[svnbook commit] r1541 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Tue Jul 12 14:47:35 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Tue Jul 12 14:47:34 2005
New Revision: 1541

Modified:
  trunk/src/nb/LAST_UPDATED
  trunk/src/nb/book/ch02.xml
  trunk/src/nb/book/ch07.xml
  trunk/src/nb/book/ch09.xml
Log:
Sync the Norwegian svnbook against the English version, r1532:1540.

* src/nb/LAST_UPDATED
 Updated by make sync.

* src/nb/book/ch02.xml
 Updated r1539.

* src/nb/book/ch07.xml
 Updated r1540.

* src/nb/book/ch09.xml
 Updated r1536, r1537.


Modified: trunk/src/nb/LAST_UPDATED
==============================================================================
--- trunk/src/nb/LAST_UPDATED	(original)
+++ trunk/src/nb/LAST_UPDATED	Tue Jul 12 14:47:34 2005
@@ -1 +1 @@
-1532
+1540

Modified: trunk/src/nb/book/ch02.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch02.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch02.xml	Tue Jul 12 14:47:34 2005
@@ -1348,105 +1348,281 @@
   <!-- =============================================================== -->
   <sect2 id="svn.basic.in-action.mixedrevs">
    <!-- @ENGLISH {{{
-   <title>The Limitations of Mixed Revisions</title>
+   <title>Mixed Revision Working Copies</title>
    @ENGLISH }}} -->
-   <title>Begrensningene i blandede revisjoner</title>
+   <title>Arbeidskopier med blandede revisjonsnumre</title>
 
    <!-- @ENGLISH {{{
    <para>As a general principle, Subversion tries to be as flexible
     as possible. One special kind of flexibility is the ability
-    to have a working copy containing mixed revision
-    numbers.</para>
+    to have a working copy containing files and directories with a
+    mix of different working revision numbers. Unfortunately,
+    this flexibility tends to confuse a number of new users. If
+    the earlier example showing mixed revisions perplexed you,
+    here's a primer on both why the feature exists and how to make
+    use of it.</para>
    @ENGLISH }}} -->
    <para>Som et generelt prinsipp prøver Subversion å være så 
     fleksibel som mulig.
-    En spesiell type av fleksibilitet er muligheten til å ha en 
-    arbeidskopi som inneholder blandede revisjonsnumre.</para>
+    En spesiell type fleksibilitet er muligheten til å ha en 
+    arbeidskopi som inneholder filer og kataloger med en blanding av 
+    forskjellige arbeidsrevisjonsnumre.
+    Uheldigvis har denne fleksibiliteten en tendens til å forvirre 
+    en del nye brukere.
+    Hvis det tidligere eksempelet som viser blandede revisjoner gjør 
+    deg litt perpleks, her kommer en forklaring på hvorfor denne 
+    funksjonaliteten finnes og hvordan du gjør bruk av den.</para>
 
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>At first, it may not be entirely clear why this sort of
-    flexibility is considered a feature, and not a liability.
-    After completing a commit to the repository, the freshly
-    committed files and directories are at a more recent working
-    revision than the rest of the working copy. It looks like a
-    bit of a mess. As demonstrated earlier, the working copy can
-    always be brought to a single working revision by running
-    <command>svn update</command>. Why would someone
-    <emphasis>deliberately</emphasis> want a mixture of working
-    revisions?</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Til å begynne med er det ikke sikkert det er helt klart 
-    hvorfor denne typen fleksibilitet er å betrakte som en fordel, 
-    og ikke en svakhet.
-    Etter å ha fullført en innlegging i depotet, er de nylig 
-    innlagte filene og katalogene i en nyere arbeidsrevisjon enn 
-    resten av kopien.
-    Det ser ut som litt av et rot.
-    Som tidligere demonstrert, kan arbeidskopien alltid bli satt til 
-    en enkelt arbeidsrevisjon ved å kjøre <command>svn 
-    update</command>.
-    Hvorfor vil noen <emphasis>med vilje</emphasis> ønske seg en 
-    blanding av arbeidsrevisjoner?</para>
+   <sect3 id="svn.basic.in-action.mixedrevs.update-commit">
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <title>Updates and Commits are Separate</title>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <title>Oppdateringer og innlegginger er separate</title>
 
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Assuming your project is sufficiently complex, you'll
-    discover that it's sometimes nice to forcibly
-    <quote>backdate</quote> portions of your working copy to an
-    earlier revision; you'll learn how to do that in Chapter 3.
-    Perhaps you'd like to test an earlier version of a sub-module,
-    contained in a subdirectory, or perhaps you'd like to examine
-    a number of previous versions of a file in the context of the
-    latest tree.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Forutsatt at prosjektet ditt er komplekst nok, vil du 
-    oppdage at det noen ganger er fint å kunne 
-    <quote>tilbakedatere</quote> deler av arbeidskopien til en 
-    tidligere revisjon; du vil lære hvordan du gjør dette i kapittel 
-    3.
-    Kanskje vil du prøve en tidligere versjon av en delmodul, lagret 
-    i en underkatalog, eller kanskje du vil utforske et antall 
-    tidligere versjoner av en fil sett i forhold til det seneste 
-    treet.</para>
-    
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>However you make use of mixed-revisions in your working
-    copy, there are limitations to this flexibility.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>Hvordan du enn gjør bruk av blandede revisjoner i 
-    arbeidskopien, er det begrensninger i denne 
-    fleksibiliteten.</para>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <para>One of the fundamental rules of Subversion is that
+     a <quote>push</quote> action does not cause
+     a <quote>pull</quote>, nor the other way around. Just
+     because you're ready to submit new changes to the repository
+     doesn't mean you're ready to receive changes from other
+     people. And if you have new changes still in progress,
+     then <command>svn update</command> should gracefully merge
+     repository changes into your own, rather than forcing you to
+     publish them.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>En av de fundamentale reglene til Subversion er at en <!-- 
+     ¤ --><quote>skyveoperasjon</quote> ikke forårsaker en 
+     <quote>trekkoperasjon</quote>, heller ikke den andre veien.
+     Det at du er klar til å legge inn nye forandringer i depotet 
+     betyr ikke at du er klar til å motta forandringer fra andre 
+     folk.
+     Og hvis du har nye forandringer som fortsatt er under 
+     utvikling, bør <command>svn update</command> flette 
+     forandringer i depotet fint og forsiktig inn i dine egne 
+     istedenfor å tvinge deg til å publisere dem.</para>
 
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>First, you cannot commit the deletion of a file or
-    directory which isn't fully up-to-date. If a newer version of
-    the item exists in the repository, your attempt to delete will
-    be rejected, to prevent you from accidentally
-    destroying changes you've not yet seen.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>For det første kan du ikke legge inn sletting av en fil 
-    eller katalog som ikke er fullstendig oppdatert.
-    Hvis en nyere versjon av elementet eksisterer i depotet, vil 
-    forsøket ditt på å slette bli avslått, for å forhindre deg å 
-    feilaktig ødelegge forandringer som du enda ikke har 
-    sett.</para>
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <para>The main side-effect of this rule is that it means a
+     working copy has to do extra bookkeeping to track mixed
+     revisions, and be tolerant of the mixture as well. It's
+     made more complicated by the fact that directories
+     themselves are versioned.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>Den største sideeffekten av denne regelen er at det betyr 
+     at arbeidskopien må holde ekstra regnskap for å følge med på 
+     miksede revisjoner, og også være tolerant i forhold til 
+     blandingen.
+     Det blir ytterligere komplisert fordi også selve katalogene er 
+     versjonerte.</para>
+
+    <!-- @ENGLISH {{{
+    <para>For example, suppose you have a working copy entirely at
+     revision 10. You edit the
+     file <filename>foo.html</filename> and then perform
+     an <command>svn commit</command>, which creates revision 15
+     in the repository. After the commit succeeds, many new
+     users would expect the working copy to be entirely at
+     revision 15, but that's not the case! Any number of changes
+     might have happened in the repository between revisions 10
+     and 15. It would be a lie to claim that we had a working
+     copy of revision 15, the client simply doesn't know. If, on
+     the other hand, <command>svn commit</command> were to
+     automatically download the newest changes, then it would be
+     possible to set the entire working copy to revision
+     15—but then we'd be breaking the fundamental rule
+     of <quote>push</quote> and <quote>pull</quote> remaining
+     separate actions. Therefore the only safe thing the
+     Subversion client can do is mark the one
+     file—<filename>foo.html</filename>—as being at
+     revision 15. The rest of the working copy remains at
+     revision 10. Only by running <command>svn update</command>
+     can the latest changes be downloaded, and the whole working
+     copy be marked as revision 15.</para>
+    @ENGLISH }}} -->
+    <para>For eksempel, tenk deg at du har en arbeidskopi der alle 
+     elementene er på revisjon 10.
+     Du redigerer filen <filename>foo.html</filename> og utfører 
+     deretter en <command>svn commit</command> som lager revisjon 
+     15 i depotet.
+     Etter at innleggingen er fullført, vil mange brukere forvente 
+     at hele arbeidskopien er på revisjon 15, men det er ikke 
+     tilfellet!
+     Alle mulige forandringer kan ha skjedd mellom revisjonene 10 
+     og 15.
+     Det ville vært en løgn å påstå at vi har en arbeidskopi av 
+     revisjon 15, klienten kan rett og slett ikke vite det.
+     Hvis <command>svn commit</command> på den annen side hentet de 
+     nyeste forandringene automatisk, ville det være mulig å sette 
+     hele arbeidskopien til revisjon 15 – men da ville vi brutt den 
+     fundamentale regelen om at <!-- ¤ 
+     --><quote>skyveoperasjoner</quote> og 
+     <quote>trekkoperasjoner</quote> skal være separate handlinger.
+     Derfor, den eneste trygge tingen som Subversionklienten kan 
+     gjøre er å kun merke den ene fila – 
+     <filename>foo.html</filename> – som å være på revisjon 15.
+     Resten av arbeidskopien forblir på revisjon 10.
+     Bare ved å kjøre <command>svn update</command> kan de nyeste 
+     forandringene bli hentet, og hele arbeidskopien kan merkes som 
+     revisjon 15.</para>
+
+    </sect3>
+
+    <sect3 id="svn.basic.in-action.mixedrevs.normal">
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <title>Mixed revisions are normal</title>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <title>Blandede revisjoner er normalt</title>
+     
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <para>The fact is, <emphasis>every time</emphasis> you
+      run <command>svn commit</command>, your working copy ends
+      up with some mixture of revisions. The things you just
+      committed are marked as having larger working revisions
+      than everything else. After several commits (with no
+      updates in-between) your working copy will contain a whole
+      mixture of revisions. Even if you're the only person
+      using the repository, you will still see this phenomenon.
+      To examine your mixture of working revisions, use
+      the <command>svn status -ﳢ-verbose</command> command (see
+      <xref linkend="svn.tour.cycle.examine.status"/> for more
+      information.)</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Faktum er at <emphasis>hver gang</emphasis> du kjører 
+      <command>svn commit</command> ender arbeidskopien din opp 
+      med en form for blanding av revisjoner.
+      Det elementet som du akkurat la inn er merket som om det har 
+      et større revisjonsnummer enn alt det andre.
+      Etter flere innlegginger (uten noen oppdateringer i 
+      mellomtiden) vil arbeidskopien din inneholde en stor 
+      blanding av revisjoner.
+      Selv om du er den eneste personen som bruker depotet vil du 
+      fortsatt se dette fenomenet.
+      For å utforske blandingen din av blandede revisjoner kan du 
+      bruke kommandoen <command>svn status --verbose</command> (se 
+      <xref linkend="svn.tour.cycle.examine.status"/> for mer 
+      informasjon).</para>
+
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <para>Often, new users are completely unaware that their
+      working copy contains mixed revisions. This can be
+      confusing, because many client commands are sensitive to
+      the working revision of the item they're examining. For
+      example, the <command>svn log</command> command is used to
+      display the history of changes to a file or directory (see
+      <xref linkend="svn.tour.history.log"/>). When the user
+      invokes this command on a working copy object, they expect
+      to see the entire history of the object. But if the
+      object's working revision is quite old (often
+      because <command>svn update</command> hasn't been run in a
+      long time), then the history of
+      the <emphasis>older</emphasis> version of the object is
+      shown.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Ofte er nye brukere ikke klar over at arbeidskopiene 
+      deres inneholder miksede revisjoner.
+      Dette kan være forvirrende, fordi mange klientkommandoer er 
+      sensitiv ovenfor arbeidsrevisjonen til elementet som de 
+      utforsker.
+      For eksempel, <command>svn log</command>-kommandoen blir 
+      brukt til å vise historien til en fil eller katalog (se 
+      <xref linkend="svn.tour.history.log"/>).
+      Når brukeren kjører denne kommandoen på et objekt i 
+      arbeidskopien, forventer de å se hele historien til 
+      objektet.
+      Men hvis objektets arbeidsrevisjon er ganske gammel (ofte 
+      fordi <command>svn update</command> ikke har vært kjørt på 
+      aldri så lenge), blir historien til den 
+      <emphasis>eldre</emphasis> versjonen av objektet 
+      vist.</para>
+    </sect3>
+
+    <sect3 id="svn.basic.in-action.mixedrevs.useful">
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <title>Mixed revisions are useful</title>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <title>Blandede revisjoner er nyttige</title>
+
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <para>If your project is sufficiently complex, you'll
+      discover that it's sometimes nice to forcibly
+      <quote>backdate</quote> portions of your working copy to
+      an earlier revision; you'll learn how to do that in
+      Chapter 3. Perhaps you'd like to test an earlier version
+      of a sub-module contained in a subdirectory, or perhaps
+      you'd like to figure out when a bug first came into
+      existence in a specific file. This is the <quote>time
+      machine</quote> aspect of a version control system —
+      the feature which allows you to move any portion of your
+      working copy forward and backward in history.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Forutsatt at prosjektet ditt er komplekst nok, vil du 
+      oppdage at det noen ganger er fint å kunne 
+      <quote>tilbakedatere</quote> deler av arbeidskopien til en 
+      tidligere revisjon; du vil lære hvordan du gjør dette i 
+      kapittel 3.
+      Kanskje vil du prøve en tidligere versjon av en delmodul som 
+      ligger i en underkatalog lagret i en underkatalog, eller 
+      kanskje du vil finne ut når en feil først oppsto i en 
+      spesiell fil.
+      Dette er <quote>tidsmaskin-aspektet</quote> i et 
+      versjonskontrollsystem – funksjonaliteten som lar deg flytte 
+      alle deler av arbeidskopien din framover og bakover i 
+      historien.</para>
+
+    </sect3>
+
+    <sect3 id="svn.basic.in-action.mixedrevs.limits">
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <title>Mixed revisions have limitations</title>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <title>Blandede revisjoner har begrensninger</title>
+
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <para>However you make use of mixed revisions in your
+      working copy, there are limitations to this
+      flexibility.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>Hvordan du enn gjør bruk av blandede revisjoner i 
+      arbeidskopien din, er det begrensninger i denne 
+      fleksibiliteten.</para>
+     
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <para>First, you cannot commit the deletion of a file or
+      directory which isn't fully up-to-date. If a newer
+      version of the item exists in the repository, your attempt
+      to delete will be rejected, to prevent you from
+      accidentally destroying changes you've not yet
+      seen.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>For det første kan du ikke legge inn sletting av en fil 
+      eller katalog som ikke er fullstendig oppdatert.
+      Hvis en nyere versjon av elementet eksisterer i depotet, vil 
+      forsøket ditt på å slette bli avslått, for å forhindre deg å 
+      feilaktig ødelegge forandringer som du enda ikke har 
+      sett.</para>
+
+     <!-- @ENGLISH {{{
+     <para>Second, you cannot commit a metadata change to a
+      directory unless it's fully up-to-date. You'll learn
+      about attaching
+      <quote>properties</quote> to items in Chapter 6. A
+      directory's working revision defines a specific set of
+      entries and properties, and thus committing a property
+      change to an out-of-date directory may destroy properties
+      you've not yet seen.</para>
+     @ENGLISH }}} -->
+     <para>For det andre kan du ikke legge inn en 
+      metadata-forandring til en katalog hvis den ikke er 
+      fullstendig oppdatert.
+      Du vil få lære om å legge til <quote>egenskaper</quote> til 
+      elementer i kapittel 6.
+      En katalogs arbeidsrevisjon definerer et spesifikt sett med 
+      poster og egenskaper, og en innlegging av forandringer i en 
+      egenskap for en utdatert katalog kan ødelegge egenskaper som 
+      du enda ikke har sett.</para>
+
+    </sect3>
 
-   <!-- @ENGLISH {{{
-   <para>Second, you cannot commit a metadata change to a directory
-    unless it's fully up-to-date. You'll learn about attaching
-    <quote>properties</quote> to items in Chapter 6. A
-    directory's working revision defines a specific set of entries
-    and properties, and thus committing a property change to an
-    out-of-date directory may destroy properties you've not yet
-    seen.</para>
-   @ENGLISH }}} -->
-   <para>For det andre kan du ikke legge inn en metadata-forandring 
-    til en katalog hvis den ikke er fullstendig oppdatert.
-    Du vil få lære om å legge til <quote>egenskaper</quote> til 
-    elementer i kapittel 6.
-    En katalogs arbeidsrevisjon definerer et spesifikt sett med 
-    poster og egenskaper, og en innlegging av forandringer i en 
-    egenskap for en utdatert katalog kan ødelegge egenskaper som du 
-    enda ikke har sett.</para>
 
   </sect2>
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch07.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch07.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch07.xml	Tue Jul 12 14:47:34 2005
@@ -2446,23 +2446,45 @@
    sorts, and we know <emphasis>exactly</emphasis> where to
    go.</para>
 
-  <para>Subversion performs a fairly straightforward algorithm when
-   using peg and operative revisions to find real stuff to work on.
-   First, the path associated with the peg revision is located in
-   that revision in the repository. From there, Subversion begins
-   stepping backwards through historical predecessors of the object
-   located at that path and peg revision. Each of these
-   predecessors represents an earlier version of the object, and
-   each stores a record of which revision it was created in, and at
-   what path. So, while traversing the set of predecessors,
-   Subversion notices whenever one of them is the youngest version
-   of the object to exist as of one of the operative revisions, and
-   if so, maps that operative revision to the created path/created
-   revision pair of the predecessor. The algorithm terminates
-   either when all the operative revisions have been mapped to real
-   object locations, or once there are no more predecessors to
-   traverse, in which case any unmapped operative revisions are
-   marked as invalid for the object being operated on.</para>
+  <sidebar>
+   <title>The "peg-revision" algorithm</title>
+   
+   <para>When the commandline client sees a command of the
+    form:</para>
+
+   <screen>
+$ svn <emphasis>command</emphasis> -r <emphasis>OPERATIVE-REV</emphasis> item@<emphasis>PEG-REV</emphasis>
+</screen>
+   
+   <para>...it performs the following algorithm:</para>
+
+   <itemizedlist>
+    
+    <listitem>
+     <para>Go to revision <emphasis>PEG-REV</emphasis>, and
+     find <emphasis>item</emphasis>. This locates a unique
+     object in the repository.</para>
+    </listitem>
+
+    <listitem>
+     <para>Trace the object's history backwards (through any
+      possible renames) to its ancestor in
+      revision <emphasis>OPERATIVE-REV</emphasis>.</para>
+    </listitem>
+
+    <listitem>
+     <para>Perform the requested action on that ancestor,
+      wherever it is located, or whatever its name might
+      be.</para>
+    </listitem>
+
+   </itemizedlist>
+
+   <para>Remember that even when you don't explicitly supply a
+    peg-revision, it's still present. It defaults to BASE for
+    working copy items, and to HEAD for URLs.</para>
+    
+  </sidebar>
 
   <para>Say that long ago we created our repository, and in revision 1
    added our first <filename>concept</filename> directory, plus an

Modified: trunk/src/nb/book/ch09.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch09.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch09.xml	Tue Jul 12 14:47:34 2005
@@ -218,6 +218,15 @@
        concatenation.</para>
      </listitem>
     </varlistentry>
+   
+    <varlistentry>
+     <term><option>--limit</option>
+      <replaceable>NUM</replaceable></term>
+     <listitem>
+      <para>Show only the first <replaceable>NUM</replaceable>
+       log messages.</para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
     
     <varlistentry>
      <term><option>--message</option> (<option>-m</option>)
@@ -261,6 +270,17 @@
     </varlistentry>
 
     <varlistentry>
+     <term><option>--no-diff-added</option></term>
+    <listitem>
+     <para>Prevents Subversion from printing differences for
+      added files. The default behavior when you add a file is
+      for <command>svn diff</command> to print the same
+      differences that you would see if you had added the entire
+      contents of an existing (empty) file.</para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
+    
+    <varlistentry>
      <term><option>--no-diff-deleted</option></term>
     <listitem>
       <para>Prevents Subversion from printing differences for
@@ -285,6 +305,16 @@
     </varlistentry>
 
     <varlistentry>
+     <term><option>--no-unlock</option></term>
+     <listitem>
+      <para>Don't automatically unlock files (the default commit
+       behavior is to unlock all files listed as part of the
+       commit). See <xref linkend="svn.advanced.locking"/> for
+       more information.</para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
+
+    <varlistentry>
      <term><option>--non-interactive</option></term>
      <listitem>
       <para>In the case of an authentication failure, or
@@ -602,7 +632,7 @@
     </refnamediv>
     <refsect1>
      <title>Synopsis</title>
-     <programlisting>svn blame TARGET...</programlisting>
+     <programlisting>svn blame TARGET[@REV]...</programlisting>
     </refsect1>
     <refsect1>
      <title>Description</title>
@@ -783,6 +813,7 @@
 --password PASS
 --no-auth-cache
 --non-interactive
+--ignore-externals
 --config-dir DIR
 </screen>
     </refsect1>
@@ -956,6 +987,11 @@
       <literal>editor-cmd</literal> section in <xref
       linkend="svn.advanced.confarea.opts.config"/>.</para>
 
+     <para><command>svn commit</command> will send found lock
+      tokens and release locks on all
+      <replaceable>PATHS</replaceable> committed (recursively)
+      unless <option>--no-unlock</option> is passed.</para>
+
      <tip>
       <para>If you begin a commit and Subversion launches your
        editor to compose the commit message, you can still
@@ -994,6 +1030,7 @@
 --message (-m) TEXT
 --file (-F) FILE
 --quiet (-q)
+--no-unlock
 --non-recursive (-N)
 --targets FILENAME
 --force-log
@@ -1588,7 +1625,7 @@
     <refsect1>
      <title>Synopsis</title>
      <programlisting>svn export [-r REV] URL[@PEGREV] [PATH]</programlisting>
-     <programlisting>svn export PATH1[@PEGREV] PATH2</programlisting>
+     <programlisting>svn export [-r REV] PATH1[@PEGREV] [PATH2]</programlisting>
     </refsect1>
     <refsect1>
      <title>Description</title>
@@ -1636,6 +1673,7 @@
 --password PASS
 --no-auth-cache
 --non-interactive
+--non-recursive
 --config-dir DIR
 --native-eol EOL
 --ignore-externals
@@ -1828,19 +1866,21 @@
     </refnamediv>
     <refsect1>
      <title>Synopsis</title>
-     <programlisting>svn info [PATH...]</programlisting>
+     <programlisting>svn info [TARGET...]</programlisting>
     </refsect1>
     <refsect1>
      <title>Description</title>
 
-     <para>Print information about paths in your working copy,
-      including:</para>
+     <para>Print information about both working copy paths and
+      URLs, including:</para>
 
      <itemizedlist>
       <listitem><para>Path</para></listitem>
       <listitem><para>Name</para></listitem>
       <listitem><para>URL</para></listitem>
       <listitem><para>Revision</para></listitem>
+      <listitem><para>Repository Root</para></listitem>
+      <listitem><para>Repository UUID</para></listitem>
       <listitem><para>Node Kind</para></listitem>
       <listitem><para>Last Changed Author</para></listitem>
       <listitem><para>Last Changed Revision</para></listitem>
@@ -1848,6 +1888,9 @@
       <listitem><para>Text Last Updated</para></listitem>
       <listitem><para>Properties Last Updated</para></listitem>
       <listitem><para>Checksum</para></listitem>
+      <listitem><para>Lock Token</para></listitem>
+      <listitem><para>Lock Owner</para></listitem>
+      <listitem><para>Lock Creation Date</para></listitem>
      </itemizedlist>
     </refsect1>
 
@@ -1872,6 +1915,7 @@
      <screen>
 --targets FILENAME
 --recursive (-R)
+--revision (-r)
 --config-dir DIR
 </screen>
     </refsect1>
@@ -1888,6 +1932,8 @@
 Path: foo.c
 Name: foo.c
 URL: http://svn.red-bean.com/repos/test/foo.c
+Repository Root: http://svn.red-bean.com/repos/test
+Repository UUID: 5e7d134a-54fb-0310-bd04-b611643e5c25
 Revision: 4417
 Node Kind: file
 Schedule: normal
@@ -1903,8 +1949,10 @@
 
      <screen>
 $ svn info vendors
-Path: trunk
+Path: vendors
 URL: http://svn.red-bean.com/repos/test/vendors
+Repository Root: http://svn.red-bean.com/repos/test
+Repository UUID: 5e7d134a-54fb-0310-bd04-b611643e5c25
 Revision: 19
 Node Kind: directory
 Schedule: normal
@@ -1912,6 +1960,32 @@
 Last Changed Rev: 19
 Last Changed Date: 2003-01-16 23:21:19 -0600 (Thu, 16 Jan 2003)
 </screen>
+
+      <para><command>svn info</command> also acts on URLs (also
+       note that the file readme.doc in this example is locked,
+       so lock information is also provided):</para>
+
+      <screen>
+$ svn info http://svn.red-bean.com/repos/test/readme.doc
+Path: readme.doc
+Name: readme.doc
+URL: http://svn.red-bean.com/repos/test/readme.doc
+Repository Root: http://svn.red-bean.com/repos/test
+Repository UUID: 5e7d134a-54fb-0310-bd04-b611643e5c25
+Revision: 1
+Node Kind: file
+Schedule: normal
+Last Changed Author: sally
+Last Changed Rev: 42
+Last Changed Date: 2003-01-14 23:21:19 -0600 (Tue, 14 Jan 2003)
+Text Last Updated: 2003-01-14 23:21:19 -0600 (Tue, 14 Jan 2003)
+bChecksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
+Lock Token: opaquelocktoken:14011d4b-54fb-0310-8541-dbd16bd471b2
+Lock Owner: harry
+Lock Created: 2003-01-15 17:35:12 -0600 (Wed, 15 Jan 2003)
+</screen>
+
+
      
     </refsect1>
    </refentry>
@@ -2021,6 +2095,100 @@
     </refsect1>
    </refentry>
 
+
+   <refentry id="svn.ref.svn.c.lock">
+    <refnamediv>
+     <refname>svn lock</refname> 
+      <refpurpose>Lock working copy paths or URLs in the
+       repository, so that no other user can commit changes to
+       them.</refpurpose>
+    </refnamediv>
+    <refsect1>
+     <title>Synopsis</title>
+     <programlisting>svn lock TARGET...</programlisting>
+    </refsect1>
+    <refsect1>
+     <title>Description</title>
+
+     <para>Lock each <replaceable>TARGET</replaceable>. If any
+      <replaceable>TARGET</replaceable> is already locked by
+      another user, print a warning and continue locking the
+      rest of the <replaceable>TARGET</replaceable>s. Use
+      <option>--force</option> to steal a lock from another user
+      or working copy.</para>
+
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Alternate Names</title>
+     <para>None</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Changes</title>
+     <para>Working Copy, Repository</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Accesses Repository</title>
+     <para>Yes</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Switches</title>
+
+     <screen>
+--targets ARG
+--message (-m) ARG
+--file (-F) ARG
+--force-log
+--encoding ARG
+--username ARG
+--password ARG
+--no-auth-cache
+--non-interactive
+--config-dir ARG
+--force
+</screen>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Examples</title>
+
+     <para>Lock two files in your working copy:</para>
+
+     <screen>
+
+$ svn lock tree.jpg house.jpg
+'tree.jpg' locked by user 'harry'.
+'house.jpg' locked by user 'harry'.
+</screen>
+
+     <para>Lock a file in your working copy that is currently
+      locked by another user:</para>
+
+     <screen>
+$ svn lock tree.jpg
+svn: warning: Path '/tree.jpg is already locked by user 'harry in \
+   filesystem '/svn/repos/db'
+garibaldi: /tmp/r>svn lock --force foo
+'tree.jpg' locked by user 'sally'.
+</screen>
+
+     <para>Lock a file without a working copy:</para>
+
+     <screen>
+$ svn lock http://svn.red-bean.com/repos/test/tree.jpg
+'tree.jpg' locked by user 'sally'.
+</screen>
+
+     <para>For further details, see <xref
+      linkend="svn.advanced.locking"/>.</para>
+
+    </refsect1>
+   </refentry>
+
+
    <refentry id="svn.ref.svn.c.log">
     <refnamediv>
      <refname>svn log</refname>
@@ -2088,6 +2256,7 @@
 --targets FILENAME
 --stop-on-copy
 --incremental
+--limit NUM
 --xml
 --username USER
 --password PASS
@@ -3183,10 +3352,9 @@
       <option>--verbose</option>, print full revision
       information on every item.</para>
 
-     <para>The first five columns in the output are each one
+     <para>The first six columns in the output are each one
       character wide, and each column gives you information
-      about different aspects of each working copy
-      item.</para>
+      about different aspects of each working copy item.</para>
      
      <para>The first column indicates that an item
       was added, deleted, or otherwise changed.</para>
@@ -3375,7 +3543,64 @@
 
      </variablelist>
 
-     <para>The out-of-date information appears in the eighth
+     <para>The sixth column is populated with lock information.</para>
+     
+     <variablelist>
+      
+      <varlistentry>
+       <term>' '</term>
+       <listitem>
+        <para>When <option>--show-updates</option> is used,
+        the file is not locked. If
+        <option>--show-updates</option> is
+        <emphasis>not</emphasis> used, this merely means that
+        the file is not locked in this working copy.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+
+      <varlistentry>
+       <term>K</term>
+       <listitem>
+        <para>File is locked in this working copy.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+      
+      <varlistentry>
+       <term>O</term>
+       <listitem>
+        <para>File is locked either by another user or in
+        another working copy. This only appears when
+        <option>--show-updates</option> is used.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+
+      <varlistentry>
+       <term>T</term>
+       <listitem>
+        <para>File was locked in this working copy, but the
+        lock has been <quote>stolen</quote>and is invalid.
+        The file is currently locked in the repository. This
+        only appears when <option>--show-updates</option> is
+        used.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+
+      <varlistentry>
+       <term>B</term>
+       <listitem>
+        <para>File was locked in this working copy, but the
+        lock has been <quote>broken</quote>and is invalid.
+        The file is no longer locked This only appears when
+        <option>--show-updates</option> is used.</para>
+       </listitem>
+      </varlistentry>
+
+     </variablelist>
+
+
+
+
+     <para>The out-of-date information appears in the seventh
       column (only if you pass the
       <option>--show-updates</option> switch).</para>
 
@@ -3655,6 +3880,95 @@
     </refsect1>
    </refentry>
 
+
+   <refentry id="svn.ref.svn.c.unlock">
+    <refnamediv>
+     <refname>svn unlock</refname> 
+      <refpurpose>Unlock working copy paths or
+       URLs..</refpurpose>
+    </refnamediv>
+    <refsect1>
+     <title>Synopsis</title>
+     <programlisting>svn unlock TARGET...</programlisting>
+    </refsect1>
+    <refsect1>
+     <title>Description</title>
+
+     <para>Unlock each <replaceable>TARGET</replaceable>. If any
+      <replaceable>TARGET</replaceable> is either locked by
+      another user or no valid lock token exists in the working
+      copy, print a warning and continue unlocking the rest of
+      the <replaceable>TARGET</replaceable>s. Use
+      <option>--force</option> to break a lock belonging to
+      another user or working copy.</para>
+
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Alternate Names</title>
+     <para>None</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Changes</title>
+     <para>Working Copy, Repository</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Accesses Repository</title>
+     <para>Yes</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Switches</title>
+
+     <screen>
+--targets ARG
+--username ARG
+--password ARG
+--no-auth-cache
+--non-interactive
+--config-dir ARG
+--force
+</screen>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Examples</title>
+
+     <para>Unlock two files in your working copy:</para>
+
+     <screen>
+
+$ svn unlock tree.jpg house.jpg
+'tree.jpg' unlocked.
+'house.jpg' unlocked.
+</screen>
+
+     <para>Unlock a file in your working copy that is currently
+      locked by another user:</para>
+
+     <screen>
+$ svn unlock tree.jpg
+svn: 'tree.jpg' is not locked in this working copy
+$ svn unlock --force tree.jpg
+'tree.jpg' unlocked.
+</screen>
+
+     <para>Unlock a file without a working copy:</para>
+
+     <screen>
+$ svn unlock http://svn.red-bean.com/repos/test/tree.jpg
+'tree.jpg unlocked.
+</screen>
+
+     <para>For further details, see <xref
+      linkend="svn.advanced.locking"/>.</para>
+
+    </refsect1>
+   </refentry>
+
+
    <refentry id="svn.ref.svn.c.update">
     <refnamediv>
      <refname>svn update</refname>
@@ -3672,7 +3986,9 @@
       it brings your working copy up-to-date with the
       <literal>HEAD</literal> revision. Otherwise, it
       synchronizes the working copy to the revision given by the
-      <option>--revision</option> switch.</para>
+      <option>--revision</option> switch. As part of the
+      synchronization, <command>svn update</command> also
+      removes any stale locks found in the working copy.</para>
 
      <para>For each updated item a line will start with a
       character reporting the action taken. These characters
@@ -3950,7 +4266,10 @@
        created for you.<footnote><para>Remember,
        <command>svnadmin</command> works only with local
        <emphasis>paths</emphasis>, not
-       <emphasis>URLs</emphasis>.</para></footnote></para>
+       <emphasis>URLs</emphasis>.</para></footnote> As of
+       Subversion 1.2, <command>svnadmin</command> creates new
+       repositories with the <literal>fsfs</literal> filesystem
+       backend by default.</para>
      </refsect1>
 
     <refsect1>
@@ -4284,6 +4603,47 @@
     </refsect1>
    </refentry>
 
+   <refentry id="svn.ref.svnadmin.c.lslocks">
+    <refnamediv>
+     <refname>svnadmin lslocks</refname> 
+     <refpurpose>Print descriptions of all locks.</refpurpose>
+    </refnamediv>
+    <refsect1>
+     <title>Synopsis</title>
+     <programlisting>svnadmin lslocks REPOS_PATH</programlisting>
+    </refsect1>
+    <refsect1>
+     <title>Description</title>
+
+     <para>Print descriptions of all locks in a repository.</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Switches</title>
+     
+     <para>None</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Example</title>
+
+
+     <para>This lists the one locked file in the repository at
+      <filename>/svn/repos</filename></para>
+
+     <screen>
+$ svnadmin lslocks /svn/repos
+Path: /tree.jpg
+UUID Token: opaquelocktoken:ab00ddf0-6afb-0310-9cd0-dda813329753
+Owner: harry
+Created: 2005-07-08 17:27:36 -0500 (Fri, 08 Jul 2005)
+Expires: 
+Comment (1 line):
+Rework the uppermost branches on the bald cypress in the foreground.
+</screen>
+    </refsect1>
+   </refentry>
+
    <refentry id="svn.ref.svnadmin.c.lstxns">
     <refnamediv>
      <refname>svnadmin lstxns</refname>
@@ -4320,9 +4680,13 @@
    <refentry id="svn.ref.svnadmin.c.recover">
     <refnamediv>
      <refname>svnadmin recover</refname>
+
      <refpurpose>Bring a repository database back into a
      consistent state (applies only to repositories using the
-     <literal>bdb</literal> backend).</refpurpose>
+     <literal>bdb</literal> backend). In addition, if
+     <filename>repos/conf/passwd</filename> does not exist, it
+     will create a default password file .</refpurpose>
+
     </refnamediv>
     <refsect1>
      <title>Synopsis</title>
@@ -4387,6 +4751,45 @@
    </refentry>
 
 
+   <refentry id="svn.ref.svnadmin.c.rmlocks">
+    <refnamediv>
+     <refname>svnadmin rmlocks</refname>
+     <refpurpose>Unconditionally remove one or more locks from a
+     repository.</refpurpose>
+    </refnamediv>
+    <refsect1>
+     <title>Synopsis</title>
+     <programlisting>svnadmin rmlocks REPOS_PATH LOCKED_PATH...</programlisting>
+    </refsect1>
+    <refsect1>
+     <title>Description</title>
+
+     <para>Remove lock from each <replaceable>LOCKED_PATH</replaceable>.</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Switches</title>
+     
+     <para>None</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Example</title>
+
+     <para>This deletes the locks on
+      <filename>tree.jpg</filename> and
+      <filename>house.jpg</filename> in the repository at
+      <filename>/svn/repos</filename></para>
+
+     <screen>
+$ svnadmin rmlocks /svn/repos tree.jpg house.jpg
+Removed lock on '/tree.jpg.
+Removed lock on '/house.jpg.
+</screen>
+    </refsect1>
+   </refentry>
+
+
    <refentry id="svn.ref.svnadmin.c.rmtxns">
     <refnamediv>
      <refname>svnadmin rmtxns</refname>
@@ -4579,6 +4982,19 @@
     </varlistentry>
 
     <varlistentry>
+     <term><option>--revprop</option></term>
+     <listitem>
+      <para>Operates on a revision property instead of a
+       Subversion property specific to a file or directory.
+       This switch requires that you also pass a revision
+       with the <option>--revision</option>
+       (<option>-r</option>) switch. See <xref
+       linkend="svn.reposadmin.basics.revprops"/> for more details on
+       unversioned properties.</para>
+     </listitem>
+    </varlistentry>
+
+    <varlistentry>
      <term><option>--transaction</option>
       (<option>-t</option>)</term>
      <listitem>
@@ -4801,6 +5217,7 @@
      <screen>
 --revision (-r)
 --transaction (-t)
+--no-diff-added
 --no-diff-deleted
 </screen>
     </refsect1>
@@ -5008,6 +5425,52 @@
     </refsect1>
    </refentry>
 
+
+   <refentry id="svn.ref.svnlook.c.lock">
+    <refnamediv>
+     <refname>svnlook lock</refname>
+     <refpurpose>If a lock exists on a path in the repository,
+      describe it.</refpurpose>
+    </refnamediv>
+    <refsect1>
+     <title>Synopsis</title>
+     <programlisting>svnlook lock REPOS_PATH PATH_IN_REPOS</programlisting>
+    </refsect1>
+    <refsect1>
+     <title>Description</title>
+
+     <para>Print all information available for the lock at
+       <replaceable>PATH_IN_REPOS</replaceable>. If
+       <replaceable>PATH_IN_REPOS</replaceable> is not locked,
+       print nothing.</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Switches</title>
+      
+     <para>None</para>
+    </refsect1>
+
+    <refsect1>
+     <title>Examples</title>
+
+     <para>This describes the lock on the file
+      <filename>tree.jpg</filename>.</para>
+
+     <screen>
+$ svnlook lock /svn/repos tree.jpg
+UUID Token: opaquelocktoken:ab00ddf0-6afb-0310-9cd0-dda813329753
+Owner: harry
+Created: 2005-07-08 17:27:36 -0500 (Fri, 08 Jul 2005)
+Expires: 
+Comment (1 line):
+Rework the uppermost branches on the bald cypress in the foreground.
+</screen>
+     
+    </refsect1>
+   </refentry>
+
+
    <refentry id="svn.ref.svnlook.c.log">
     <refnamediv>
      <refname>svnlook log</refname>
@@ -5075,6 +5538,7 @@
      <screen>
 --revision (-r)
 --transaction (-t)
+--revprop
 </screen>
     </refsect1>
 
@@ -5123,6 +5587,7 @@
 --revision (-r)
 --transaction (-t)
 --verbose (-v)
+--revprop
 </screen>
     </refsect1>
 
@@ -5594,6 +6059,25 @@
      </varlistentry>
 
      <varlistentry>
+      <term><literal>SVNAutoversioning On</literal></term>
+      <listitem>
+
+       <para>This directive allows write requests from WebDAV
+        clients to result in automatic commits. A generic log
+        message is auto-generated and attached to each
+        revision. If you enable Autoversioning, you'll likely
+        want to set <literal>ModMimeUsePathInfo On</literal>
+        so that <literal>mod_mime</literal> can set
+        <literal>svn:mime-type</literal> to the correct
+        mime-type automatically (as best as
+        <literal>mod_mime</literal> is able to, of course).
+        For more information, see <xref
+        linkend="svn.webdav"/></para>
+
+      </listitem>
+     </varlistentry>
+
+     <varlistentry>
       <term><literal>SVNPath</literal></term>
       <listitem>
 More information about the svnbook-dev mailing list