[svnbook commit] r1214 - in trunk/src/nb: . book

sunny256 svnbook-dev at red-bean.com
Sun Apr 17 12:00:00 CDT 2005


Author: sunny256
Date: Sun Apr 17 11:59:59 2005
New Revision: 1214

Modified:
  trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
  trunk/src/nb/book/ch05.xml
Log:
Finished chapter 5 of the Norwegian svnbook. 44.68% of the svnbook is 
now translated.

* src/nb/TRANSLATION-STATUS
 Moved ch05.xml to Finished.

* src/nb/book/ch05.xml
 Translated.


Modified: trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS
==============================================================================
--- trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	(original)
+++ trunk/src/nb/TRANSLATION-STATUS	Sun Apr 17 11:59:59 2005
@@ -21,6 +21,7 @@
    book/ch02.xml
    book/ch03.xml
    book/ch04.xml
+   book/ch05.xml
    book/foreword.xml
    book/images/ch01dia1.png
    book/images/ch02dia1.png
@@ -34,7 +35,7 @@
 
   2.1.2. In progress
 
-   book/ch05.xml (93%) -- sunny256
+   [None]
 
   2.1.3. Needs update
 

Modified: trunk/src/nb/book/ch05.xml
==============================================================================
--- trunk/src/nb/book/ch05.xml	(original)
+++ trunk/src/nb/book/ch05.xml	Sun Apr 17 11:59:59 2005
@@ -5170,8 +5170,12 @@
  <!-- *** SECTION 6: ADDING PROJECTS                 *** -->
  <!-- ******************************************************************* -->
  <sect1 id="svn-ch-5-sect-6">
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Adding Projects</title>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <title>Legge til prosjekter</title>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>Once your repository is created and configured, all that
    remains is to begin using it. If you have a collection of
    existing data that is ready to be placed under version control,
@@ -5182,11 +5186,27 @@
    this section, we will offer some advice on how to plan the
    layout of your repository, and how to get your data arranged in
    that layout.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Når depotet ditt er opprettet og konfigurert, er alt som 
+   gjenstår å begynne å bruke det.
+   Hvis du har en samling med eksisterende data som er klar til å bli 
+   plassert under versjonskontroll, vil du mest sannsynlig bruke 
+   <command>svn</command>-klientens 
+   <literal>import</literal>-delkommando for å gjøre dette.
+   Men før du setter i gang bør du gå nøye gjennom planene for 
+   depotet på lang sikt.
+   I denne seksjonen vil vi gi noen råd om hvordan du planlegger 
+   oppbygningen av depotet, og hvordan du plasserer dataene dine i 
+   <!-- ¤ -->dette oppsettet.</para>
 
   <!-- ***************************************************************** -->
   <sect2 id="svn-ch-5-sect-6.1">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Choosing a Repository Layout</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Velge en depot-layout</title>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>While Subversion allows you to move around versioned files
     and directories without any loss of information, doing so can
     still disrupt the workflow of those who access the repository
@@ -5195,7 +5215,18 @@
     your data under version control. By <quote>laying out</quote>
     the contents of your repositories in an effective manner the
     first time, you can prevent a load of future headaches.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Selv om Subversion lar deg flytte rundt versjonerte filer og 
+    kataloger uten tap av informasjon, kan det forstyrre 
+    arbeidsflyten til de som ofte aksesserer depotet og forventer at 
+    ting er på sine respektive plasser.
+    Prøv å se litt inn i fremtiden; planlegg på forhånd før du 
+    plasserer dataene dine under versjonskontroll.
+    Ved å <quote>legge opp</quote> innholdet av depotene dine på en 
+    effektiv måte den første gangen, kan du forhindre en drøss med 
+    fremtidige hodepiner.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There are a few things to consider when setting up
     Subversion repositories. Let's assume that as repository
     administrator, you will be responsible for supporting the
@@ -5203,7 +5234,16 @@
     decision is whether to use a single repository for multiple
     projects, or to give each project its own repository, or some
     compromise of these two.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det er noen få ting å tenke over når du setter opp 
+    Subversiondepoter.
+    La oss anta at som depotadministrator, vil du være ansvarlig for 
+    å vedlikeholde versjonskontrollsystemet for flere prosjekter.
+    Det første du må bestemme deg for er om du vil bruke et enkelt 
+    depot for flere prosjekter, om du vil gi hvert prosjekt sitt 
+    eget depot, eller en kombinasjon av disse løsningene.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>There are benefits to using a single repository for
     multiple projects, most obviously the lack of duplicated
     maintenance. A single repository means that there is one set
@@ -5212,7 +5252,16 @@
     version, and so on. Also, you can move data between projects
     easily, and without losing any historical versioning
     information.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Det er fordeler med å bruke et enkelt depot for flere 
+    prosjekter, først og fremst at du slipper duplisert vedlikehold.
+    Et enkelt depot betyr at det er ett sett med påhakningsskript, 
+    én ting å ta backup av, én ting å dumpe og laste hvis Subversion 
+    kommer i en ny inkompatibel versjon og så videre.
+    I tillegg kan du lett flytte data mellom prosjekter uten å miste 
+    historisk versjonsinformasjon.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>The downside of using a single repository is that
     different projects may have different commit mailing lists or
     different authentication and authorization requirements.
@@ -5221,7 +5270,17 @@
     changes have been made to their project lately, the youngest
     revision number for the repository keeps climbing because
     other projects are actively adding new revisions.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Bakdelen med å bruke et enkelt depot er at forskjellige 
+    prosjekter kan ha forskjellige postlister eller forskjellige 
+    autentiserings- og autorisasjonskrav.
+    Husk også at Subversion bruker globale revisjonsnumre i depotet.
+    Noen liker ikke at selv om ingen forandringer er blitt gjort i 
+    deres prosjekt den senere tid, fortsetter likevel det yngste 
+    revisjonsnummeret å øke fordi andre prosjekter legger til nye 
+    revisjoner.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>A middle-ground approach can be taken, too. For example,
     projects can be grouped by how well they relate to each other.
     You might have a few repositories with a handful of projects
@@ -5230,7 +5289,19 @@
     added to the repository, at least the developers know that
     those new revisions are at least remotely related to everyone
     who uses that repository.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>En kompromissløsning kan også bli brukt.
+    For eksemel kan prosjekter bli gruppert sammen etter hvor 
+    relaterte de er til hverandre.
+    Du kan ha noen få depoter med en håndfull prosjekter i hvert av 
+    dem.
+    På denne måten kan prosjekter som kan komme til å dele data 
+    gjøre dette ganske enkelt, og etterhvert som nye revisjoner blir 
+    lagt til depotet, vet utviklerne at disse nye revisjonene 
+    ihvertfall er fjernt relaterte på en eller annen måte til alle 
+    som bruker dette depotet.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>After deciding how to organize your projects with respect
     to repositories, you'll probably want to think about directory
     hierarchies in the repositories themselves. Because
@@ -5247,9 +5318,29 @@
     <filename>tags</filename>, which is a directory of branches
     that are created, and perhaps destroyed, but never
     changed.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Etter å ha avgjort hvordan du vil organisere prosjektene i 
+    henhold til depotene, vil du kanskje tenke over 
+    kataloghierarkier i selve depotene.
+    Fordi Subversion bruker vanlige katalogkopier til forgrening og 
+    merking (se <xref linkend="svn-ch-4"/>), anbefaler 
+    Subversionmiljløet at du velger en katalogplassering for hver 
+    <firstterm>prosjektrot</firstterm> – den <quote>øverste</quote> 
+    katalogen som inneholder data relatert til det prosjektet – og 
+    deretter oppretter tre kataloger under denne roten:
+    <filename>trunk</filename> som er katalogen der hovedutviklingen 
+    av prosjektet foregår; <filename>branches</filename> som er en 
+    katalog som er ment for å lage diverse navngitte grener av 
+    hovedutviklingen; <filename>tags</filename> som er en katalog av 
+    grener som er laget, og kanskje ødelagt, men aldri 
+    forandret.</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>For example, your repository might look like:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>For eksempel kan depotet ditt se ut som dette:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 /
  calc/
@@ -5266,7 +5357,25 @@
    branches/
  …
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+/
+  calc/
+   trunk/
+   tags/
+   branches/
+  calendar/
+   trunk/
+   tags/
+   branches/
+  spreadsheet/
+   trunk/
+   tags/
+   branches/
+  …
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Note that it doesn't matter where in your repository each
     project root is. If you have only one project per repository,
     the logical place to put each project root is at the root of
@@ -5276,7 +5385,19 @@
     shared code in the same subdirectory, or maybe just grouping
     them alphabetically. Such an arrangement might look
     like:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Legg merke til at det har ingenting å si hvor i depotet hver 
+    prosjektrot er.
+    Hvis du har bare ett prosjekt per depot, er den logiske plassen 
+    å putte hver prosjektrot i roten av det prosjektets respektive 
+    depot.
+    Hvis du har flere prosjekter, vil du kanskje ønske å arrangere 
+    dem i grupper innenfor depotet, kanskje legge prosjekter med 
+    likelydende mål eller delt kode i den samme underkatalogen, 
+    eller kanskje rett og slett gruppere dem alfabetisk.
+    Et slikt system kan se ut som dette:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 /
  utils/
@@ -5296,20 +5417,53 @@
     branches/
    …
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+/
+  utils/
+   calc/
+     trunk/
+     tags/
+     branches/
+   calendar/
+     trunk/
+     tags/
+     branches/
+   …
+  office/
+   spreadsheet/
+     trunk/
+     tags/
+     branches/
+   …
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Lay out your repository in whatever way you see fit.
     Subversion does not expect or enforce a layout schema—in
     its eyes, a directory is a directory is a directory.
     Ultimately, you should choose the repository arrangement that
     meets the needs of the people who work on the projects that
     live there.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Legg opp depotet ditt på den måten du synes passer best.
+    Subversion forventer ikke eller påtvinger deg ikke en spesiell 
+    layout – hva Subversion angår, er en katalog en katalog en 
+    katalog.
+    Ideelt sett skal du kunne velge det depotoppsettet som fyller 
+    behovet til folkene som arbeider på prosjektet som bor 
+    der.</para>
 
   </sect2>
 
   <!-- ***************************************************************** -->
   <sect2 id="svn-ch-5-sect-6.2">
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <title>Creating the Layout, and Importing Initial Data</title>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <title>Opprette layouten og importere grunndataene</title>
      
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>After deciding how to arrange the projects in your
     repository, you'll probably want to actually populate the
     repository with that layout and with initial project data.
@@ -5323,7 +5477,22 @@
     in a temporary location on your drive, you can import the
     whole layout tree into the repository in a single
     commit:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Etter at du har bestemt deg for hvordan du vil arrangere 
+    prosjektene i depotet ditt, vil du sannsynligvis ønske å fylle 
+    depotet med dette oppsettet og de innledende prosjektdataene.
+    Det er et par måter du kan gjøre dette i Subversion.
+    Du kan bruke <command>svn mkdir</command>-kommandoen (se <xref 
+    linkend="svn-ch-9"/>) for å opprette hver katalog i skjelettet 
+    av depotlayouten, en og en.
+    En raskere måte å utføre den samme oppgaven på er å bruke 
+    kommandoen <command>svn import</command> (se <xref 
+    linkend="svn-ch-3-sect-7.3"/>).
+    Ved å først opprette layouten i en midlertidig plassering på 
+    harddisken, kan du importere hele katalogtreet inn i depotet i 
+    en enkelt innlegging:</para>
       
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
 $ mkdir tmpdir
 $ cd tmpdir
@@ -5336,7 +5505,7 @@
 $ mkdir projectB/branches
 $ mkdir projectB/tags
 …
-$ svn import . file:///path/to/repos --message 'Initial repository layout'
+$ svn import . file:///path/to/repos -ﳢ-message 'Initial repository layout'
 Adding     projectA
 Adding     projectA/trunk
 Adding     projectA/branches
@@ -5351,18 +5520,60 @@
 $ rm -rf tmpdir
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ mkdir tmpdir
+$ cd tmpdir
+$ mkdir projectA
+$ mkdir projectA/trunk
+$ mkdir projectA/branches
+$ mkdir projectA/tags
+$ mkdir projectB
+$ mkdir projectB/trunk
+$ mkdir projectB/branches
+$ mkdir projectB/tags
+…
+$ svn import . file:///path/to/repos --message 'Initial repository layout'
+Adding     projectA
+Adding     projectA/trunk
+Adding     projectA/branches
+Adding     projectA/tags
+Adding     projectB
+Adding     projectB/trunk
+Adding     projectB/branches
+Adding     projectB/tags
+…
+Committed revision 1.
+$ cd ..
+$ rm -rf tmpdir
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>You can verify the results of the import by running the
     <command>svn list</command> command:</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Du kan kontrollere resultatene etter importen ved å kjøre 
+    kommandoen <command>svn list</command>:</para>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <screen>
-$ svn list --verbose file:///path/to/repos
+$ svn list -ﳢ-verbose file:///path/to/repos
    1 harry        May 08 21:48 projectA/
    1 harry        May 08 21:48 projectB/
 …
 $
 </screen>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <screen>
+$ svn list --verbose file:///path/to/repos
+   1 harry        May 08 21:48 projectA/
+   1 harry        May 08 21:48 projectB/
+…
+$
+</screen>
 
+   <!-- @ENGLISH {{{
    <para>Once you have your skeletal layout in place, you can begin
     importing actual project data into your repository, if any
     such data exists yet. Once again, there are several ways to
@@ -5375,6 +5586,21 @@
     administration. If you aren't already familiar with the
     <command>svn</command> client program, see <xref
     linkend="svn-ch-3"/>.</para>
+   @ENGLISH }}} -->
+   <para>Når du har skjelettet til oppsettet på plass, kan du begynne 
+    å importere selve prosjektdataene inn i depotet ditt, hvis noen 
+    slike data allerede eksisterer.
+    Som sagt, det er flere måter å gjøre dette på.
+    Du kan bruuke <command>svn import</command>-kommandoen.
+    Du kan hente ut en arbeidskopi fra det nye depotet ditt, flytte 
+    og arrangere prosjektdataene inne i arbeidskopien og bruke 
+    <command>svn add</command>- og <command>svn 
+    commit</command>-kommandoene.
+    Men når vi begynner å snakke om slike ting snakker vi ikke 
+    lengre om depotadministrasjon.
+    Hvis du ikke allerede er kjent med 
+    <command>svn</command>-klientprogrammet, se <xref 
+    linkend="svn-ch-3"/>.</para>
 
   </sect2>
  </sect1>
@@ -5383,18 +5609,35 @@
  <!-- *** SECTION 7: SUMMARY                     *** -->
  <!-- ******************************************************************* -->
  <sect1 id="svn-ch-5-sect-7">
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <title>Summary</title>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <title>Oppsummering</title>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>By now you should have a basic understanding of how to
    create, configure, and maintain Subversion repositories. We've
    introduced you to the various tools that will assist you with
    this task. Throughout the chapter, we've noted common
    administration pitfalls, and suggestions for avoiding
    them.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Nå skal du ha fått en grunnleggende forståelse av hvordan du 
+   oppretter, konfigurerer og vedlikeholder Subversiondepoter.
+   Vi har introdusert deg for de forskjellige verktøyene som vil 
+   hjelpe deg med denne oppgaven.
+   Gjennom kapittelet har vi gjort oppmerksom på noen feller en 
+   administrator kan gå i og hvordan disse fellene kan unngås.</para>
 
+  <!-- @ENGLISH {{{
   <para>All that remains is for you to decide what exciting data to
    store in your repository, and finally, how to make it available
    over a network. The next chapter is all about networking.</para>
+  @ENGLISH }}} -->
+  <para>Alt som gjenstår nå er å bestemme hvilke spennende data som du 
+   vil lagre i depotet ditt, og til sist, hvordan du vil gjøre det 
+   tilgjengelig over nettverket.
+   Det neste kapittelet handler kun om nettverk.</para>
 
  </sect1>
 </chapter>More information about the svnbook-dev mailing list