompilerer 
+    Subversion for bruk sammen med Apache HTTP-tjeneren og hvordan 
+    kompilere og sette opp selve Apache for dette, se 
+    <filename>INSTALL</filename>-filen på toppnivået av 
+    kildekodetreet til Subversion.</para>
    
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.serverconfig.httpd.basic">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Basic Apache Configuration</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Grunnleggende oppsett av Apache</title>
    
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Once you have all the necessary components installed on
     your system, all that remains is the configuration of Apache
     via its <filename>httpd.conf</filename> file. Instruct Apache
@@ -2165,16 +2295,40 @@
     <literal>LoadModule</literal> directive has a simple syntax,
     mapping a named module to the location of a shared library on
     disk:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Når du har alle de nødvendige komponentene installert på 
+    systemet ditt, er alt som gjenstår å konfigurere Apache ved 
+    hjelp av <filename>httpd.conf</filename>-filen.
+    Få Apache til å laste mod_dav_svn-modulen ved å bruke 
+    <literal>LoadModule</literal>-direktivet.
+    Dette direktivet må komme foran alle andre Subversion-relaterte 
+    elementer.
+    Hvis Apache ble installert med standard filplasseringer, er 
+    <command>mod_dav_svn</command>-modulen plassert i 
+    <filename>modules</filename>-katalogen der Apache er installert 
+    (ofte <filename>/usr/local/apache2</filename>).
+    <literal>LoadModule</literal>-direktivet har en enkel syntaks 
+    som <!-- ¤ mapping --> kobler en navngitt modul til plasseringen 
+    av et delt bibliotek på disken:</para>
   
     <screen>
 LoadModule dav_svn_module   modules/mod_dav_svn.so
 </screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Note that if <command>mod_dav</command> was compiled as a
     shared object (instead of statically linked directly to the
     <command>httpd</command> binary), you'll need a similar
     <literal>LoadModule</literal> statement for it, too. Be sure
     that it comes before the <command>mod_dav_svn</command> line:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Legg merke til at hvis <command>mod_dav</command> ble 
+    kompilert som et delt objekt (istedenfor å bli statisk linket 
+    direkte til binærfilen <command>httpd</command>) vil du også 
+    trenge en tilsvarende <literal>LoadModule</literal>-linje for 
+    dette.
+    Pass på at den kommer før 
+    <command>mod_dav_svn</command>-linjen:</para>
 
     <screen>
 LoadModule dav_module     modules/mod_dav.so
@@ -2182,6 +2336,7 @@
 </screen>
 
   
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>At a later location in your configuration file, you now
     need to tell Apache where you keep your Subversion repository
     (or repositories). The <literal>Location</literal> directive
@@ -2200,14 +2355,44 @@
     repository is located at
     <filename>/absolute/path/to/repository</filename> using the
     following <filename>httpd.conf</filename> syntax:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <!-- ¤ Dette avsnittet kan med fordel finleses litt sånn 
+   etterhvert. -->
+   <para>På en senere plassering i konfigurasjonsfilen må du fortelle 
+    Apache hvor du har lagt Subversiondepotet (eller depotene).
+    <literal>Location</literal>-direktivet har en XML-lignende 
+    notasjon som starter med et åpningselement og slutter med et 
+    sluttelement med diverse andre konfigurasjonsdirektiver i 
+    midten.
+    Formålet med <literal>Location</literal>-direktivet er å 
+    instruere Apache til å gjøre noe spesielt når den behandler 
+    forespørsler som går til en gitt URL eller et av dens barn.
+    I tilfellet med Subversion vil du at Apache gir støtte for URLer 
+    som peker til en versjonert ressurs i DAV-laget.
+    Du kan instruere Apache til å delegere håndteringen av alle 
+    URLer der en del av stien (den delen av URLen som kommer etter 
+    tjenernavnet og det valgfrie portnummeret) som begynner med 
+    <filename>/repos/</filename> til en DAV-tjeneste som har depotet 
+    plassert som <filename>/absolutt/sti/til/depotet</filename> ved 
+    å bruke den følgende 
+    <filename>httpd.conf</filename>-syntaksen:</para>
         
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /repos>
  DAV svn
  SVNPath /absolute/path/to/repository
 </Location>
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+<Location /repos>
+ DAV svn
+ SVNPath /absolutt/sti/til/depotet
+</Location>
+</screen>
       
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>If you plan to support multiple Subversion repositories
     that will reside in the same parent directory on your local
     disk, you can use an alternative directive, the
@@ -2221,7 +2406,24 @@
     class="url">http://my.server.com/svn/repos2</systemitem>, and
     so on, you could use the <filename>httpd.conf</filename>
     configuration syntax in the following example:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Hvis du planlegger å ha flere Subversiondepoter som vil 
+    ligge i den samme foreldrekatalogen på en lokal disk, kan du 
+    bruke et alternativt direktiv, 
+    <literal>SVNParentPath</literal>-direktivet, for å indikere 
+    denne felles foreldrekatalogen.
+    Hvis du for eksempel vet at du vil opprette flere 
+    Subversiondepoter i katalogen 
+    <filename>/usr/local/svn</filename> som vil bli aksessert vie 
+    URLer som <systemitem 
+    class="url">http://min.tjener.com/svn/depot1</systemitem>, 
+    <systemitem 
+    class="url">http://min.tjener.com/svn/depot2</systemitem> og så 
+    videre, kan du bruke 
+    <filename>httpd.conf</filename>-konfigurasjonssyntaksen i det 
+    følgende eksempelet:</para>
        
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
  DAV svn
@@ -2230,7 +2432,17 @@
  SVNParentPath /usr/local/svn
 </Location>
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+<Location /svn>
+ DAV svn
+
+ # alle "/svn/foo"-URLer vil kobles til katalogen /usr/local/svn/foo
+ SVNParentPath /usr/local/svn
+</Location>
+</screen>
       
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Using the previous syntax, Apache will delegate the
     handling of all URLs whose path portions begin with
     <filename>/svn/</filename> to the Subversion DAV provider,
@@ -2241,7 +2453,19 @@
     <literal>SVNPath</literal> directive, you don't have to
     restart Apache in order to create and network new
     repositories.</para>   
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Ved å bruke den foregående syntaksen vil Apache delegere 
+    håndteringen av alle URLer der stien begynner med 
+    <filename>/svn/</filename> til DAV-tjenesten for Subversion som 
+    deretter vil gå ut i fra at alle elementer i katalogen 
+    spesifisert med <literal>SVNParentPath</literal>-direktivet 
+    faktisk er Subversiondepoter.
+    Dette er en spesielt lettvint syntaks fordi i motsetning til 
+    bruken av <literal>SVNPath</literal>-direktivet trenger du ikke 
+    å starte Apache på nytt for å opprette nye depoter og få dem på 
+    nett.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Be sure that when you define your new
     <literal>Location</literal>, it doesn't overlap with other
     exported Locations. For example, if your main
@@ -2254,10 +2478,27 @@
     <command>mod_dav_svn</command> to return
     <filename>foo.c</filename> from the Subversion
     repository.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Pass på at den nye <literal>Location</literal>-defineringen 
+    ikke overlapper med andre eksporterte plasseringer.
+    For eksempel, hvis hovedplasseringen av 
+    <literal>DocumentRoot</literal> er <filename>/www</filename>, 
+    ikke eksporter et Subversiondepot med <literal><Location 
+    /www/repos></literal>.
+    Hvis en forespørsel kommer for URIen 
+    <filename>/www/repos/foo.c</filename>, vet ikke Apache om den 
+    skal se etter filen <filename>repos/foo.c</filename> i 
+    <literal>DocumentRoot</literal> eller om den skal delegere 
+    jobben til <command>mod_dav_svn</command> for å returnere 
+    <filename>foo.c</filename> fra Subversiondepotet.</para>
 
    <sidebar>
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Server Names and the COPY Request</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Tjenernavn og COPY-forespørselen</title>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Subversion makes use of the <literal>COPY</literal>
      request type to perform server-side copies of files and
      directories. As part of the sanity checking done by the
@@ -2267,19 +2508,41 @@
      the name you use as the hostname of your server. Generally,
      you can use the <literal>ServerName</literal> directive in
      <filename>httpd.conf</filename> to accomplish this.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Subversion gjør bruk av 
+     <literal>COPY</literal>-forespørselstypen for å utføre 
+     kopiering av filer og kataloger på tjenersiden.
+     Som en del av de <!-- ¤ sanity checking -->interne kontrollene 
+     gjort av Apachemoduler, blir det forventet at kilden til 
+     kopien ligger på den samme maskinen som målet til kopien.
+     For å tilfredsstille dette kravet, kan det hende at du må 
+     fortelle mod_dav navnet som du bruker som tjenernavn på 
+     tjeneren.
+     Vanligvis kan du bruke 
+     <literal>ServerName</literal>-direktivet i 
+     <filename>httpd.conf</filename> for å få dette til.</para>
     
     <screen>
 ServerName svn.example.com
 </screen>
       
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>If you are using Apache's virtual hosting support via
      the <literal>NameVirtualHost</literal> directive, you may
      need to use the <literal>ServerAlias</literal> directive to
      specify additional names that your server is known by.
      Again, refer to the Apache documentation for full
      details.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Hvis du bruker Apaches virtuelle tjenerstøtte med 
+     <literal>NameVirtualHost</literal>-direktivet, kan det hende 
+     at du må bruke <literal>ServerAlias</literal>-direktivet for å 
+     spesifisere flere navn som tjeneren din er kjent som.
+     Les i dokumentasjonen for Apache for fullstendige detaljer om 
+     dette.</para>
    </sidebar>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>At this stage, you should strongly consider the question
     of permissions. If you've been running Apache for some time
     now as your regular web server, you probably already have a
@@ -2290,7 +2553,21 @@
     Apache, when used as a Subversion server, will also need the
     correct permissions to read and write to your Subversion
     repository. (See <xref linkend="svn.serverconfig.svnserve.invoking.sb-1"/>.)</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>På dette steget bør du sterkt vurdere spørsmålet angående 
+    rettigheter.
+    Hvis du har kjørt Apache en stund som din vanlige webtjener, har 
+    du sannsynligvis en samling med innhold – hjemmesider, skript og 
+    lignende.
+    Disse elementene er allerede blitt satt opp med et sett 
+    rettigheter som gjør at de fungerer med Apache, eller rettere 
+    sagt, som gjør at Apache virker med disse filene.
+    Når Apache brukes som en Subversiontjener vil den også trenge de 
+    riktige rettighetene for å lese og skrive til Subversiondepotet.
+    (Se <xref 
+    linkend="svn.serverconfig.svnserve.invoking.sb-1"/>.)</para>
   
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>You will need to determine a permission system setup that
     satisfies Subversion's requirements without messing up any
     previously existing web page or script installations. This
@@ -2306,15 +2583,38 @@
     aware that permission-related problems are perhaps the most
     common oversight when configuring a Subversion repository for
     use with Apache.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Du må finne fram til et oppsett for rettighetssystemet som 
+    tilfredsstiller Subversions krav uten å rote til noen av de 
+    nettsidene eller skriptene som er installert fra før.
+    Dette kan bety å forandre rettighetene på Subversiondepotet til 
+    å samsvare med de som brukes av andre ting som Apache håndterer 
+    for deg, eller det kan innebære å bruke direktivene 
+    <literal>User</literal> og <literal>Group</literal> i 
+    <filename>httpd.conf</filename> for å spesifisere at Apache må 
+    kjøre som den brukeren og gruppen som eier Subversiondepotet.
+    Det er ingen enkelt universalløsning for å sette opp 
+    rettighetene, og hver administrator vil ha forskjellige grunner 
+    for å gjøre ting på en spesiell måte.
+    Bare husk at rettighetsrelaterte problemer kanskje er det som 
+    oftest blir oversett når et Subversiondepot settes opp for bruk 
+    med Apache.</para>
 
   </sect2>
 
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.serverconfig.httpd.authn">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Authentication Options</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Autentiseringsvalg</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>At this point, if you configured
     <filename>httpd.conf</filename> to contain something like</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>På dette punktet, hvis du satte opp 
+    <filename>httpd.conf</filename> til å inneholde noe som</para>
 
    <screen>
 <Location /svn>
@@ -2323,32 +2623,58 @@
 </Location>
 </screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>...then your repository is <quote>anonymously</quote>
     accessible to the world. Until you configure some
     authentication and authorization policies, the Subversion
     repositories you make available via the
     <literal>Location</literal> directive will be generally
     accessible to everyone. In other words,</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>…er depotet ditt <quote>anonymt</quote> tilgjengelig for 
+    hele verden.
+    Inntil du setter opp regler for autentisering og autorisasjon, 
+    vil Subversiondepotene som du gjør tilgjengelig via 
+    <literal>Location</literal>-direktivet generelt være 
+    tilgjengelig for alle.
+    Med andre ord,</para>
    
    <itemizedlist>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>anyone can use their Subversion client to checkout a
       working copy of a repository URL (or any of its
       subdirectories),</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>alle kan bruke Subversionklienten sin til å hente ut e 
+      arbeidskopi av en URL i depotet (eller enhver underkatalog 
+      under det),</para>
     </listitem>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>anyone can interactively browse the repository's
       latest revision simply by pointing their web browser to
       the repository URL, and</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>alle kan interaktivt bla igjennom depotets seneste 
+      revisjon ved å bare gå til depot-URLen med nettleseren, 
+      og</para>
     </listitem>
     <listitem>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <para>anyone can commit to the repository.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>alle kan foreta innlegginger i depotet.</para>
     </listitem>
    </itemizedlist>
 
    <sect3 id="svn.serverconfig.httpd.authn.basic">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>Basic HTTP Authentication</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Enkel HTTP-autentisering</title>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>The easiest way to authenticate a client is via the
      HTTP Basic authentication mechanism, which simply uses a
      username and password to verify that a user is who she says
@@ -2358,7 +2684,19 @@
      your Subversion repository. Let's grant commit access to
      Sally and Harry. First, we need to add them to the password
      file.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Den enkleste måten å autentisere en klient er via den 
+     grunnleggende HTTP-autentiseringsmekanismen som rett og slett 
+     bruker et brukernavn og passord for å kontrollere at en bruker 
+     er den som hun sier at hun er.
+     Apache har et program kalt <command>htpasswd</command> for å 
+     vedlikeholde listen med akseptable brukernavn og passord for 
+     de som du vil gi spesialtilgang til Subversiondepotet ditt.
+     La oss gi Sally og Harry tilgang til å legge inn forandringer 
+     i depotet.
+     Først må vi legge dem til passordfilen.</para>
   
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 $ ### First time: use -c to create the file
 $ ### Use -m to use MD5 encryption of the password, which is more secure
@@ -2372,7 +2710,22 @@
 Adding password for user sally
 $
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+$ ### Første gang: Bruk -c for å opprette filen
+$ ### Bruk -m for å bruke MD5-kryptering av passordet, noe som er sikrere
+$ htpasswd -cm /etc/svn-passord-fil harry
+New password: ***** 
+Re-type new password: *****
+Adding password for user harry
+$ htpasswd -m /etc/svn-passord-fil sally
+New password: *******
+Re-type new password: *******
+Adding password for user sally
+$
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Next, you need to add some more
      <filename>httpd.conf</filename> directives inside your
      <literal>Location</literal> block to tell Apache what to do
@@ -2387,11 +2740,34 @@
      use the <literal>AuthUserFile</literal> directive to specify
      the location of the password file you created using
      <command>htpasswd</command>.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Det neste som du må gjøre er å legge til noen flere 
+     <filename>httpd.conf</filename>-direktiver inne i 
+     <literal>Location</literal>-blokken for å fortelle Apache hva 
+     den skal gjøre med den nye passordfilen.
+     <literal>AuthType</literal>-direktivet spesifiserer hvilken 
+     type autentiseringssystem som skal brukes.
+     I dette tilfellet vil vi spesifisere 
+     <literal>Basic</literal>-autentiseringssystemet.
+     <literal>AuthName</literal> er et vilkårlig navn som du angir 
+     for autentiseringsområdet.
+     De fleste nettleserne vil vise dette navnet i et 
+     oppsprettsvindu når nettleseren spør brukeren etter navn og 
+     passord.
+     Til sist, bruk <literal>AuthUserFile</literal>-direktivet for 
+     å angi plasseringen til passordfilen som du opprettet ved å 
+     bruke <command>htpasswd</command>.</para>
   
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>After adding these three directives, your
      <literal><Location></literal> block should look
      something like this:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Etter at du har lagt til disse tre direktivene, skal 
+     <literal><Location></literal>-blokken din se ut omtrent 
+     som dette:</para>
   
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
  DAV svn
@@ -2401,7 +2777,18 @@
  AuthUserFile /etc/svn-auth-file
 </Location>
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+<Location /svn>
+ DAV svn
+ SVNParentPath /usr/local/svn
+ AuthType Basic
+ AuthName "Subversiondepot"
+ AuthUserFile /etc/svn-passord-fil
+</Location>
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>This <literal><Location></literal> block is not
      yet complete, and will not do anything useful. It's merely
      telling Apache that whenever authorization is required,
@@ -2414,7 +2801,23 @@
      all requests. Adding <literal>Require valid-user</literal>
      tells Apache that all requests require an authenticated
      user:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Denne <literal><Location></literal>-blokken er ikke 
+     komplett enda, og vil ikke gjøre noe nyttig.
+     Den forteller bare Apache at hver gang det kreves autorisasjon 
+     skal Apache hente et brukernavn og passord fra 
+     Subversionklienten.
+     Det som mangler her er direktiver som forteller Apache 
+     <emphasis>hvilke</emphasis> typer klientforespørsler som 
+     krever autorisasjon.
+     Der autorisasjon kreves, vil Apache også forlange 
+     autentisering.
+     Den enkleste tingen er å beskytte alle forespørsler.
+     Ved å legge til <literal>Require valid-user</literal> 
+     forteller vi Apache at alle forespørsler må komme fra en 
+     autentisert bruker:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 <Location /svn>
  DAV svn
@@ -2425,12 +2828,30 @@
  Require valid-user
 </Location>
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+<Location /svn>
+ DAV svn
+ SVNParentPath /usr/local/svn
+ AuthType Basic
+ AuthName "Subversiondepot"
+ AuthUserFile /etc/svn-passord-fil
+ Require valid-user
+</Location>
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Be sure to read the next section (<xref
      linkend="svn.serverconfig.httpd.authz"/>) for more detail on the
      <literal>Require</literal> directive and other ways to set
      authorization policies.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Pass på å lese den neste seksjonen (<xref 
+     linkend="svn.serverconfig.httpd.authz"/>) for flere detaljer 
+     om <literal>Require</literal>-direktivet og andre måter å 
+     sette opp autorisasjonsregler på.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>One word of warning: HTTP Basic Auth passwords pass in
      very nearly plain-text over the network, and thus are
      extremely insecure. If you're worried about password
@@ -2448,20 +2869,51 @@
      </footnote>
      Consult Apache's documentation (and OpenSSL documentation)
      about how to do that.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>En advarsel:
+     <!-- ¤ --><quote>HTTP Basic Auth</quote>-passord blir sendt 
+     omtrent i klartekst over nettverket, og er derfor ekstremt 
+     usikkert.
+     Hvis du er bekymret for passordsniffing, er det best å bruke 
+     en form for SSL-kryptering, så klienter autentiserer via 
+     <literal>https://</literal> istedenfor 
+     <literal>http://</literal>; som et <!-- ¤ -->minimum kan du 
+     sette opp Apache til å bruke et selvsignert 
+     sertifikat.<footnote>
+      <para>Selv om selvsignerte tjenersertifikater også er 
+       sårbare for <quote>mann-i-midten</quote>-angrep, vil et 
+       slikt angrep for en vanlig observatør være mye 
+       vanskeligere å få til, sammenlignet med å sniffe 
+       ubeskyttede passord</para>
+     </footnote>
+     Konsulter Apaches dokumentasjon (og dokmentasjon om OpenSSL) 
+     om hvordan det gjøres.</para>
 
    </sect3>
 
 
    <sect3 id="svn.serverconfig.httpd.authn.sslcerts">
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <title>SSL Certificate Management</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Håndtering av SSL-sertifikater</title>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Businesses that need to expose their repositories for access
      outside the company firewall should be conscious of the
      possibility that unauthorized parties could be
      <quote>sniffing</quote> their network traffic. SSL makes
      that kind of unwanted attention less likely to result in
      sensitive data leaks.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Forretninger som har behov for å utsette depotene for 
+     tilgang fra utsiden av firmabrannveggen bør være bevisst på 
+     muligheten for at uautoriserte parter kan 
+     <quote>sniffe</quote> nettverkstrafikken deres.
+     SSL minsker sjansen for at denne formen for uønsket 
+     oppmerksomhet resulterer i sensitive datalekkasjer.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>If a Subversion client is compiled to use OpenSSL, then
      it gains the ability to speak to an Apache server via
      <literal>https://</literal> URLs. The Neon library used by
@@ -2470,7 +2922,18 @@
      challenged. When the client and server have exchanged SSL
      certificates and successfully authenticated one another, all
      further communication is encrypted via a session key.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Hvis en Subversionklient er kompilert for å kunne bruke 
+     OpenSSL, gir det muligheten til å snakke til en Apachetjener 
+     via <literal>http://</literal>-URLer.
+     Neon-biblioteket som brukes av Subversionklienten er ikke bare 
+     i stand til å kontrollere tjenersertifikater, men kan også 
+     oppgi klientsertifikater når den blir spurt om det.
+     Når klienten og tjeneren har vekslet SSL-sertifikater og klart 
+     å autentisere hverandre, vil all videre kommunikasjon bli 
+     kryptert med en sesjonsnøkkel.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>It's beyond the scope of this book to describe how to
      generate client and server certificates, and how to
      configure Apache to use them. Many other books, including
@@ -2478,16 +2941,40 @@
      <emphasis>can</emphasis> be covered here is how to manage
      server and client certificates from an ordinary Subversion
      client.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Det er utenfor temaet for denne boken å beskrive hvordan 
+     man lager klient- og tjenersertifikater, og hvordan Apache 
+     settes opp for å bruke dem.
+     Mange andre bøker, inkludert Apaches egen dokumentasjon, 
+     beskriver denne oppgaven.
+     Men det som <emphasis>kan</emphasis> bli dekket her er hvordan 
+     man vedlikeholder tjener- og klientsertifikater <!-- ¤ Kanskje 
+     det blir bedre med «for» her? -->fra en vanlig 
+     Subversionklient.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>When speaking to Apache via <literal>https://</literal>,
      a Subversion client can receive two different types of
      information:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Mens det snakkes med Apache via 
+     <literal>https://</literal> kan en Subversionklient motta to 
+     typer informasjon:</para>
 
     <itemizedlist>
+     <!-- @ENGLISH {{{
      <listitem><para>a server certificate</para></listitem>
      <listitem><para>a demand for a client certificate</para></listitem>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <listitem>
+      <para>et tjenersertifikat</para>
+     </listitem>
+     <listitem>
+      <para>krav om et klientsertifikat</para>
+     </listitem>
     </itemizedlist>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>If the client receives a server certificate, it needs to
      verify that it trusts the certificate: is the server really
      who it claims to be? The OpenSSL library does this by
@@ -2498,7 +2985,24 @@
      hostname mismatch), the Subversion command-line client will
      ask you whether you want to trust the server certificate
      anyway:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Hvis klienten mottar et tjenersertifikat, må den sjekke at 
+     den stoler på sertifikatet – er tjeneren virkelig den som den 
+     påstår at den er?
+     OpenSSL-biblioteket gjør dette ved å undersøke <!-- ¤ Ah, fint 
+     ord. Eller har man ikke lov å si det? -->signatøren av 
+     tjenersertifikatet eller 
+     <firstterm>godkjenningsinstansen</firstterm> – 
+     <foreignphrase>certifying authority</foreignphrase> (CA).
+     Hvis OpenSSL ikke er i stand til å automatisk stole på <!-- ¤ 
+     Eller er det bedre å bruke CA her? -->godkjenningsinstansen, 
+     eller hvis et annet problem oppstår (som et utgått sertifikat 
+     eller at tjenernavnet ikke stemmer), vil <!-- ¤ Dæsken for et 
+     ord. Bør det deles opp? -->Subversionkommandolinjeklienten vil 
+     spørre deg om du vil stole på tjenersertifikatet 
+     uansett:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 $ svn list https://host.example.com/repos/project
 
@@ -2513,7 +3017,23 @@
 
 (R)eject, accept (t)emporarily or accept (p)ermanently?
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <!-- ¤ --><screen>
+$ svn list https://tjener.example.com/repos/prosjekt
 
+Error validating server certificate for 'https://tjener.example.com:443':
+ - The certificate is not issued by a trusted authority. Use the
+  fingerprint to validate the certificate manually!
+Certificate information:
+ - Hostname: tjener.example.com
+ - Valid: from Jan 30 19:23:56 2004 GMT until Jan 30 19:23:56 2006 GMT
+ - Issuer: CA, example.com, Sometown, California, US
+ - Fingerprint: 7d:e1:a9:34:33:39:ba:6a:e9:a5:c4:22:98:7b:76:5c:92:a0:9c:7b
+
+(R)eject, accept (t)emporarily or accept (p)ermanently?
+</screen>
+
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>This dialogue should look familiar; it's essentially the
      same question you've probably seen coming from your web
      browser (which is just another HTTP client like Subversion!).
@@ -2524,26 +3044,63 @@
      linkend="svn.serverconfig.netmodel.credcache"/>.) If cached, Subversion will
      automatically remember to trust this certificate in future
      negotiations.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Denne dialogen skulle se kjent ut, det er hovedsaklig det 
+     samme spørsmålet som du har sett i nettleseren din (som jo 
+     bare er en annen HTTP-klient lik Subversion!).
+     Hvis du velger det (p)ermanente valget, vil tjenersertifikatet 
+     bli lagret i ditt private <filename>auth/</filename>-område 
+     som brukes under kjøring på omtrent den samme måten som 
+     brukernavnet og passordet ditt blir lagret (se <xref 
+     linkend="svn.serverconfig.netmodel.credcache"/>).
+     Hvis det blir lagret, vil Subversion automatisk huske dette 
+     sertifikatet i framtidige <!-- ¤ -->forhandlinger.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Your run-time <filename>servers</filename> file also gives
      you the ability to make your Subversion client automatically
      trust specific CAs, either globally or on a per-host basis.
      Simply set the <literal>ssl-authority-files</literal>
      variable to a semicolon-separated list of PEM-encoded CA
      certificates:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><filename>servers</filename>-filen som brukes under 
+     kjøring gir deg også muligheten til å la Subversionklienten 
+     automatisk stole på spesifikke <!-- ¤ Eller bruke CA? 
+     -->godkjenningsinstanser, enten globalt eller på en <!-- ¤ 
+     --><quote>per tjener</quote>-basis.
+     Sett ganske enkelt variabelen 
+     <literal>ssl-authority-files</literal> til en 
+     semikolonseparert liste med PEM-kodede sertifikater:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 [global]
 ssl-authority-files = /path/to/CAcert1.pem;/path/to/CAcert2.pem
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+[global]
+ssl-authority-files = /sti/til/CAcert1.pem;/sti/til/CAcert2.pem
+</screen>
     
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Many OpenSSL installations also have a pre-defined set
      of <quote>default</quote> CAs that are nearly universally
      trusted. To make the Subversion client automatically trust
      these standard authorities, set the
      <literal>ssl-trust-default-ca</literal> variable to
      <literal>true</literal>.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Mange OpenSSL-installasjoner har også et forhåndsdefinert 
+     sett av <quote>standardiserte</quote> godkjenningsinstanser 
+     som det stoles omtrent universelt på.
+     Får å få Subversionklienten til å automatisk stole på disse 
+     standardautoritetene, sett variabelen 
+     <literal>ssl-trust-default-ca</literal> til 
+     <literal>true</literal>.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>When talking to Apache, a Subversion client might also
      receive a challenge for a client certificate. Apache is
      asking the client to identify itself: is the client really
@@ -2554,7 +3111,21 @@
      When Subversion receives this challenge, it will ask you for
      both a path to the certificate and the password which
      protects it:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Mens den snakker med Apache, kan en Subversionklient også 
+     motta et krav om et klientsertifikat.
+     Apache spør klienten om å identifisere seg selv:
+     Er klienten virkelig den som den sier at den er?
+     Hvis alt går riktig for seg, sender Subversionklienten tilbake 
+     et privat sertifikat signert av en godkjenningsinstans som 
+     Apache stoler på.
+     Et klientsertifikat blir vanligvis lagret på disken i et 
+     kryptert format, beskyttet av et lokalt passord.
+     Når Subversion mottar denne utfordringen, vil den spørre deg 
+     etter både en sti til sertifikatet og passordet som beskytter 
+     det:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 $ svn list https://host.example.com/repos/project
 
@@ -2563,7 +3134,17 @@
 Passphrase for '/path/to/my/cert.p12': ********
 …
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+$ svn list https://tjener.example.com/repos/prosjekt
 
+Authentication realm: https://tjener.example.com:443
+Client certificate filename: /sti/til/mitt/cert.p12
+Passphrase for '/sti/til/mitt/cert.p12': ********
+…
+</screen>
+
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Notice that the client certificate is a
      <quote>p12</quote> file. To use a client certificate with
      Subversion, it must be in PKCS#12 format, which is a
@@ -2571,12 +3152,29 @@
      import and export certificates in that format.  Another
      option is to use the OpenSSL command-line tools to convert
      existing certificates into PKCS#12.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Legg merke til at klientsertifikatet er en 
+     <quote>p12</quote>-fil.
+     For å bruke et klientsertifikat med Subversion, må det være i 
+     PKCS#12-format som er en portabel standard.
+     De fleste nettlesere klarer allerede å importere og eksportere 
+     sertifikater i dette formatet.
+     En annen mulighet er å bruke kommandolinjeverktøyene i OpenSSL 
+     for å konvertere eksisterende sertifikater til PKCS#12.</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Again, the runtime <filename>servers</filename> file
      allows you to automate this challenge on a per-host basis.
      Either or both pieces of information can be described in
      runtime variables:</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para><filename>servers</filename>-filen som brukes under 
+     kjøring lar deg automatisere denne <!-- ¤ -->utfordringen på 
+     en per-tjener-basis.
+     <!-- ¤ Either -->En av eller begge delene informasjon kan bli 
+     beskrevet med kjørevariabler:</para>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <screen>
 [groups]
 examplehost = host.example.com
@@ -2585,7 +3183,17 @@
 ssl-client-cert-file = /path/to/my/cert.p12
 ssl-client-cert-password = somepassword
 </screen>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <screen>
+[groups]
+examplehost = tjener.example.com
+
+[examplehost]
+ssl-client-cert-file = /sti/til/mitt/cert.p12
+ssl-client-cert-password = etellerannetpassord
+</screen>
 
+    <!-- @ENGLISH {{{
     <para>Once you've set the
      <literal>ssl-client-cert-file</literal> and
      <literal>ssl-client-cert-password</literal> variables, the
@@ -2597,6 +3205,16 @@
        <filename>servers</filename> file.</para>
      </footnote>
     </para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Når du har satt variablene 
+     <literal>ssl-client-cert-file</literal> og 
+     <literal>ssl-client-cert-password</literal>, kan 
+     Subversionklienten automatisk svare på en 
+     klientsertifikatutfordring uten å spørre deg.<footnote>
+      <para>Mer sikkerhetsbevisste folk vil kanskje ikke lagre 
+       klientsertifikatpassordet i kjørefilen 
+       <filename>servers</filename>.</para>
+     </footnote></para>
 
    </sect3>
 More information about the svnbook-dev mailing list