[svnbook commit] r1137 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 at red-bean.com sunny256 at red-bean.com
Sun Feb 27 17:20:58 CST 2005


Author: sunny256
Date: Sun Feb 27 17:20:57 2005
New Revision: 1137

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
Translation in the Norwegian svnbook.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 Raised ch05.xml to 87%.

* src/nb/book/ch05.xml
 Finished the "Migrating a Repository" section.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Sun Feb 27 17:20:57 2005
@@ -34,7 +34,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch05.xml (79%) -- sunny256
+   book/ch05.xml (87%) -- sunny256
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Sun Feb 27 17:20:57 2005
@@ -4387,6 +4387,7 @@
     </listitem>
    </orderedlist>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para><command>svnadmin dump</command> will output a range of
     repository revisions that are formatted using Subversion's
     custom filesystem dump format. The dump format is printed to
@@ -4394,7 +4395,17 @@
     printed to the standard error stream. This allows you to
     redirect the output stream to a file while watching the status
     output in your terminal window. For example:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para><command>svnadmin dump</command> vil generere utdata med en 
+    rekke depotrevisjoner som er i Subversions spesiallagde 
+    filsystemdumpformat.
+    Dumpformatet sendes til standard ut-strømmen 
+    (<literal>stdout</literal>), mens informative meldinger sendes 
+    til standardfeil-strømmen (<literal>stderr</literal>).
+    Dette gjør at du kan omdirigere utdatastrømmen til en fil mens 
+    du holder øye med statusen i terminalvinduet.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svnlook youngest myrepos
 26
@@ -4406,7 +4417,20 @@
 * Dumped revision 25.
 * Dumped revision 26.
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <!-- ¤ --><screen>
+$ svnlook youngest mittdepot
+26
+$ svnadmin dump mittdepot > dumpfil
+* Dumped revision 0.
+* Dumped revision 1.
+* Dumped revision 2.
+…
+* Dumped revision 25.
+* Dumped revision 26.
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>At the end of the process, you will have a single file
     (<filename>dumpfile</filename> in the previous example) that
     contains all the data stored in your repository in the
@@ -4415,20 +4439,68 @@
     just like any other <quote>reader</quote> process would
     (<command>svn checkout</command>, for example.) So it's safe
     to run this command at any time.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Når denne prosessen er ferdig, vil du ha en enkelt fil 
+    (<filename>dumpfil</filename> i det foregående eksempelet) som 
+    inneholder alle dataene som er lagret i depotet ditt i det 
+    forespurte området med revisjoner.
+    Legg merke til at <command>svnadmin dump</command> leser 
+    revisjonstrær fra depotet akkurat som enhver annen leseprosess 
+    ville gjort det (<command>svn checkout</command>, for eksempel).
+    Så det er trygt å kjøre denne kommandoen når som helst.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The other subcommand in the pair, <command>svnadmin
     load</command>, parses the standard input stream as a
     Subversion repository dump file, and effectively replays those
     dumped revisions into the target repository for that
     operation. It also gives informative feedback, this time
     using the standard output stream:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Den andre delkommandoen i dette radarparet, 
+    <command>svnadmin load</command>, tolker inndatastrømmen som en 
+    Subversiondumpfil og <!-- ¤ --><quote>spiller av</quote> disse 
+    dumpede revisjonene inn i måldepotet <!-- ¤ -->for denne 
+    operasjonen.
+    Den gir også informativ feedback, denne gangen ved å bruke 
+    standard ut-strømmen:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svnadmin load newrepos < dumpfile
 <<< Started new txn, based on original revision 1
   * adding path : A ... done.
   * adding path : A/B ... done.
   …
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ- Committed new rev 1 (loaded from original rev 1) >>>
+
+<<< Started new txn, based on original revision 2
+   * editing path : A/mu ... done.
+   * editing path : A/D/G/rho ... done.
+
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ- Committed new rev 2 (loaded from original rev 2) >>>
+
+…
+
+<<< Started new txn, based on original revision 25
+   * editing path : A/D/gamma ... done.
+
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ- Committed new rev 25 (loaded from original rev 25) >>>
+
+<<< Started new txn, based on original revision 26
+   * adding path : A/Z/zeta ... done.
+   * editing path : A/mu ... done.
+
+-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ-ﳢ- Committed new rev 26 (loaded from original rev 26) >>>
+
+</screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <!-- ¤ --><screen>
+$ svnadmin load nyttdepot < dumpfil
+<<< Started new txn, based on original revision 1
+   * adding path : A ... done.
+   * adding path : A/B ... done.
+   …
 ------- Committed new rev 1 (loaded from original rev 1) >>>
 
 <<< Started new txn, based on original revision 2
@@ -4437,7 +4509,7 @@
 
 ------- Committed new rev 2 (loaded from original rev 2) >>>
 
-…
+…
 
 <<< Started new txn, based on original revision 25
   * editing path : A/D/gamma ... done.
@@ -4452,17 +4524,32 @@
 
 </screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Note that because <command>svnadmin</command> uses
     standard input and output streams for the repository dump and
     load process, people who are feeling especially saucy can try
     things like this (perhaps even using different versions of
     <command>svnadmin</command> on each side of the pipe):</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Legg merke til at fordi <command>svnadmin</command> bruker 
+    standard inn- og standard ut-strømmer for depotdumpen og 
+    lasteprosessen, kan folk som <!--¤ -->vet hva de driver på med 
+    prøve på ting som dette (kanskje til og med bruke forskjellige 
+    versjoner av <command>svnadmin</command> på hver side av 
+    røret):</para>
  
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svnadmin create newrepos
 $ svnadmin dump myrepos | svnadmin load newrepos
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svnadmin create nyttdepot
+$ svnadmin dump mittdepot | svnadmin load nyttdepot
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>By default, the dump file will be quite large—much
     larger than the repository itself. That's because every
     version of every file is expressed as a full text in the
@@ -4471,25 +4558,59 @@
     process (such as a compression program, filtering program, or
     into a loading process). But if you're creating a dump file for
     longer-term storage, you'll likely want to save disk space by
-    using the <option>--deltas</option> switch. With this option,
+    using the <option>-ﳢ-deltas</option> switch. With this option,
     successive revisions of files will be output as compressed,
     binary differences—just as file revisions are stored in
     a repository. This option is slower, but results in a
     dump file much closer in size to the original
     repository.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para><!-- ¤ «By default», men dette går vel det også. Kunne 
+    sikkert brukt den vanlige «som standard», men synes ikke den 
+    passer helt her. -->Vanligvis vil dumpfilen bli ganske stor — 
+    mye større enn selve depotet.
+    Dette er fordi hver eneste versjon av hver fil blir representert 
+    som fulltekst i dumpfilen.
+    Dette er den raskeste og enkleste oppførselen, og fin hvis du 
+    sender dumpdataene gjennom et rør direkte til en annen prosess 
+    (som for eksempel et pakkeprogram, filterprogram eller inn i en 
+    lasteprosess).
+    Men hvis du lager en dumpfil som er ment for langtidslagring, 
+    vil du nok ønske å spare diskplass ved å bruke valget 
+    <option>--deltas</option>.
+    Med dette valget vil etterfølgende revisjoner av filer bli 
+    generert som pakkede, binære forskjeller — akkurat som 
+    filrevisjoner er lagret i et depot.
+    Dette valget er langsommere, men resulterer i en dumpfil mer lik 
+    størrelsen til det originale depotet.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>We mentioned previously that <command>svnadmin
     dump</command> outputs a range of revisions. Use the
-    <option>--revision</option> option to specify a single
+    <option>-ﳢ-revision</option> option to specify a single
     revision to dump, or a range of revisions. If you omit this
     option, all the existing repository revisions will be
     dumped.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Vi nevnte tidligere at <command>svnadmin dump</command> 
+    genererer et område av revisjoner.
+    Bruk <option>--revision</option>-valget for å spesifisere en 
+    enkelt revisjon som skal dumpes, eller et område med revisjoner.
+    Hvis du utelater dette valget, vil alle eksisterende 
+    depotrevisjoner bli dumpet.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
+$ svnadmin dump myrepos -ﳢ-revision 23 > rev-23.dumpfile
+$ svnadmin dump myrepos -ﳢ-revision 100:200 > revs-100-200.dumpfile
+</screen>
+   @ENGLISH }}} -->
    <screen>
-$ svnadmin dump myrepos --revision 23 > rev-23.dumpfile
-$ svnadmin dump myrepos --revision 100:200 > revs-100-200.dumpfile
+$ svnadmin dump mittdepot --revision 23 > rev-23.dumpfil
+$ svnadmin dump mittdepot --revision 100:200 > rev-100-200.dumpfil
 </screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>As Subversion dumps each new revision, it outputs only
     enough information to allow a future loader to re-create that
     revision based on the previous one. In other words, for any
@@ -4498,7 +4619,17 @@
     exception to this rule is the first revision that is dumped
     with the current <command>svnadmin dump</command>
     command.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Når Subversion dumper hver ny revisjon, lager den akkurat 
+    nok informasjon til at et framtidig lasteprogram kan gjenskape 
+    denne revisjonen basert på en tidligere revisjon.
+    Med andre ord, for enhver gitt revisjon i dumpfilen vil bare de 
+    elementene som ble forandret i den revisjonen havne i dumpen.
+    Det eneste unntaket fra denne regelen er den første revisjonen 
+    som blir dumpet med den nåværende <command>svnadmin 
+    dump</command>-kommandoen.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>By default, Subversion will not express the first dumped
     revision as merely differences to be applied to the previous
     revision. For one thing, there is no previous revision in the
@@ -4509,9 +4640,23 @@
     self-sufficient, the first dumped revision is by default a
     full representation of every directory, file, and property in
     that revision of the repository.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Som standard vil ikke Subversion uttrykke den første dumpede 
+    revisjonen bare som forskjeller som skal legges til den forrige 
+    revisjonen.
+    En grunn til dette er at det ikke <emphasis>er</emphasis> noen 
+    tidligere revisjon i dumpfilen!
+    For det andre kan ikke Subversion vite tilstanden til depotet 
+    som dumpdataene vil bli lastet inn i (<!-- ¤ -->hvis det i det 
+    hele tatt noen gang blir et).
+    For å garantere at utdataene etter hver kjøring av 
+    <command>svnadmin dump</command> er selvforsynt, er den første 
+    dumpede revisjonen vanligvis en full representasjon av hver 
+    katalog, fil og egenskap i denne revisjonen i depotet.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>However, you can change this default behavior. If you add
-    the <option>--incremental</option> option when you dump your
+    the <option>-ﳢ-incremental</option> option when you dump your
     repository, <command>svnadmin</command> will compare the first
     dumped revision against the previous revision in the
     repository, the same way it treats every other revision that
@@ -4521,24 +4666,56 @@
     revision. The benefit of this is that you can create several
     small dump files that can be loaded in succession, instead of
     one large one, like so:</para>
-
-   <screen>
-$ svnadmin dump myrepos --revision 0:1000 > dumpfile1
-$ svnadmin dump myrepos --revision 1001:2000 --incremental > dumpfile2
-$ svnadmin dump myrepos --revision 2001:3000 --incremental > dumpfile3
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Denne standardoppførselen kan du imidlertid forandre.
+    Hvis du legger til <option>--incremental</option>-valget når du 
+    dumper depotet ditt, vil <command>svnadmin</command> sammenligne 
+    den første dumpede revisjonen mot den forrige revisjonen i 
+    depotet, på den samme måten som den behandler alle andre 
+    revisjoner som blir dumpet.
+    Programmet vil deretter generere den første revisjonen nøyaktig 
+    som det gjør med resten av revisjonene i dumpområdet — det tar 
+    bare med de forandringene som oppsto i den revisjonen.
+    Fordelen med dette er at du kan lage flere små dumpfiler som kan 
+    bli lastet etter hverandre istedenfor en stor fil.
+    Dette gjøres på denne måten:</para>
+
+   <!-- @ENGLISH {{{
+   <screen>
+$ svnadmin dump myrepos -ﳢ-revision 0:1000 > dumpfile1
+$ svnadmin dump myrepos -ﳢ-revision 1001:2000 -ﳢ-incremental > dumpfile2
+$ svnadmin dump myrepos -ﳢ-revision 2001:3000 -ﳢ-incremental > dumpfile3
+</screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svnadmin dump mittdepot --revision 0:1000 > dumpfil1
+$ svnadmin dump mittdepot --revision 1001:2000 --incremental > dumpfil2
+$ svnadmin dump mittdepot --revision 2001:3000 --incremental > dumpfil3
 </screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>These dump files could be loaded into a new repository with
     the following command sequence:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Disse dumpfilene kan så bli lastet inn i et nytt depot med 
+    den følgende kommandosekvensen:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svnadmin load newrepos < dumpfile1
 $ svnadmin load newrepos < dumpfile2
 $ svnadmin load newrepos < dumpfile3
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svnadmin load nyttdepot < dumpfil1
+$ svnadmin load nyttdepot < dumpfil2
+$ svnadmin load nyttdepot < dumpfil3
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Another neat trick you can perform with this
-    <option>--incremental</option> option involves appending to an
+    <option>-ﳢ-incremental</option> option involves appending to an
     existing dump file a new range of dumped revisions. For
     example, you might have a <literal>post-commit</literal> hook
     that simply appends the repository dump of the single revision
@@ -4550,26 +4727,66 @@
     can be a valuable means by which to backup changes to your
     repository over time in case of a system crash or some other
     catastrophic event.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Et annet lurt triks du kan utføre med dette 
+    <option>--incremental</option>-valget går ut å legge til en 
+    rekke revisjoner til en eksisterende dumpfil.
+    For eksempel kan du ka en 
+    <literal>post-commit</literal>-påhakning som rett og slett 
+    legger til depotdumpen av den spesifikke revisjonen som utførte 
+    påhakningsskriptet.
+    Eller du kan ha en skript som kjøres om natten for å legge til 
+    dumpdata for alle revisjonene som ble lagt til depotet siden 
+    forrige gang skriptet ble kjørt.
+    Brukt på denne måten kan <literal>dump</literal>- og 
+    <literal>load</literal>-kommandoen til 
+    <command>svnadmin</command> tilby verdifull hjelp med å ta 
+    sikkerhetskopi av forandringer i depotet over tid i tilfelle 
+    systemkrasj eller andre katastrofer.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The dump format can also be used to merge the contents of
     several different repositories into a single repository. By
-    using the <option>--parent-dir</option> option of <command>svnadmin
+    using the <option>-ﳢ-parent-dir</option> option of <command>svnadmin
     load</command>, you can specify a new virtual root directory
     for the load process. That means if you have dump files for
     three repositories, say <filename>calc-dumpfile</filename>,
     <filename>cal-dumpfile</filename>, and
     <filename>ss-dumpfile</filename>, you can first create a new
     repository to hold them all:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Dumpformatet kan også brukes til å flette innholdet av flere 
+    forskjellige depot inn i et enkelt depot.
+    Ved å bruke valget <option>--parent-dir</option> når du kjører 
+    <command>svnadmin load</command>, kan du spesifisere en ny 
+    virtuell rotkatalog for lasteprosessen.
+    Dette betyr at hvis du har dumpfiler for tre depot, la oss si 
+    <filename>tekst-dumpfil</filename>, 
+    <filename>kalender-dumpfil</filename> og 
+    <filename>regneark-dumpfil</filename>, kan du først opprette et 
+    nytt depot som skal inneholde alle sammen:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svnadmin create /path/to/projects
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svnadmin create /sti/til/prosjekter
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Then, make new directories in the repository which will
     encapsulate the contents of each of the three previous
     repositories:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Deretter, lag nye kataloger i depotet som for å <quote>pakke 
+    inn</quote> innholdet av hver av de tre foregående 
+    depotene:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ svn mkdir -m "Initial project roots" \
    file:///path/to/projects/calc \
@@ -4578,20 +4795,45 @@
 Committed revision 1.
 $ 
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn mkdir -m "Opprettet røtter for prosjektene" \
+   file:///sti/til/prosjekter/tekst \
+   file:///sti/til/prosjekter/kalender \
+   file:///sti/til/prosjekter/regneark
+Committed revision 1.
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Lastly, load the individual dump files into their
     respective locations in the new repository:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Til sist, last de individuelle dumpfilene inn i deres 
+    respektive plasseringer i det nye depotet:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
-$ svnadmin load /path/to/projects --parent-dir calc < calc-dumpfile
+$ svnadmin load /path/to/projects -ﳢ-parent-dir calc < calc-dumpfile
 …
-$ svnadmin load /path/to/projects --parent-dir calendar < cal-dumpfile
+$ svnadmin load /path/to/projects -ﳢ-parent-dir calendar < cal-dumpfile
 …
-$ svnadmin load /path/to/projects --parent-dir spreadsheet < ss-dumpfile
+$ svnadmin load /path/to/projects -ﳢ-parent-dir spreadsheet < ss-dumpfile
 …
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svnadmin load /sti/til/prosjekter --parent-dir tekst < tekst-dumpfil
+…
+$ svnadmin load /sti/til/prosjekter --parent-dir kalender < kalender-dumpfil
+…
+$ svnadmin load /sti/til/prosjekter --parent-dir regneark < regneark-dumpfil
+…
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>We'll mention one final way to use the Subversion
     repository dump format—conversion from a different
     storage mechanism or version control system altogether.
@@ -4609,6 +4851,20 @@
     linkend="svn-ap-a-sect-11"/>) uses the dump format to represent the
     contents of a CVS repository so that those contents can be
     moved in a Subversion repository.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Vi vil nevne en siste måte å bruke depotdumpformatet i 
+    Subversion på — konvertering fra en annen lagringsmekanisme 
+    eller et annen versjonskontrollsystem.
+    Fordi dumpfilformatet for det meste er lesbart for 
+    mennesker,<footnote><para>Dumpformatet i Subversion ligner et 
+    RFC-882-format, den samme typen format som vanligvis brukt i 
+    eposter.</para></footnote> skulle det være relativt enkelt å 
+    beskrive generelle sett med forandringer — ved å bruke dette 
+    filformatet.
+    Faktisk bruker programmet <command>cvs2svn.py</command> (se 
+    <xref linkend="svn-ap-a-sect-11"/>) dumpformatet for å 
+    representere innholdet i et CVS-depot så dette innholdet kan bli 
+    flyttet inn i et Subversiondepot.</para>
 
   </sect2>
 More information about the svnbook-dev mailing list